Quyết định 513/QĐ-UBND

Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 513/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 513/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KỲ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 315/TTr-STP ngày 12 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2014-2018, bao gồm các danh mục sau đây:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Kèm theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản; ngày tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND

Ngày
9/12/2011

Về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
19/12/2011

 

2

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2012

Về kết thúc việc thực hiện một số Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành giai đoạn 2005-2010

Ngày
20/7/2012

 

3

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2012

Về việc quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
20/7/2012

 

4

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2012

Về việc kết thúc, bãi bỏ một phần, một số Nghị quyết đã ban hành

Ngày
20/7/2012

 

5

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND

Ngày
11/7/2013

Về quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
21/7/2013

 

6

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2014

Về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 20/7/2014.

Hết hiệu lực một phần

7

Nghị quyết

21/2014/NQ-HĐND

Ngày
9/12/2014

Về việc quy định mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
19/12/2014

 

8

Nghị quyết

19/2017/NQ-
HĐND

Ngày
5/12/2017

Về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2018

 

9

Nghị quyết

11/2018/NQ-
HĐND

Ngày
6/7/2018

Về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
16/7/2018

 

II. LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI

1

Nghị quyết

08/2007/NQ-HĐND

Ngày 2/5/2007

Về chiến lược Dân số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007-2010 tầm nhìn đến năm 2020.

Ngày
12/5/2007

 

2

Nghị quyết

24/2007/NQ-HĐND

Ngày
14/12/2007

Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 2020

Ngày
24/12/2007

 

3

Nghị quyết

14/2016/NQ-HĐND

Ngày
3/8/2016

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

Ngày
13/8/2016

 

4

Nghị quyết

01/2018/NQ-
HĐND

Ngày
6/7/2018

Về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Ngày
 16/7/2018

 

5

Nghị quyết

13/2018/NQ-
HĐND

Ngày
7/12/2018

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2019

Ngày
17/12/2018

 

III. LĨNH VỰC NGÂN SÁCH - TÀI CHÍNH

1

Nghị quyết

11/2010/NQ-
HĐND

Ngày
17/11/2010

Về việc sử dụng nguồn vốn hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn để đầu tư phát triển lưới điện nông thôn

Ngày
27/11/2010

 

2

Nghị quyết

09/2014/NQ-
HĐND

Ngày
10/7/2014

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014

Ngày
20/7/2014

 

3

Nghị quyết

20/2014/NQ-
HĐND

Ngày
9/12/2014

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

Ngày
19/12/2014

 

4

Nghị quyết

04/2016/NQ-
HĐND

Ngày
3/8/2016

Về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
13/8/2016

 

5

Nghị quyết

05/2016/NQ-
HĐND

Ngày
3/8/2016

Về việc quy định mức chi công tác tiếp nhận công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
13/8/2016

 

6

Nghị quyết

12/2016/NQ-
HĐND

Ngày
3/8/2016

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020

Ngày
13/8/2016

 

7

Nghị quyết

16/2016/NQ-
HĐND

Ngày
7/12/2016

Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bến Tre

Ngày
 17/12/2016

 

8

Nghị quyết

19/2016/NQ-
HĐND

Ngày
7/12/2016

Quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
17/12/2016

 

9

Nghị quyết

03/2017/NQ-
HĐND

Ngày
18/7/2017

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020

Ngày
28/7/2017

 

10

Nghị quyết

05/2017/NQ-
HĐND

Ngày
18/7/2017

Về định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020

Ngày
28/7/2017

 

11

Nghị quyết

06/2017/NQ-
HĐND

Ngày
18/7/2017

Về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
28/7/2017

 

12

Nghị quyết

07/2017/NQ-
HĐND

Ngày
18/7/2017

Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bến Tre

Ngày
28/7/2017

 

13

Nghị quyết

08/2017/NQ-
HĐND

Ngày
18/7/2017

Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
28/7/2017

 

14

Nghị quyết

17/2017/NQ-
HĐND

ngày
5/12/2017

Về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2018

 

15

Nghị quyết

20/2017/NQ-HĐND

Ngày
5/12/2017

Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/12/2017

 

16

Nghị quyết

21/2017/NQ-
HĐND

Ngày
5/12/2017

Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020

Ngày
1/1/2018

 

17

Nghị quyết

22/2017/NQ-
HĐND

Ngày
5/12/2017

Về việc quy định nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/12/2017

 

18

Nghị quyết

24/2017/NQ-
HĐND

Ngày
5/12/2017

Về việc quy định bổ sung các đối tượng chính sách được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để tham gia xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2018

 

19

Nghị quyết

07/2018/NQ-
HĐND

Ngày
6/7/2018

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại cho ngân sách xã nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
16/7/2018

 

20

Nghị quyết

08/2018/NQ-HĐND

Ngày
6/7/2018

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày

16/7/2018

Hết hiệu lực một phần

21

Nghị quyết

02/2018/NQ-
HĐND

Ngày
6/7/2018

Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư
nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2018

Ngày
16/7/2018

 

22

Nghị quyết

14/2018/NQ-
HĐND

Ngày
7/12/2018

Về Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2019

Ngày
17/12/2018

 

IV. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH - XÃ HỘI

1

Nghị quyết

06/2010/NQ-
HĐND

Ngày
27/7/2010

Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh, chi tiêu các hội nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh tổ chức

Ngày
6/8/2010

 

2

Nghị quyết

10/2010/NQ-
HĐND

Ngày
17/11/2010

Về việc quy định chế độ tiếp khách trong nước; chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày
27/11/2010

Hết hiệu lực 1 phần

3

Nghị quyết

07/2012/NQ-
HĐND

Ngày
10/7/2012

Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân

Ngày
20/7/2012

 

4

Nghị quyết

09/2012/NQ-
HĐND

Ngày
10/7/2012

Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ đoàn thể ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày

20/7/2012

 

5

Nghị quyết

04/2014/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2014

Về quy định mức thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
20/7/2014

 

6

Nghị quyết

08/2015/NQ-HĐND

Ngày
8/7/2015

Về việc thực hiên một số chế độ đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 18/7/2015

 

7

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND

Ngày
4/12/2015

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc trước tuổi

Ngày
14/12/2015

 

8

Nghị quyết

17/2015/NQ-HĐND

Ngày
4/12/2015

Về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 14/12/2015

 

9

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND

Ngày
3/8/2016

Về việc quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
13/8/2016

 

10

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND

Ngày
3/8/2016

Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
13/8/2016

 

11

Nghị quyết

08/2016/NQ-HĐND

Ngày
3/8/2016

Chính sách hỗ trợ tổ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản gắn với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày

13/8/2016

 

12

Nghị quyết

04/2017/NQ-
HĐND

Ngày
18/7/2017

Về ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 28/7/2017

 

13

Nghị quyết

11/2017/NQ-
HĐND

Ngày
18/7/2017

Về quy định chế độ, chính sách cho lực lượng Bảo vệ dân phố

Ngày
 28/7/2017

 

14

Nghị quyết

23/2017/NQ-
HĐND

Ngày
5/12/2017

Về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2018

 

15

Nghị quyết

26/2017/NQ-
HĐND

Ngày
5/12/2017

Về việc quy định nội dung và định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/12/2017

 

16

Nghị quyết

29/2017/NQ-HĐND

Ngày
5/12/2017

Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 30 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang và các xã ngoài xã bãi ngang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2018

 

17

Nghị quyết

03/2018/NQ-
HĐND

Ngày
6/7/2018

Về một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
16/7/2018

 

18

Nghị quyết

05/2018/NQ-
HĐND

Ngày
6/7/2018

Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
16/7/2018

 

19

Nghị quyết

09/2018/NQ-
HĐND

Ngày
6/7/2018

Về việc quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; mức đóng góp và chế độ miễn, giảm cho đối tượng tham gia cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng

Ngày
16/7/2018

 

20

Nghị quyết

10/2018/NQ-HĐND

Ngày
6/7/2018

Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre

Ngày
16/7/2018

 

21

Nghị quyết

15/2018/NQ-
HĐND

Ngày
7/12/2018

Về việc quy định về chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
17/12/2018

 

22

Nghị quyết

19/2018/NQ-
HĐND

Ngày
7/12/2018

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với sinh viên hệ chính quy chuyên ngành y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Bến Tre

Ngày
17/12/2018

 

23

Nghị quyết

20/2018/NQ-
HĐND

Ngày
7/12/2018

Quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
17/12/2018

 

24

Nghị quyết

21/2018/NQ-
HĐND

Ngày
7/12/2018

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
17/12/2018

 

V. LĨNH VỰC GIÁ - THUẾ - PHÍ VÀ LỆ PHÍ

1

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND

Ngày
11/4/2008

Về việc miễn, bãi bỏ các loại phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo Chỉ thị số 24/2007/CT-T ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày
21/4/2008

Hết hiệu lực một phần

2

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND

Ngày
8/12/2012

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma tuý tự nguyện cai nghiện

Ngày
18/12/2012

 

3

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND

Ngày
11/7/2013

Về việc bãi bỏ Điều 1 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
21/7/2013

 

4

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2014

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
20/7/2014

 

5

Nghị quyết

17/2014/NQ-HĐND

Ngày
9/12/2014

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2019

Ngày
19/12/2014

 

6

Nghị quyết

24/2014/NQ-HĐND

Ngày
9/12/2014

Về việc bãi bỏ nội dung mức thu phí thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông, phí thi nghề phổ thông quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, Điều 2 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 19/12/2014

 

7

Nghị quyết

12/2015/NQ-HĐND

Ngày
12/11/2015

Về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày
22/11/2015

 

8

Nghị quyết

20/2016/NQ-HĐND

Ngày
7/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2017

 

9

Nghị quyết

21/2016/NQ-HĐND

Ngày
7/12/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 1/1/2017

 

10

Nghị quyết

22/2016/NQ-HĐND

Ngày
7/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2017

 

11

Nghị quyết

28/2016/NQ-HĐND

Ngày
7/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 1/1/2017

 

12

Nghị quyết

29/2016/NQ-HĐND

Ngày
7/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 1/1/2017

 

13

Nghị quyết

29/2016/NQ-HĐND

Ngày
7/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 1/1/2017

 

14

Nghị quyết

12/2017/NQ-
HĐND

Ngày
18/7/2017

Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
28/7/2017

 

15

Nghị quyết

16/2017/NQ-
HĐND

Ngày
5/12/2017

Về việc quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý,sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/12/2017

 

16

Nghị quyết

18/2017/NQ-
HĐND

ngày
5/12/2017

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2018

 

17

Nghị quyết

27/2017/NQ-HĐND

Ngày
5/12/2017

Về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/12/2017

 

18

Nghị quyết

18/2018/NQ-
HĐND

Ngày
7/12/2018

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
17/12/2018

 

VI. LĨNH VỰC TỔ CHỨC - BỘ MÁY

1

Nghị quyết

18/2000/NQ-HĐND

Ngày
31/7/2000

Ban hành Quy chế hoạt động của TT.HĐND, các Ban HĐND, Tổ Đại biểu HĐND, Đại biểu HĐND, nội quy kỳ họp HĐND và Quy chế về mối quan hệ công tác giữa HĐND tỉnh với UB.MTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Ngày
21/7/2000

Hết hiệu lực một phần

2

Nghị quyết

89/2006/NQ-HĐND

Ngày
13/10/2006

Về xây dựng đề án quy hoạch đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và hướng đến năm 2020

Ngày
23/10/2006

 

3

Nghị quyết

14/2007/NQ-HĐND

Ngày
20/7/2007

V/v đổi tên một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
30/7/2007

 

4

Nghị quyết

25/2007/NQ-HĐND

Ngày
14/12/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, xã thuộc thị xã Bến Tre, huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chợ Lách, huyện Mỏ Cày để thành lập huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre

Ngày
24/12/2007

 

5

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND

Ngày
11/4/2008

Về việc điều chỉnh tên gọi xã Hưng Phú và xã Hưng Khánh Trung của Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, xã thuộc thị xã Bến Tre, huyện Mỏ Cày, Chợ Lách; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chợ Lách, Mỏ Cày để thành lập huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc.

Ngày
21/4/2008

 

6

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND

Ngày
5/5/2010

Về việc chủ trương chuyển đổi các trường mầm non, mẫu giáo bán công sang loại hình công lập.

Ngày
15/5/2010

 

7

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND

Ngày
27/7/2010

Về việc thông qua Đề án quy hoạch điều chỉnh, phân vạch địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã từ năm 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
6/8/2010

 

8

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND

Ngày
9/12/2010

Về quy định số lượng, các chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
19/12/2010

Hết hiệu lực 1 phần

9

Nghị quyết

04/2011/NQ-HĐND

Ngày
15/7/2011

Về việc đổi tên một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
25/7/2011

 

10

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND

Ngày
9/12/2011

Về việc thông qua Đề án mở rộng thành phố Bến Tre trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính tách xã Mỹ Thành và một phần xã Hữu Định, huyện Châu Thành để nhập vào thành phố Bến Tre; thành lập mới xã Thạnh Lợi trên cơ sở tách xã Thạnh Phong, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.

Ngày
19/12/2011

 

11

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về quy định số lượng, các chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
20/7/2012

 

12

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2012

Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V đối với trung tâm xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành; trung tâm xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc; trung tâm khu vực dự kiến thành lập thị trấn Tiệm Tôm xã An Thuỷ, huyện Ba Tri

Ngày
20/7/2012

 

13

Nghị quyết

23/2012/NQ-HĐND

Ngày
8/12/2012

Về đặt tên một số cầu trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Ngày
18/12/2012

 

14

Nghị quyết

17/2013/NQ-HĐND

Ngày
5/12/2013

Về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc.

Ngày
15/12/2013

 

15

Nghị quyết

19/2014/NQ-HĐND

Ngày
9/12/2014

Về việc bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về quy định số lượng, các chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 19/12/2014

 

16

Nghị quyết

10/2015/NQ-HĐND

Ngày
12/11/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về quy định số lượng, các chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
22/11/2015

 

17

Nghị quyết

28/2017/NQ-HĐND

Ngày
5/12/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về quy định số lượng, các chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2018

 

18

Nghị quyết

06/2018/NQ-
HĐND

Ngày
6/7/2018

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
16/7/2018

 

19

Nghị quyết

16/2018/NQ-
HĐND

Ngày
7/12/2018

Về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
17/12/2018

 

VII. LĨNH VỰC QUY HOẠCH - XÂY DỰNG

1

Nghị quyết

11/2009/NQ-HĐND

Ngày
22/7/2009

Về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản cát lòng sông tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Ngày
1/8/2009

 

2

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND

Ngày
9/12/2011

Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể xây dựng và trùng tu, tôn tạo hệ thống tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân tỉnh Bến Tre đến năm 2020

Ngày
19/12/2011

 

3

Nghị quyết

14/2011/NQ-HĐND

Ngày
9/12/2011

Về việc thông qua Đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

Ngày
19/12/2011

 

4

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2012

Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của tỉnh Bến Tre

Ngày
20/7/2012

 

5

Nghị quyết

31/2012/NQ-HĐND

Ngày
8/12/2012

Về việc thông qua Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2025.

Ngày
18/12/2012

 

6

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND

Ngày
11/7/2013

Về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2020.

Ngày
21/7/2013

 

7

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND

Ngày
5/12/2013

Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ngày

10/1/2014

 

8

Nghị quyết

20/2013/NQ-HĐND

Ngày
6/12/2013

Về việc thông qua quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2030.

Ngày
16/12/2013

 

9

Nghị quyết

03/2015/NQ-HĐND

Ngày
8/7/2015

Về tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Bến Tre

Ngày
18/7/2015

 

10

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND

Ngày
3/8/2016

Về kết thúc việc thực hiện đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020

Ngày
13/8/2016

 

VIII. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI

1

Nghị quyết

82/2003/NQ-HĐND

Ngày
16/12/2003

Về điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp Bến Tre giai đoạn 2001-2010 và quy hoạch chung khu công nghiệp Giao Long (xã An Phước, Châu Thành, Bến Tre).

Ngày
12/12/2003

Hết hiệu lực một phần

2

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND

Ngày
6/7/2018

Về cơ chế hoạt động của Cụm Công nghiệp Long Phước, xã Giao Long - xã An Phước, huyện Châu Thành

Ngày
16/7/2018

 

IX. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG - TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI

1

Nghị quyết

88/2006/NQ-HĐND

Ngày
13/10/2006

Về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện 04 đề án của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và Tờ trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị mới đại lộ Đông - Tây Thị xã Bến Tre.

Ngày
23/10/2006

Hết hiệu lực một phần

2

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND

Ngày
23/7/2008

Về bổ sung nhiệm vụ và biện pháp tiếp tục thực hiện Đề án xử lý, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre

Ngày
2/8/2008

 

3

Nghị quyết

21/2013/NQ-HĐND

Ngày
6/12/2013

Về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến năm 2020.

Ngày
16/12/2013

 

4

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND

Ngày
18/7/2017

Về việc quy định trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày

1/1/2018

 

X. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1

Nghị quyết

21/2011/NQ-HĐND

Ngày
9/12/2011

Về việc điều chỉnh phân kỳ thời gian thăm dò và khai thác khoáng sản cát lòng sông tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ngày
19/12/2011

 

2

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2014

Về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
20/7/2014

 

3

Nghị quyết

08/2014/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2014

Về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác cát lòng sông đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 20/7/2014

 

XI. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH

1

Nghị quyết

21/2007/NQ-HĐND

Ngày
14/12/2007

Về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Ngày
24/12/2007

 

2

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND

Ngày
8/12/2012

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao

Ngày
18/12/2012

Hết hiệu lực một phần

3

Nghị quyết

06/2014/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2014

Về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Ngày
20/7/2014

 

4

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND

Ngày
8/7/2015

Về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạnh Phú và thị trấn Giồng Trôm

Ngày
18/7/2015

 

5

Nghị quyết

17/2016/NQ-HĐND

Ngày
7/12/2016

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành và huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Ngày
 17/12/2016

 

6

Nghị quyết

13/2017/NQ-
HĐND

Ngày
18/7/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa VIII) quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên
thể thao thành tích cao; chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao

Ngày
28/7/2017

 

XII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

1

Nghị quyết

02/2009/NQ-
HĐND

Ngày
13/2/2009

Sửa đổi, bổ sung Đề án đào tạo 50 cán bộ khoa học kỹ thuật ở nước ngoài có trình độ sau đại học của tỉnh Bến Tre.

Ngày
23/2/2009

 

2

Nghị quyết

18/2015/NQ-
HĐND

Ngày
4/12/2015

Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
14/12/2015

 

XIII. LĨNH VỰC KHÁC

1

Nghị quyết

19/NQ-HĐND

Ngày
25/1/1997

Về các đề án và tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trình bày tại kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Bến Tre Khóa V

Ngày
25/1/1997

Hết hiệu lực một phần

2

Nghị quyết

23/NQ-HĐND

Ngày
19/7/1997

Về các đề án, phương án và tờ trình của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh Bến Tre khoá V.

Ngày
10/7/1997

Hết hiệu lực một phần

3

Nghị quyết

26/NQ-HĐND

Ngày
25/10/1997

Về các tờ trình của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh - khoá V.

Ngày
25/10/1997

Hết hiệu lực một phần

4

Nghị quyết

35/NQ-HĐND

Ngày
11/2/1999

Về các tờ trình của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khoá V.

Ngày
5/2/1999

Hết hiệu lực một phần

5

Nghị quyết

17/2000/NQ-HĐND

Ngày
31/7/2000

Về các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khoá VI.

Ngày
21/7/2000

Hết hiệu lực một phần

6

Nghị quyết

34/2001/NQ-HĐND

Ngày
20/2/2001

Về các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 4 HĐND tỉnh khoá VI.

Ngày
20/2/2001

Hết hiệu lực một phần

7

Nghị quyết

43/2001/NQ-HĐND

Ngày
19/7/2001

Về các đề án, chương trình, quy hoạch của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khoá VI.

Ngày
13/7/2001

Hết hiệu lực một phần

8

Nghị quyết

47/2002/NQ-HĐND

Ngày
22/1/2002

Về các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khoá VI.

Ngày
11/1/2002

Hết hiệu lực một phần

9

Nghị quyết

53/2002/NQ-HĐND

Ngày
24/7/2002

Về việc điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể thuỷ sản tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; điều chỉnh giá đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản; bổ sung biện pháp thực hiện Đề án Tổng quan quy hoạch đào tạo cán bộ đến năm 2010 và đề án xây dựng gia đình văn hoá đến năm 2010.

Ngày
19/7/2002

Hết hiệu lực một phần

10

Nghị quyết

57/2002/NQ-HĐND

Ngày
25/12/2002

Điều chỉnh các đề án bổ sung biện pháp thực hiện các kế hoạch, chương trình, phương án do UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh khoá VI.

Ngày
18/12/2002

Hết hiệu lực một phần

11

Nghị quyết

71/2003/NQ-HĐND

Ngày
17/7/2003

Về các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh khoá VI.

Ngày
11/1/2003

 

12

Nghị quyết

11/2004/NQ-HĐND

Ngày
2/7/2004

Về các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 2 HĐND tỉnh khoá VII.

Ngày
25/6/2004

Hết hiệu lực một phần

13

Nghị quyết

19/2004/NQ-HĐND

Ngày
28/12/2004

Về các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh - khoá VII.

Ngày
21/12/2004

Hết hiệu lực một phần

14

Nghị quyết

24/2005/NQ-HĐND

Ngày
7/7/2005

Về các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4-HĐND tỉnh khóa VII.

Ngày
8/7/2005

Hết hiệu lực một phần

15

Nghị quyết

63/2005/NQ-HĐND

Ngày
23/12/2005

Về các đề án, phương án, chương trình, tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VII

Ngày
2/1/2006

Hết hiệu lực một phần

16

Nghị quyết

77/2006/NQ-HĐND

Ngày
14/7/2006

Về các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 7 - HĐND tỉnh khoá VII

Ngày
24/7/2006

Hết hiệu lực một phần

17

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND

Ngày
11/4/2008

Về việc cho chủ trương về điều chỉnh giá các loại đất năm 2008; phân cấp thẩm quyền trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản Nhà nước; Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 1998-2000 và đến năm 2010; các giải pháp kiềm chế lạm phát.

Ngày
21/4/2008

Hết hiệu lực một phần

18

Nghị quyết

12/2009/NQ-HĐND

Ngày
22/7/2009

Về bổ sung mục tiêu và giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2005-2010; Chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2006-2010; Chiến lược dân số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007-2010 tầm nhìn đến năm 2020.

Ngày
1/8/2009

Hết hiệu lực một phần

19

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND

Ngày
5/5/2010

Về kết thúc việc thực hiện một số chương trình, đề án, kế hoạch giai đoạn 2006-2010 trình tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh - khoá VII.

Ngày
15/5/2010

 

20

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2012

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII.

Ngày
20/7/2012

 

21

Nghị quyết

33/2012/NQ-HĐND

Ngày
8/12/2012

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá VIII.

Ngày
18/12/2012

 

22

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND

Ngày
11/7/2013

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII.

Ngày
21/7/2013

 

23

Nghị quyết

22/2013/NQ-HĐND

Ngày
6/12/2013

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII.

Ngày
16/12/2013

 

24

Nghị quyết

12/2014/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2014

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII

Ngày
20/7/2014

 

25

Nghị quyết

27/2014/NQ-HĐND

Ngày
10/12/2014

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khoá VIII

Ngày
20/12/2014

 

26

Nghị quyết

09/2015/NQ-HĐND

Ngày
8/7/2015

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khoá VIII

Ngày
18/7/2015

 

27

Nghị quyết

21/2015/NQ-HĐND

Ngày
4/12/2015

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khoá VIII

Ngày
14/12/2015

 

28

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND

Ngày
3/8/2016

Về việc bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

Ngày
 13/8/2016

 

29

Nghị quyết

18/2016/NQ-HĐND

Ngày
7/12/2016

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương vận động lập quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 17/12/2016

 

30

Nghị quyết

27/2016/NQ-HĐND

Ngày
7/12/2016

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khoá IX

Ngày
17/12/2016

 

31

Nghị quyết

09/2017/NQ-
HĐND

Ngày
18/7/2017

Về việc bãi bỏ Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 47/2002/NQ-HĐND ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI

Ngày
 28/7/2017

 

32

Nghị quyết

25/2017/NQ-HĐND

Ngày
5/12/2017

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/12/2017

 

33

Nghị quyết

30/2017/NQ-
HĐND

Ngày
5/12/2017

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX

Ngày
15/12/2017

 

34

Nghị quyết

12/2018/NQ-
HĐND

Ngày
6/12/2018

Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

Ngày
6/12/2018

 

35

Nghị quyết

17/2018/NQ-
HĐND

Ngày
7/12/2018

Về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2019

 

36

Nghị quyết

22/2018/NQ-
HĐND

Ngày
7/12/2018

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày
17/12/2018

 

37

Nghị quyết

23/2018/NQ-HĐND

Ngày
7/12/2018

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX

Ngày
17/12/2018

 

Tổng số: 161 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Chỉ thị

17/2001/CT-UB

Ngày
2/11/2001

Về việc xây dựng và thực hiện qui ước ở thôn, ấp, khu phố.

Ngày
2/11/2001

 

2

Chỉ thị

03/2006/CT-UBND

Ngày
10/3/2006

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Ngày
20/3/2006

 

3

Quyết định

1846/2006/QĐ-UBND

Ngày
15/8/2006

Bãi bỏ Quyết định số: 2592/2003/QĐ-UB ngày 24/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định áp dụng một số biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
25/8/2006

 

4

Chỉ thị

21/2006/CT-UBND

Ngày
26/9/2006

Về tăng cường trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn trong việc hoà giải tranh chấp đất đai

Ngày
6/10/2006

 

5

Quyết định

14/2007/QĐ-UBND

Ngày
4/4/2007

Về việc hủy bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Bến Tre công bố lại hướng tuyến và lộ giới Quốc lộ 60 qua địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
14/4/2007

 

6

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND

Ngày
24/4/2007

Ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản.

Ngày
4/5/2007

 

7

Chỉ thị

16/2007/CT-UBND

Ngày
5/7/2007

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Ngày
15/7/2007

 

8

Chỉ thị

28/2007/CT-UBND

Ngày
5/10/2007

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Ngày
15/10/2007

 

9

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND

Ngày
19/3/2009

Về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự

Ngày
29/3/2009

 

10

Chỉ thị

05/2009/CT-UBND

Ngày
22/4/2009

Về việc chấn chỉnh công tác xây dựng và thực hiện quy ước ở ấp, khu phố.

Ngày
2/5/2009

 

11

Chỉ thị

07/2010/CT-UBND

Ngày
5/11/2010

Về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
15/11/2010

 

12

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND

Ngày
22/3/2011

Về việc tăng cường triển khai và thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/4/2011

 

13

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND

Ngày
6/7/2011

Về triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
16/7/2011

 

14

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND

Ngày
29/7/2014

Ban hành Quy chế phối hợp và điều kiện bảo đảm trong công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 8/8/2014

 

15

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND

Ngày
5/9/2014

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại các cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/9/2014

 

16

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND

Ngày
1/2/2016

Ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh

Ngày
11/2/2016

 

17

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND

Ngày
23/9/2016

Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/10/2016

 

18

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND

Ngày
5/4/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/4/2018

 

II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1

Chỉ thị

02/CT-UB

Ngày
14/01/1989

Về việc chuyển giao công tác thống kê tiến độ SXNN từ ngành KHKT sang ngành nông nghiệp.

Ngày
14/1/1989

 

2

Quyết định

410/QĐ-UB

Ngày
186/1994

Về việc ban hành bản quy định về bảo vệ và phát triển rừng (rừng trồng tập trung và phân tán)

Ngày
18/6/1994

 

3

Chỉ thị

12/CT-UB

Ngày
20/5/1995

Về việc thi hành Chỉ thị 247/TTg ngày 28/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày
20/5/1995

 

4

Quyết định

1244/QĐ-UB

Ngày
11/6/1999

Về việc cấm khai thác nghêu tại khu vực cửa sông Ba Lai.

Ngày
11/6/1999

 

5

Quyết định

5809/2001/QĐ-UB

Ngày
26/12/2001

Về việc ban hành quy chế tổ chức quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
10/1/2002

 

6

Quyết định

44/2002/QĐ-UB

Ngày
8/1/2002

Về việc ban hành bản quy định về trình tự, thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
23/01/2002

 

7

Chỉ thị

12/2004/CT-UB

Ngày
14/9/2004

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ngày
14/9/2004

 

8

Quyết định

794/2005/QĐ-UB

Ngày
17/3/2005

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ngày
17/3/2005

 

9

Quyết định

1079/2005/QĐ-UB

Ngày
14/4/2005

Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường các công trình lân cận trong hoạt động xây dựng.

Ngày
29/4/2005

 

10

Chỉ thị

20/2005/CT-UBND

Ngày
29/8/2005

Về việc quản lý tàu thuyền nhỏ hoạt động khai thác thủy sản ven bờ.

Ngày
8/9/2005

 

11

Chỉ thị

22/2005/CT-UBND

Ngày
12/9/2005

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường.

Ngày
22/9/2005

 

12

Quyết định

4316/2005/QĐ-UBND

Ngày
15/12/2005

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục phân cấp thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

Ngày
30/12/2005

 

13

Chỉ thị

06/2006/CT-UBND

Ngày
28/4/2006

Về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai

Ngày
8/5/2006

 

14

Chỉ thị

26/2006/CT-UBND

Ngày
24/11/2006

Về việc tập trung thực hiện phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
24/11/2006

 

15

Chỉ thị

12/2007/CT-UBND

Ngày
18/5/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý môi trường đối với các dự án cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ảnh hưởng đến môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
28/5/2007

 

16

Chỉ thị

14/2007/CT-UBND

Ngày
19/6/2007

Tăng cường công tác quản lý nuôi cá tra thâm canh trên khu vực cập tuyến sông Ba Lai (thay cho chỉ thị số 13/2007/CT-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh)

Ngày
29/6/2007

 

17

Chỉ thị

03/2009/CT-UBND

Ngày
9/4/2009

Về việc sử dụng vỏ, bã hạt điều làm chất đốt.

Ngày
19/4/2009

 

18

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND

Ngày
10/4/2009

Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất than thiêu kết trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
20/4/2009

 

19

Chỉ thị

04/2009/CT-UBND

Ngày
20/4/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý và xử lý quỹ đất của Nhà nước quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
30/4/2009

 

20

Chỉ thị

02/2010/CT-UBND

Ngày
10/5/2010

Về việc tăng cường công tác quản lý người và tàu cá tỉnh Bến Tre hoạt động khai thác thuỷ sản trên các vùng biển.

Ngày
20/5/2010

 

21

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND

Ngày
7/7/2010

Ban hành quy định về sản xuất giống, ương giống, khai thác nghêu giống tự nhiên và nuôi nghêu thương phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
17/7/2010

 

22

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND

Ngày
21/10/2010

Ban hành Quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
31/10/2010

 

23

Chỉ thị

04/2011/CT-UBND

Ngày
23/8/2011

Về việc tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trong lĩnh vực cấp nước sạch, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân

Ngày
2/9/2011

 

24

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND

Ngày
3/10/2011

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
13/10/2011

 

25

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND

Ngày
26/10/2011

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng trừ bệnh chổi rồng trên cây nhãn.

Ngày
5/11/2011

 

26

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND

Ngày
22/10/2012

Ban hành Quy định về vùng nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/11/2012

 

27

Chỉ thị

02/2013/CT-UBND

Ngày
4/3/2013

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
14/3/2013

 

28

Chỉ thị

01/2014/CT-UBND

Ngày
19/3/2014

Về đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
29/3/2014

 

29

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND

Ngày
19/12/2014

Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp có vườn, ao trong cùng một thửa đất đang có nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
29/12/2014

 

30

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND

Ngày
30/6/2015

Về việc phân công nhiệm vụ kiểm tra, chứng nhận, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/7/2015

 

31

Chỉ thị

01/2015/CT-UBND

Ngày
8/7/2015

Về việc “Nghiêm cấm nhân, nuôi, phát tán đuông dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre”

Ngày
18/7/2015

 

32

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND

Ngày
5/11/2015

Ban hành Quy định quản lý cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/11/2015

 

33

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND

Ngày
9/11/2015

Ban hành Bảng giá các loại cây trồng
 để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
19/11/2015

 

34

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND

Ngày
12/1/2016

Về việc giao quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
22/1/2016

Hết hiệu lực một phần

35

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND

Ngày
1/2/2016

Ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hoà giải thành trong lĩnh vực đất đai

Ngày
11/2/2016

 

36

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND

Ngày
2/2/2016

Ban hành Quy định quản lý hoạt động nuôi tôm biển thâm canh, bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
12/2/2016

 

37

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND

Ngày
27/4/2016

Về việc quy định tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
7/5/2016

 

38

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND

Ngày
17/5/2016

Về việc quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
27/5/2016

 

39

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND

Ngày
19/9/2016

Ban hành Quy chế quản lý khu neo đậu
tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
30/9/2016

 

40

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND

Ngày
4/10/2016

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/10/2016

 

41

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND

Ngày
6/1/2017

Ban hành Quy định Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
16/1/2017

 

42

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND

Ngày
30/3/2017

Ban hành Quy định phân vùng môi trường các nguồn nước tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
12/4/2017

 

43

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND

Ngày
19/5/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
30/5/2017

 

44

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND

Ngày
12/7/2017

Ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
24/7/2017

 

45

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND

Ngày
18/7/2017

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
28/7/2017

 

46

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND

Ngày
18/7/2017

Quy định hạn mức giao đất trống, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
28/7/2017

 

47

Quyết định

52/2017/QĐ-UBND

Ngày
4/10/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển tỉnh Bến Tre

Ngày
16/10/2017

 

48

Quyết định

58/2017/QĐ-UBND

Ngày
7/11/2017

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
17/11/2017

 

49

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND

Ngày
30/1/2018

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
12/2/2018

 

50

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND

Ngày
7/2/2018

Quy định kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
20/2/2018

 

51

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND

Ngày
21/2/2018

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
28/2/2018

 

52

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND

Ngày
13/4/2018

Về việc quy định về nhân viên khuyến nông xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
25/4/2018

 

53

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND

Ngày
5/6/2018

Về việc quản lý, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển dừa giống trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/6/2018

 

54

Quyết định

36/2018/QĐ-UBND

Ngày
17/8/2018

Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công
trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/9/2018

 

55

Quyết định

38/2018/QĐ-UBND

Ngày
4/9/2018

Về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
14/9/2018

 

56

Quyết định

40/2018/QĐ-UBND

Ngày
15/10/2018

Về việc quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
26/10/2018

 

57

Quyết định

42/2018/QĐ-UBND

Ngày
19/10/2018

Ban hành quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre

Ngày
29/10/2018

 

58

Quyết định

47/2018/QĐ-UBND

Ngày
28/12/2018

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre

Ngày
14/1/2019

 

III. LĨNH VỰC THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

1

Quyết định

1912/2005/QĐ-UBND

Ngày
8/6/2005

Về việc ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, cập nhật, chuyển xử lý văn bản đến; soạn thảo, trình duyệt, ban hành văn bản đi trên mạng tin học tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã.

Ngày
1/7/2005

 

2

Quyết định

1205/2006/QĐ-UBND

Ngày
11/5/2006

Về việc ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
21/5/2006

 

3

Quyết định

1805/2006/QĐ-UBND

Ngày
8/8/2006

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

Ngày
18/8/2006

 

4

Chỉ thị

04/2007/CT-UBND

Ngày
12/4/2007

Về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính theo Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày
22/4/2007

 

5

Quyết định

38/2007/QĐ-UBND

Ngày
27/9/2007

Ban hành Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
7/10/2007

 

6

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND

Ngày
6/6/2008

Ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Ngày
16/5/2008

 

7

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

Ngày
14/5/2009

Ban hành Quy định xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
24/5/2009

 

8

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND

Ngày
19/8/2010

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
29/8/2010

 

9

Chỉ thị

04/2010/CT-UBND

Ngày
27/8/2010

Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre

Ngày
6/9/2010

 

10

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND

Ngày
14/6/2013

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

24/6/2013

 

11

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND

Ngày
8/8/2013

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
18/8/2013

 

12

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND

Ngày
28/7/2014

Ban hành Quy định về việc sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
7/8/2014

 

13

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND

Ngày
21/1/2016

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre

Ngày
31/1/2016

 

14

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND

Ngày
12/5/2016

Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
22/5/2016

 

15

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND

Ngày
22/6/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
2/7/2017

 

16

Quyết định

57/2017/QĐ-UBND

Ngày
6/11/2017

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
16/11/2017

 

17

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND

Ngày
4/5/2018

Ban hành Quy chế vận hành của Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Bến Tre

Ngày
14/5/2018

 

18

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND

Ngày
9/5/2018

Ban hành Quy chế Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre

Ngày
19/5/2018

 

19

Quyết định

37/2018/QĐ-UBND

Ngày
4/9/2018

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/9/2018

 

IV. LĨNH VỰC Y TẾ

1

Chỉ thị

02/CT-UB

Ngày
28/2/1995

Về việc triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện cho học sinh.

Ngày
28/2/1995

 

2

Quyết định

1526/QĐ-UB

Ngày
30/12/1995

V/v ban hành quy chế vệ sinh thú y tại các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật

Ngày
30/12/2995

 

3

Chỉ thị

15/CT-UB

Ngày
27/6/1998

Về việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày
27/6/1998

 

4

Quyết định

2891/2003/QĐ-UB

Ngày
16/10/2003

Ban hành Quy định về tổ chức khám - chữa bệnh và lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bến Tre năm 2004 và những năm tiếp theo.

Ngày
16/10/2003

 

5

Chỉ thị

18/2005/CT-UBND

Ngày
28/7/2005

Về việc tăng cường công tác kết hợp quân-dân y chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới.

Ngày
7/8/2005

 

6

Chỉ thị

15/2006/CT-UBND

Ngày
18/7/2006

Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
28/7/2006

 

7

Quyết định

2381/2006/QĐ-UBND

Ngày
22/11/2006

Ban hành Quy định tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong Chợ

Ngày
7/12/2006

 

8

Chỉ thị

09/2008/CT-UBND

Ngày
7/8/2008

Về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống, dập dịch bệnh tai xanh heo

Ngày
7/8/2008

 

9

Quyết định

549/QĐ-UBND

Ngày
10/3/2010

Ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
10/3/2010

 

10

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND

Ngày
30/7/2010

Ban hành Quy định về nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và cộng tác viên thú y

Ngày
9/8/2010

 

11

Chỉ thị

05/2013/CT-UBND

Ngày
15/5/2013

Về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
25/5/2013

 

12

Quyết định

53/2017/QĐ-UBND

Ngày
19/10/2017

Ban hành Quy định bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với sinh viên hệ chính quy chuyên ngành y dược thuộc diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2017

 

13

Quyết định

64/2017/QĐ-UBND

Ngày
4/12/2017

Quy định về các bệnh động vật trên cạn phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc-xin trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2018

 

V. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Quyết định

3323/2004/QĐ-UB

Ngày
318/2004

Về việc ban hành Quy định về chế độ khen thưởng cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Ngày
31/8/2004

 

2

Chỉ thị

08/2010/CT-UBND

Ngày
16/12/2010

Về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Ngày
26/12/2010

 

3

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND

Ngày
6/11/2014

Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
16/11/2014

 

4

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND

Ngày
21/9/2015

Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre

Ngày
1/10/2015

 

5

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND

Ngày
15/4/2016

Ban hành Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
25/4/2016

 

6

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND

Ngày
13/5/2016

Ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
23/5/2016

 

VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

1

Chỉ thị

03/CT/UB

Ngày
1/3/1993

Về việc chỉ đạo thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh trong phạm vi toàn tỉnh.

Ngày
1/3/1993

 

2

Quyết định

252/QĐ-UB

Ngày
21/3/1995

Về việc ban hành quy định (tạm thời) về chức danh Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Bí thư Đoàn trường PTTH, CĐSP, THCN – Cơ chế phối hợp thực hiện công tác Đoàn, Đội trong trường học.

Ngày
21/3/1995

 

3

Chỉ thị

10/2002/CT-UB

Ngày
5/6/2002

Về việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Ngày
5/6/2002

 

4

Chỉ thị

20/2006/CT-UBND

Ngày
5/9/2006

Về hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày
15/9/2006

 

5

Chỉ thị

25/2007/CT-UBND

Ngày
17/8/2007

Về việc phối hợp tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày
27/8/2007

 

6

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND

Ngày
20/12/2011

Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
30/12/2011

 

7

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND

Ngày
29/5/2012

Ban hành Quy định xét chọn, trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký

Ngày
8/6/2012

 

8

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND

Ngày
12/7/2013

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
22/7/2013

 

9

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND

Ngày
1/10/2013

Về việc định lượng kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học viên trong Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
11/10/2013

 

VII. LĨNH VỰC GIÁ - THUẾ - PHÍ VÀ LỆ PHÍ

1

Chỉ thị

08/2004/CT-UB

Ngày
18/6/2004

Về việc thực hiện một số biện pháp bình ổn giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
18/6/2004

 

2

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND

Ngày
4/1/2008

Về việc trang bị và thanh toán khoán cước phí sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động.

Ngày
14/1/2008

 

3

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

Ngày
10/5/2010

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty TNHH Cấp nước Đan Mạch, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Ngày
20/5/2010

 

4

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND

Ngày
29/9/2011

Về việc quy định mức giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
9/10/2011

 

5

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND

Ngày
31/8/2012

Về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Ban Quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Ngày
10/9/2012

 

6

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND

Ngày
18/2/2013

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Thanh Thuý, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Ngày
28/2/2013

 

7

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND

Ngày
12/3/2013

Ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sang đất ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
22/3/2013

 

8

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND

Ngày
26/7/2013

Về việc quy định giá tính thuế các mặt hàng hải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
5/8/2013

 

9

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND

Ngày
3/3/2014

Ban hành Bảng giá phương tiện thủy nội địa và tàu cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
13/3/2014

 

10

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND

Ngày
19/12/2014

Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2019

Ngày
1/1/2015

Hết hiệu lực một phần

11

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND

Ngày
29/1/2015

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
8/2/2015

Hết hiệu lực một phần

12

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND

Ngày
14/5/2015

Về việc quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng tại Cụm công nghiệp Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Ngày
24/5/2015

 

13

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND

Ngày
21/5/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5
Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 31/5/2015

 

14

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND

Ngày
7/7/2015

Về việc quy định mức tự đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi, người khuyết tật với dạng tật thần kinh, tâm thần có nhu cầu vào sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ người tâm thần

Ngày
17/7/2015

 

15

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND

Ngày
18/12/2015

Về việc ban hành đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
28/12/2015

 

16

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND

Ngày
25/4/2016

Về việc quy định giá ngày giường điều trị của Khu điều dưỡng và điều trị cán bộ (khu B) tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre

Ngày
5/5/2016

 

17

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND

Ngày
18/7/2016

Về việc quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại các Cảng cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
28/7/2016

 

18

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND

Ngày
3/8/2016

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Doanh nghiệp tư nhân Tâm Ngân huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Ngày
15/8/2016

 

19

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND

Ngày
16/9/2016

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Ngày
 28/9/2016

 

20

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND

Ngày
30/9/2016

Ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/10/2016

 

21

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND

Ngày
6/10/2016

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh, ba bánh, xe ô tô, sơ mi rơ moóc trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
17/10/2016

 

22

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND

Ngày
6/10/2016

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh, ba bánh, xe ô tô, sơ mi rơ moóc trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
17/10/2016

 

23

Quyết định

63/2016/QĐ-UBND

Ngày
21/12/2016

Về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2017

 

24

Quyết định

64/2016/QĐ-UBND

Ngày
21/12/2016

Ban hành Khung giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2017

 

25

Quyết định

65/2016/QĐ-UBND

Ngày
21/12/2016

Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá, dịch vụ sử dụng bến, bãi tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2017

 

26

Quyết định

66/2016/QĐ-UBND

Ngày
21/12/2016

Về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt, sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2017

 

27

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND

Ngày
6/1/2017

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước Mỏ Cày huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Ngày
27/1/2017

 

28

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND

Ngày
 27/2/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2019 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Ngày
15/3/2017

 

29

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND

Ngày
28/4/2017

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Doanh nghiệp tư nhân Tân An, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Ngày
8/5/2017

 

30

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND

Ngày
28/4/2017

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Thanh Loan, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Ngày
8/5/2017

 

31

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND

Ngày
9/5/2017

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre

Ngày
19/5/2017

 

32

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND

Ngày
12/7/2017

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phước Vĩnh Lộc, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Ngày
22/7/2017

 

33

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND

Ngày
12/7/2017

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Doanh nghiệp tư nhân Cấp thoát nước Thanh Minh, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Ngày
22/7/2017

 

34

Quyết định

42/2017/QĐ-UBND

Ngày
6/9/2017

Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
18/9/2017

 

35

Quyết định

54/2017/QĐ-UBND

Ngày
19/10/2017

Về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/11/2017

 

36

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND

Ngày
24/4/2018

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
11/5/2018

 

37

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND

Ngày
15/5/2018

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại N.I.D

Ngày
28/5/2018

 

38

Quyết định

34/2018/QĐ-UBND

Ngày
30/7/2018

Về việc ban hành đơn giá dịch vụ đo đạc trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/8/2018

 

39

Quyết định

45/2018/QĐ-UBND

Ngày
19/12/2018

Quy định đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyên sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 01/1/2019

 

40

Quyết định

46/2018/QĐ-UBND

Ngày
19/12/2018

Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 01/1/2019

 

VIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH

1

Chỉ thị

18/2001/CT-UB

Ngày
13/11/2001

Về việc thực hiện nếp sống văn hóa ở công sở, nơi công cộng và văn minh đời sống nông thôn.

Ngày
13/11/2001

 

2

Quyết định

3906/2002/QĐ-UB

Ngày
29/11/2002

Về việc ban hành quy định tổ chức hội xuân hàng năm.

Ngày
29/11/2002

 

3

Chỉ thị

26/2005/CT-UBND

Ngày
10/11/2005

Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị của di tích lịch sử.

Ngày
20/11/2005

 

4

Chỉ thị

19/2007/CT-UBND

Ngày
18/7/2007

Về việc tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ đón nhận các danh hiệu

Ngày
28/7/2007

 

5

Chỉ thị

04/2013/CT-UBND

Ngày
4/5/2013

Về việc tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
14/5/2013

 

6

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND

Ngày
4/9/2014

Ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
14/9/2014

 

7

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND

Ngày
1/9/2016

Ban hành Quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre

Ngày
20/9/2016

 

8

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND

Ngày
3/10/2016

Ban hành Quy định quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/10/2016

 

9

Quyết định

59/2016/QĐ-UBND

Ngày
25/11/2016

Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Thành phố Bến Tre đạt chuẩn văn minh đô thị”

Ngày
5/12/2016

 

10

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND

Ngày
31/3/2017

Về việc quy định chế độ thuốc bổ tăng lực cho vận động viên ưu tú do tỉnh Bến Tre quản lý

Ngày
14/4/2017

 

11

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND

Ngày
30/5/2017

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre

Ngày
10/6/2017

 

12

Quyết định

71/2017/QĐ-UBND

Ngày
28/12/2017

Về việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/1/2018

 

13

Quyết định

72/2017/QĐ-UBND

Ngày
28/12/2017

Về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/1/2018

 

14

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND

Ngày
24/4/2018

Ban hành Quy định về mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
11/5/2018

 

15

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND

Ngày
11/5/2018

Về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Bến Tre lập thành tích xuất sắc ở các giải đấu

Ngày
25/5/2018

 

IX. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG - TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI

1

Quyết định

1854/QĐ-UB

Ngày
28/10/1997

Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép.

Ngày
28/10/1997

 

2

Quyết định

2257/QĐ-UB

Ngày
2/8/2000

Về việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội.

Ngày
2/8/2000

 

3

Chỉ thị

03/2003/CT-UB

Ngày
20/1/2003

Về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
20/1/2003

 

4

Chỉ thị

23/2005/CT-UBND

Ngày
14/9/2005

Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng không nhân dân.

Ngày
24/9/2005

 

5

Quyết định

72/2006/CT-UBND

Ngày
6/1/2006

Về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng.

Ngày
16/1/2006

 

6

Chỉ thị

14/2006/CT-UBND

Ngày
10/7/2006

Về việc đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân

Ngày
20/7/2007

 

7

Quyết định

2354/2006/QĐ-UBND

Ngày
16/11/2006

Ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Bến Tre thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ngày
26/11/2006

 

8

Chỉ thị

23/2007/CT-UBND

Ngày
7/8/2007

Về việc tổ chức triển khai, thi hành Luật Cư trú

Ngày
17/8/2007

 

9

Chỉ thị

01/2010/CT-UBND

Ngày
12/2/2010

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Ngày
12/2/2010

 

10

Chỉ thị

05/2010/CT-UBND

Ngày
19/10/2010

Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Ngày
29/10/2010

 

11

Chỉ thị

06/2010/CT-UBND

Ngày
22/10/2010

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới biển

Ngày
1/11/2010

 

12

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND

Ngày
23/8/2011

Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
2/9/2011

 

13

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND

Ngày
19/12/2012

Ban hành Quy định tiêu chí công nhận ấp, khu phố; xã, phường, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
29/12/2012

 

14

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND

Ngày
22/4/2014

Về việc quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
2/5/2014

 

15

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND

Ngày
7/5/2014

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
17/5/2014

Hết hiệu lực một phần

16

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND

Ngày
1/10/2015

Ban hành Quy chế phối hợp trong
 hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
11/10/2015

 

17

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND

Ngày
30/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
9/1/2016

 

18

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND

Ngày
17/2/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/3/2017

 

19

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND

Ngày
1/3/2017

Ban hành Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/3/2017

 

20

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND

Ngày
22/3/2017

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
3/4/2017

 

X. LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI

1

Chỉ thị

05/2003/CT-UB

Ngày
1/4/2003

Về việc thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy.

Ngày
1/4/2003

 

2

Quyết định

4780/2004/QĐ-UB

Ngày
8/12/2004

Về việc quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên các tuyến đường huyện và tuyến đường giao thông nông thôn.

Ngày
7/1/2005

 

3

Quyết định

3578/2005/QĐ-UBND

Ngày
19/10/2005

Về việc ban hành Bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ trên địa bàn Bến Tre.

Ngày
29/10/2005

 

4

Quyết định

343/2006/QĐ-UBND

Ngày
25/1/2006

Ban hành Quy định điều kiện hoạt động phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè.

Ngày
4/2/2006

 

5

Quyết định

967/2006/QĐ-UBND

Ngày
3/4/2006

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xin cấp phép thi công các công trình trên đường bộ đang khai thác

Ngày
13/4/2006

 

6

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND

Ngày
6/2/2013

Về việc tăng cường quản lý, duy tu và bảo dưỡng đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
16/2/2013

 

7

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND

Ngày
3/12/2013

Về việc quy định ký hiệu các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
13/12/2013

 

8

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND

Ngày
3/12/2013

Về việc quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
13/12/2013

 

9

Quyết định

45/2013/QĐ-UBND

Ngày
24/12/2013

Về việc tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các hệ thống đường địa phương.

Ngày
3/1/2014

 

10

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND

Ngày
8/9/2015

Ban hành Quy định quản lý hoạt động
 của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh vận chuyển hàng hoá, hành khách, xe máy kéo vận chuyển hàng hoá và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
18/9/2015

 

11

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND

Ngày
19/1/2016

Quy định việc quản lý, vận hành khai thác hệ thống cầu trên đường giao thông nông thôn và đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
29/1/2016

 

12

Quyết định

57/2016/QĐ-UBND

Ngày
24/10/2016

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
4/11/2016

 

13

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND

Ngày
24/5/2017

Về việc tổ chức giao thông một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre

Ngày
15/6/2017

 

14

Quyết định

45/2017/QĐ-UBND

Ngày
21/9/2017

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
5/10/2017

 

15

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND

Ngày
30/3/2018

Về việc quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô, xe máy kéo, các loại xe tương tự vận chuyển hàng hoá, hành khách và xe dùng làm phương tiện đi lại cho thương binh và người tàn tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/4/2018

 

XI. LĨNH VỰC QUY HOẠCH - ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

1

Chỉ thị

10/2003/CT-UB

Ngày
9/6/2003

Về việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Ngày
9/6/2003

 

2

Quyết định

3697/2005/QĐ-UBND

Ngày
26/10/2005

Về việc ban hành Quy định xây dựng kiến trúc công trình nhà ở thuộc dự án khu tái định cư Ao Sen - Chợ Chùa, phường Phú Khương thị xã Bến Tre.

Ngày
5/11/2005

 

3

Quyết định

3698/2005/QĐ-UBND

Ngày
26/10/2005

Về việc ban hành quy định xây dựng kiến trúc công trình nhà ở thuộc dự án Chợ Khu vực và Khu tái định cư phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Ngày
5/11/2005

 

4

Quyết định

498/2006/QĐ-UBND

Ngày
20/2/2006

Về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng theo giấy phép.

Ngày
2/3/2006

Luật xây dựng

5

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND

Ngày
17/7/2008

Về việc ủy quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu chức năng khác ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
27/7/2008

 

6

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

Ngày
1/2/2010

Ban hành Quy định bố trí, chỉnh sửa mở lối vào cho các công trình dọc hai bên tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh

Ngày
16/02/2010

 

7

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND

Ngày
29/8/2011

Sửa đổi Điều 2 Quy định về việc xây dựng kiến trúc công trình nhà ở thuộc Dự án Chợ khu vực và Khu tái định cư Phường 7, thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre), tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 3698/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Ngày
8/9/2011

 

8

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND

Ngày
9/11/2012

Sửa đổi Điều 2 Quy định về việc xây dựng kiến trúc công trình nhà ở thuộc dự án khu tái định cư Ao Sen - Chợ Chùa, phường Phú Khương (nay là phường Phú Tân), thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre), tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 3697/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Ngày
19/11/2012

 

9

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND

Ngày
8/4/2013

Ban hành Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
18/4/2013

 

10

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND

Ngày
21/4/2015

Ban hành Quy định về chiều rộng lộ giới và chỉ giới xây dựng công trình dọc theo các tuyến đường thuộc đô thị thành phố Bến Tre

Ngày
1/5/2015

 

11

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND

Ngày
30/12/2015

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Ngày
9/1/2016

 

12

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND

Ngày
18/1/2016

Về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
28/1/2016

 

13

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND

Ngày
18/2/2016

Về việc phân cấp, uỷ quyền quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Ngày
28/2/2016

 

14

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND

Ngày
8/3/2017

Ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Bến Tre

Ngày
20/3/2017

 

15

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND

Ngày
19/6/2017

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/7/2017

 

16

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND

Ngày
29/01/2018

Quy định giá cho thuê nhà ở công vụ; nhà ở xã hội; nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/12/2018

 

17

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND

Ngày
25/7/2018

Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
5/8/2018

 

18

Quyết định

39/2018/QĐ-UBND

Ngày
1/10/2018

Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/10/2018

 

19

Quyết định

41/2018/QĐ-UBND

Ngày
19/10/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/11/2018

 

XII. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - KINH DOANH - THƯƠNG MẠI

1

Quyết định

4689/2004/QĐ-UB

Ngày
1/12/2004

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ và quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
16/12/2004

 

2

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND

Ngày
29/5/2009

Về việc quy định thủ tục, trình tự, thời hạn xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Ngày
8/6/2009

 

3

Chỉ thị

03/2010/CT-UBND

Ngày
30/7/2010

Về việc triển khai thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
9/8/2010

 

4

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND

Ngày
4/10/2012

Về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
14/10/2012

 

5

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND

Ngày
24/4/2013

Về việc đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
4/5/2013

 

6

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND

Ngày
12/6/2013

Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
22/6/2013

 

7

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND

Ngày
22/4/2014

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 2/5/2014

 

8

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND

Ngày
21/10/2014

Ban hành Quy định quy trình chuyển đổi hình thức tổ chức quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh

Ngày
 31/10/2014

 

9

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND

Ngày
31/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 10/1/2015

 

10

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND

Ngày
27/8/2015

Về việc quy định mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Ngày
6/9/2015

 

11

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND

Ngày
28/6/2016

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre

Ngày
8/7/2016

 

12

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND

Ngày
28/3/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/4/2017

 

13

Quyết định

46/2017/QĐ-UBND

Ngày
28/9/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/10/2017

 

14

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND

Ngày
20/7/2018

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/8/2018

 

XIII. LĨNH VỰC NGÂN SÁCH - TÀI CHÍNH

1

Chỉ thị

02/CT-UB

Ngày
10/2/1996

Về việc triển khai dịch vụ thanh toán qua ngân hàng trong khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
10/2/1996

 

2

Chỉ thị

08/CT-UB

Ngày
17/4/1996

Về việc thực hiện bảo hiểm tài sản cho các doanh nghiệp và trong các đơn vị sự nghiệp, hành chính.

Ngày
17/4/1996

 

3

Quyết định

4162/QĐ-UB

Ngày
14/9/2001

Về việc ban hành Quy chế vận động xây dựng, quản lý và sử dụng “Quỹ Vì người nghèo”

Ngày
14/9/2001

 

4

Quyết định

4041/2002/QĐ-UB

Ngày
10/12/2002

Ban hành quy chế quản lý tài sản Nhà nước.

Ngày
25/12/2002

 

5

Quyết định

1972/2004/QĐ-UB

Ngày
1/6/2004

Về việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, huyện, thị

Ngày
1/6/2004

 

6

Quyết định

1973/2004/QĐ-UB

Ngày
1/6/2004

Về việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã, phường, thị trấn tỉnh Bến Tre.

Ngày
1/6/2004

 

7

Quyết định

4207/2004/QĐ-UB

Ngày
28/10/2004

Về việc ban hành quy định bảo vệ tài sản nhà nước.

Ngày
12/11/2004

 

8

Quyết định

2356/2006/QĐ-UBND

Ngày
17/11/2006

Ban hành Quy định một số chính sách tài chính cho việc xử lý môi trường và di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre.

Ngày
27/11/2006

 

9

Chỉ thị

18/2007/CT-UBND

Ngày
10/7/2007

Về việc tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày
20/7/2007

 

10

Chỉ thị

20/2007/CT-UBND

Ngày
18/7/2007

Về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao văn hoá giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức

Ngày
28/7/2007

 

11

Chỉ thị

21/2007/CT-UBND

Ngày
19/7/2007

Về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày
29/7/2007

 

12

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND

Ngày
5/2/2008

Về việc tăng cường quản lý Nhà nước - chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
15/2/2008

 

13

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND

Ngày
3/4/2013

Ban hành Quy định về chuyển quyền sở hữu nhà thuộc sở hữu nhà nước và giao đất do Nhà nước quản lý có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
13/4/2013

 

14

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND

Ngày
19/11/2013

Về việc quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông của ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
29/11/2013

 

15

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND

Ngày
3/1/2014

Về việc quy định định mức kinh phí ngân sách hỗ trợ hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
13/1/2014

 

16

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND

Ngày
20/2/2014

Về việc quy định các hình thức công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
2/3/2014

 

17

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND

Ngày
8/8/2014

Về việc quy định thời gian nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
18/8/2014

 

18

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND

Ngày
11/1/2016

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
21/1/2016

 

19

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND

Ngày
14/9/2016

Về việc quy định kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
26/9/2016

Hết hiệu lực một phần

20

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND

Ngày
6/1/2017

Quy định việc thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 16/1/2017

 

21

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND

Ngày
1/3/2017

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
13/3/2017

 

22

Quyết định

47/2017/QĐ-UBND

Ngày
28/9/2017

Về việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/10/2017

 

23

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND

Ngày
3/4/2018

Quy định chi tiết việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
13/4/2018

 

24

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND

Ngày
4/6/2018

Quy định về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/6/2018

 

XIV. LĨNH VỰC TỔ CHỨC - BỘ MÁY

1

Quyết định

2350/QĐ-UB

Ngày
4/10/1999

Ban hành quy định về tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản.

Ngày
4/10/1999

 

2

Chỉ thị

10/2000/CT-UB

Ngày
12/6/2000

Về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII về sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế.

Ngày
12/6/2000

 

3

Quyết định

1101/2002/QĐ-UB

Ngày
25/3/2002

Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa" tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh Bến Tre

Ngày
25/3/2002

 

4

Quyết định

4499/2005/QĐ-UBND

Ngày
28/12/2005

Về việc ủy quyền, phân cấp cấp giấy phép xây dựng

Ngày
7/1/2006

 

5

Chỉ thị

10/2006/CT-UBND

Ngày
12/5/2006

Về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày
22/5/2006

 

6

Quyết định

1394/2006/QĐ-UBND

Ngày
9/6/2006

Bổ sung Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh Bến Tre về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Ngày
19/6/2006

 

7

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND

Ngày
4/8/2009

Ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
14/8/2009

 

8

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

Ngày
1/2/2010

Về việc phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị.

Ngày
11/2/2010

 

9

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND

Ngày
29/3/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị.

Ngày
8/4/2010

 

10

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

Ngày
17/1/2011

Ban hành Quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
27/1/2011

Hết hiệu lực một phần

11

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

Ngày
16/3/2011

Ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày
26/3/2011

 

12

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND

Ngày
22/4/2011

Ban hành Quy định về chế độ báo cáo phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Ngày
2/5/2011

 

13

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

Ngày
17/1/2012

Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
27/1/2012

 

14

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND

Ngày
12/4/2012

Về việc tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
22/4/2012

 

15

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND

Ngày
29/6/2012

Về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre.

Ngày
9/7/2012

 

16

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND

Ngày
20/8/2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
30/8/2012

 

17

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND

Ngày
22/10/2012

Ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/11/2012

 

18

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND

Ngày
27/3/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
6/4/2013

 

19

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND

Ngày
17/10/2013

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
27/10/2013

 

20

Chỉ thị

03/2014/CT-UBND

Ngày
12/5/2014

Về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chế độ công vụ, công chức

Ngày
22/5/2014

 

21

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND

Ngày
4/6/2014

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt, phân loại, công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
14/6/2014

 

22

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND

Ngày
15/6/2015

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày
25/6/2015

 

23

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND

Ngày
26/6/2015

Ban hành Quy chế về phối hợp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân

Ngày
6/7/2015

 

24

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND

Ngày
16/9/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

Ngày
26/9/2015

Hết hiệu lực một phần

25

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND

Ngày
16/9/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre

Ngày
26/9/2015

Hết hiệu lực một phần

26

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND

Ngày
21/9/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

Ngày
1/10/2015

 

27

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND

Ngày
21/9/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bến Tre

Ngày
1/10/2015

 

28

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND

Ngày
5/11/2015

Về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

Ngày
15/11/2015

 

29

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND

Ngày
21/12/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

Ngày
31/12/2015

Hết hiệu lực một phần

30

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND

Ngày
25/4/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Ngày
5/5/2016

Hết hiệu lực một phần

31

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND

Ngày
24/5/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

Ngày
3/6/2016

Hết hiệu lực một phần

32

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND

Ngày
24/5/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

Ngày
3/6/2016

 

33

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND

Ngày
24/5/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Ngày
3/6/2016

Hết hiệu lực một phần

34

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND

Ngày
24/5/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

Ngày
3/6/2016

Hết hiệu lực một phần

35

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND

Ngày
26/5/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

Ngày
5/6/2016

Hết hiệu lực một phần

36

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND

Ngày
27/5/2016

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
6/6/2016

 

37

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND

Ngày
16/6/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

Ngày
26/6/2016

Hết hiệu lực một phần

38

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND

Ngày
20/7/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

Ngày
1/8/2016

Hết hiệu lực một phần

39

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND

Ngày
20/7/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre

Ngày
1/8/2016

 

40

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND

Ngày
20/7/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Ngày
1/8/2016

 

41

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND

Ngày
31/8/2016

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/9/2016

 

42

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND

Ngày
1/9/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

Ngày
15/9/2016

 

43

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND

Ngày
1/9/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Ngày
15/9/2016

 

44

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND

Ngày
1/9/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Ngày
15/9/2016

Hết hiệu lực một phần

45

Quyết định

54/2016/QĐ-UBND

Ngày
17/10/2016

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre

Ngày
1/11/2016

 

46

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND

Ngày
17/10/2016

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/11/2016

 

47

Quyết định

56/2016/QĐ-UBND

Ngày
17/10/2016

Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre

Ngày
1/11/2016

 

48

Quyết định

58/2016/QĐ-UBND

Ngày
18/11/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Ngày
1/12/2016

 

49

Quyết định

60/2016/QĐ-UBND

Ngày
25/11/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

Ngày
10/12/2016

 

50

Quyết định

67/2016/QĐ-UBND

Ngày
30/12/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/1/2017

Hết hiệu lực một phần

51

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND

Ngày
 10/2/2017

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức và viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
22/2/2017

 

52

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND

Ngày
8/3/2017

Ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
20/3/2017

 

53

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND

Ngày
8/3/2017

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
22/3/2017

 

54

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND

Ngày
20/3/2017

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre

Ngày
1/4/2017

Hết hiệu lực một phần

55

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND

Ngày
28/4/2017

Ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm và quy trình phân loại Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
12/5/2017

 

56

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND

Ngày
19/5/2017

Ban hành Quy định rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/6/2017

 

57

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND

Ngày
12/7/2017

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải

Ngày
1/8/2017

 

58

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND

Ngày
25/7/2017

Về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/8/2017

 

59

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND

Ngày
30/8/2017

Về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
11/9/2017

 

60

Quyết định

43/2017/QĐ-UBND

Ngày
8/9/2017

Quy chế phối hợp thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
20/9/2017

 

61

Quyết định

48/2017/QĐ-UBND

Ngày
2/10/2017

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng và Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày
16/10/2017

 

62

Quyết định

49/2017/QĐ-UBND

Ngày
2/10/2017

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
16/10/2017

 

63

Quyết định

50/2017/QĐ-UBND

Ngày
2/10/2017

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
16/10/2017

 

64

Quyết định

55/2017/QĐ-UBND

Ngày
23/10/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
3/11/2017

 

65

Quyết định

60/2017/QĐ-UBND

Ngày
24/11/2017

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày
5/12/2017

 

66

Quyết định

61/2017/QĐ-UBND

Ngày
24/11/2017

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Ngày
5/12/2017

 

67

Quyết định

62/2017/QĐ-UBND

Ngày
24/11/2017

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/12/2017

 

68

Quyết định

63/2017/QĐ-UBND

Ngày
24/11/2017

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/12/2017

 

69

Quyết định

68/2017/QĐ-UBND

Ngày
26/12/2017

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
5/1/2018

 

70

Quyết định

69/2017/QĐ-UBND

Ngày
26/12/2017

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

Ngày
5/1/2018

 

71

Quyết định

70/2017/QĐ-UBND

Ngày
26/12/2017

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

Ngày
5/1/2018

 

72

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND

Ngày
2/2/2018

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Ngày
12/2/2018

 

73

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND

Ngày
28/3/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh

Ngày
10/4/2018

 

74

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND

Ngày
28/3/2018

Về việc Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/4/2018

 

75

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND

Ngày
30/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Ủy han nhân dân tỉnh

Ngày
10/4/2018

 

76

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND

Ngày
11/5/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
25/5/2018

 

77

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND

Ngày
24/5/2018

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số Điều của các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành tỉnh

Ngày
8/6/2018

 

78

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND

Ngày
24/5/2018

Ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
5/6/2018

 

79

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND

Ngày
25/7/2018

Ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
8/8/2018

 

80

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND

Ngày
25/7/2018

Ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
8/8/2018

 

81

Quyết định

43/2018/QĐ-UBND

Ngày
23/11/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre

Ngày
3/12/2018

 

82

Quyết định

44/2018/QĐ-UBND

Ngày
26/11/2018

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/12/2018

 

XV. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH - XÃ HỘI

1

Chỉ thị

05/CT-UB

Ngày
6/3/1997

Về việc tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Ngày
6/3/1997

 

2

Chỉ thị

21/CT-UB

Ngày
7/8/1998

Về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp tư nhân có sử dụng từ 10 lao động trở lên.

Ngày
7/8/1998

 

3

Chỉ thị

22/CT-UB

Ngày
30/9/1999

Về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ theo Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày
2/10/1999

 

4

Chỉ thị

13/2001/CT-UB

Ngày
29/8/2001

Về việc phối hợp thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Ngày
29/8/2001

 

5

Quyết định

592/2004/QĐ-UB

Ngày
20/2/2004

Về việc ban hành quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức được luân chuyển theo Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 17-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Ngày
20/2/2004

 

6

Quyết định

697/2006/QĐ-UBND

Ngày
9/3/2006

Về việc huỷ bỏ các điều khoản ưu đãi đầu tư trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/1/2006

 

7

Chỉ thị

28/2006/CT-UBND

Ngày
8/12/2006

Về việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em.

Ngày
18/12/2006

 

8

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

Ngày
15/3/2010

Ban hành Quy chế quản lý nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
25/3/2010

 

9

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

Ngày
22/3/2010

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các công trình đền thờ liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
1/4/2010

 

10

Quyết định

2811/QĐ-UBND

Ngày
29/11/2011

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ hộ chăn nuôi tiêu hủy gia cầm, sản phẩm gia cầm do bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
29/11/2011

 

11

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND

Ngày
31/5/2012

Về việc bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại cố định công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động.

Ngày
10/6/2012

 

12

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND

Ngày
28/3/2013

Về việc quy định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95, trên 100 tuổi và mức kinh phí hỗ trợ tổ chức Lễ Đại thọ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
7/4/2013

 

13

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND

Ngày
8/8/2013

Về việc quy định mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
18/8/2013

 

14

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND

Ngày
18/9/2013

Về việc quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, xã viên hợp tác xã cử đi đào tạo tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
28/9/2013

 

15

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND

Ngày
2/4/2014

Về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

Ngày
12/4/2014

 

16

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND

Ngày
30/7/2014

Ban hành Quy chế quản lý và định mức hỗ trợ các nội dung thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020”

Ngày
9/8/2014

 

17

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND

Ngày
29/1/2015

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
 8/2/2015

 

18

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND

Ngày
30/1/2015

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
8/2/2015

 

19

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND

Ngày
5/2/2016

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên biển

Ngày
15/2/2016

 

20

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND

Ngày
28/4/2016

Ban hành chính sách ưu đãi đầu tư đối với dự án xã hội hoá có sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
8/5/2016

 

21

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND

Ngày
3/8/2016

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020

Ngày
15/8/2016

 

22

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND

Ngày
1/9/2016

Ban hành Quy định về nguyên tắc, điều kiện, đối tượng, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ tổ hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản gắn với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/9/2016

 

23

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND

Ngày
23/9/2016

Về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
3/10/2016

 

24

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND

Ngày
30/3/2017

Ban hành Quy định quy trình đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/4/2017

 

25

Quyết định

39/2017/QĐ-UBND

Ngày
19/7/2017

Quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
1/8/2017

 

26

Quyết định

51/2017/QĐ-UBND

Ngày
4/10/2017

Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
15/10/2017

 

27

Quyết định

65/2017/QĐ-UBND

Ngày
12/12/2017

Ban hành Quy định về điều kiện, nguyên tắc, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
22/12/2017

 

28

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND

Ngày
15/5/2018

Về việc quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
25/5/2018

 

29

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND

Ngày
25/6/2018

Quy định mức hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư tại các vùng sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở kênh rạch, sụt lún đất, lốc xoáy, xâm nhập mặn nước biển dâng, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
5/7/2018

 

XVI. LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1

Chỉ thị

24/2005/CT-UBND

Ngày
30/9/2005

Về việc thực hiện biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch cúm gia cầm.

Ngày
10/10/2005

 

2

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND

Ngày
23/7/2018

Về việc quy định tiêu chí, thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
3/8/2018

 

XVII. LĨNH VỰC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

1

Chỉ thị

06/2013/CT-UBND

Ngày
26/9/2013

Về việc nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
6/10/2013

 

XVIII. LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

1

Quyết định

2593/2003/QĐ-UB

Ngày
24/9/2003

Về việc ban hành Quy định chế độ khen thưởng thành tích phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm trật tự an toàn xã hội.

Ngày
24/9/2003

 

2

Quyết định

47/2013/QĐ-UBND

Ngày
31/12/2013

Ban hành Quy chế xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bến Tre.

Ngày
10/1/2014

 

3

Quyết định

17/2018/
QĐ-UBND

Ngày
3/5/2018

Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
13/5/2018

 

XIX. LĨNH VỰC KHÁC

1

Quyết định

3634/2002/QĐ-UB

Ngày
29/10/2002

Về việc ban hành Quy định về quản lý hệ thống cung cấp và sử dụng nước máy tại tỉnh Bến Tre

Ngày
29/10/2002

 

2

Chỉ thị

01/2004/CT-UB

Ngày
5/1/2004

Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Thống kê.

Ngày
5/1/2004

 

3

Quyết định

332/2005/QĐ-UB

Ngày
31/1/2005

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng nước sinh hoạt ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
31/1/2005

 

4

Quyết định

264/2006/QĐ-UBND

Ngày
20/1/2006

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3634/2002/QĐ-UB ngày 29/10/2002 của UBND tỉnh quy định về quản lý hệ thống cung cấp và sử dụng nước máy tại tỉnh Bến Tre.

Ngày
20/1/2006

 

5

Quyết định

1395/2006/QĐ-UBND

Ngày
9/6/2006

Sửa đổi Quyết định số 264/2006/QĐ-UBND ngày 20/01/2006 của UBND tỉnh Bến Tre về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3634/2002/QĐ-UB ngày 29/10/2002 của UBND tỉnh Quy định về quản lý hệ thống cung cấp và sử dụng nước máy tại tỉnh Bến Tre

Ngày
19/6/2006

 

6

Chỉ thị

30/2007/CT-UBND

Ngày
11/12/2007

Về việc tăng cường bảo vệ vật tư, thiết bị các công trình điện, giao thông, cấp nước và viễn thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
21/12/2007

 

7

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND

Ngày
30/1/2008

Về việc tăng cường công tác xuất khẩu lao động

Ngày
9/2/2008

 

8

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

Ngày
25/5/2011

Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
4/6/2011

 

9

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND

Ngày
20/6/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các hội thành viên, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
30/6/2011

 

10

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

Ngày
17/1/2012

Ban hành Quy định việc cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
27/1/2012

 

11

Quyết định

62/2016/QĐ-UBND

Ngày
19/12/2016

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Ngày
29/12/2016

 

12

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND

Ngày
14/3/2017

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày
24/3/2017

 

13

Quyết định

67/2017/QĐ-UBND

Ngày
26/12/2017

Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND ngày 24/4/2007 của UBND tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày
10/1/2018

 

14

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND

Ngày
9/4/2018

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày
20/4/2018

 

Tổng số: 401 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Kèm theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản; ngày tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực/ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực/ngưng hiệu lực

 

1

Nghị quyết

37/NQ-HĐND

Ngày
16/4/1999

Về việc điều chỉnh các đề án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2010 và dự án tổng quan giải quyết việc làm đến năm 2000.

Đề án phát triển nông, lâm nghiệp, Đề án tổng quan giải quyết việc làm đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một phần, bãi bỏ toàn bộ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Đề án Qui hoạch tổng thể nuôi thủy sản tỉnh Bến tre giai đoạn 1995-2000-2010 hết thời có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

Ngày
5/12/2013

 

2

Nghị quyết

13/2000/NQ-HĐND

Ngày
31/7/2000

V/v bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000 và các đề án chuyên ngành.

Đề án về định hướng phát triển kinh tế xã hội 3 huyện vùng biển đã ngưng thực hiện bởi Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007, và Nghị quyết này cũng đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013ủa HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một phần, bãi bỏ toàn bộmột số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Mục I, II, III hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

Ngày

30/7/2007

 

3

Nghị quyết

22/2009/NQ-HĐND

Ngày
8/12/2009

Về Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre giai đoạn từ năm 2010-2015.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

Ngày
1/1/2016

 

4

Nghị quyết

23/2009/NQ-HĐND

Ngày
8/12/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ; quy định về mức thu phí qua phà Tam Hiệp và phí đo đạc lập bản đồ địa chính.

 Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến TreĐiều 3: Quy định về phí đo đạc lập bản đồ địa chính. Hết hiệu lực, vì theo quy định của Luật phí và lệ phí, Phí đo đạc lập bản đồ địa chính được chuyển thành giá Dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính. Hiện nay được điều chỉnh bằng Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá dịch vụ đo đạc trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày
10/8/2018

 

5

Nghị quyết

08/2010/NQ-HĐND

Ngày
27/7/2010

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Vì Pháp lệnh phí và lệ phí đã hết hiệu lực. Luật phí và lệ phí không quy định thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực. Hiện nay được thực hiện theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Ngày

1/1/2017

 

6

Nghị quyết

15/2010/NQ-HĐND

Ngày
9/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

Ngày
1/1/2016

 

7

Nghị quyết

20/2010/NQ-HĐND

Ngày
9/12/2010

Về việc Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

Ngày
1/1/2016

 

8

Nghị quyết

06/2011/NQ-HĐND

Ngày
15/7/2011

Về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thành phố giai đoạn 2011-2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

Ngày
1/1/2016

 

9

Nghị quyết

13/2011/NQ-HĐND

Ngày
9/12/2011

Về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

Ngày
1/1/2016

 

10

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND

Ngày
9/12/2011

Về việc thông qua chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2015 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về việc thông qua chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
15/11/2015

 

11

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2012

 Về việc thông qua Đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

Ngày
1/1/2016

 

12

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2012

Về việc thông qua chính sách hỗ trợ cho người trồng dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

Ngày
1/1/2014

 

13

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2012

 Về nguồn vốn thực hiện dự án xây dựng 10 (mười) cầu trên tuyến đường tỉnh 883, huyện Bình Đại theo Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

Ngày
1/1/2016

 

14

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND

Ngày
10/7/2012

 Về một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 Khoản 1 Điều 1: Mức thu phí qua phà Mỹ An. Hết hiệu lực, vì theo quy định của Luật phí và lệ phí, phí qua phà được chuyển thành giá dịch vụ sử dụng đò, phà. Hiện nay được điều chỉnh bằng Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt, sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Khoản 2, 3 Điều 1: Mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê; Phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sảnHết hiệu lực, vì theo quy định của Luật phí và lệ phí không quy định thu các loại phí này. Hiện nay, được thực hiện theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại luật đấu giá tài sản

Khoản 4 Điều 1: Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác các loại khoáng sảnHết hiệu lực theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 "văn bản giao quy định chi tiết hết hiệu lực thì văn bản quy định chi tiết văn bản đó cũng hết hiệu lực thi hành".

Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 8/5/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực. Hiện nay, thực hiện theo Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/6/2016

Khoản 5 Điều 1: Lệ phí trước bạ xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi Hết hiệu lực theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 "văn bản giao quy định chi tiết hết hiệu lực thì văn bản quy định chi tiết văn bản đó cũng hết hiệu lực thi hành". Vì Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ đã hết hiệu lực. Hiện nay thực hiện theo Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Điều 2: Hết hiệu lực vì Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

Ngày
1/7/2017

 

 

 

15

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND

Ngày
8/12/2012

Về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh năm 2013

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

Ngày
1/1/2014

 

16

Nghị quyết

30/2012/NQ-HĐND

Ngày
8/12/2012

Về việc bổ sung mức giá vé tháng qua phà.

Vì theo quy định của Luật phí và lệ phí, phí qua phà được chuyển thành giá dịch vụ sử dụng đò, phà. Hiện nay được điều chỉnh bằng Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt, sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày
1/1/2017

 

17

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND

Ngày
11/7/2013

Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2013.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

Ngày
1/1/2014

 <