Nghị quyết 14/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2014 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật Tuyên Quang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2014 về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ và một phần một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; Báo cáo thẩm tra số 55/BC-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ 05 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, gồm:

1. Nghị quyết khóa XIII, kỳ họp thứ 5 (từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 1993) về việc thành lập Quỹ bảo trợ phòng chống thiên tai.

2. Nghị quyết khóa XIII, kỳ họp bất thường (từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 4 năm 1994) về ban hành Quy định tạm thời xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

3. Nghị quyết số 23/NQ-HĐND15 ngày 31 tháng 8 năm 2000 của HĐND tỉnh khóa XV về việc phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng cho Công an viên xã từ nguồn ngân sách địa phương.

4. Nghị quyết số 50/2002/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2002 của HĐND tỉnh khóa XV về việc ban hành Quy chế giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động tư pháp của các cơ quan Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

5. Nghị quyết số 96/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh khóa XVI về Quy hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Bãi bỏ khoản 1, 2, 4 Điều 1 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của HĐND tỉnh khóa XVI Quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non không trong biên chế Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 3. Mọi hoạt động liên quan đến nội dung các nghị quyết bị bãi bỏ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- TT HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CV VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sáng Vang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2014
Ngày hiệu lực23/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật Tuyên Quang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật Tuyên Quang
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu14/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
      Người kýNguyễn Sáng Vang
      Ngày ban hành23/07/2014
      Ngày hiệu lực23/07/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật9 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật Tuyên Quang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật Tuyên Quang

          • 23/07/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/07/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực