Nghị quyết 156/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 156/2015/NQ-HĐND bổ sung, tạm dừng thu phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết 156/2015/NQ-HĐND bổ sung tạm dừng thu phí áp dụng Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 642/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 156/2015/NQ-HĐND bổ sung tạm dừng thu phí áp dụng Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/2015/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG, TẠM DỪNG THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ; Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 683/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 về việc bổ sung, tạm dừng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định bổ sung, tạm dừng thu một số loại phí áp dụng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) trích nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu phí đối với phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường (áp dụng đối với trường hợp đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí không qua hình thức giao khoán, đấu thầu):

- Trích nộp ngân sách cấp tỉnh: 20%;

- Trích để lại đơn vị thu phí: 80%.

Các quy định khác đối với loại phí này giữ nguyên theo Nghị quyết số 67/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô:

Tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Thời gian tổ chức thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;

- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT.

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Nữ Y

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 156/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu156/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2015
Ngày hiệu lực22/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 156/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 156/2015/NQ-HĐND bổ sung tạm dừng thu phí áp dụng Hà Tĩnh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 156/2015/NQ-HĐND bổ sung tạm dừng thu phí áp dụng Hà Tĩnh
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu156/2015/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
     Người kýNguyễn Thị Nữ Y
     Ngày ban hành12/12/2015
     Ngày hiệu lực22/12/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 156/2015/NQ-HĐND bổ sung tạm dừng thu phí áp dụng Hà Tĩnh

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 156/2015/NQ-HĐND bổ sung tạm dừng thu phí áp dụng Hà Tĩnh