Nghị quyết 13/2000/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2000/NQ-HĐND bổ sung biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000 và đề án chuyên ngành do tỉnh Bến Tre ban hành

Nghị quyết 13/2000/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2000 đề án chuyên ngành Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 513/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 21/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2000/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2000 đề án chuyên ngành Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2000/NQ-HĐND

 Bến Tre, ngày 31 tháng 07 năm 2000

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2000 VÀ CÁC ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

- Căn cứ vào Điều 120 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 18 tháng 4 năm 1992;

- Căn cứ vào Điều 11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ vào Nghị quyết số 09/ND-HĐND ngày 21/02/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI “về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2000”; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 05/6/1999 “về định hướng phát triển kinh tế - xã hội 3 huyện vùng ven biển tỉnh Bến Tre 1996-2000-2010” và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 25/10/1997 “về các đề án của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa V”;

- Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của các ngành chức năng, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thuyết trình của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm và những giải pháp chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2000 cũng như những kết quả thực hiện một số đề án được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V thông qua. Song, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

I- Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2000 có nhiều mặt chuyển lên, sản lượng nhiều loại cây trồng, vật nuôi tăng so với cùng kỳ năm 1999, nhiều mặt hàng chế biến của tỉnh như dừa, thủy sản xuất khẩu tăng khá, các hoạt động văn hóa, xã hội có bước phát triển, đời sống của đại bộ phận dân cư tiếp tục được cải thiện, an ninh quốc phòng được giữ vững và ổn định. Tuy vậy, cũng có một số mặt hạn chế và khó khăn như:

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, phát triển ngành, nghề, giải quyết lao động còn nhiều khó khăn và bất cập. Việc quản lý đất đai và lao động trên nhiều địa bàn chưa tốt.

- Việc thực hiện vốn xây dựng cơ bản còn thấp.

- Lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu có một số mặt chuyển biến chậm, hạn chế tác dụng hỗ trợ cho sản xuất cũng như lưu thông hàng hóa.

- Vấn đề vệ sinh môi trường, nước ngọt, nước sạch phục vụ cho đời sống nhân dân giải quyết chưa tốt.

- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống các loại tội phạm đạt hiệu quả thấp.

- Kỷ cương pháp luật chưa nghiêm, việc thi hành án, giải quyết đơn thư khiếu kiện của công dân, tranh chấp trong nông dân, giữ gìn trật tự nông thôn chưa tốt.

II- Việc điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng cuối năm cần có sự nỗ lực lớn hơn, trong đó cần tập trung một số vấn đề sau:

- Tiếp tục tìm giải pháp tích cực thúc đẩy phát triển sản xuất với tốc độ cao hơn, chú trọng việc hướng dẫn người dân trong việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất thích hợp từng vùng, có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong việc tiêu thụ hàng hóa, tăng thu nhập cho nông dân. Đặc biệt cần có kế hoạch phòng chống bão lũ cuối năm.

- Cần có giải pháp lập lại trật tự trong quản lý, trước hết là quản lý đất đai, lao động. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và phải hoàn thành công tác này trong năm 2000 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và tích cực thực hiện các công trình đầu tư đã được điều chỉnh. Thực hiện và phối hợp thực hiện các chương trình quốc gia và các công trình đầu tư của TW ở tỉnh nhà.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Cần chú trọng phát triển công nghệ sau thu hoạch và chế biến trái cây, nhằm làm tăng giá trị nông sản hàng hóa vừa góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Tích cực chuẩn bị và xây dựng nhiều dự án đầu tư cho năm 2001 và những năm sau.

- Có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhất là kinh tế hợp tác. Nghiên cứu mô hình hợp tác quản lý điện ở nông thôn đảm bảo hiệu quả và khắc phục tình trạng tiêu cực trong quản lý điện nông thôn.

- Tăng cường đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội gắn giải quyết lao động, việc làm và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quy ước nông thôn, củng cố chất lượng tổ nhân dân tự quản.

- Tăng cường giữ gìn an trật tự nông thôn. Có những biện pháp tích cực để xử lý những tồn đọng trong thi hành án, trong việc thực hiện quyết định của cấp trên và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

- Trong quá trình điều hành, Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung cho những nhiệm vụ trọng tâm và thúc đẩy các ngành, các cấp thực hiện các đề án theo nhiệm vụ được phân công.

- Tiến hành tổng kết việc thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1996-2000 và các đề án, chương trình của HĐND tỉnh kết thúc thời gian thực hiện trong năm 2000, chuẩn bị tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2001, kế hoạch Nhà nước 2001-2005.

III- Việc sơ kết thực hiện các Đề án: Bảo vệ môi trường giai đoạn 1998-2000-2010; Đề án quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bến Tre giai đoạn 1996-2000-2010; Đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch - dịch vụ tỉnh Bến Tre giai đoạn 1996-2000-2010; Đề án định hướng phát triển kinh tế - xã hội 3 huyện vùng ven biển tỉnh Bến Tre giai đoạn 1995-2000-2010. Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1- Việc thực hiện từng đề án nêu trên đều đạt được những thành quả nhất định, góp phần tích cực vào những thành quả chung của tỉnh nhà trong mấy năm qua, giúp cho sự điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh sâu hơn trên những lĩnh vực và địa bàn đã có đề án. Tuy vậy, báo cáo sơ kết còn dàn trải, chưa làm nổi bật những vấn đề chủ yếu. Nhiều mục tiêu cụ thể trong các đề án kết quả thực hiện còn thấp nhưng trong báo cáo chưa phân tích sâu và rõ những nguyên nhân tồn tại cũng như trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là việc chỉ đạo điều hành thực hiện đề án chậm, thiếu tập trung, thiếu đồng bộ và chủ động. Do vậy cần bổ sung những vấn đề này vào báo cáo.

2- Về việc tiếp tục thực hiện các đề án, Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý mấy vấn đề sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh cần nắm bắt thời cơ thuận lợi và đồng thời thấy rõ những khó khăn trong quá trình nước ta hội nhập với khu vực và quốc tế, cũng như những điều kiện cụ thể ở tỉnh nhà để xác định rõ hơn các mục tiêu cho giai đoạn 2001-2005 và 2006-2010 và nhiệm vụ từng năm, cần điều chỉnh lại một số mục tiêu để đảm bảo tính khả thi, nhưng thể hiện tinh thần tiến công, vượt khó và kiên trì khai thác nội lực, động viên sức mạnh nhân dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- Bổ sung thêm các giải pháp thực hiện nhất là về vốn đầu tư, về các chính sách đòn bẩy, về tổ chức bộ máy. Đặc biệt là phải xác định và giao rõ trách nhiệm của từng ngành chức năng và của từng cấp trong việc tham mưu và làm nòng cốt thực hiện đề án. Trong đó cần xác định rõ vai trò và trách nhiệm của Sở Thương mại – Du lịch trong việc thực hiện đề án phát triển thương mại và phát triển du lịch. Ủy ban nhân dân tỉnh cần định kỳ kiểm tra kết quả thực hiện và kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo các ngành có liên quan nhằm thúc đẩy việc thực hiện các đề án đạt hiệu quả cao hơn.

IV- Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai trong các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nêu trên.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2000./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Văn Truyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2000/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2000/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2000
Ngày hiệu lực21/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2000/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2000/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2000 đề án chuyên ngành Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2000/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2000 đề án chuyên ngành Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2000/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrần Văn Truyền
        Ngày ban hành31/07/2000
        Ngày hiệu lực21/07/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 13/2000/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2000 đề án chuyên ngành Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2000/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2000 đề án chuyên ngành Bến Tre