Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 274/2009/NQ-HĐND về thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động tỉnh Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2019/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ KHOẢN 1 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 274/2009/NQ-HĐND NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 7721/TTr-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc đề nghị bãi bỏ Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết s 274/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động; Báo cáo thm tra Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ 1 phần văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 274/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động.

Điều 2. Trách nhim tổ chức thc hin

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực t ngày 21 tháng 11 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính ph(để báo cáo);
- Bộ LĐ, TB&XH, Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- TT
.Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đo
àn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2019
Ngày hiệu lực21/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động tỉnh Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động tỉnh Nghệ An
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu14/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýNguyễn Xuân Sơn
       Ngày ban hành11/11/2019
       Ngày hiệu lực21/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động tỉnh Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động tỉnh Nghệ An

           • 11/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực