Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND về giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh nhà nước Nam Định đã được thay thế bởi Quyết định 32/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ khám bệnh Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh nhà nước Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2015/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 19 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT - BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 58/TTr-SYT ngày 13/5 /2015 của Sở Y tế về việc điều chỉnh, bổ sung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định và Báo cáo thẩm định số 88/BC-STP ngày 08/6/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định” (Có biểu giá kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức thu, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán khoản thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 1 Quyết định này, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2015 và thay thế Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định và Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời giá dịch vụ chụp CT-Scanner 64 dãy trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính; Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp:
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh:
- Thường trực HĐND, UBND
- Như Điều 3;
- Công báo, Website tỉnh;
-Lưu VP1, VP7, VP6

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long

 

BIỂU GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Nam Định)

TT

STT theo mục

Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Đơn giá (đng)

BV hạng 1

BV hạng 2

BV hạng 3

1

2

3

4

5

6

 

 

PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE

 

 

 

 

A1

Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa

 

 

 

1

1

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

20.000

 

 

2

2

Bệnh viện hạng II

 

14.000

 

3

3

Bệnh viện hạng III

 

 

7.000

4

4

Trạm y tế xã = 3.000 đng

 

 

 

 

A3

Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X- quang)

 

 

 

5

1

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1

90.000

 

 

6

2

Bệnh viện hạng II

 

80.000

 

7

3

Bệnh viện hạng III

 

 

70.000

 

4

Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) không điều hòa

 

 

 

 

A4

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

 

 

 

8

1

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

90.000

 

 

9

2

Bệnh viện hạng II

 

80.000

 

10

3

Bệnh viện hạng III

 

 

70.000

11

A5

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động

250.000

250.000

250.000

 

 

PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH

 

 

 

12

B1

Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có

335.000

318.000

 

 

B2

Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có)

 

 

 

13

1

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

150.000

 

 

14

2

Bệnh viện hạng II

 

100.000

 

15

3

Bệnh viện hạng III

 

 

55.000

 

B3

Ngày giường bệnh Nội khoa:

 

 

 

 

B3.1

Loại 1: Các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết;

 

 

 

16

1

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

68.000

 

 

17

2

Bệnh viện hạng II

 

64.000

 

18

3

Bệnh viện hạng III

 

 

38.000

 

B3.2

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi- Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ Sản không mổ

 

 

 

19

1

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

60.000

 

 

20

2

Bệnh viện hạng II

 

48.000

 

21

3

Bệnh viện hạng III

 

 

33.000

 

B3.3

Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

 

 

 

22

1

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

50.000

 

 

23

2

Bệnh viện hạng II

 

35.000

 

24

3

Bệnh viện hạng III

 

 

25.000

 

B4

Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng:

 

 

 

 

B4.1

Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

 

 

 

25

1

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

140.000

 

 

26

2

Bệnh viện hạng II

 

120.000

 

 

B4.2

Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1: Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể;

 

 

 

27

1

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

108.000

 

 

28

2

Bệnh viện hạng II

 

70.000

 

29

3

Bệnh viện hạng III

 

 

52.000

 

B4.3

Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bng độ 2 trên 30% diện tích cơ th. Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

 

 

 

30

1

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

87.000

 

 

31

2

Bệnh viện hạng II

 

63.000

 

32

3

Bệnh viện hạng III

 

 

50.000

 

B4.4

Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ th

 

 

 

33

1

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

74.000

 

 

34

2

Bệnh viện hạng II

 

44.000

 

35

3

Bệnh viện hạng III

 

 

35.000

 

 

PHN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM

 

 

 

 

C1

Chn đoán hình nh

 

 

 

 

C1.1

Siêu âm

 

 

 

36

1

Siêu âm

33.000

33.000

33.000

37

2

Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

352.000

333.000

315.000

 

C1.2

CHIU, CHỤP X-QUANG

 

 

 

 

C1.2.1

CHỤP X-QUANG CÁC CHI

 

 

 

38

1

Các ngón tay hoặc ngón chân

33.000

33.000

33.000

39

2

Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế)

33.000

33.000

33.000

40

3

Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế)

40.000

40.000

40.000

41

4

Bàn chân hoặc c chân hoặc xương gót (một tư thế)

33.000

33.000

33.000

42

5

Bàn chân hoặc c chân hoặc xương gót (hai tư thế)

40.000

40.000

40.000

43

6

Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế)

40.000

40.000

40.000

44

7

Cng chân hoặc khớp gi hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế)

40.000

40.000

40.000

45

8

Khung chậu

40.000

40.000

40.000

 

C1.2.2

CHỤP X-QUANG VÙNG ĐU

 

 

 

46

1

Xương sọ (một tư thế)

33.000

33.000

33.000

47

2

Xương chũm, mỏm châm

33.000

33.000

33.000

48

3

Xương đá (một tư thế)

33.000

33.000

33.000

49

4

Khớp thái dương-hàm

33.000

33.000

33.000

50

5

Chụp răng

33.000

33.000

33.000

 

C1.2.3

CHỤP X-QUANG CỘT SNG

 

 

 

51

1

Các đốt sống c

33.000

33.000

33.000

52

2

Các đt sng ngực

40.000

40.000

40.000

53

3

Cột sống thắt lưng-cùng

40.000

40.000

40.000

54

4

Cột sng cùng-cụt

40.000

40.000

40.000

55

5

Chụp 2 đoạn liên tục

40.000

40.000

40.000

56

6

Đánh giá tuổi xương: c tay, đầu gối

33.000

33.000

33.000

 

C1.2.4

CHỤP X-QUANG VÙNG NGC

 

 

 

57

1

Tim phi thng

40.000

40.000

40.000

58

2

Tim phi nghiêng

40.000

40.000

40.000

59

3

Xương ức hoặc xương sườn

40.000

40.000

40.000

 

C1.2.5

CHỤP X-QUANG HỆ TIT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MT

 

 

 

60

1

Chụp hệ tiết niệu không chun bị

40.000

40.000

40.000

61

2

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuc cn quang (UIV)

392.000

392.000

392.000

62

3

Chụp bụng không chun bị

40.000

40.000

40.000

63

4

Chụp thực qun có ung thuc cn quang

84.000

84.000

84.000

64

5

Chụp dạ dày-tá tràng có ung thuc cản quang

90.000

90.000

90.000

65

6

Chụp khung đại tràng có thuc cản quang

140.000

140.000

140.000

 

C1.2.6

MỘT S KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC

 

 

 

66

1

Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

222.000

222.000

222.000

67

2

Chụp vòm mũi họng

40.000

40.000

40.000

68

3

Chụp ng tai trong

40.000

40.000

40.000

69

4

Chụp X-quang s hóa 1 phim

57.000

57.000

57.000

70

5

Chụp X-quang số hóa 2 phim

82.000

82.000

82.000

71

6

Chụp X-quang số hóa 3 phim

108.000

108.000

108.000

72

7

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuc cản quang (UIV) s hóa

442.000

442.000

442.000

73

8

Chụp niệu quản – b thận ngược dòng (UPR) số hóa

399.000

399.000

399.000

74

9

Chụp thực qun có uống thuốc cản quang số hóa

147.000

147.000

147.000

75

10

Chụp dạ dày - tá tràng có ung thuốc cản quang số hóa

147.000

147.000

147.000

76

11

Chụp khung đại tràng có thuc cản quang s hóa

185.000

185.000

185.000

77

12

Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang)

500.000

500.000

500.000

78

13

Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cn quang)

870.000

870.000

870.000

79

14

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy (Có tiêm thuốc cản quang)

2.100.000

2.100.000

2.100.000

80

15

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy (không thuốc)

1.340.000

1.340.000

1.340.000

 

C2

CÁC TH THUẬT, TIU TH THUẬT, NỘI SOI

 

 

 

81

1

Thông đái

60.000

60.000

60.000

82

2

Thụt tháo phân

40.000

40.000

40.000

83

3

Chọc hút hạch hoặc u

52.000

52.000

52.000

84

4

Chọc hút tế bào tuyến giáp

60.000

60.000

60.000

85

5

Chọc dò màng bụng hoặc màng phi

88.000

88.000

88.000

86

6

Chọc rửa màng phi

121.000

121.000

121.000

87

7

Chọc hút khí màng phi

70.000

70.000

70.000

88

8

Thay rửa hệ thng dẫn lưu màng phi

54.000

54.000

54.000

89

9

Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất)

102.000

102.000

102.000

90

10

Nong niệu đạo và đặt thông đái

127.000

127.000

127.000

91

11

Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1- 5 thương tổn)

125.000

125.000

125.000

92

12

Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 ln)

460.000

460.000

460.000

93

13

Sinh thiết da

73.000

73.000

73.000

94

14

Sinh thiết hạch, u

91.000

91.000

91.000

95

15

Th thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết)

110.000

110.000

110.000

96

16

Sinh thiết màng phi

335.000

335.000

335.000

97

17

Sinh thiết tin liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng

445.000

445.000

445.000

98

18

Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết

135.000

135.000

135.000

99

19

Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ng mềm có sinh thiết.

202.000

202.000

202.000

100

20

Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

172.000

172.000

172.000

101

21

Nội soi đại trực tràng ng mm có sinh thiết

265.000

265.000

265.000

102

22

Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

110.000

110.000

110.000

103

23

Nội soi trực tràng có sinh thiết

195.000

195.000

195.000

104

24

Nội soi bàng quang không sinh thiết

295.000

295.000

295.000

105

25

Nội soi bàng quang có sinh thiết

325.000

325.000

325.000

106

26

Dn lưu màng phi tối thiu

476.000

476.000

476.000

107

27

Mở khí quản

514.000

514.000

514.000

108

28

Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tn thương khác)

 

 

 

 

 

Sinh thiết Gan dưới hướng dn ca Siêu âm

785.000

707.000

667.000

 

 

Sinh thiết Thận dưới hướng dn ca Siêu âm

785.000

707.000

667.000

 

 

Sinh thiết Vú dưới hướng dn của Siêu âm

700.000

630.000

595.000

 

 

Sinh thiết tn thương khác dưới hướng dn ca Siêu âm

700.000

630.000

595.000

109

29

Đặt ng thông tĩnh mạch bng Catheter 2 nòng

1.030.000

927.000

876.000

110

30

Đặt ng thông tĩnh mạch bng Catheter 3 nòng

840.000

756.000

714.000

111

31

Th máy (01 ngày điều trị)

387.000

367.000

346.000

112

32

Đặt nội khí quản

394.000

374.000

353.000

113

33

Cp cứu ngừng tun hoàn

272.000

272.000

272.000

114

34

Sinh thiết dưới hướng dn của ct lớp vi tính (phi, xương, gan, thận,, áp xe, các tn thương khác)

 

 

 

 

 

Sinh thiết Phổi dưới hướng dẫn vi tính

1.700.000

1.530.000

1.445.000

 

 

Sinh thiết Gan dưới hưng dn vi tính

1.700.000

1.530.000

1.445.000

 

 

Sinh thiết Thận dưới hướng dn vi tính

1.500.000

1.350.000

1.275.000

 

 

Sinh thiết Vú dưới hưng dn vi nh

1.500.000

1.350.000

1.275.000

 

 

Sinh thiết vị trí khác dưới hướng dn vi tính

1.500.000

1.350.000

1.275.000

115

35

Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn ca siêu âm

903.000

855.000

808.000

116

36

Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

82.000

82.000

82.000

117

37

Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phi dưới hướng dẫn của siêu âm

104.000

104.000

104.000

118

38

Th thuật sinh thiết tủy xương

1.240.000

1.116.000

1.054.000

119

39

Th thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy)

68.000

68.000

68.000

120

40

Th thuật chọc hút tủy làm tủy đ

470.000

470.000

470.000

121

41

Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)

199.000

199.000

199.000

122

42

Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn ca siêu âm

69.000

69.000

69.000

123

43

Chọc hút hch hoặc u dưới hướng dẫn ca ct lớp vi tính

779.000

738.000

697 000

124

44

Thận nhân tạo cp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 ln)

1.330.000

1.330.000

1.330 000

125

45

Thâm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration Online: HDF ON-LINE)

1.280.000

1.152.000

1.088.000

 

 

Y HỌC DÂN TỘC- PHỤC HI CHC NĂNG

 

 

 

126

46

Chôn ch (cy ch)

88.000

84.000

80.000

127

47

Châm (các phương pháp châm)

37.000

37.000

37.000

128

48

Điện châm

37.000

37.000

37.000

129

49

Thủy châm (không kê tiền thuốc)

20.000

20.000

20.000

130

50

Xoa bóp bm huyệt

22.000

22.000

22.000

131

51

Hồng ngoại

17.000

16.000

16.000

132

52

Điện phân

19.000

18.000

17.000

133

53

Sóng ngn

20.000

19.000

18.000

134

54

Laser châm

39.000

37.000

35.000

135

55

Tử ngoại

20.000

19.000

18.000

136

56

Điện xung

20.000

19.000

18.000

137

57

Tập vận động toàn thân (30 phút)

17.000

17.000

17.000

138

58

Tập vận động đoạn chi (30 phút)

18.000

18.000

18.000

139

59

Siêu âm điu trị

31.000

29.000

27.000

140

60

Điện từ trường

19.000

18.000

17.000

141

61

Bó Farafin

44.000

44.000

44.000

142

62

Cứu (Ngi cứu /túi chườm)

17.000

17.000

17.000

143

63

Kéo nn, kéo dãn cột sống, các khớp

21.000

20.000

19.000

 

C3

CÁC PHU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

 

 

 

C3.1

NGOẠI KHOA

 

 

 

144

1

Ct ch

36.000

36.000

36.000

145

2

Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm

51.000

51.000

51.000

146

3

Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm

66.000

63.000

59.000

147

4

Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm

91.000

86.000

81.000

148

5

Thay băng vết thương chiu dài < 30 cm nhiễm trùng

90.000

85.000

80.000

149

6

Thay băng vết thương chiu dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng

138.000

130.000

123.000

150

7

Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng

174.000

165.000

156.000

151

8

Tháo bột: cột sng/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu

44.000

44.000

44.000

152

9

Tháo bột khác

32.000

32.000

32.000

153

10

Vết thương phần mềm tn thương nông chiu dài < 10 cm

136.000

136.000

136.000

154

11

Vết thương phn mềm tn thương nông chiều dài > 10 cm

159.000

151.000

142.000

155

12

Vết thương phần mềm tn thương sâu chiều dài < 10 cm

170.000

161.000

152.000

156

13

Vết thương phn mm tn thương sâu chiu dài > 10 cm

179.000

169.000

160.000

157

14

Cắt bỏ nhng u nh, cyst, sẹo của da, t chức dưới da

144.000

137.000

129.000

158

15

Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dn lưu

88.000

88.000

88.000

159

16

Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte

71.000

67.000

63.000

160

17

Ct phymosis

153.000

153.000

153.000

161

18

Tht các búi trĩ hậu môn

190.000

180.000

170.000

162

19

Nn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột tự cán)

51.000

51.000

51.000

163

20

Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền)

200.000

189.000

179.000

164

21

Nn trật khớp vai (bột tự cán)

62.000

62.000

62.000

165

22

Nắn trật khớp vai (bột liền)

197.000

186.000

176.000

166

23

Nn trật khớp khuỷu chân/ khớp cchân/ khớp gi (bột tự cán)

55.000

55.000

55.000

167

24

Nn trật khớp khuỷu chân/ khớp c chân/ khớp gối (bột liền)

145.000

137.000

130.000

168

25

Nn trật khớp háng (bột tự cán)

163.000

163.000

163.000

169

26

Nn trật khớp háng (bột liền)

571.000

541.000

511.000

170

27

Nắn bó bột xương đùi/ chậu/ cột sng (bột tự cán)

153.000

153.000

153.000

171

28

Nắn bó bột xương đùi/ chậu/ cột sng (bột lin)

476.000

451.000

426.000

172

29

Nn, bó bột xương cng chân (bột tự cán)

60.000

60.000

60.000

173

30

Nắn, bó bột xương cng chân (bột liền)

149.000

141.000

133.000

174

31

Nn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán)

60.000

60.000

60.000

175

32

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột lin)

145.000

137.000

130.000

176

33

Nn, bó bột gãy xương cng tay (bột tự cán)

49.000

49.000

49.000

177

34

Nn, bó bột gãy xương cng tay (bột liền)

144.000

136 000

129.000

178

35

Nn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán)

47.000

47.000

47.000

179

36

Nn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền)

125.000

118.000

112.000

180

37

Nn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán)

125.000

125.000

125.000

181

38

Nn, bó bột trật khớp háng bm sinh (bột liền)

483.000

458.000

432.000

182

39

Nn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền)

470.000

446.000

421.000

 

C3.2

SẢN PHỤ KHOA

 

 

 

183

1

Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết

97.000

97.000

97.000

184

2

Nạo sót thai, nạo sót rau sau sy, sau đ

205.000

205.000

205.000

185

3

Đỡ đ thường ngi chỏm

500.000

500.000

500.000

186

4

Đỡ đ ngi ngược

550.000

550.000

550.000

187

5

Đ đẻ từ sinh đôi trở lên

620.000

620.000

620.000

188

6

Forceps hoặc Giác hút sn khoa

510.000

510.000

510.000

189

7

Soi c t cung

41.000

41.000

41.000

190

8

Soi ối

34.000

34.000

34.000

191

9

Điu trị tn thương c tử cung bằng: đt điện hoặc nhiệt hoặc

54.000

54.000

54.000

192

10

Chích apxe tuyến vú

105.000

105.000

105.000

193

11

Xon hoặc ct bó polype âm hộ, âm đạo, c tử cung

198.000

198.000

198.000

194

12

Phẫu thuật lấy thai lần đầu

1.500.000

1.500.000

1.500.000

195

13

Phẫu thuật ly thai lần thứ 2 trở lên

1.550.000

1.550.000

1.550.000

196

14

Phá thai đến hết 7 tuần bng thuốc

134.000

134.000

134.000

197

15

Phá thai từ 13 tun đến 22 tuần bng thuc

409.000

387.000

366.000

 

C3.3

MT

 

 

 

198

1

Đo nhãn áp

15.000

15.000

15.000

199

2

Đo Javal

12.000

12.000

12.000

200

3

Đo thị trưng, ám đim

12.000

12.000

12.000

201

4

Thử kính loạn thị

10.000

10.000

10.000

202

5

Soi đáy mt

19.000

19.000

19.000

203

6

Tiêm hậu nhãn cầu một mt

16.000

16.000

16.000

204

7

Tiêm dưới kết mạc một mt

17.000

17.000

17.000

205

8

Thông lệ đạo một mt

30.000

30.000

30.000

206

9

Thông lệ đạo hai mt

50.000

50.000

50.000

207

10

Chích chp/ lẹo

38.000

38.000

38.000

208

11

Lấy dị vật kết mạc nông một mắt

24.000

24.000

24.000

209

12

Ly dị vật giác mạc nông, một mt (gây tê)

25.000

25.000

25.000

210

13

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mt (gây tê)

181.000

181.000

181.000

211

14

Phẫu thuật ct mộng ghép màng i, kết mạc - gây tê

536.000

507.000

479.000

212

15

Mổ quặm 1 mí - gây tê

293.000

293.000

293.000

213

16

M quặm 2 mí - gây tê

397.000

376.000

355.000

214

17

M quặm 3 mí - gây tê

675.000

669.000

630.000

215

18

Mổ quặm 4 mí - gây tê

722.000

684.000

646.000

216

19

Phẫu thuật mộng đơn thun một mt - gây tê

504.000

504.000

504.000

217

20

Phẫu thuật mộng đơn một mt - gây mê

1.026.000

1.026.000

1.026.000

218

21

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê

445.000

422.000

398.000

219

22

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê

980.000

929.000

877.000

220

23

Lấy dị vật giác mạc nông, một mt (gây mê)

527.000

500.000

472.000

221

24

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mt (gây mê)

585.000

554.000

524.000

222

25

Phẫu thuật ct mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê

1.000.000

948.000

895.000

223

26

Mổ quặm 1 mí - gây tê

795.000

753.000

711.000

224

27

M quặm 2 mí - gây tê

950.000

900.000

850.000

225

28

M quặm 3 mí - gây tê

983.000

931.000

880.000

226

29

Mổ quặm 4 mí - gây tê

1.085.000

1.028.000

971.000

 

C3.4

TAI - MŨI - HỌNG

 

 

 

227

1

Trích rạch apxe Amidan (gây tê)

115.000

115.000

115.000

228

2

Trích rạch apxe thành sau họng (gây tê)

89.000

89.000

89.000

229

3

Ct Amidan (gây tê)

124.000

124.000

124.000

230

4

Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê)

152.000

152.000

152.000

231

5

Ly dị vật tai ngoài đơn giản

58.000

58.000

58.000

232

6

Lấy dị vật trong mũi không gây mê

96.000

96.000

96.000

233

7

Nội soi ly dị vật thực qun gây tê ống cứng

115.000

115.000

115.000

234

8

Nội soi ly dị vật thực qun gây tê ng mm

150.000

150.000

150.000

235

9

Lấy di vật thanh quản gây tê ống cứng

139.000

139.000

139.000

236

10

Nội soi đt điện cuốn mũi hoặc ct cun mũi gây tê

204.000

204.000

204.000

237

11

Nội soi cắt polype mũi gây tê

185.000

185.000

185.000

238

12

Mổ cắt b u bã đậu vùng đu mặt c gây tê

316.000

316.000

316.000

239

13

Nạo VA gây mê

451.000

428.000

404.000

240

14

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cúng

437.000

414.000

391.000

241

15

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ng mềm

451.000

428.000

404.000

242

16

Lấy di vt thanh quản gây mê ng cứng

418.000

396.000

374.000

243

17

Nội soi ct polype mũi gây mê

366.000

347.000

328.000

244

18

Trích rạch apxe Amiđan (gây mê)

518.000

491.000

463.000

245

19

Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê)

532.000

504.000

476.000

246

20

Cắt Amiđan (gây mê)

618.000

585.000

553.000

247

21

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê)

393.000

373.000

352.000

248

22

Nội soi đốt điện cun mũi/ ct cun mũi gây mê

504.000

477.000

451.000

249

23

Mô ct b u bã đậu vùng đu mặt c gây mê

636.000

602.000

569.000

 

C3.5

RĂNG - HÀM – MT

 

 

 

 

C3.5.1

Các kỹ thuật về răng, miệng

 

 

 

250

1

Nh răng sữa/chân răng sa

18.000

18.000

18.000

251

2

Nhng s 8 bình thường

91.000

91.000

91.000

252

3

Nh răng s 8 có biến chứng khít hàm

162.000

154.000

145.000

253

4

Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm

90.000

90.000

90.000

254

5

Ra chm thuốc điu trị viêm loét niêm mạc (1 ln)

23.000

23.000

23.000

255

6

Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm

35.000

35.000

35.000

 

 

Răng gi tháo lắp

 

 

 

256

7

Một răng

140.000

140.000

140.000

 

 

Răng gi cố định

 

 

 

257

8

Răng cht đơn giản

135.000

135.000

135.000

258

9

Mũ chụp nhựa

170.000

170.000

170.000

259

10

Mũ chụp kim loại

200.000

200.000

200.000

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt

 

 

 

260

11

Khâu vết thương phần mềm nông dài < 5 cm

127.000

120.000

114.000

261

12

Khâu vết thương phần mềm nông dài > 5 cm

172.000

163.000

154.000

262

13

Khâu vết thương phần mềm sâu dài < 5 cm

161.000

152.000

144.000

263

14

Khâu vết thương phn mềm sâu dài > 5 cm

202.000

191.000

180.000

 

C4

CÁC PHU THUẬT, THỦ THUẬT CÒN LẠI KHÁC

 

 

 

 

I

SN- PHỤ KHOA

 

 

 

 

A1

PHU THUẬT

 

 

 

 

A1.1

Phẫu thuật loại đặc biệt

 

 

 

264

1

Phẫu thuật lấy thai và ct tử cung trong rau cài răng lược

4.000.000

4.000.000

4.000.000

265

2

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chy cấp...)

4.000.000

4.000.000

4.000.000

266

3

Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa

4.000.000

4.000.000

4.000.000

267

4

Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng

4.000.000

4.000.000

4.000.000

268

5

Cắt t cung trường hợp người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm v tạng trong tiểu khung, v tử cung phức tạp

3.000.000

3.000.000

3.000.000

269

6

Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính cắm sâu trong tiểu khung (khối u ở tử cung đoạn dưới, u sơ tử cung dính, u nang buồng trng trong dây tràng rộng, u nang buồng trứng dính)

3.000.000

3.000.000

3.000.000

 

A1.2

Phẫu thuật loại I

 

 

 

270

1

Phẫu thuật Crossen

2.700.000

2.700.000

2.700.000

271

2

Phẫu thuật Manchester

2.700.000

2.700.000

2.700.000

272

3

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp

2.700.000

2.700.000

2.700.000

273

4

Phẫu thuật ly thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...)

2.700.000

2.700.000

2.700.000

274

5

Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...)

2.700.000

2.700.000

2.700.000

275

6

Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch...)

2.700.000

2.700.000

2.700.000

276

7

Phẫu thuật tht động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa

2.700.000

2.700.000

2.700.000

277

8

Phẫu thuật bo tồn tử cung do vỡ tử cung

2.700.000

2.700.000

2.700.000

278

9

Phẫu thuật tn thương đường tiêu hóa do tai biến phẫu thuật sản phụ khoa

2.700.000

2.700.000

2.700.000

279

10

Phẫu thuật tn thương đường tiết niệu do tai biến phẫu thuật sn phụ khoa

2.700.000

2.700.000

2.700.000

280

11

Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai

2.700.000

2.700.000

2.700.000

281

12

Phẫu thuật nội soi ct tử cung hoàn toàn

2.700.000

2.700.000

2.700.000

282

13

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần

2.700.000

2.700.000

2.700.000

283

14

Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung

2.700.000

2.700.000

2.700.000

284

15

Phẫu thuật m bụng ct tử cung hoàn toàn

2.700.000

2.700.000

2.700.000

285

16

Phẫu thuật m bụng ct tử cung hoàn toàn cả khối

2.700.000

2.700.000

2.700.000

286

17

Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần

2.700.000

2.700.000

2.700.000

287

18

Phẫu thuật m bụng xử trí viêm phúc mạc tiu khung, viêm phn phụ, ứ m vòi trứng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

288

19

Phẫu thuật nội soi ct phần phụ

2.700.000

2.700.000

2.700.000

289

20

Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung

2.700.000

2.700.000

2.700.000

290

21

Phẫu thuật nội soi ct u nang hoặc ct buồng trứng trên bệnh nhân có thai

2.700.000

2.700.000

2.700.000

291

22

Phẫu thuật nội soi ct u nang buồng trứng xoắn

2.700.000

2.700.000

2.700.000

292

23

Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản

2.700.000

2.700.000

2.700.000

293

24

Phẫu thuật nội soi ct u buồng trứng và phần phụ

2.700.000

2.700.000

2.700.000

294

25

Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang

2.700.000

2.700.000

2.700.000

295

26

Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung v

2.700.000

2.700.000

2.700.000

296

27

Phẫu thuật nội soi bụng chn đoán + tiêm MTX tại ch điu trị thai ngoài tử cung

2.700.000

2.700.000

2.700.000

297

28

Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ

2.700.000

2.700.000

2.700.000

298

29

Phẫu thuật cha ngoài t cung vỡ có choáng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

299

30

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung th huyết tụ thành nang

2.700.000

2.700.000

2.700.000

300

31

Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng)

2.700.000

2.700.000

2.700.000

301

32

Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn

2.700.000

2.700.000

2.700.000

302

33

Phẫu thuật nội soi bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa

2.700.000

2.700.000

2.700.000

303

34

Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thng t cung

2.700.000

2.700.000

2.700.000

 

A1.3

Phẫu thuật loại II

 

 

 

304

1

Phẫu thuật Leutort

1.400.000

1.400.000

1.400.000

305

2

Cắt cụt c tử cung

1.400.000

1.400.000

1.400.000

306

3

Ly dụng cụ t cung( vòng tránh thai) trong ổ bụng qua đường rạch nhở thành bụng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

307

4

Hủy thai: cắt thân thai nhi ngôi ngang, ngôi vai buông trôi

1.400.000

1.400.000

1.400.000

308

5

Phẫu thuật tht động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa

1.400.000

1.400.000

1.400.000

309

6

Khâu tử cung do nạo thng

1.200.000

1.200.000

1.200.000

310

7

Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn

1.400.000

1.400.000

1.400.000

311

8

Phẫu thuật m bụng bóc u xơ tử cung

1.400.000

1.400.000

1.400.000

312

9

Phẫu thuật m bụng cắt u buồng trứng hoặc ct phn phụ

1.400.000

1.400.000

1.400.000

313

10

Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung

1.400.000

1.400.000

1.400.000

314

11

Phẫu thuật Labhart

1.400.000

1.400.000

1.400.000

315

12

Phẫu thuật ct vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo

1.400.000

1.400.000

1.400.000

316

13

Phẫu thuật cắt âm vật phì đại

1.400.000

1.400.000

1.400.000

317

14

Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp

1.400.000

1.400.000

1.400.000

318

15

Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung tầng sinh môn, thành bụng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

319

16

Phẫu thuật m bụng thăm dò, x trí bệnh lý phụ khoa

1.400.000

1.400.000

1.400.000

320

17

Khoét chóp cổ tử cung

1.400.000

1.400.000

1.400.000

321

18

Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn

1.400.000

1.400.000

1.400.000

322

19

Phẫu thuật ct một phần tuyến vú

1.400.000

1.400.000

1.400.000

323

20

Cắt u vú lành tính

1.400.000

1.400.000

1.400.000

324

21

Cắt b âm hộ đơn thuần

1.400.000

1.400.000

1.400.000

325

22

Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ

1.400.000

1.400.000

1.400.000

 

A1.4

Phu thuật loại III

 

 

 

326

1

Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa

1.120.000

1.120.000

1.120.000

327

2

Cắt u thành âm đạo

1.120.000

1.120.000

1.120.000

 

A2

THỦ THUẬT

 

 

 

 

A2.1

Thủ thuật loại đặc biệt

 

 

 

328

1

Hủy thai, chọc óc kẹp sọ, kéo thai

1.200.000

1.200.000

1.200.000

 

A2.2

Thủ thuật loại I

 

 

 

329

1

Chọc dò tủy sống sơ sinh

980.000

980.000

980.000

330

2

Th thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo

680.000

680.000

680.000

331

3

Khâu phục hồi rách cổ t cung, âm đạo

980.000

980.000

980.000

332

4

Đặt nội khí quản cấp cứu sơ sinh + thở máy

680.000

680.000

680.000

333

5

Phá thai bệnh lý (bệnh lý mẹ, bệnh lý thai)

980.000

980.000

980.000

334

6

Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ

980.000

980.000

980.000

335

7

Dn lưu cùng đồ dauglas

580.000

580.000

580.000

 

A2.3

Thủ thuật loại II

 

 

 

336

1

Chọc túi cùng douglas

510.000

510.000

510.000

337

2

Kiểm soát tử cung

630.000

630.000

630.000

338

3

Bóc rau nhân tạo

630.000

630.000

630.000

339

4

Cắt khâu tầng sinh môn

630.000

630.000

630.000

340

5

Hút buồng t cung do rong kinh, rong huyết

430.000

430.000

430.000

341

6

Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại nhiều nang)

98.000

98.000

98.000

 

A2.4

Thủ thuật loại III

 

 

 

342

1

Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo

280.000

280.000

280.000

343

2

Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại một nang)

98.000

98.000

98.000

344

3

Bóp bóng am bu, thổi ngạt sơ sinh

240.000

240.000

240.000

 

II

UNG BƯỚU

 

 

 

 

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

 

 

 

345

1

Ct ung thư vú tiết kiệm da - tạo hình ngay

4.000.000

4.000.000

4.000.000

346

2

Cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + vét hạch chậu 2 bên

4.000.000

4.000.000

4.000.000

 

 

Phẫu thuật loại I

 

 

 

347

1

Ct ung thư sàng hàm

2.700.000

2.700.000

2.700.000

348

2

Cắt các u nang mang

2.700.000

2.700.000

2.700.000

349

3

Cắt bỏ dương vật ung thư có vét hạch

2.700.000

2.700.000

2.700.000

350

4

Phẫu thuật ct khối u vú ác tính + vét hạch nách

2.700.000

2.700.000

2.700.000

351

5

Cắt vú theo phương pháp Patey + Cắt buồng trứng hai bên

2.700.000

2.700.000

2.700.000

352

6

Phẫu thuật ct bỏ tuyến vú cải biên (Patey) do ung thư vú

2.700.000

2.700.000

2.700.000

353

7

Phẫu thuật bảo tồn, vét hạch nách trong ung thư- tuyến vú

2.700.000

2.700.000

2.700.000

354

8

Tái tạo tuyến vú sau cắt ung thư vú

2.700.000

2.700.000

2.700.000

355

9

Cắt buồng trng, hai bên phần phụ trong điu trị ung thư vú

2.700.000

2.700.000

2.700.000

356

10

Ct âm hộ ung thư, vét hạch bẹn hai bên

2.700.000

2.700.000

2.700.000

357

11

Cắt bỏ âm hộ đơn thuần

2.700.000

2.700.000

2.700.000

358

12

Cắt u máu/u bạch mạch dưới da đường kính từ 5 – 10cm

2.700.000

2.700.000

2.700.000

359

13

Cắt u máu/u bạch mạch lan tỏa, đường kính bng và trên 10cm

2.700.000

2.700.000

2.700.000

360

14

Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm

2.700.000

2.700.000

2.700.000

361

15

Cắt chi và vét hạch do ung thư

2.700.000

2.700.000

2.700.000

362

16

Tháo khớp cổ tay do ung thư

2.700.000

2.700.000

2.700.000

363

17

Cắt cụt cánh tay do ung thư

2.700.000

2.700.000

2.700.000

364

18

Tháo khớp khuỷu tay do ung thư

2.700.000

2.700.000

2.700.000

365

19

Tháo khớp vai do ung thư đầu trên xương cánh tay

2.700.000

2.700.000

2.700.000

366

20

Tháo na bàn chân trước do ung thư

2.700.000

2.700.000

2.700.000

367

21

Tháo khớp cổ chân do ung thư

2.700.000

2.700.000

2.700.000

368

22

Tháo khớp gối do ung thư

2.700.000

2.700.000

2.700.000

369

23

Tháo khớp háng do ung thư

2.700.000

2.700.000

2.700.000

370

24

Cắt cụt cẳng chân do ung thư

2.700.000

2.700.000

2.700.000

371

25

Cắt cụt đùi do ung thư

2.700.000

2.700.000

2.700.000

372

26

Cắt u tế bào khổng lồ, ghép xương

2.700.000

2.700.000

2.700.000

 

 

Phẫu thuật loại II

 

 

 

373

1

Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm

1.400.000

1.400.000

1.400.000

374

2

Cắt các u lành vùng cổ

1.400.000

1.400.000

1.400.000

375

3

Cắt các u lành tuyến giáp

1.400.000

1.400.000

1.400.000

376

4

Cắt các u nang giáp móng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

377

5

Cắt nang thừng tinh một bên

1.400.000

1.400.000

1.400.000

378

6

Cắt nang thừng tinh hai bên

1.400.000

1.400.000

1.400.000

379

7

Ct u lành dương vật

1.400.000

1.400.000

1.400.000

380

8

Cắt u vú lành tính

1.400.000

1.400.000

1.400.000

381

9

Phẫu thuật ct một phần tuyến vú

1.400.000

1.400.000

1.400.000

382

10

Sinh thiết hạch gác cửa trong ung thư vú

1.400.000

1.400.000

1.400.000

383

11

Cắt u thần kinh

1.400.000

1.400.000

1.400.000

384

12

Cắt u xơ cơ xâm lấn

1.400.000

1.400.000

1.400.000

385

13

Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm

1.400.000

1.400.000

1.400.000

386

14

Cắt u máu trong xương

1.400.000

1.400.000

1.400.000

 

III

THN KINH SỌ NÃO

 

 

 

 

 

PHU THUẬT

 

 

 

 

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

 

 

 

387

1

Phẫu thuật vi phẫu nối ghép thần kinh

4.000.000

4.000.000

4.000.000

388

2

Phẫu thuật vi phẫu nối hoặc ghép mạch nội sọ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

389

3

Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp

4.000.000

4.000.000

4.000.000

390

4

Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng nhiều vị trí trên lều và/hoặc dưới lu tiểu não

4.000.000

4.000.000

4.000.000

391

5

Phẫu thuật ly máu tụ dưới màng cứng cấp tính

4.000.000

4.000.000

4.000.000

392

6

Phẫu thuật lấy máu tụ trong não thất

4.000.000

4.000.000

4.000.000

393

7

Phẫu thuật xử lý vết thương xoang tĩnh mạch sọ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

394

8

Phu thuật u dưới trong màng tủy, ngoài tủy, bng đường vào phía sau hoặc sau -ngoài

4.000.000

4.000.000

4.000.000

395

9

Phẫu thuật kẹp cố túi phình mạch não phần trước đa giác Willis

4.000.000

4.000.000

4.000.000

396

10

Phẫu thuật kẹp cổ túi phình mạch não phần sau đa giác Willis

4.000.000

4.000.000

4.000.000

397

11

Phẫu thuật dị dạng động-tĩnh mạch não

4.000.000

4.000.000

4.000.000

398

12

Phẫu thuật u tầng trước nền sọ bằng m np sọ trán một bên

4.000.000

4.000.000

4.000.000

399

13

Phu thuật u tầng trước nền sọ bằng mở nắp sọ trán 2 bên

4.000.000

4.000.000

4.000.000

400

14

Phẫu thuật u tầng trước nền sọ bng đường mở np sọ trán và đường qua xoang sàng

4.000.000

4.000.000

4.000.000

401

15

Phẫu thuật u vùng tầng giữa nền sọ bng mở nắp sọ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

402

16

Phẫu thuật u 1/3 trong cánh nhỏ xương bướm bng đường m nắp sọ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

403

17

Phẫu thuật u đnh xương đá bng đường qua xương đá

4.000.000

4.000.000

4.000.000

404

18

Phẫu thuật u góc cầu tiểu não và/hoặc l tai trong bằng đường sau mê nhĩ-trước xoang sigma

4.000.000

4.000.000

4.000.000

405

19

Phẫu thuật u góc cầu tiểu não và/hoặc lỗ tai trong bằng đường dưới chẩm-sau xoang sigma

4.000.000

4.000.000

4.000.000

406

20

Phẫu thuật u góc cầu tiểu não và/ hoặc lỗ tai trong kết hợp hai đường vào phẫu thuật

4.000.000

4.000.000

4.000.000

407

21

Phẫu thuật u nội sọ, vòm đại não, xâm lấn xoang tĩnh mạch, bằng đường mở nắp sọ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

408

22

Phẫu thuật u h sau không xâm lấn xoang tĩnh mạch, bằng đường mở nắp sọ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

409

23

Phẫu thuật u hố sau xâm lấn xoang tĩnh mạch, bng đường m nắp sọ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

410

24

Phẫu thuật u liềm não, bằng đường mở nắp sọ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

411

25

Phẫu thuật u lều tiểu não, bng đường vào dưới lều tiu não

4.000.000

4.000.000

4.000.000

412

26

Phẫu thuật u bờ tự do lều tiểu não, bằng đường vào trên lều tiểu não (bao gồm cả u tuyến tùng)

4.000.000

4.000.000

4.000.000

413

27

Phẫu thuật u não thất bên bằng đường mở nắp sọ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

414

28

Phẫu thuật u não thất ba bng đường m nắp sọ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

415

29

Phẫu thuật u não thất tư bng đường mở nắp sọ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

416

30

Phẫu thuật u tuyến yên bng đường m nắp sọ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

417

31

Phẫu thuật u trong nhu mô tiểu não, bằng đường mở nắp sọ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

418

32

Phẫu thuật u thần kinh sọ đoạn dưới nền sọ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

419

33

Phẫu thuật giải ép, lấy TVĐĐ cột sống c đường sau vi phẫu

4.000.000

4.000.000

4.000.000

420

34

Phẫu thuật giải ép, ghép xương liên thân đốt và cố định cột sống cổ đường trước

4.000.000

4.000.000

4.000.000

421

35

Phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

422

36

Phẫu thuật lấy đĩa đệm, ghép xương và cố định CS cổ (ACDF)

4.000.000

4.000.000

4.000.000

423

37

Phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng nẹp vít qua cuống lối sau

4.000.000

4.000.000

4.000.000

424

38

Đặt nẹp cố định cột sống phía trước và ghép xương (nẹp Kaneda, chữ Z)

4.000.000

4.000.000

4.000.000

425

39

Phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống

4.000.000

4.000.000

4.000.000

426

40

Phẫu thuật cố định cột sống sử dụng vít loãng xương

4.000.000

4.000.000

4.000.000

427

41

Phẫu thuật cố định cột sống sử dụng hệ thống định vị (Navigation)

4.000.000

4.000.000

4.000.000

428

42

Phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng s dụng hệ thống nẹp bán động

4.000.000

4.000.000

4.000.000

429

43

Lấy đĩa đệm đốt sống, cố định CS và ghép xương liên thân đốt đường trước (xương tự thân có hoặc không có lồng titanium) (ALIF)

4.000.000

4.000.000

4.000.000

430

44

Cố định CS và hàn khớp qua liên thân đốt cột sống thắt lưng - cùng đường sau (PLIF)

4.000.000

4.000.000

4.000.000

431

45

Cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng - cùng đường sau qua l liên hợp (TLIF)

4.000.000

4.000.000

4.000.000

432

46

Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng vi phẫu

4.000.000

4.000.000

4.000.000

433

47

Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng đa tầng

4.000.000

4.000.000

4.000.000

434

48

Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng sử dụng nẹp cố định liên gai sau (DIAM. Silicon, Coflex, Gelfix ...)

4.000.000

4.000.000

4.000.000

435

49

Phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng - cùng

4.000.000

4.000.000

4.000.000

 

 

Phẫu thuật loại I

 

 

 

436

1

Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng trên lều tiểu não

2.700.000

2.700.000

2.700.000

437

2

Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng dưới lều tiểu não (hố sau)

2.700.000

2.700.000

2.700.000

438

3

Phẫu thuật ly máu tụ dưới màng cứng mạn tính hai bên

2.700.000

2.700.000

2.700.000

439

4

Phẫu thuật dẫn lưu máu tụ trong não thất

2.700.000

2.700.000

2.700.000

440

5

Phẫu thuật m nắp sọ giải ép trong tăng áp lực nội sọ (do máu tụ, thiếu máu não, phù não)

2.700.000

2.700.000

2.700.000

441

6

Phẫu thuật đặt catheter vào não thất đo áp lực nội sọ

2.700.000

2.700.000

2.700.000

442

7

Phẫu thuật chọc hút áp xe não, bán cầu đại não

2.700.000

2.700.000

2.700.000

443

8

Phẫu thuật tụ m dưới màng cứng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

444

9

Phẫu thuật làm sạch viêm ngoài màng tủy và/hoặc viêm đĩa đệm không tái tạo đốt sống, bằng đường vào trực tiếp

2.700.000

2.700.000

2.700.000

445

10

Phẫu thuật u máu th hang (cavemoma) đại não

2.700.000

2.700.000

2.700.000

446

11

Phẫu thuật u nội sọ, vòm đại não không xâm lấn xoang tĩnh mạch, bng đường m np sọ

2.700.000

2.700.000

2.700.000

447

12

Phẫu thuật u đại não bng đường mở nắp sọ

2.700.000

2.700.000

2.700.000

448

13

Phẫu thuật u xương sọ vòm sọ

2.700.000

2.700.000

2.700.000

449

14

Phẫu thuật u da đầu thâm nhiễm xương-màng cứng sọ

2.700.000

2.700.000

2.700.000

450

15

Phẫu thuật ghép xương trong chn thương cột sống cổ

2.700.000

2.700.000

2.700.000

451

16

Phẫu thuật nang Tarlov

2.700.000

2.700.000

2.700.000

452

17

Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống tht lưng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

 

 

Phu thuật loại II

 

 

 

453

1

Phẫu thuật viêm xương sọ

1.400.000

1.400.000

1.400.000

454

2

Phẫu thuật v lún xương sọ h

1.400.000

1.400.000

1.400.000

455

3

Phẫu thuật xử lý lún sọ không có vết thương

1.400.000

1.400.000

1.400.000

456

4

Phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng mạn tính một bên

1.400.000

1.400.000

1.400.000

457

5

Phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài trong CTSN

1.400.000

1.400.000

1.400.000

458

6

Phẫu thuật vá khuyết sọ sau chấn thương sọ não

1.400.000

1.400.000

1.400.000

459

7

Phẫu thuật đặt catheter vào nhu mô đo áp lực nội sọ

1.400.000

1.400.000

1.400.000

460

8

Phẫu thuật nhiễm khuẩn vết mổ

1.400.000

1.400.000

1.400.000

461

9

Phẫu thuật tụ mủ ngoài màng cứng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

462

10

Phẫu thuật áp xe ngoài màng ty

1.400.000

1.400.000

1.400.000

463

11

Phẫu thuật xử lý nhiễm khuẩn vết mổ

1.400.000

1.400.000

1.400.000

 

IV

MẮT

 

 

 

 

 

Phẫu thuật loại I

 

 

 

464

1

Lấy th thủy tinh sa, lệch trong bao phối hợp cắt dịch kính có hoặc không c định IOL

1.960.000

1.960.000

1.960.000

465

2

Cắt mống mt quang học có hoặc không tách dính phức tạp

1.960.000

1.960.000

1.960.000

466

3

Phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều tr sụp mi

670.000

670.000

670.000

467

4

Phẫu thuật treo mi - cơ trán (bng Silicon, cân cơ đùi...) điều trị sụp mi, gây mê

1.130.000

1.130.000

1.130.000

468

5

Phẫu thuật treo mi - cơ trán (bng Silicon, cân cơ đùi...) điều trị sụp mi, gây tê

670.000

670.000

670.000

469

6

Phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ, phẫu thuật cơ chéo, Faden...) gây mê

770.000

770.000

770.000

470

7

Phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ, phẫu thuật cơ chéo, Faden...) gây tê

670.000

670.000

670.000

471

8

Cắt màng xuất tiết diện đồng tử, ct màng đồng t

1.960.000

1.960.000

1.960.000

472

9

Sửa vá sẹo bọng bằng kết mạc, màng ối, củng mạc

1.960.000

1.960.000

1.960.000

 

 

Phẫu thuật loại II

 

 

 

473

1

Ra chất nhân tiền phòng

650.000

650.000

650.000

474

2

Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mù, hóa chất...)

650.000

650.000

650.000

475

3

Bơm hơi / khí tiền phòng

650.000

650.000

650.000

476

4

Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng i...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa

535.000

535.000

535.000

477

5

Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng i...) có hoặc không s dụng keo dán sinh học

535.000

535.000

535.000

 

 

Th thuật loại đặc biệt

 

 

 

478

1

Chọc hút dịch kính, tiền phòng lấy bệnh phẩm

650.000

650.000

650.000

479

2

Tiêm nội nhãn (Kháng sinh, antiVEGF, corticoid...)

650.000

650.000

650.000

 

 

Th thuật loại I

 

 

 

480

1

Chụp đáy mắt không huỳnh quang

75.000

75.000

75.000

481

2

Chụp đáy mắt RETCAM

350.000

350.000

350.000

482

3

Chụp mạch với ICG

350.000

350.000

350.000

483

4

M bao sau đục bng laser

350.000

350.000

350.000

 

 

Th thuật loại III

 

 

 

484

1

Cắt bỏ chp có bọc

400.000

400.000

400.000

 

V

TAI - MŨI - HỌNG

 

 

 

 

 

Phu thuật loại đặc biệt

 

 

 

485

1

Phẫu thuật chấn thương mạch máu vùng cổ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

 

 

Phẫu thuật loại I

 

 

 

486

1

Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm màng não

2.700.000

2.700.000

2.700.000

487

2

Phu thuật tai xương chũm trong viêm tc tĩnh mạch bên

2.700.000

2.700.000

2.700.000

488

3

Phẫu thuật sào bào thượng nhĩ, vá nhĩ

2.700.000

2.700.000

2.700.000

489

4

Thay thế xương bàn đạp

2.700.000

2.700.000

2.700.000

490

5

Khoét mê nhĩ

2.700.000

2.700.000

2.700.000

491

6

Mở túi nội dịch tai trong

2.700.000

2.700.000

2.700.000

492

7

Phẫu thuật rò vùng sống mũi

2.700.000

2.700.000

2.700.000

493

8

Thắt động mạch cành ngoài

2.700.000

2.700.000

2.700.000

494

9

Phẫu thuật xương chũm đơn thuần

2.700.000

2.700.000

2.700.000

495

10

Phẫu thuật chnh hình hốc mổ tiệt căn xương chũm

2.700.000

2.700.000

2.700.000

496

11

Phẫu thuật tiệt căn xương chũm cải biên

2.700.000

2.700.000

2.700.000

497

12

Phẫu thuật chnh hình tai giữa có tái tạo chui xương con

2.700.000

2.700.000

2.700.000

498

13

Phẫu thuật tạo hình chít hẹp ống tai ngoài

2.700.000

2.700.000

2.700.000

499

14

Phẫu thuật nội soi m các xoang sàng, hàm, trán, bướm

2.700.000

2.700.000

2.700.000

500

15

Phẫu thuật nội soi m dẫn lưu/ cắt bỏ u nhày xoang

2.700.000

2.700.000

2.700.000

501

16

Phẫu thuật nội soi ct u mũi xoang

2.700.000

2.700.000

2.700.000

502

17

Phẫu thuật chnh hình sống mũi sau chấn thương

2.700.000

2.700.000

2.700.000

503

18

Nội soi khí quản ống cứng lấy dị vật gây mê

2.700.000

2.700.000

2.700.000

504

19

Phẫu thuật khâu nối thần kinh ngoại biên vùng mặt cổ

2.700.000

2.700.000

2.700.000

505

20

Phẫu thuật thắt tĩnh mạch cánh trong

2.700.000

2.700.000

2.700.000

506

21

Phẫu thuật cắt thùy nông tuyến mang tai, bảo tồn dây VII

2.700.000

2.700.000

2.700.000

507

22

Phẫu thuật rò xoang lê

2.700.000

2.700.000

2.700.000

508

23

Phẫu thuật rò khe mang I

2.700.000

2.700.000

2.700.000

509

24

Dn lưu áp xe thực qun

2.160.000

2.160.000

2.160.000

 

 

Phẫu thuật loại II

 

 

 

510

1

Vá nhĩ đơn thuần

1.400.000

1.400.000

1.400.000

511

2

Phẫu thuật Caldwell-Luc, phẫu thuật xoang hàm lấy răng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

512

3

Phẫu thuật m hòm nhĩ kiểm tra/ lấy dị vật

1.400.000

1.400.000

1.400.000

513

4

Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi

1.400.000

1.400.000

1.400.000

514

5

Phẫu thuật ct bỏ u ống tai ngoài

1.400.000

1.400.000

1.400.000

515

6

Phẫu thuật nội soi ct polyp mũi

1.400.000

1.400.000

1.400.000

516

7

Phu thuật cắt u nang răng sinh/ u nang sàn mũi

1.400.000

1.400.000

1.400.000

517

8

Phẫu thuật nội soi ct u vùng vòm mũi họng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

518

9

Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi

1.400.000

1.400.000

1.400.000

519

10

Phẫu thuật nội soi tách dính niêm mạc hc mũi

1.400.000

1.400.000

1.400.000

520

11

Phẫu thuật nội soi chnh hình cuốn mũi giữa

1.400.000

1.400.000

1.400.000

521

12

Phu thuật nội soi chnh hình cuốn mũi dưới

1.400.000

1.400.000

1.400.000

522

13

Phẫu thuật nội soi chnh hình vách ngăn mũi

1.400.000

1.400.000

1.400.000

523

14

Phẫu thuật xử trí chảy máu sau ct Amydan (gây mê)

1.400.000

1.400.000

1.400.000

524

15

Phẫu thuật nạo VA nội soi

1.400.000

1.400.000

1.400.000

525

16

Phẫu thuật nội soi nạo VA bng Microdebrider (Hummer) gây mê

1.400.000

1.400.000

1.400.000

526

17

Chích áp xe thành sau họng gây mê

1.400.000

1.400.000

1.400.000

527

18

Nội soi thực qun ống cng lấy dị vật gây mê

1.400.000

1.400.000

1.400.000

528

19

Nội soi thanh qun ống cứng lấy dị vật gây mê

1.400.000

1.400.000

1.400.000

529

20

Phẫu thuật cắt mỏm trâm theo đường miệng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

530

21

Phẫu thuật mở cạnh cổ dẫn lưu áp xe

1.400.000

1.400.000

1.400.000

 

 

Phẫu thuật loại III

 

 

 

531

1

Phu thuật lỗ thông mũi xoang qua khe dưới

1.120.000

1.120.000

1.120.000

532

2

Phẫu thuật cắt b u nang vành tai/ u bã đậu dái tai

1.120.000

1.120.000

1.120.000

533

3

Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ

1.120.000

1.120.000

1.120.000

534

4

Phẫu thuật ct bỏ vành tai thừa

1.120.000

1.120.000

1.120.000

535

5

Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ

1.120.000

1.120.000

1.120.000

536

6

Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai

1.120.000

1.120.000

1.120.000

537

7

Phu thuật nội soi cầm máu sau phẫu thuật nội soi mũi xoang

1.120.000

1.120.000

1.120.000

538

8

Nâng xương chính mũi sau chấn thương (gây mê)

1.120.000

1.120.000

1.120.000

539

9

Phẫu thuật nội soi cm máu sau nạo VA (gây mê)

1.120.000

1.120.000

1.120.000

540

10

Phẫu thuật m khí quản (gây tê/ gây mê)

1.120.000

1.120.000

1.120.000

541

11

Nội soi cầm máu sau phẫu thuật vùng hạ họng, thanh quản

1.120.000

1.120.000

1.120.000

542

12

Khâu phục hồi tn thương đơn giản miệng, họng

1.120.000

1.120.000

1.120.000

543

13

Phẫu thuật chnh hình l mở khí qun

1.120.000

1.120.000

1.120.000

544

14

Phẫu thuật m lại hốc m cầm máu sau phẫu thuật vùng đầu c

1.120.000

1.120.000

1.120.000

545

15

Phẫu thuật sinh thiết hạch cổ

1.120.000

1.120.000

1.120.000

 

 

Th thuật loại III

 

 

 

546

1

Khâu vết rách vành tai

280.000

280.000

280.000

 

VI

RĂNG - HÀM - MẶT

 

 

 

 

 

Phẫu thuật loại I

 

 

 

547

1

Phẫu thuật ct nang do răng xương hàm trên

2.700.000

2.700.000

2.700.000

548

2

Phẫu thuật ct nang không do răng xương hàm trên

2.700.000

2.700.000

2.700.000

549

3

Phẫu thuật ct nang do răng xương hàm trên có can thiệp xoang

2.700.000

2.700.000

2.700.000

550

4

Phẫu thuật ct nang do răng xương hàm dưới

2.700.000

2.700.000

2.700.000

551

5

Phẫu thuật cắt nang không do răng xương hàm dưới

2.700.000

2.700.000

2.700.000

552

6

Nn sai khớp thái dương hàm dưới gây mê

2.700.000

2.700.000

2.700.000

553

7

Điều trị gãy xương hàm dưới bng máng phẫu thuật

2.700.000

2.700.000

2.700.000

554

8

Điều trị gãy xương hàm dưới bng cung cố định 2 hàm

2.700.000

2.700.000

2.700.000

555

9

Cố định điều trị gãy xương hàm dưới bng các nút Ivy

2.700.000

2.700.000

2.700.000

556

10

Phu thuật điu trị vết thương phn mềm vùng hàm mặt có thiếu hổng t chức

2.700.000

2.700.000

2.700.000

557

11

Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt

2.700.000

2.700.000

2.700.000

 

 

Phu thuật loại II

 

 

 

558

1

Cấy lại răng bị bật khi ổ răng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

559

2

Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bng vạt da tại chỗ

1.400.000

1.400.000

1.400.000

560

3

Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bng vạt da lân cận

1.400.000

1.400.000

1.400.000

561

4

Phẫu thuật sa sẹo vùng cổ, mặt bng vạt da từ xa

1.400.000

1.400.000

1.400.000

 

 

Phẫu thuật loại III

 

 

 

562

1

Phẫu thuật điều chnh xương ổ răng

1.120.000

1.120.000

1.120.000

563

2

Phẫu thuật nhổ răng có tạo hình xương ổ răng

1.120.000

1.120.000

1.120.000

564

3

Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt (dưới 3cm)

1.120.000

1.120.000

1.120.000

565

4

Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt (trên 3cm)

1.120.000

1.120.000

1.120.000

 

 

Th thuật loại I

 

 

 

566

1

Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê

980.000

980.000

980.000

567

2

Phục hồi thân răng có sử dụng chốt chân răng bng các vật liệu khác nhau

980.000

980.000

980.000

568

3

Nh răng vĩnh viễn lung lay

100.000

100.000

100.000

569

4

Nhổ chân răng vĩnh viễn

120.000

120.000

120.000

 

 

Thủ thuật loại II

 

 

 

570

1

Liên kết cố định răng lung lay bằng nẹp kim loại

630.000

630.000

630.000

571

2

Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite

630.000

630.000

630.000

 

 

Thủ thuật loại III

 

 

 

572

1

Mài chnh khớp cn

280.000

280.000

280.000

 

VIII

TIÊU HÓA - BỤNG

 

 

 

 

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

 

 

 

573

1

Cắt toàn bộ dạ dày

4.000.000

4.000.000

4.000.000

574

2

Cắt thực quản, tạo hình thực quản bng dạ dày đường bụng, ngực, cổ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

575

3

Cắt thực qun, tạo hình thực qun bng đại tràng đường bụng, ngực, cổ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

576

4

Cắt lại dạ dày

4.000.000

4.000.000

4.000.000

577

5

Nạo vét hạch D3

4.000.000

4.000.000

4.000.000

578

6

Nạo vét hạch D4

4.000.000

4.000.000

4.000.000

579

7

Ct nhiều đoạn ruột non

4.000.000

4.000.000

4.000.000

580

8

Khâu vết thương tĩnh mạch mạc treo tràng trên

4.000.000

4.000.000

4.000.000

581

9

Khâu vết thương động mạch mạc treo tràng trên

4.000.000

4.000.000

4.000.000

582

10

Cắt toàn bộ ruột non

4.000.000

4.000.000

4.000.000

583

11

Cắt toàn bộ đại tràng, nối ngay ruột non - trực tràng

4.000.000

4.000.000

4.000.000

584

12

Cắt toàn bộ đại trực tràng, nối ngay ruột non - ống hậu môn

4.000.000

4.000.000

4.000.000

585

13

Cắt toàn bộ đại trực tràng, đưa hồi tràng ra làm hậu môn nhân tạo

4.000.000

4.000.000

4.000.000

586

14

Cắt đoạn trực tràng, miệng nối đại trực tràng thấp

4.000.000

4.000.000

4.000.000

587

15

Cắt đoạn trực tràng, cơ tht trong bo tồn cơ thắt ngoài đường tầng sinh môn

4.000.000

4.000.000

4.000.000

 

 

Phẫu thuật loại I

 

 

 

588

1

Cắt cụt trực tràng đường bung, đường tầng sinh môn

2.700.000

2.700.000

2.700.000

589

2

Khâu l thũng hoặc vết thương thực quản

2.700.000

2.700.000

2.700.000

590

3

Lấy dị vật thực quản đường bụng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

591

4

Lấy u cơ, xơ...thực quản đường c hoặc đường bụng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

592

5

Phẫu thuật Heller

2.700.000

2.700.000

2.700.000

593

6

Tạo van chống trào ngược dạ dày - thực quản

2.700.000

2.700.000

2.700.000

594

7

Các phẫu thuật thực quản khác

2.700.000

2.700.000

2.700.000

595

8

Cắt đoạn dạ dày

2.700.000

2.700.000

2.700.000

596

9

Cắt đoạn dạ dày và mạc nối lớn

2.700.000

2.700.000

2.700.000

597

10

Nạo vét hạch D2

2.700.000

2.700.000

2.700.000

598

11

Cắt u tá tràng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

599

12

Khâu vùi túi thừa tá tràng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

600

13

Cắt túi thừa tá tràng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

601

14

M ruột non lấy dị vật (bã thức ăn, giun, mảnh kim loại....)

2.700.000

2.700.000

2.700.000

602

15

Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông

2.700.000

2.700.000

2.700.000

603

16

Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài

2.700.000

2.700.000

2.700.000

604

17

Cắt đoạn ruột non, nối tận bên, đưa 1 đầu ra ngoài (Quénue)

2.700.000

2.700.000

2.700.000

605

18

G dính sau mổ lại

2.700.000

2.700.000

2.700.000

606

19

Phẫu thuật điều trị apxe tn dư, dẫn lưu ổ bụng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

607

20

Cắt u mạc treo ruột

2.700.000

2.700.000

2.700.000

608

21

Các phẫu thuật tá tràng khác

2.700.000

2.700.000

2.700.000

609

22

Cắt đoạn đại tràng ni ngay

2.700.000

2.700.000

2.700.000

610

23

Cắt đoạn đại tràng, đưa 2 đầu đại tràng ra ngoài

2.700.000

2.700.000

2.700.000

611

24

Cắt đoạn đại tràng, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài bụng kiu Hartmann

2.700.000

2.700.000

2.700.000

612

25

Cắt manh tràng và đoạn cuối hồi tràng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

613

26

Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái nối ngay

2.700.000

2.700.000

2.700.000

614

27

Cắt đại tràng phi hoặc đại tràng trái, đưa 2 đầu ruột ra ngoài

2.700.000

2.700.000

2.700.000

615

28

Cắt đại tràng phi hoặc đại tràng trái, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài kiểu Hartmann

2.700.000

2.700.000

2.700.000

616

29

Cắt đoạn trực tràng nối ngay

2.700.000

2.700.000

2.700.000

617

30

Cắt đoạn trực tràng, đóng đầu dưới đưa đầu trên ra ngoài kiểu Hartmann

2.700.000

2.700.000

2.700.000

618

31

Khâu l thủng, vết thương trực tràng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

619

32

Phẫu thuật điều trị sa trực tràng đường bụng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

620

33

Cắt toàn bộ mạc treo trực tràng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

621

34

Bóc u xơ, cơ..trực tràng đường bụng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

622

35

Đóng rò trực tràng - âm đạo

2.700.000

2.700.000

2.700.000

623

36

Đóng rò trực tràng - bàng quang

2.700.000

2.700.000

2.700.000

624

37

Phẫu thuật điều trị rò trực tràng - tiểu khung

2.700.000

2.700.000

2.700.000

625

38

Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

626

39

Phẫu thuật điều trị áp xe hậu môn phức tạp

2.700.000

2.700.000

2.700.000

627

40

Phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp

2.700.000

2.700.000

2.700.000

628

41

Phẫu thuật điều trị dứt cơ tht hậu môn

2.700.000

2.700.000

2.700.000

629

42

Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn phức tạp

2.700.000

2.700.000

2.700.000

630

43

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát

2.700.000

2.700.000

2.700.000

631

44

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên

2.700.000

2.700.000

2.700.000

632

45

Phẫu thuật điều trị thoát vị vết m thành bụng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

633

46

Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác

2.700.000

2.700.000

2.700.000

634

47

Phẫu thuật khâu lỗ thng cơ hoành do vết thương

2.700.000

2.700.000

2.700.000

635

48

Phẫu thuật khâu v cơ hoành

2.700.000

2.700.000

2.700.000

636

49

Phẫu thuật điều trị thoát vị cơ hoành

2.700.000

2.700.000

2.700.000

637

50

Phu thuật điều trị thoát vị khe hoành

2.700.000

2.700.000

2.700.000

638

51

Phẫu thuật ct u thành bụng

2.700.000

2.700.000

2.700.000

639

52

Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ

2.700.000

2.700.000

2.700.000

640

53

M bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dn lưu

2.700.000

2.700.000

2.700.000

641

54

Lấy u phúc mạc

2.700.000

2.700.000

2.700.000

642

55

Lấy u sau phúc mạc

2.700.000

2.700.000

2.700.000

 

 

Phẫu thuật loại II

 

 

 

643

1

Dn lưu áp xe ruột thừa

1.400.000

1.400.000

1.400.000

644

2

Mở ngực thăm dò

1.400.000

1.400.000

1.400.000

645

3

Nạo vét hạch D1

1.400.000

1.400.000

1.400.000

646

4

Khâu l thùng dạ dày tá tràng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

647

5

Phẫu thuật Newmann

1.400.000

1.400.000

1.400.000

648

6

Khâu cm máu ổ loét dạ dày

1.400.000

1.400.000

1.400.000

649

7

Tạo hình môn vị

1.400.000

1.400.000

1.400.000

650

8

M dạ dày xử lý tn thương

1.400.000

1.400.000

1.400.000

651

9

Các phẫu thuật dạ dày khác

1.400.000

1.400.000

1.400.000

652

10

Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non

1.400.000

1.400.000

1.400.000

653

11

Cắt dây chng, gỡ dính ruột

1.400.000

1.400.000

1.400.000

654

12

Tháo xoắn ruột non

1.400.000

1.400.000

1.400.000

655

13

Tháo lồng ruột non

1.400.000

1.400.000

1.400.000

656

14

Đấy bã thức ăn xuống đại tràng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

657

15

Cắt ruột non hình chêm

1.400.000

1.400.000

1.400.000

658

16

Đóng mở thông ruột non

1.400.000

1.400.000

1.400.000

659

17

Nối tt ruột non - đại tràng hoặc trực tràng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

660

18

Nối tt ruột non – ruột non

1.400.000

1.400.000

1.400.000

661

19

Cắt mạc nối lớn

1.400.000

1.400.000

1.400.000

662

20

Cắt bỏ u mạc ni lớn

1.400.000

1.400.000

1.400.000

663

21

Cắt ruột thừa đơn thuần

1.400.000

1.400.000

1.400.000

664

22

Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

665

23

Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe

1.400.000

1.400.000

1.400.000

666

24

Dn lưu hoặc m thông manh tràng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

667

25

Khâu lỗ thng đại tràng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

668

26

Cắt túi thừa đại tràng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

669

27

Làm hậu môn nhân tạo

1.400.000

1.400.000

1.400.000

670

28

Lấy dị vật trực tràng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

671

29

Các phẫu thuật trực tràng khác

1.400.000

1.400.000

1.400.000

672

30

Phẫu thuật ct 1 búi trĩ

1.400.000

1.400.000

1.400.000

673

31

Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan – Morgan hoặc Ferguson)

1.400.000

1.400.000

1.400.000

674

32

Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD)

1.400.000

1.400.000

1.400.000

675

33

Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản

1.400.000

1.400.000

1.400.000

676

34

Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn gin

1.400.000

1.400.000

1.400.000

677

35

Phẫu thuật cắt da thừa cạnh hậu môn

1.400.000

1.400.000

1.400.000

678

36

Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp...)

1.400.000

1.400.000

1.400.000

679

37

Phẫu thuật ct lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản

1.400.000

1.400.000

1.400.000

680

38

Các phẫu thuật hậu môn khác

1.400.000

1.400.000

1.400.000

681

39

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bng phương pháp Bassini

1.400.000

1.400.000

1.400.000

682

40

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bng phương pháp Shouldice

1.400.000

1.400.000

1.400.000

683

41

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice

1.400.000

1.400.000

1.400.000

684

42

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein

1.400.000

1.400.000

1.400.000

685

43

Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi

1.400.000

1.400.000

1.400.000

686

44

Phu thuật rò, nang ống rốn tràng, niệu rốn

1.400.000

1.400.000

1.400.000

687

45

Khâu vết thương thành bụng

1.400.000

1.400.000

1.400.000

688

46

Các phẫu thuật thành bụng khác

1.400.000