Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015

Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước Bến Tre 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 513/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 21/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước Bến Tre 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2014/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 09 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 5378/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 về việc xin thông qua Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015 và Tờ trình số 6113/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 về việc xin bổ sung, điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015; xem xét Báo cáo số 359/BC-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 về tình hình thực hiện đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014 và phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015 với tổng số vốn là 1.403.525 triệu đồng (một ngàn bốn trăm lẻ ba tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu đồng), trong đó:

- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 292.000 triệu đồng, tăng so với chỉ tiêu Trung ương giao là 10.000 triệu đồng đối với nguồn thu tiền sử dụng đất;

- Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách trung ương là 511.525 triệu đồng, trong đó:

+ Các chương trình mục tiêu quốc gia là 52.400 triệu đồng;

+ Các chương trình bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương là 459.125 triệu đồng.

- Xổ số kiến thiết là 600.000 triệu đồng.

(Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015 ban hành kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước tỉnh năm 2015.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Kiểm toán nhà nước KV IX;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Bến Tre;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Phòng CT HĐND tỉnh (07 bản);
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2014
Ngày hiệu lực19/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/03/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước Bến Tre 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước Bến Tre 2015
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu15/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýNguyễn Thành Phong
       Ngày ban hành09/12/2014
       Ngày hiệu lực19/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/03/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước Bến Tre 2015

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước Bến Tre 2015