Nghị quyết 153/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 153/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án thành lập thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết 153/2015/NQ-HĐND thông qua đề án thành lập thị trấn Phước Cát Cát Tiên Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 460/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 153/2015/NQ-HĐND thông qua đề án thành lập thị trấn Phước Cát Cát Tiên Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 153/2015/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHƯỚC CÁT, HUYỆN CÁT TIÊN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, th trấn; Thông tư s 62/2011/NĐ-CP thành lập thành phố">02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dn thực hiện một số điều Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Thông tư s 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghđịnh số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về vic phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7313/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình s 7313/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

- Thành lập thị trn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ diện tích và dân số của xã Phước Cát 1 hiện nay. Đồng thời điều chỉnh 10 thôn hiện nay thành 11 tổ dân phố và 01 Buôn Bù Đạt.

- Tổng diện tích tự nhiên: 1.698,92 ha, trong đó đất nông nghiệp: 1.460,82 ha; đất phi nông nghiệp: 238,10 ha, có 137,74 ha đất xây dựng.

- Số tổ dân ph: 11 tổ dân phố và 01 buôn Bù Đạt.

- Dân số có 1.775 hộ với 8.209 nhân khẩu (trong đó: nam 4.039 người; nữ 4.170 người).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền quyết định; tổ chức thực hiện sau khi Đề án được phê chuẩn.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, khóa VIII kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, CP, VPCP, VPCTN;
- Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư Pháp;
- TTTU, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND t
nh khóa VIII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo
VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH t
nh; Báo LĐ “để đưa tin”
- Trang TTĐT của HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo t
nh “để đăng”;
- Lưu VP, hồ sơ kỳ họp, Ph.CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 153/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 153/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2015
Ngày hiệu lực 21/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/07/2017
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 153/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 153/2015/NQ-HĐND thông qua đề án thành lập thị trấn Phước Cát Cát Tiên Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 153/2015/NQ-HĐND thông qua đề án thành lập thị trấn Phước Cát Cát Tiên Lâm Đồng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 153/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành 11/12/2015
Ngày hiệu lực 21/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/07/2017
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 153/2015/NQ-HĐND thông qua đề án thành lập thị trấn Phước Cát Cát Tiên Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 153/2015/NQ-HĐND thông qua đề án thành lập thị trấn Phước Cát Cát Tiên Lâm Đồng