Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND quy định mức thu phí qua phà Sa Cao - Thái Hạc, phà Thịnh Long và cầu phao Ninh Cường do tỉnh Nam Định ban hành

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND quy định mức thu phí qua phà Sa Cao Nam Định đã được thay thế bởi Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND công bố danh mục Nghị quyết Hội đồng ban hành hết hiệu lực Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 24/12/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND quy định mức thu phí qua phà Sa Cao Nam Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2011/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ QUA PHÀ SA CAO - THÁI HẠC, PHÀ THỊNH LONG VÀ CẦU PHAO NINH CƯỜNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điu của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên bộ số 62/1993/TT-LB ngày 13/7/1993 của Bộ Giao thông Vận tải - Bộ Tài Chính hướng dẫn việc tổ chức thu và quản lý, sử dụng tiền cước qua cầu phà;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hưng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002.

Xét Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh mức thu phí qua bến phà Sa Cao - Thái Hạc, bến phà Thịnh Long và cầu phao Ninh Cường;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu phí qua phà Sa Cao - Thái Hạc, phà Thịnh Long và cầu phao Ninh Cường (có biểu mức thu kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 và thay thế Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND ngày 20/07/2006 của HĐND tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh mức thu phí qua phà Sa Cao - Thái Hạc, phà Thịnh Long và cầu phao Ninh Cường.

Điều 3. Giao UBND tỉnh quy định cụ thể chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng đối với tiền thu phí phà Sa Cao - Thái Hạc, phà Thịnh Long, cầu phao Ninh Cường trên địa bàn tỉnh Nam Định và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVII, kỳ họp thứ ba thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông - Vận tải;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tnh;
- Như Điều 3, Điều 4;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND thành phố Nam Định;
- UBND các huyện, thành ph;
- Báo Nam Định; Công báo tỉnh
- Website Chính phủ; Website tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Hồng Hà

 

BIỂU MỨC THU PHÍ QUA BẾN PHÀ SA CAO - THÁI HẠC, BẾN PHÀ THỊNH LONG VÀ CẦU PHAO NINH CƯỜNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của HĐND tỉnh Nam Định)

1. Bến phà Sa Cao - Thái Hạc và bến phà Thịnh Long

Đơn vị tính: Đồng

Số TT

Đối tượng qua phà

Mức thu phí (đ/lượt)

1

Người đi bộ

Không thu

2

Hành khách đi xe đạp

Không thu

3

Xe xích lô

Không thu

4

Xe thô sơ súc vt kéo

Không thu

5

Xe máy

4.000

6

Xe ô tô con đến 5 chỗ ngồi

15.000

7

Xe ô tô chở khách từ 6 đến dưới 9 chỗ ngồi

20.000

8

Xe từ 9 ch ngi đến dưới 24 chngồi

30.000

9

Xe từ 24 chỗ ngồi đến dưới 30 chngồi

50.000

10

Xe khách từ 30 đến dưới 50 chỗ ngồi

65.000

11

Xe khách từ 50 chỗ ngồi trở lên

75.000

12

Xe Máy kéo, xe tương tự xe máy kéo, xe ô tô tải nhỏ hơn 0,5 tấn:

 

 

- Có hàng

15.000

 

- Không có hàng

10.000

13

Xe tải từ 0,5 tn đến dưới 2 tn:

 

 

- Có hàng

32.000

 

- Không có hàng

22.000

14

Xe tải từ 2 tn đến dưới 3,5 tn:

 

 

- Có hàng

36.000

 

- Không có hàng

23.000

15

Xe tải từ 3,5 tấn đến dưới 5 tấn:

 

 

- Có hàng

75.000

 

- Không có hàng

45.000

16

Xe tải từ 5 tấn đến dưới 7 tấn:

 

 

- Có hàng

85.000

 

- Không có hàng

50.000

17

Xe tải từ 7 tấn đến dưới 10 tấn:

 

 

- Có hàng

90.000

 

- Không có hàng

50 000

18

Xe tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn:

 

 

- Có hàng

125.000

 

- Không có hàng

75.000

2. Cầu phao Ninh Cường

Đơn vị tính: Đồng

Số TT

Đối tượng qua cầu phao

Mức thu phí (đ/lượt)

1

Người đi bộ

Không thu

2

Hành khách đi xe đạp

Không thu

3

Xe xích lô

Không thu

4

Xe thô sơ súc vật kéo

Không thu

5

Xe máy

4.000

6

Xe ô tô con đến 5 chỗ ngồi

15.000

7

Xe ô tô chở khách từ 6 chỗ ngồi đến dưới 9 chỗ ngồi

18.000

8

Xe khách từ 9 chỗ ngồi đến dưới 24 chỗ ngồi

30.000

9

Xe từ 24 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ ngồi

45.000

10

Xe khách từ 30 chỗ ngồi đến dưới 50 chỗ ngồi

60.000

11

Xe khách từ 50 chỗ ngồi trở lên

70.000

12

Xe Máy kéo, xe tương tự xe máy kéo, xe ô tô tải nhỏ hơn 0,5 tấn:

 

 

- Có hàng

15.000

 

- Không có hàng

10.000

13

Xe tải từ 0,5 tấn đến dưới 2 tấn:

 

 

- Có hàng

30.000

 

- Không có hàng

18.000

14

Xe tải từ 2 tấn đến dưới 3,5 tấn:

 

 

- Có hàng

32.000

 

- Không có hàng

18.000

15

Xe tải từ 3,5 tấn đến dưới 5 tấn:

 

 

- Có hàng

45.000

 

- Không có hàng

25.000

16

Xe tải từ 5 tấn đến dưới 7 tấn:

 

 

- Có hàng

75.000

 

- Không có hàng

45.000

17

Xe tải từ 7 tấn đến dưới 10 tấn:

 

 

- Có hàng

78.000

 

- Không có hàng

45.000

18

Xe tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn:

 

 

- Có hàng

100.000

 

- Không có hàng

65.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND quy định mức thu phí qua phà Sa Cao Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND quy định mức thu phí qua phà Sa Cao Nam Định
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu25/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
       Người kýPhạm Hồng Hà
       Ngày ban hành08/12/2011
       Ngày hiệu lực01/01/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND quy định mức thu phí qua phà Sa Cao Nam Định

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND quy định mức thu phí qua phà Sa Cao Nam Định