Quyết định 460/QĐ-UBND

Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 460/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 460/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH LÂM ĐỒNG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần, trong đó:

- Hết hiệu lực toàn bộ năm 2017 là 22 văn bản;

- Hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2017 là 11 văn bản;

- Hết hiệu lực một phần năm 2017 là 06 văn bản.

(Kèm theo 03 danh mục)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy - TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KSTTHC, NC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT

n loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết

Số 150/2010/NQ-HĐND ngày 20/9/2010

Quy định về mức chi công tác phí, mức chi hội nghị tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức chi công tác phí và mức chi hội nghị tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng.

18/12/2017

2

Nghị quyết

Số 52/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Về việc thông qua Biểu giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thông qua Biểu giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và biểu giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

18/12/2017

3

Nghị quyết

Số 62/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng.

18/12/2017

4

Nghị quyết

Số 103/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014

Về việc thông qua Biểu giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Lâm Đồng (đợt 2)

Được thay thế bởi Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thông qua Biểu giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và biểu giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

18/12/2017

5

Nghị quyết

Số 104/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014

Về việc quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

22/7/2017

6

Nghị quyết

Số 153/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Thông qua đề án thành lập thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông qua Đề án thành lập thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

22/7/2017

7

Nghị quyết

Số 12/2016/NQ-HĐND ngày 07/02/2016

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản).

01/01/2017

II. QUYẾT ĐỊNH

 

1

Quyết định

Số 381/1998/QĐ-UBND ngày 14/02/1998

Về việc ban hành quy chế quản lý cây xanh thuộc phạm vi nội thị thành phố Đà Lạt

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

17/7/2017

2

Quyết định

Số 28/2008/QĐ-UBND ngày 16/7/2008

Ban hành về quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt đơn giá nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

15/5/2017

3

Quyết định

Số 41/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định 32/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

15/5/2017

4

Quyết định

Số 17/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009

Về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống trộm cước viễn thông; vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính và chuyển phát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

15/02/2017

5

Quyết định

Số 40/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

10/3/2017

6

Quyết định

Số 49/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011

Về việc ban hành Đề án sử dụng hợp lý quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Đà Lạt

Được thay thế bởi Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định bảo tồn, quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

20/12/2017

7

Quyết định

Số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

15/4/2017

8

Quyết định

Số 41/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012

Về việc Ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

20/9/2017

9

Quyết định

Số 30/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính áp dụng trực tiếp Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

15/12/2017

10

Quyết định

Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

15/4/2017

11

Quyết định

Số 27/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014

Ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

15/4/2017

12

Quyết định

Số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/06/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế - dự toán xây dựng công trình và chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

17/7/2017

13

Quyết định

Số 64/2014/QĐ-UBND ngày 02/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính áp dụng trực tiếp Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

15/12/2017

14

Quyết định

Số 50/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015

Ban hành quy định thang bảng điểm xét duyệt đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

01/5/2017

15

Quyết định

Số 60/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015

Hủy bỏ khoản 3, khoản 4, Điều 4 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

20/9/2017

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HT HIỆU LỰC TOÀN BTHUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TNH LÂM ĐỒNG TRƯỚC NGÀY 01/01/2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết

Số 117/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

Về đề án dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản).

01/01/2016

2

Nghị quyết

Số 152/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản).

01/01/2016

3

Nghị quyết

Số 157/2010/NQ-HĐND ngày 08/10/2010

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh giai đoạn 2011-2015

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản).

01/01/2016

4

Nghị quyết

Số 19/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011

Về mức thu học phí tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản).

01/01/2016

5

Nghị quyết

Số 22/2011/NQ-HĐND ngày 01/9/2011

Về việc quyết định một số chế độ chính sách địa phương theo Luật Dân quân tự vệ

Được thay thế bởi Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định một số chế độ, chính sách tại địa phương theo Luật dân quân tự vệ.

18/12/2016

6

Nghị quyết

Số 37/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

Về việc thông qua Đề án xã hội hóa y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản).

01/01/2016

7

Nghị quyết

Số 38/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

Về việc thông qua Đề án xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản).

01/01/2016

8

Nghị quyết

Số 108/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014

Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản).

01/01/2016

II. QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

Số 20/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011

Về việc ban hành Đề án "Đổi mới công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015"

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản).

01/01/2016

2

Quyết định

Số 29/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010

Về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015.

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản).

01/01/2016

3

Quyết định

Số 56/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011

Về việc ban hành Bản quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tập trung Nhà nước giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản).

01/01/2016

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH LÂM ĐNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Nội dung , quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực một phần

Ngày hết hiệu lực một phần

I. NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết

Số 47/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Về việc điều chỉnh mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Khoản 5 Điều 1 (Quy định Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng).

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

22/7/2017

2

Nghị quyết

Số 72/2013/NQ-HĐND ngày 05/3/2013

Về việc quy định mức thu và điều chỉnh mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết, chế độ quản lý và sử dụng đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Khoản 3 Điều 1 (Quy định Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác quặng nhôm, quặng bauxít (bauxite) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng).

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

22/7/2017

3

Nghị quyết

Số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Khoản 2, 3 Điều 18 (Quy định về lệ phí hộ tịch)

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết 68/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

18/12/2017

II. QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

Số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Bảng giá đất trên địa bàn các huyện: Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Đơn Dương và thành phố Bảo Lộc.

Hết hiệu lực một phần bởi:

- Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng áp dụng trong chu kỳ theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ;

- Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ;

- Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ;

- Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ;

- Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng áp dụng trong chu kỳ theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND .

10/3/2017

2

Quyết định

Số 16/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2015

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Điểm a, khoản 1 Điều 8 (Quy định Danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với cá nhân);

- Điểm a khoản 6 Điều 9 (Quy định về khen thưởng một số trường hợp khác)

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND

06/02/2017

3

Quyết định

Số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015

Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Điều 7 (Quy định về đăng ký giá);

- Điều 8 (Quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quy định giá của UBND tỉnh);

- Điều 9 (Quy định phân công trách nhiệm của các cơ quan trong việc xây dựng phương án giá, thẩm định, trình và quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Điều 19 (Quy định phân công trách nhiệm thực hiện kê khai giá).

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND .

01/6/2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 460/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu460/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2018
Ngày hiệu lực07/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 460/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 460/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 460/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu460/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành07/03/2018
       Ngày hiệu lực07/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 460/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 460/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Lâm Đồng

           • 07/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực