Quyết định 36/2016/QĐ-UBND

Quyết định 36/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2008/QĐ-UBND; 22/2010/QĐ-UBND; 23/2011/QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 28/2008/QĐ-UBND 22/2010/QĐ-23/2011/QĐ-UBND Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2016/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 19 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2008/QĐ-UBND NGÀY 18/11/2008; QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2010/QĐ-UBND NGÀY 29/9/2010; QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2011/QĐ-UBND NGÀY 12/9/2011 CỦA UBND TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 99/TTr-LĐTBXH ngày 09/9/2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008; Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010; Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 của UBND tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm định số 140/BC-STP ngày 05/9/2016 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ: Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương; Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 9 Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương, ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 của UBND tỉnh Nam Định; Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương, ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 của UBND tỉnh Nam Định.

Điều 2. Nguồn vốn còn lại tại thời điểm giải thể của Quỹ giải quyết việc làm địa phương (bao gồm cả Quỹ dự phòng rủi ro được trích lập) tiếp tục thực hiện theo hình thức ủy thác vốn ngân sách địa phương thông qua hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay giải quyết việc làm theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể của tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ LĐTBXH;
- TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đ/c Trần Lê Đoài, PCT UBND tỉnh;

- Như điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP6, VP7, PNG
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2016
Ngày hiệu lực29/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 28/2008/QĐ-UBND 22/2010/QĐ-23/2011/QĐ-UBND Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 28/2008/QĐ-UBND 22/2010/QĐ-23/2011/QĐ-UBND Nam Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
       Người kýPhạm Đình Nghị
       Ngày ban hành19/09/2016
       Ngày hiệu lực29/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 36/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 28/2008/QĐ-UBND 22/2010/QĐ-23/2011/QĐ-UBND Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 28/2008/QĐ-UBND 22/2010/QĐ-23/2011/QĐ-UBND Nam Định

           • 19/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực