Nghị quyết 85/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 85/2008/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Nam Định do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 10 ban hành

Nghị quyết 85/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí địa chính đã được thay thế bởi Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND chế độ thu nộp lệ phí giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 85/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí địa chính


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 85/2008/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về Phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về Phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 23/6/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Nam Định; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Nam Định (có biểu mức thu kèm theo).

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị thu Lệ phí địa chính được trích để lại 20% (hai mươi phần trăm) trên tổng số tiền Lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc tổ chức thu Lệ phí, số còn lại 80% (tám mươi phần trăm) nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/ 2008.

Điều 4. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định phương thức thu, nộp, quản lý, sử dụng Lệ phí địa chính và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Như điều 4, điều 5;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Báo Nam Định;
- Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ; Website tỉnh;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH
Chu Văn Đạt.

 

BIỂU MỨC

THU LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 85/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam định)

STT

CÔNG VIỆC ĐỊA CHÍNH

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐỐI TƯỢNG, MỨC THU

Hộ gia đình, cá nhân

Tổ chức

Tại các phường nội thành thuộc thành phố Nam Định

Tại các xã, thị trấn thuộc các huyện và các xã ngoại thành của thành phố Nam Định

1

Cấp giấy chứng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

đồng/ 1 giấy

25.000

Miễn

100.000

2

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai, bao gồm: chứng nhận thay đổi chủ sử dụng đất, thay đổi hình thể, diện tích thửa đất và thay đổi mục đích sử dụng đất.

đồng/1 lần

15.000

7.500

20.000

3

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

đồng/ 1lần

10.000

5.000

20.000

4

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất.

đồng/ 1 lần

20.000

10.000

20.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu85/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2008
Ngày hiệu lực01/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 85/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí địa chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 85/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí địa chính
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu85/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
       Người kýChu Văn Đạt
       Ngày ban hành03/07/2008
       Ngày hiệu lực01/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 85/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí địa chính