Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND17

Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND17 quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác cát đen đã có kết quả thăm dò thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND17 thu phí đấu giá quyền khai thác cát đen đã có kết quả thăm dò Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/2014/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC CÁT ĐEN Ở KHU VỰC ĐÃ CÓ KẾT QUẢ THĂM DÒ THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP CỦA UBND TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2012/NĐ-CP đấu giá quyền khai thác khoáng sản">54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài Chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Sau khi xem xét Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh đề nghị “Về việc phê duyệt quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác cát đen đã có kết quả thăm dò thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Bắc Ninh”; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu phí khi tham gia đấu giá quyền khai thác cát đen ở khu vực đã có kết quả thăm dò thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:

Giá trị quyền khai thác cát đen theo giá khởi điểm

Mức thu
(đồng/hồ sơ)

Từ 1 tỷ đồng trở xuống

2.000.000

Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng

4.000.000

Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

6.000.000

Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

8.000.000

Điều 2. Giao UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể và tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, các Bộ: TC, TN-MT, TP (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- VP TU, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban HĐND tỉnh, các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh; Báo BN, Đài PTTH tỉnh, TTXVN tại Bắc Ninh; Cổng TTĐT tỉnh;
- VP: LĐVP, các phòng CM, lưu VT.

TM. HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 156/2014/NQ-HĐND17

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 156/2014/NQ-HĐND17
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 21/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 156/2014/NQ-HĐND17

Lược đồ Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND17 thu phí đấu giá quyền khai thác cát đen đã có kết quả thăm dò Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND17 thu phí đấu giá quyền khai thác cát đen đã có kết quả thăm dò Bắc Ninh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 156/2014/NQ-HĐND17
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Ninh
Người ký Nguyễn Huy Tính
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 21/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND17 thu phí đấu giá quyền khai thác cát đen đã có kết quả thăm dò Bắc Ninh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND17 thu phí đấu giá quyền khai thác cát đen đã có kết quả thăm dò Bắc Ninh

  • 11/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực