Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2011 Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 18/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2011 Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2011/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 12 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2011; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2011. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội năm 2011.

2. Điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2011 để thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội năm 2011, như sau:

- Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2011 từ 7% đến 8% so với dự toán Trung ương giao và tăng 10% so với dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm từ 1.000 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng;

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2011 là 16,897 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh 6,531 tỷ đồng, ngân sách huyện 10,366 tỷ đồng.

3. Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện có hiệu quả một số chính sách đầu tư về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; chủ động phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão.

Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2011 đảm bảo chống hạn và đúng thời vụ; tăng cường công tác quản lý và cung cấp giống cây trồng, vật nuôi cho nông dân; chương trình di dân và định canh, định cư; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản. Tăng cường quản lý, giám sát và kiểm định chất lượng giống cây công nghiệp dài ngày, nhất là cây cao su theo Pháp lệnh Giống cây trồng. Chỉ đạo thu hồi đất rừng từ dự án 327 đã đến chu kỳ khai thác của các tổ chức không phải là cơ quan được giao quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng để từng bước giao lại cho nhân dân trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế hơn. Hoàn thiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Chủ động triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn nhằm giảm nhẹ thiệt hại và hỗ trợ nhân dân kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai xảy ra.

4. Tập trung điều hành thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế (GDP); phấn đấu vượt thu ngân sách 10% so với dự toán đã giao đầu năm.

Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các công trình lớn, trọng điểm của tỉnh và giải ngân nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm; rà soát danh mục dự án thuộc nguồn vốn được phân cấp năm 2011, đặc biệt vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và bê tông hóa giao thông nông thôn. Các công trình giao thông, thủy lợi cần chọn điểm dừng kỹ thuật hợp lý để đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ.

Đình hoãn thực hiện trong năm 2011 và điều chuyển vốn cho công trình khác đối với các công trình vướng mắc về thủ tục đầu tư hoặc về giải phóng mặt bằng nếu đến 30 tháng 7 năm 2011 chưa được tổ chức đấu thầu. Đình hoãn thực hiện các công trình khởi công mới trong năm 2011 và điều chuyển vốn cho các công trình chuyển tiếp có khối lượng hoàn thành nếu đến ngày 30 tháng 9 năm 2011 Trung ương không cho phép giải ngân.

Thực hiện nghiêm việc điều chuyển vốn đối với các công trình đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2011 có khối lượng hoàn thành và giải ngân vốn dưới 51% kế hoạch để bổ sung vốn cho các công trình có tiến độ giải ngân tốt và đang thiếu vốn. Tiếp tục rà soát, cắt giảm vốn đối với các công trình, dự án đến các thời điểm 31 tháng 10, 30 tháng 11 và trước 31 tháng 12 năm 2011 có tiến độ giải ngân thấp để bổ sung cho các công trình, dự án có khối lượng thực hiện vượt kế hoạch vốn đã bố trí.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm rà soát, cắt giảm và điều chuyển vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ, bảo đảm giải ngân hết nguồn vốn ngân sách tỉnh đã phân cấp quản lý.

Giám sát các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh về lãi suất, huy động và cho vay vốn; tập trung ưu tiên vốn cho sản xuất - kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất; đồng thời giám sát chặt chẽ nợ xấu phát sinh. Xây dựng kế hoạch sắp xếp, chuyển đổi các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ.

5. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội

Khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết về việc tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương Quảng Trị và Lễ hội “Nhịp cầu Xuyên Á” gắn với sự kiện 40 năm Thành Cổ Quảng Trị và 65 năm ngày thương binh, liệt sỹ.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên để sớm đưa vào phục vụ dạy và học. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học 2011 - 2012. Thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề năm học mới; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập theo Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, đặc biệt là công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi; đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân và giá thuốc trên địa bàn.

6. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, khoa học - công nghệ, tài nguyên môi trường, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo. Hoàn thành kế hoạch xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Nâng cao năng lực ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống; chỉ đạo khẩn trương việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại cho các tổ chức, cá nhân và cắm mốc ranh giới rừng các Ban Quản lý Rừng phòng hộ; hoàn thành Đề án Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ rừng tại các địa phương theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và Nghị quyết của HĐND tỉnh nhằm giải quyết các tranh chấp và nhu cầu sử dụng đất đai tại địa phương với các tổ chức sử dụng đất lâm nghiệp.

7. Tập trung quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và chống gian lận thương mại.

Rà soát lại hệ thống các trạm kiểm soát của các cơ quan, đơn vị, địa phương hoạt động trên tuyến Quốc lộ 9 đến Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo để tạo sự lưu thông hàng hóa. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về quyền của người tiêu dùng nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp, chính sách để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; tăng cường hợp tác với các địa phương, các tỉnh trên Hành lang kinh tế Đông - Tây để thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch.

8. Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tổ chức rà soát, sửa đổi, điều chỉnh và ban hành một số chính sách địa phương theo quy định của pháp luật.

Tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh và đôn đốc công tác thu ngân sách, đặc biệt là các khoản nợ đọng thuế và tiền thu từ khai thác quỹ đất nhằm phấn đấu vượt dự toán Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

Đánh giá, tổng kết và bổ sung Nghị quyết về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn để phù hợp với tình hình mới; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản; kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép khai thác từng loại khoáng sản.

Sửa đổi, bổ sung phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu phù hợp giữa các cấp ngân sách. Xây dựng và ban hành phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản khai thác; đồng thời điều tiết nguồn thu, phân nguồn thu cho địa phương để khai thác tốt nguồn thu theo Nghị định số 63/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 63/2008/NĐ-CP">67/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính; sửa đổi và ban hành mức phí, lệ phí phù hợp theo quy định của Chính phủ.

Cải thiện môi trường kinh doanh; đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng cường quản lý vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc bán thoái vốn, tập trung chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thành đầu tư Dự án Kho xăng dầu Cửa Việt.

Kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, vùng biển đảo và các địa bàn trọng điểm; thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Điều 2.

Giao UBND tỉnh, các ngành, các cấp chính quyền chủ động tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2011.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội phối hợp giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2011.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2011/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 14/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/08/2011
Ngày hiệu lực 22/08/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/10/2013
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2011 Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2011 Quảng Trị
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 14/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Trị
Người ký Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành 12/08/2011
Ngày hiệu lực 22/08/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/10/2013
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản gốc Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2011 Quảng Trị

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2011 Quảng Trị