Quyết định 398/QĐ-UBND

Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục “Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành” hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 398/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban tỉnh ban hành Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 03 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC “VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH BAN HÀNH” HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 11/TTr-STP ngày 27/02/2017 về việc công bố Danh mục “Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành” hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục “Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành” hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- CPVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh và VPUBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VP1, VP3, VP5, VP6, VP7, VP8
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Ngô Gia Tự

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND VÀ UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo
Quyết định số: 398/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

Văn bản do HĐND tỉnh Nam Định ban hành

1

1321/2007/QĐ-UBND

15/6/2007

Quyết định phê duyệt quy hoạch nhà hàng kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Điểm 2.1 khoản 2 Mục I

Theo quy định của khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

01/7/2016

2

07/2015/QĐ-UBND

10/02/2015

Quyết định về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất và đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

Tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất đối với đất thuê thuộc địa bàn thành phố Nam Định và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung do Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật là 1,5%.

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 14/07/2016 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

24/07/2016

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND VÀ UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo
Quyết định số: 398/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

I

Văn bản do HĐND tỉnh Nam Định ban hành

1

20/2013/NQ-HĐND

11/7/2013

Quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định và phân cấp sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

01/8/2016

2

132/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

Được thay thế bằng Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

01/8/2016

3

55/2006/NQ-HĐND

08/12/2006

Điều chỉnh mức thu phí qua đò ngang sông trên địa bàn tỉnh Nam Định và mức thu phí qua phà Thành Đại thuộc huyện Trực Ninh

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí, Lệ phí

01/01/2017

4

77/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Quy định mức thu phí dự thi, dự tuyển đối với cơ sở giáo dục, đào tạo

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí, Lệ phí

01/01/2017

5

102/2008/NQ-HĐND

10/12/2008

Quy định mức thu Phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nam Định

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí, Lệ phí

01/01/2017

6

25/2011/NQ-HĐND

08/12/2011

Quy định mức thu phí qua phà Sa Cao — Thái Hạc, phà Thịnh Long và cầu phao Ninh Cường

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí, Lệ phí

01/01/2017

7

05/2012/NQ-HĐND

06/7/2012

Quy định mức thu phí sử dụng cảng cá, bến bãi tại cảng cá Ninh Cơ tỉnh Nam Định

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí, Lệ phí

01/01/2017

8

20/2014/NQ-HĐND

11/12/2014

Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí, Lệ phí

01/01/2017

9

21/2014/NQ-HĐND

11/12/2014

Quy định mức thu phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nam Định

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí, Lệ phí

01/01/2017

10

07/2015/NQ-HĐND

15/7/2015

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí, Lệ phí

01/01/2017

11

08/2015/NQ-HĐND

15/7/2015

Quy định mức thu phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt) trên địa bàn tỉnh Nam Định

Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí, Lệ phí

01/01/2017

II

Văn bản do UBND tỉnh Nam Định ban hành

1

07/2008/QĐ-UBND

14/5/2008

Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

17/01/2016

2

05/2010/QĐ-UBND

03/02/2010

Bổ sung mức chi đối với các dự án nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định 07/2008/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 của UBND tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

17/01/2016

3

31/2008/QĐ-UBND

23/12/2008

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

18/01/2016

4

29/2012/QĐ-UBND

20/12/2012

Ban hành Quy định các khoản đóng góp, mức đóng góp, chế độ miễn giảm các khoản hỗ trợ đối với người nghiệm ma túy, người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Xã hội và người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016

15/4/2016

5

27/2009/QĐ-UBND

25/12/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016

24/4/2016

6

15/2015/QĐ-UBND

05/6/2015

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016

30/4/2016

7

24/2013/QĐ-UBND

28/6/2013

Ban hành Quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

02/5/2016

8

22/2008/QĐ-UBND

29/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016

23/5/2016

9

10/2015/QĐ-UBND

27/4/2015

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

02/6/2016

10

07/2011/QĐ-UBND

04/4/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016

05/6/2016

11

07/2009/QĐ-UBND

16/3/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016

14/8/2016

12

12/2013/QĐ-UBND

11/4/2013

Ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

08/9/2016

13

23/2008/QĐ-UBND

29/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

09/9/2016

14

28/2008/QĐ-UBND

18/11/2008

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

29/9/2016

15

22/2010/QĐ-UBND

29/9/2010

Sửa đổi khoản 2 Điều 9 Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

29/9/2016

16

23/2011/QĐ-UBND

12/9/2011

Sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

29/9/2016

17

13/2013/QĐ-UBND

11/4/2013

Ban hành quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi (nuôi trồng thủy sản) phục vụ công tác GPMB trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

30/9/2016

18

19/2011/QĐ-UBND

20/7/2011

Ban hành quy định về cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng bãi chôn lấp rác thải tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016

06/10/2016

19

01/2009/QĐ-UBND

06/01/2009

Ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

07/10/2016

20

19/2009/QĐ-UBND

14/9/2009

Ban hành Quy chế quản lý chất lượng thi công xây dựng các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng-chuyển giao-kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT)

Được thay thế bằng Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

07/10/2016

21

07/2010/QĐ-UBND

22/3/2010

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 06/01/2009 V/v ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

07/10/2016

22

12/2010/QĐ-UBND

30/6/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 V/v ban hành Quy chế quản lý chất lượng thi công xây dựng các Dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh-Chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao-Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT)

Được thay thế bằng Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

07/10/2016

23

03/2014/QĐ-UBND

27/01/2014

Quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh (rác thải) trên địa bàn thành phố Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016

16/10/2016

24

928/2006/QĐ-UBND

31/3/2006

Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

22/10/2016

25

18/2008/QĐ-UBND

22/9/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

29/10/2016

26

03/2010/QĐ-UBND

01/02/2010

Ban hành Quy định xác định, tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016

01/12/2016

27

23/2009/QĐ-UBND

20/10/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

01/01/2017

28

09/2016/QĐ-UBND

20/4/2016

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

08/01/2017

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 398/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu398/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2017
Ngày hiệu lực03/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 398/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 398/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban tỉnh ban hành Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 398/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban tỉnh ban hành Nam Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu398/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
       Người kýNgô Gia Tự
       Ngày ban hành03/03/2017
       Ngày hiệu lực03/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 398/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban tỉnh ban hành Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 398/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban tỉnh ban hành Nam Định

           • 03/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực