Nghị quyết 140/NQ-HĐND

Nghị quyết 140/NQ-HĐND năm 2019 về sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ tại 08 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La là văn bản áp dụng pháp luật

Nội dung toàn văn Nghị quyết 140/NQ-HĐND 2019 sửa đổi bãi bỏ một số nội dung hội đồng nhân dân Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG HĐND TỈNH GIAO THƯỜNG TRỰC HĐND THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐND TỈNH TẠI 08 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ngân sách nhà nưc năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2014; Luật Đất đai năm 2013; Nghị quyết số 629/2019/NQ/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 ca Ủy ban thường vụ Quốc Hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình s 276/TTr-UBND ngày 09/8/2019; Báo cáo thẩm tra s 640/BC-PC ngày 23/8/2019 ca Ban Pháp chế của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh tại 08 Nghị quyết của HĐND tỉnh là văn bản áp dng pháp luật, như sau:

1. Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh:

1.1. Sửa đổi khoản 1 Điều 2, như sau: 1. UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; Giao UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ đi với những dự án HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tnh cho ý kiến trước khi thực hiện nhưng chưa được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định”.

1.2. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 2: “3. Trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nếu có sai s giữa diện tích đo đạc thực tế với diện tích ghi trong Nghị quyết, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất”.

2. Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về chuyển mục đích sử dụng đt trng lúa, đt rừng phòng hộ, đt rừng đặc dụng đthực hiện các dự án đu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh:

1.1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 1, như sau: “3. Giao UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ đối với những dự án HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi thực hiện nhưng chưa được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến để trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

1.2. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 2 “3. Trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đt nếu có sai s giữa diện tích đo đạc thực tế với diện tích ghi trong Nghị quyết, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tnh cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện, báo cáo HĐND tnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh: Sửa đổi khoản 1 Điều 2, như sau: 1. UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết”.

4. Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La: Sửa đổi khoản 2 Điều 1 như sau “2. Giao UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ đối với những dự án HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi thực hiện nhưng chưa được Thường trc HĐND tỉnh cho ý kiến để trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

5. Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019: Sửa đổi điểm 1.3 khoản 1 Điều 2 như sau 1.3. Khi có văn bản giao nguồn của Thủ tướng Chính phủ và hướng dn của các Bộ, ngành, UBND tỉnh xây dựng phương án phân bổ chi tiết nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn ngun vn ngân sách địa phương trình kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh: Bãi bỏ khoản 3 Điều 2 “3. Trong quá trình thực hiện thu hồi đất nếu có sai số giữa diện tích đo đạc thực tế vi diện tích ghi trong Nghị quyết, UBND tnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện, tng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất”.

7. Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về chuyển mục đích sdụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh: Bãi bỏ khoản 3 Điều 2 “3. Trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nếu có sai số giữa diện tích đo đạc thực tế với diện tích ghi trong Nghị quyết, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

8. Nghị quyết s106/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh năm 2019:

- Bãi bỏ ý th 9 (nội dung tại gạch đầu dòng (-) thứ 9 từ trên xuống) điểm 3.2 khoản 3 Điều 1: “Đối với nguồn bội chi ngân sách địa phương năm 2019, chỉ thực hiện phân bổ và giao kế hoạch vốn cho dự án, công trình khi đã hoàn thành công tác vay vn trong năm theo quy định. UBND tnh xây dựng phương án trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi thực hiện.

- Bãi bỏ ý thứ 11 (nội dung tại gạch đầu dòng (-) th 11 từ trên xuống) đim 3.2 khoản 3 Điu 1: “Chỉ từ ngun thu tin sử dụng đt, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước được thực hiện theo các cơ chế điều hành chi được Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh thng nhất để đm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả; quan tâm đến nhiệm vụ chi giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất, trả tiền thuê trụ sở cơ quan, chi các dự án đầu tư cấp thiết, cấp bách... gn với tiến độ thu”.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính ph;
- UB Kinh t
ế ca Quốc hội; UB TC- NS ca Quốc hội;
- VP Chủ tịch nư
c, VPQH,VPCP;
- Ban công tác đại biểu - UBTVQH;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Tư pháp;
- Cục kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ t
nh Ủy;
- TT HĐND; UBND;
UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sờ, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: T
nh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tnh;
- TT huyện
ủy, thành ủy, HĐND, UBND huyện, thành phố;
- TT ĐU, HĐND, UBND các x
ã, phường, thị trấn;
- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh; Lưu trữ lịch sử t
nh;
- Lưu: VT, PC (Công 350b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Minh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu140/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2019
Ngày hiệu lực01/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 140/NQ-HĐND 2019 sửa đổi bãi bỏ một số nội dung hội đồng nhân dân Sơn La


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 140/NQ-HĐND 2019 sửa đổi bãi bỏ một số nội dung hội đồng nhân dân Sơn La
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu140/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
     Người kýBùi Minh Sơn
     Ngày ban hành28/08/2019
     Ngày hiệu lực01/09/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 140/NQ-HĐND 2019 sửa đổi bãi bỏ một số nội dung hội đồng nhân dân Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 140/NQ-HĐND 2019 sửa đổi bãi bỏ một số nội dung hội đồng nhân dân Sơn La

         • 28/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/09/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực