Nghị quyết 72/NQ-HĐND

Nghị quyết 72/NQ-HĐND năm 2017 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 72/NQ-HĐND 2017 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị quyết s 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 667/TTr-UBND ngày 20/11/2017; Báo cáo thẩm tra s 417/BC-HĐND ngày 30/11/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận tại Kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau:

1. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 196,03 ha đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ để thực hiện 109 dự án (Có biểu chi tiết số 01).

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 139,58 ha. Trong đó: Đất ruộng 2 vụ 113,48 ha; đất ruộng 1 vụ 23,72 ha; đất trồng lúa nương 2,38 ha.

- Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ 56,45 ha (đất chưa có rừng).

2. Thông qua danh mục 27 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng 73,71 ha, trong đó: 21,9 ha đất rừng phòng hộ (đất có rừng) và 51,81 ha đất trồng lúa để trình Chính phủ xem xét, quyết định trước khi thực hiện.

(Có biểu chi tiết s 02 kèm theo).

3. Thông qua danh mục 48 dự án có nhu cầu cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Giao UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Đối với những dự án có sử dụng đất có rừng phòng hộ, sau khi Thường trực HĐND cho ý kiến, UBND tỉnh hoàn thiện trình Chính phủ xem xét, quyết định (Có biểu chi tiết s 03 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh triển khai thực hiện, cập nhật, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nếu có sai số giữa diện tích đo đạc thực tế với diện tích ghi trong Nghị quyết, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 7 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách c
a Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; MTTQ các huyện, thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị
trấn;
- Trung tâm thông tin tỉnh; Chi cục VTLT t
nh;
- Lưu: VT, KTNS
.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu72/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 72/NQ-HĐND 2017 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Sơn La


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 72/NQ-HĐND 2017 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Sơn La
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu72/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
     Người kýHoàng Văn Chất
     Ngày ban hành08/12/2017
     Ngày hiệu lực07/12/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 72/NQ-HĐND 2017 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 72/NQ-HĐND 2017 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Sơn La