Quyết định 60/2015/QĐ-UBND

Quyết định 60/2015/QĐ-UBND hủy bỏ khoản 3 và khoản 4, Điều 4 Quyết định 41/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 60/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 44/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2015/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

HỦY BỎ KHOẢN 3 VÀ KHOẢN 4, ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2012/QĐ-UBND NGÀY THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ khoản 3 và khoản 4, Điều 4 Quy chế phối hp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; các nội dung khác của Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
-
Tng Cục THADS - BTP;
-
Cục Kiểm tra văn bản - BTP;
-
TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Viện KSND tỉnh;
-
Tòa án nhân dân tỉnh;
-
Như Điều 3;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2015
Ngày hiệu lực05/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 60/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 60/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu60/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành25/09/2015
       Ngày hiệu lực05/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 60/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự Lâm Đồng