Quyết định 22/2010/QĐ-UBND

Quyết định 22/2010/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, điều 9 Quy chế quản lý, sử dụng quỹ giải quyết việc làm địa phương, kèm theo Quyết định 28/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Quyết định 22/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2008/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 36/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 28/2008/QĐ-UBND 22/2010/QĐ-23/2011/QĐ-UBND Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2008/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 22/2010/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 29 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2, ĐIỀU 9 QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỊA PHƯƠNG, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2008/QĐ-UBND NGÀY 18/11/2008 CỦA UBND TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29/7/2008 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg; Thông tư số 73/2008/TT-BTC ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý Quỹ quốc gia về việc làm;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 81/TTr-LĐTBXH ngày 21/9/2010 về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 9 Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương, ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 của UBND tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 9 Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương, ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 của UBND tỉnh Nam Định như sau:

2. Phê duyệt dự án:

- Dự án có mức vốn vay đến 100 triệu đồng: Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố phê duyệt; đối với các dự án sử dụng vốn vay của các Hội, đoàn thể được UBND tỉnh giao quản lý thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất của các Hội, đoàn thể được giao quản lý vốn.

- Dự án có mức vay trên 100 triệu đến 300 triệu đồng: Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ LĐTBXH;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2010
Ngày hiệu lực09/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2008/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2008/QĐ-UBND
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýBùi Đức Long
        Ngày ban hành29/09/2010
        Ngày hiệu lực09/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2008/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2008/QĐ-UBND