Nghị quyết 143/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 143/2008/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nghị quyết 143/2008/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đã được thay thế bởi Nghị quyết 271/2012/NQ-HĐND13 quy định mức thu phí bảo vệ môi trường và được áp dụng kể từ ngày 28/05/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 143/2008/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/2008/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số: 753/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số: 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa X;

Căn cứ Nghị định số: 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số: 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 57/2002 NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số: 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ; Thông tư số: 63/2008/NĐ-CP">67/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1336/TTr-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 42/BC-KTNS ngày 01/12/2008 của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên như tại Tờ trình số: 1336/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và hướng dẫn việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng đối tượng, mức thu, thực hiện quản lý và sử dụng nguồn thu theo đúng chế độ, chính sách hiện hành.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 143/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/12/2008
Ngày hiệu lực 16/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/05/2012
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 143/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 143/2008/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 143/2008/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 143/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Mùa A Sơn
Ngày ban hành 12/12/2008
Ngày hiệu lực 16/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/05/2012
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 143/2008/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 143/2008/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường