Nghị quyết 138/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 138/2010/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ hoạt hộng không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, (xóm), tổ dân phố của tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 138/2010/NQ-HĐND số lượng chức danh mức phụ cấp cán bộ hàng tháng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/2010/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH VÀ MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, Ở THÔN, (XÓM), TỔ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội Đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị Định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế Độ, chính sách Đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt Động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị Định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy Định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Công an xã;

Xét tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 24/5/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng và mức phụ cấp Đối với những người hoạt Động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn (xóm), tổ dân phố;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội Đông nhân dân và ý kiến của các Đại biểu Hội Đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy Định số lượng, chức danh cán bộ hoạt Động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; thôn (xóm), tổ dân phố như sau:

1. Số lượng, chức danh cán bộ hoạt Động không chuyên trách ở xã, thị trấn là 14 (mười bốn) người (theo Biểu số 01 Đính kèm).

2. Số lượng, chức danh cán bộ hoạt Động không chuyên trách ở phường là 15(mười lăm) người (theo Biểu số 02 Đính kèm).

Riêng phường Trường Thi Được bố trí thêm 01 phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố; các phường Cửa Nam, Lộc Vượng, Lộc Hạ, mỗi phường Được bố trí thêm 01 Phó chủ tịch Hội nông dân.

3. Số lượng, chức danh cán bộ hoạt Động không chuyên trách ở mỗi thôn (xóm), tổ dân phố là 3 (ba) người gồm:

- Bí thư chi bộ thôn (xóm), tổ dân phố;

- Trưởng thôn (xóm), tổ dân phố;

- Phó thôn (xóm) kiêm công an viên, tổ phó tổ dân phố kiêm bảo vệ dân phố.

Điều 2. Quy Định số lượng Công an viên thường trực tại mỗi xã, thị trấn tối Đa là 09 người.

Điều 3. Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng Đối với cán bộ hoạt Động không chuyên trách xã, phường, thị trấn; thôn (xóm) tổ dân phhố theo hệ số lương tối thiểu của nhà nước (theo Biểu số 03 Đính kèm).

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/8/2010. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/7/2004 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về quy Định số lượng và mức phụ cấp Đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn (xóm), thổ dân phố và Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND; Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về bổ sung số lượng và Điều chỉnh mức phụ cấp Đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn (xóm), tổ dân phố.

Điều 5. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 6. Thường trực Hội Đồng nhân dân, các Ban Hội Đồng nhân dân và các Đại biểu Hội Đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này Được Hội Đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Chu Văn Đạt

 

BIỂU SỐ 01

SỐ LƯỢNG, DANH MỤC CHỨC DANH CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, THỊ TRẤN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 138/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Nam Định)

STT

CHỨC DANH

SỐ LƯỢNG (NGƯỜI)

1

Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ

1

2

Phó ban Tuyên giáo Đảng uỷ

1

3

Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ

 

4

Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1

5

Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

1

6

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh

1

7

Phó chủ tịch Hội Nông dân

1

8

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

1

9

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ

1

10

Cán bộ Dân số, Gia Đình, Trẻ em

1

11

Văn thư, thủ quỹ

1

12

Trưởng Đài truyền thanh

1

13

Nhân viên Đài truyền thanh

1

Cộng

13 chức danh

14 người

 

BIỂU SỐ 02

SỐ LƯỢNG, DANH MỤC CHỨC DANH CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở PHƯỜNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 138/2010/NQ-HĐND Ngày 09/7/2010 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Nam Định)

STT

CHỨC DANH

SỐ LƯỢNG (NGƯỜI)

1

Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ

1

2

Phó ban Tuyên giáo Đảng uỷ

1

3

Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ

 

4

Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1

5

Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

1

6

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh

1

7

Chủ thịch Hội Người cao tuổi

1

8

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ

1

9

Cán bộ Dân số, Gia Đình, Trẻ em

1

10

Văn thư, thủ quỹ

1

11

Trưởng Ban bảo vệ dân phố

1

12

Phó Ban bảo vệ dân phố

1

13

Trưởng Đài truyền thanh

1

14

Nhân viên Đài truyền thanh

1

Cộng

14 chức danh

15 người

Ghi chú: - Phường Trường Thi là phường loại 1, Được bố trí thêm 01 Phó trưởng Ban bảo vệ dân phố.

- Các phường: Cửa Nam, Lộc Vượng, Lộc Hạ mỗi phường Được bố trí thêm 01 Phó chủ tịch Hội Nông dân.

 

BIỂU SỐ 03

MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CỦA CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; THÔN (XÓM), TỔ DÂN PHỐ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 138/2010/NQ-HĐND Ngày 09/7/2010 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Nam Định)

STT

CHỨC DANH

PHÂN LOẠI THEO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, THÔN (XÓM), TỔ DÂN PHỐ

Loai 1

Loai 2

Loai 3

I. Cán bộ hoạt Động không chuyên trách xã, phường, thị trấn

1

Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

0,80

(hệ số lương tối thiểu)

0,75

(hệ số lương tối thiểu)

0,70

(hệ số lương tối thiểu)

2

Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy

3

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ

4

Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

5

Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

6

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh

7

Phó chủ tịch Hội Nông dân

8

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

9

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ

10

Cán bộ Dân số, Gia Đình, Trẻ em

11

Công an viên thường trực

12

Văn thư, thủ quỹ

13

Trưởng Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn

14

Nhân viên Đài truyền thanh

0,70

(hệ số lương tối thiểu)

0,65

0,60

(hệ số lương tối thiểu)

(hệ số lương tối thiểu)

15

Trưởng ban bảo vệ dân phố

0,70 (hệ số lương tối thiểu)

16

Phó ban bảo vệ dân phố

0,65 (hệ số lương tối thiểu)

II. Cán bộ hoạt Động không chuyên trách thôn (xóm), tổ dân phố

1

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng tổ dân phố

0,70 (hệ số lương tối thiểu)

0,65 (hệ số lương tối thiểu)

0,60 (hệ số lương tối thiểu)

2

Phó trưởng thôn (xóm) kiêm Công an viên

0,65 (hệ số lương tối thiểu

0,60 (hệ số lương tối thiểu)

0,55 (hệ số lương tối thiểu)

3

Tổ phó tổ dân phố kiêm Bảo vệ dân phố

0,60 (hệ số lương tối thiểu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu138/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2010
Ngày hiệu lực01/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 138/2010/NQ-HĐND số lượng chức danh mức phụ cấp cán bộ hàng tháng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Nghị quyết 138/2010/NQ-HĐND số lượng chức danh mức phụ cấp cán bộ hàng tháng
    Loại văn bảnNghị quyết
    Số hiệu138/2010/NQ-HĐND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
    Người kýChu Văn Đạt
    Ngày ban hành09/07/2010
    Ngày hiệu lực01/08/2010
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật14 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 138/2010/NQ-HĐND số lượng chức danh mức phụ cấp cán bộ hàng tháng

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 138/2010/NQ-HĐND số lượng chức danh mức phụ cấp cán bộ hàng tháng