Quyết định 45/2016/QĐ-UBND

Quyết định 45/2016/QĐ-UBND bổ sung nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Nam Định

Quyết định 45/2016/QĐ-UBND nhiệm vụ ban quản lý dự án xây dựng công trình trọng điểm Nam Định đã được thay thế bởi Quyết định 405/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2016/QĐ-UBND nhiệm vụ ban quản lý dự án xây dựng công trình trọng điểm Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2016/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư s 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một s điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dn một s nội dung về thẩm định dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình;

Theo đ nghị của Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng các công trình trọng điểm tnh Nam Định tại Tờ trình số 10/TTr-BQLDA ngày 01/8/2016, của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1044/TTr-SNV ngày 13/10/2016, của Sở Tư pháp tại Văn bản số 328/STP-XD&KTrVB ngày 21/10/2016 về bổ sung nhiệm vụ của Ban QLDA xây dựng các công trình trọng điểm tnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ “Tư vấn, quản lý dự án xây dựng” đối với Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư phê duyệt;

- Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn lựa chọn nhà thầu;

- Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình;

- Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các hợp đồng đã ký kết và chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về tính chính xác, hợp lý của giá trị thanh toán.

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của dự án;

- Nghiệm thu bàn giao công trình;

- Lập báo cáo thực hiện vốn hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố và Trưng ban Ban quản lý dự án xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp;
- TT HĐND t
nh, Đoàn ĐBQH tnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
- Như điều 3.
- Website t
nh, Website VP UBND tnh;
- Công báo Tỉnh.
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2016
Ngày hiệu lực04/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2016/QĐ-UBND nhiệm vụ ban quản lý dự án xây dựng công trình trọng điểm Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/2016/QĐ-UBND nhiệm vụ ban quản lý dự án xây dựng công trình trọng điểm Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành25/10/2016
        Ngày hiệu lực04/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 45/2016/QĐ-UBND nhiệm vụ ban quản lý dự án xây dựng công trình trọng điểm Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2016/QĐ-UBND nhiệm vụ ban quản lý dự án xây dựng công trình trọng điểm Nam Định