Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2014/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Quan điểm

- Khoáng sản là tài sản thuộc quyền sở hữu của toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý, là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào tăng trưởng chung và bền vững trong phát triển kinh tế. Nhà nước phải thể hiện đầy đủ quyền định đoạt đối với tài nguyên khoáng sản.

- Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Hậu Giang phải phù hợp với Luật Khoáng sản, với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan đã được phê duyệt. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và nhân dân gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, đảm bảo an ninh, quốc phòng và giữ gìn các di sản văn hóa.

2. Mục tiêu

- Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về khoáng sản; Huy động các nguồn lực đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đạt hiệu quả cao nhất, gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác.

- Việc khai thác khoáng sản phải tính đến nhu cầu trước mắt và lâu dài, xu thế phát triển chung của cả nước và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc sử dụng công nghệ mới và vật liệu thay thế, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

3. Nội dung chủ yếu

a. Quy hoạch thăm dò, khai thác đến năm 2015.

b. Quy hoạch thăm dò, khai thác đến năm 2020.

c. Quy hoạch dự trữ khoáng sản.

(Đính kèm phụ lục Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TN&MT;
- Bộ Tư pháp - Cục Kiểm tra văn bản;
- TT: TU, HĐND,
UBND tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQ cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

 

PHỤ LỤC

QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

STT

Loại khoáng sản

Vị trí

Diện tích (ha)

Tài nguyên

A

Quy hoạch thăm dò, khai thác đến năm 2015

1

Sét gạch ngói

Hòa An, huyện Phụng Hiệp

235

2.395.000 m3

2

Than bùn

Vị Đông, huyện Vị Thủy

20

180.000 tấn

3

Sét gạch ngói

Vị Tân, TP. Vị Thanh

30

300.000 m3

4

Than bùn

Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ

140

420.000 tấn

B

Quy hoạch thăm dò, khai thác đến năm 2020

1

Cát san lấp

Xã Đông Phú và thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

280

2.800.000 m3

2

Sét gạch ngói

Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

230

1.150.000 m3

3

Than bùn

Xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp

75

112.000 tấn

4

Than bùn

Thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp

100

150.000 tấn

5

Than bùn

Xã Tân Thành, TX. Ngã Bảy

25

45.000 tấn

6

Sét gạch ngói

Xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy

120

600.000 m3

7

Sét gạch ngói

Xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ

150

1.090.000 m3

C

Quy hoạch dự trữ khoáng sản

1

Sét gạch ngói

Xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp

585

4.095.000 m3

2

Sét gạch ngói

Xã Vị Tân, TP. Vị Thanh

170

850.000 m3

3

Sét gạch ngói

Xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ

150

1.050.000 m3

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực21/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Hậu Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐinh Văn Chung
        Ngày ban hành11/12/2014
        Ngày hiệu lực21/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Hậu Giang

            • 11/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực