Quyết định 642/QĐ-UBND

Quyết định 642/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 642/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 642/QĐ-UBND

Hà Tĩnh ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH KỲ 2014-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thng nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 72/TTr-STP ngày 27/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh kỳ 2014-2018, bao gồm:

1. Các Danh mục văn bản:

a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

d) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của ND, UBND tỉnh Hà Tĩnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

2. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Điều 2. Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh) và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại Điều 1 trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ T
ư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCHC (Tỉnh ủy);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBKT, các Ban, Văn phòng - Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Phó VP;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, NC
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HĐND, UBND TỈNH HÀ TĨNH TRONG KỲ HỆ THNG HÓA 2014 - 2018
(tính từ ngày 01/7/2013 đến ngày 31/12/2018)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 642/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1.

Nghị quyết

114/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014

Về việc quy định sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

30/12/2014

 

2.

Nghị Quyết

139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đng lớn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

27/7/2015

 

3.

Nghị quyết

159/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015

Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020 và định hướng năm 2030

22/12/2015

 

4.

Nghị quyết

16/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016

Về việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ cơ giới hóa được quy định tại Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 và Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

05/10/2016

 

5.

Nghị quyết

32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017 - 2018

01/01/2017

 

6.

Nghị quyết

33/2016/N Q-HĐND ngày 15/12/2016

Vmột số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Nghi Xuân và huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

01/01/2017

 

7.

Nghị quyết

115/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

8.

Nghị quyết

123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2020

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

9.

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014

Ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

10/8/2014

 

10.

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014

Ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Rác, tỉnh Hà Tĩnh

23/8/2014

 

11.

Quyết định

71/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

Ban hành Quy trình vận hành điều tiết tạm thời hồ chứa nước Bộc Nguyên, tỉnh Hà Tĩnh

02/11/2014

 

12.

Quyết định

74/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

08/11/2014

 

13.

Quyết định

81/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

Ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Tàu Voi, tỉnh Hà Tĩnh

01/12/1014

 

14.

Quyết định

47/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015

Về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về mức độ hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

28/9/2015

 

15.

Quyết  định

59/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015

Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

04/12/2015

 

16.

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh về quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

03/6/2016

 

17.

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

Về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 của UBND tỉnh về quy định phân cấp công tác quản lý đê điều cho các cấp và tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân

09/9/2016

 

18.

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

Ban hành Quy định quản lý giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cm và sản phẩm của gia súc, gia cm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

27/11/2016

 

19.

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

17/02/2017

 

20.

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017

Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018

13/5/2017

 

21.

Quyết định

51/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

Về việc ban hành Quy định qun lý hoạt động khai thác thủy sản tại vùng bin ven b tnh Hà Tĩnh

27/11/2017

 

22.

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 26/01/2018

Về việc quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cp V và kè bảo vệ bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

06/02/2018

 

23.

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018

Về việc bổ sung Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

26/05/2018

 

24.

Quyết định

49/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi; đê điều; phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

16/12/2018

 

II. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

25.

Nghị quyết

71/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Ban hành một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh

28/12/2013

 

26.

Nghị quyết

86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

01/8/2018

 

27.

Nghị quyết

87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/8/2018

 

28.

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 28/3/2014

Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tnh Hà Tĩnh đến năm 2020

07/4/2014

 

29.

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014

Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

09/6/2014

Hết hiệu lực một phần

30.

Quyết định

93/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống

04/01/2015

 

31.

Quyết định

63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh

10/01/2016

 

32.

Quyết định

21 /2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017

Ban hành Quy định quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

30/5/2017

 

33.

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh

15/7/2017

 

34.

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10/8/2018

 

35.

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/9/2018

 

36.

Quyết định

53/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

III. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

37.

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND ngày 29/11/2013

Quy định một số nội dung về định mức, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh

09/12/2013

Hết hiệu lực một phần

38.

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ (quốc lộ, đường tỉnh) và đường sắt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

02/8/2015

 

39.

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015

Ban hành Quy chế đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa thấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

04/9/2015

 

40.

Quyết định

45/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015

Ban hành Quy chế quy định một snội dung trong công tác bảo trì đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/9/2015

 

41.

Quyết định

50/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015

Ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

11/10/2015

 

42.

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016

Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

27/6/2016

 

43.

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016

Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

13/8/2016

 

44.

Quyết định

21 /2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

Bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành trong lĩnh vực đường thủy nội địa

15/6/2018

 

IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

45.

Nghị quyết

78/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

01/01/2018

 

46.

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

01/8/2013

 

47.

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014

Ban hành một số nội dung về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc và công trình công cộng chuyên ngành thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/01/2014

 

48.

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/02/2014

 

49.

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

09/6/2014

 

50.

Quyết định

65/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang, hạn mức đất và công tác quản lý xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

04/10/2014

 

51.

Quyết định

70/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

Ban hành Quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

30/10/2014

 

52.

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

Về việc ban hành Quy định một số nội dung về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh

08/5/2016

 

53.

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016

Về việc bãi bỏ “Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh”

01/11/2016

 

54.

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

Ban hành bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/01/2017

Hết hiệu lực một phần

55.

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

B sung nội dung Phụ lục 03 bộ Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh

01/6/2017

 

56.

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 12/4/2018

Ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25/4/2018

 

57.

Quyết định

3 5/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018

Bãi bỏ và bổ sung một số danh mục Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

20/10/2018

 

58.

Quyết định

57/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Ban hành bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/01/2019

Chưa có hiệu lực

V. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

59.

Nghị quyết

131/2015/NQ-HĐND ngày 30/01/2015

Về việc thông qua Đán thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhvà vừa tỉnh Hà Tĩnh

09/02/2015

 

60.

Nghị quyết

161/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015

Về việc ban hành Bộ tiêu chí phân cấp đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/01/2016

 

61.

Nghị quyết

177/2016/NQ-HĐND ngày 21/4/2016

Quyết định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020

01/5/2016

 

62.

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND ngày 28/6/2016

Một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018

01/01/2016

 

63.

Nghị quyết

17/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016

Một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Hng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020

05/10/2016

 

64.

Nghị quyết

47/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017

Một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020

25/7/2017

 

65.

Nghị quyết

65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

Ban hành một s chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

01/01/2018

 

66.

Nghị quyết

120/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đon 2016-2020

23/12/2018

 

67.

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013

Ban hành quy định trình tự, thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

23/9/2013

Hết hiệu lực một phần

68.

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014

Ban bành bổ sung, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh về huy động vốn, cơ chế lồng ghép, quản lý các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

08/5/2014

 

69

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016

Ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả các Doanh nhà nước và Doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

16/5/2016

 

70.

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016

Ban hành Quy chế phi hp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

15/5/2016

 

71.

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 22/9/2016

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tnh Hà Tĩnh

02/10/2016

 

72.

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

Về việc quy định một số nội dung đối với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ

10/7/2017

 

73.

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/7/2017

 

74.

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017

Ban hành Quy định v ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/7/2017

 

75.

Quyết định

43/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017

Ban hành Quy định một số nội dung về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/10/2017

 

76.

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh” vay vốn Quỹ Phát triển Ả rập Xê út

10/6/2018

 

77.

Quyết định

43/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện Dự án “Htầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh”(BIIG2) vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

05/12/2018

 

78

Quyết định

54/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

Về việc ban hành Quy định về tiêu chí rà soát, đánh giá, phân loại hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

09/01/2019

Chưa có hiệu lực

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯNG

79.

Nghị quyết

115/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014

Về việc thông qua Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/01/2015

Hết hiệu lực một phần

80.

Nghị quyết

31/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của HĐND tỉnh

01/01/2017

 

81.

Nghị quyết

79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

Một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020

01/01/2018

 

82.

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013

Về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 11, Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND tỉnh

13/10/2013

 

83.

Quyết định

72/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014

Ban hành Quy định về hạn mức diện tích giao đt ở; hạn mức diện tích giao đất chưa sử dụng để sử dụng vào mục đích nông nghiệp; hạn mức công nhận diện tích đất ở đi với thửa đất có vườn ao; hạn mức công nhận diện tích đất nông nghiệp do tự khai hoang và diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

03/11/2014

Hết hiệu lực một phần

84.

Quyết định

75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014

Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

13/11/2014

Hết hiệu lực một phần

85.

Quyết định

82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/12/2014

 

86.

Quyết định

94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014

Về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/01/2015

Hết hiệu lực một phần

87.

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015

Ban hành quy định tạm thời về việc lập, thẩm định về phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

28/5/2015

 

88.

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015

Về việc ban hành Quy định đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện (thành phố, thị xã)

03/7/2015

 

89.

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015

Ban hành đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đhiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

08/8/2015

 

90.

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015

Ban hành Quy định quy trình đo mưa cộng đng và chế độ thù lao cho Quan trắc viên đo mưa cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

11/9/2015

 

91.

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

Sửa đổi Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND tỉnh quy định một số chính sách khai thác, sử dụng quỹ đất thuộc Đề án phát triển quỹ đất để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020

14/7/2016

 

92.

Quyết định

3 0/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

Về việc quy định mức trích kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

14/7/2016

 

93.

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016

Về việc quy định tạm thời phê duyệt giá khởi điểm đu giá quyền sử dụng đất và phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

30/7/2016

 

94.

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016

Ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

16/10/2016

 

95.

Quyết định

57/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh

10/01/2017

 

96.

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25/01/2017

 

97.

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017

Về việc ban hành Quy định về hoạt động Đo đạc, Bản đvà Viễn thám trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25/4/2017

 

98.

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyn, tập kết kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10/6/2017

 

99.

Quyết định

36/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017

Về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

17/7/2017

 

100.

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

Ban hành Quy định tạm thời về định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản trên địa bàn tỉnh

15/9/2017

 

101.

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018

Về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

20/01/2018

 

102.

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018

Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/01/2018

 

103.

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018

Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25/4/2018

 

104.

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25/5/2018

 

105.

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/6/2018

 

106.

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/7/2018

 

107.

Quyết định

34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/10/2018

 

108.

Quyết định

46/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

Về việc điều chỉnh, bổ sung về Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/12/2018

 

VII. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

109.

Nghị quyết

141/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Về việc thông qua Đán hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015-2020

27/7/2015

 

110.

Nghị quyết

18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016

Về việc thông qua Đ án Phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo

05/10/2016

 

111.

Nghị quyết

48/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017

Về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

25/7/2017

 

112.

Nghị quyết

91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

01/8/2018

 

113.

Nghị quyết

125/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Quy đnh một số mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

114.

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

22/01/2015

 

115.

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015

Về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

22/6/2015

 

116.

Quyết định

57/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015

Ban hành Quy định mức xây dựng, phân bvà quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước

03/12/2015

 

117.

Quyết định

58/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015

Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về cht lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

03/12/2015

 

118.

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

14/7/2016

 

119.

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016

Về việc ban hành Quy định thực hiện nhiệm vụ tư vn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh

25/12/2016

 

VIII. LĨNH VỰC Y T

120.

Nghị quyết

78/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2020

28/12/2013

Hết hiệu lực một phần

121.

Nghị quyết

92/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Về việc bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đon 2014-2020

26/7/2014

 

122.

Nghị quyết

144/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Về một số cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/01/2016

Hết hiệu lực một phần

123.

Nghị quyết

94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Về một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

01/8/2018

 

124.

Quyết định

58/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014

Ban hành Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh

04/9/2014

 

125.

Quyết định

76/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014

Ban hành Quy định quản lý, cấp phát thẻ bảo him y tế cho đối tượng Ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí áp dụng trên địa bàn tĩnh Hà Tĩnh

16/11/2014

 

126.

Quyết định

46/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015

Ban hành Quy định tạm thời một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

18/9/2015

 

IX. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

127.

Nghị quyết

143/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Quy định một số chính sách đối với trường trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường trung học ph thông khác tham gia bi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh gii các môn văn hóa và các cuộc thi khoa học kỹ thuật

01/9/2015

 

128.

Nghị quyết

37/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Quy định cụ thể một số điểm của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

01/01/2017

 

129.

Nghị quyết

96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Phát triển giáo dục mm non và phổ thông tnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

01/9/2018

 

130.

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016

Về việc Quy định điều kiện xét duyệt học sinh tiểu học và Trung học cơ sở bán trú theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Phổ thông dân tộc bán trú

16/4/2016

 

X. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

131.

Nghị quyết

55/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013

Tăng cường xây dựng và nâng cao cht lượng hệ thống thiết chế văn hóa, th thao cơ sở giai đoạn 2013-2020

23/7/2013

 

132.

Nghị quyết

66/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

Quy định một schế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2025

23/12/2017

 

133.

Nghị quyết

81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và nhng năm tiếp theo

23/12/2017

 

134.

Nghị quyết

93/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo

01/9/2018

 

135.

Nghị quyết

124/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Sửa đổi Điều 6 của Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

136.

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 10/7/2013

Ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/7/2013

 

137.

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014

Về việc ban hành Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

11/8/2014

 

138.

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 09/5/2015

Quy định một số chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015-2020

19/5/2015

 

139.

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018

Về việc Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện

20/5/2018

 

XI. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

140.

Nghị quyết

93/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Về việc Quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/9/2014

 

141.

Nghị quyết

22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016

Quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhm cải thin chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020

05/10/2016

 

142.

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013

Ban hành quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

19/8/2013

 

143.

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013

Ban hành Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

07/9/2013

 

144.

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng ký và xử lý thông tin trên báo chí thuộc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

21/10/2013

 

145.

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013

Ban hành Quy chế phối hợp về phòng, chng hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25/11/2013

 

146.

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013

Ban hành Quy chế hoạt động của Trạm Truyn thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh

06/12/2013

 

147.

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014

Ban hành Quy định việc tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/01/2014

Hết hiệu lực một phần

148.

Quyết định

60/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Ban hành Quy định về việc thực hiện chế độ đặc thù đối với cán bộ công chức, viên chức chuyên trách CNTT trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/9/2014

 

149.

Quyết định

87/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014

Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tcông cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/12/2014

 

150.

Quyết định

88/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bn phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/12/2014

 

151.

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015

Ban hành Quy định khung mức chi nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với công tác quản lý, biên tập, tạo lập, đăng phát tin bài trên Cng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử và Bản tin, xuất bản phẩm không kinh doanh trên địa bàn tnh.

31/01/2015

 

152.

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015

Về việc sửa đổi một số điều Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh

04/4/2015

 

153.

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10/7/2015

 

154.

Quyết định

56/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

22/11/2015

 

155.

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

08/5/2016

Hết hiệu lực một phn

156.

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016

Ban hành Quy định một số nội dung về công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

27/6/2016

 

157.

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 05/7/2016

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư s chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

15/7/2016

 

158.

Quyết định

56/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

Ban hành Quy định sử dụng chung cột để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/01/2017

 

159.

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

Ban hành Quy chế ph biến thông tin thng kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/7/2018

 

160.

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

03/8/2018

 

XII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

161.

Nghị quyết

55/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017

Quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

01/8/2017

 

162.

Nghị quyết

56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017

Về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo trình độ dưới 03 tháng giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

 

163.

Nghị quyết

97/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe - xem thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/8/2018

 

164.

Nghị quyết

98/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Về củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2025, tm nhìn đến năm 2030

01/8/2018

 

165.

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 18/4/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một sđiều của Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu lao động áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

28/4/2014

 

166.

Quyết định

89/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý lao động làm việc tại các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

21/12/2014

 

167.

Quyết định

90/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014

Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho người bị bệnh tâm thần tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội Hà Tĩnh

21/12/2014

 

168.

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Tĩnh

31/01/2015

 

169.

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công Liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

31/01/2015

 

170.

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015

Về việc quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

23/02/2015

Hết hiệu lực một phn

171.

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015

Về việc bãi bỏ Tiết c, Điểm 1.1, Khoản 1, Điu 7 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu lao động áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/4/2015

 

172.

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016

Ban hành Quy chế phối hợp lập hsơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

16/6/2016

 

173.

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

24/9/2016

 

174.

Quyết định

45/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017

Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của hòa giải viên lao động

11/11/2017

 

175.

Quyết định

46/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017

Về việc ban hành Quy chế phi hp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/11/2017

 

176.

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

Ban hành quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bn vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

23/3/2018

 

177.

Quyết định

52/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018

Bãi bỏ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mc tiêu giảm nghèo bền vng giai đon 2016-2020 trên đa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

XIII. LĨNH VỰC ĐỐI NGOẠI - AN NINH - QUỐC PHÒNG

178.

Nghị quyết

94/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Về tăng cường công tác an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

26/7/2014

 

179.

Nghị quyết

117/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

i bỏ Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 và Nghị quyết số 176/2016/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 của HĐND tỉnh

23/12/2018

 

180.

Quyết định

80/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Ban hành Quy định phối hợp quản lý tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

30/11/2014

 

181.

Quyết định

39/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh

24/8/2017

 

182.

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/3/2018

 

183.

Quyết định

47/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018

Về việc ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

XIV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

184.

Nghị quyết

77/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

28/12/2013

 

185.

Nghị quyết

14/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016

Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh

05/10/2016

 

186.

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

187.

Nghị quyết

28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

188.

Nghị quyết

53/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017

Về việc sửa đi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

 

189.

Nghị quyết

54/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

25/7/2017

 

190.

Nghị quyết

57/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017

Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

 

191.

Nghị quyết

58/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh

01/10/2017

 

192.

Nghị quyết

63/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

Quy định mức phân b kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chi và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

23/12/2017

 

193.

Nghị quyết

64/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

Quy định tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đi với nước thải và sa đổi quy định đối tượng nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh

01/01/2018

 

194.

Nghị quyết

70/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

23/12/2017

 

195.

Nghị quyết

74/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

Sửa đổi, bsung một số điều của Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh

23/12/2017

 

196.

Nghị quyết

77/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bố vn và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách nhà nước các cấp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bn vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh

23/12/2017

 

197.

Nghị quyết

112/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Sửa đổi Điểm đ, Điểm g Khoản 2, Điều 5 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, qun lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

198.

Nghị quyết

114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

199.

Nghị quyết

116/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị thành phố Hà Tĩnh

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

200.

Nghị quyết

122/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cp ngân sách; tỷ lệ phần (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bchi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

201.

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014

Về việc quy định thực hiện chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Hà Tĩnh

13/3/2014

 

202.

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014

Về việc quy định nội dung chi và mức chi của các đơn vị sdụng ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn

07/7/2014

 

203.

Quyết định

47/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

30/8/2014

 

204.

Quyết định

64/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014

Về việc ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

04/10/2014

Hết hiệu lực một phần

205.

Quyết định

85/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014

Quy định một số nội dung về nộp thuế và trách nhiệm quản lý thu thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/12/2014

 

206.

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/4/2015

 

207.

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015

Quy định tạm thời giá dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm

05/7/2015

 

208.

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

03/9/2015

 

209.

Quyết định

49/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015

Quy định về mức nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

05/10/2015

 

210.

Quyết định

53/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015

Ban hành Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25/10/2015

 

211.

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

Ban hành Quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để đầu tư các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển theo Nghị quyết của HĐND tỉnh

11/02/2016

 

212.

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về định mức, nguyên tc, tiêu chí phân bổ Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh

14/02/2016

 

213.

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016

Về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

23/7/2016

 

214.

Quyết định

58/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

215.

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017

Ban hành một sđịnh mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

14/4/2017

 

216.

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

10/4/2017

 

217.

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10/4/2017

 

218.

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017

Ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đđịa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa đ

20/4/2017

 

219.

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017

Quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

05/5/2017

 

220.

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017

Quy định giá dịch vụ đi thuyền tại Khu danh thng Hương Tích, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

05/5/2017

 

221.

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017

Về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25/5/2017

Hết hiệu lực một phần

222.

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

Quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyn và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10/7/2017

 

223.

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017

Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn tỉnh

01/9/2017

 

224.

Quyết định

44/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017

Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/11/2017

 

225.

Quyết định

48/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017

Ban hành Quy định một số nội dung về xây dựng, thẩm định, trình ban hành Nghị quyết về các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/11/2017

 

226.

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10/02/2018

 

227.

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn vốn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

05/6/2018

 

228.

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018

Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại Chợ Đồn, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà

10/8/2018

 

229.

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Ban hành Quy định trình tự thanh, quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

14/9/2018

 

230.

Quyết định

39/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

Về việc ban hành Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

15/11/2018

 

231.

Quyết định

45/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

Về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

08/12/2018

 

232.

Quyết định

55/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 ban hành theo Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách, tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bchi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

XV. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ, BỘ MÁY

233.

Nghị quyết

118/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014

Về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao cht lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Hà Tĩnh

30/12/2014

 

234.

Nghị quyết

82/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

Quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND các cấp

01/01/2018

 

235.

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ

18/8/2013

 

236.

Quyết định

45/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh

31/10/2013

 

237.

Quyết định

48/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh

14/11/2013

 

238.

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội Vụ

08/3/2015

Hết hiệu lực một phần

239.

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

13/3/2015

 

240.

Quyết định

11 /2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

26/3/2015

 

241.

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường

08/8/2015

Hết hiệu lực một phn

242.

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

22/8/2015

 

243.

Quyết định

48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

01/10/2015

Hết hiệu lực một phần

244.

Quyết định

51/2015-QĐ-UBND ngày 08/10/2015

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/10/2015

 

245.

Quyết định

55/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tnh Hà Tĩnh

21/11/2015

 

246.

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ

31/3/2016

Hết hiệu lực một phần

247.

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017

Về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông

10/5/2017

 

248.

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

01/6/2017

Hết hiệu lực một phn

249.

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao đng - Thương binh và Xã hội

01/6/2017

 

250.

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

01/6/2017

 

251.

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

10/7/2017

 

252.

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo

10/8/2017

 

253.

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017

Về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh

01/9/2017

 

254.

Quyết định

47/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

20/11/2017

 

255.

Quyết định

50/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tnh Hà Tĩnh

01/12/2017

 

256.

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018

Ban hành Quy chế hoạt động ca Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

20/3/2018

 

257.

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh

01/4/2018

 

258.

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018

Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh

25/5/2018

 

259.

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

01/6/2018

 

260.

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018

Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tnh Hà Tĩnh

20/9/2018

 

261.

Quyết định

40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018

Về việc sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

15/11/2018

 

262.

Quyết định

41/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018

Về việc sửa đổi Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh

15/11/2018

 

263.

Quyết định

42/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018

Về việc sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 ca UBND tỉnh

25/11/2018

 

264.

Quyết định

44/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải

15/12/2018

 

265.

Quyết định

48/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018

Về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh

15/12/2018

 

266.

Quyết định

50/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018

Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

267.

Quyết định

51 /2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tnh

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

268.

Quyết định

56/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

XVI. LĨNH VỰC NỘI VỤ

269.

Nghị quyết

165/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015

Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ

22/12/2015

 

270.

Nghị quyết

72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tnh Hà Tĩnh

23/12/2017

Hết hiệu lực một phần

271.

Nghị quyết

127/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

272.

Nghị quyết

129/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Sửa đổi, bổ sung nội dung về số lượng, mức khoán chi phụ cấp tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 165/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, t dân ph

01/01/2019-

Chưa có hiệu lực

273.

Nghị quyết

130/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

274.

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức

27/10/2013

 

275.

Quyết định

55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

10/01/2014

Hết hiệu lực một phần

27 6.

Quyết định

31 /2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014

Ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã có khu kinh tế, khu công nghiệp về quản lý nhà nước tại khu kinh tế, khu công nghiệp

31/7/2014

 

277.

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015

Về việc ban hành Quy chế xét tôn vinh "Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biu" và "Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu"

25/4/2015

 

278.

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015

Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng

17/7/2015

 

279.

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015

Sửa đổi Điều 6 của Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đi với cán bộ, công chức, viên chức và người lao đng

01/8/2015

 

280.

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015

Ban hành Quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

20/8/2015

 

281.

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015

Ban hành Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

14/9/2015

Hết hiệu lực một phần

282.

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

Về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ

24/01/2016

Hết hiệu lực một phần

283.

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016

Về việc ban hành Quy chế mua - bán hàng miễn thuế tại Khu kinh tế Cửa khu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh

22/4/2016

 

284.

Quyết định

54/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và quy trình kiểm soát tại Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn

15/01/2018

 

285.

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018

Sa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh

30/5/2018

 

286.

Quyết định

36/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chun và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vTrưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện

01/11/2018

 

287.

Quyết định

37/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018

Về việc Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

26/10/2018

 

XVII. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH - TƯ PHÁP - THANH TRA

288.

Nghị quyết

166/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015

Về quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

22/12/2015

 

289.

Nghị quyết

99/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Vmức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/8/2018

 

290.

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ trên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND tnh

13/7/2013

 

291.

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 17/3/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đu mối thực hiện nhiệm vụ kim soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

27/3/2014

 

292.

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014

Về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

03/4/2014

 

293.

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

03/4/2014

 

294.

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014

Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính

04/4/2014

 

295.

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát quy định, thủ tục hành chính và cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính

04/4/2014

 

296.

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 15/4/2014

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh

25/4/2014

 

297.

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cộng tác viên kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

12/7/2014

 

298.

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014

Ban hành Quy định một số nội dung quản lý đối với hoạt động thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

07/8/2014

 

299.

Quyết định

68/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014

Ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

23/10/2014

 

300.

Quyết định

79/2014/QĐ-UBND ngày 19/11/2014

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đc kim tra thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

29/11/2014

 

301.

Quyết định

91 /2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/01/2015

 

302.

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

08/8/2015

 

303.

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tĩnh Hà Tĩnh

10/6/2016

 

304.

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

30/6/2016

 

305.

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

11/9/2016

 

306.

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016

Về quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

01/11/2016

 

307.

Quyết định

52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017

Ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/12/2017

 

308.

Quyết định

55/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hà Tĩnh

15/01/2018

 

309.

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, hệ thống công báo điện tử

25/4/2018

 

310.

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong qun lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/7/2018

 

311.

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25/9/2018

 

312.

Quyết định

38/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

Quy định người hưởng chế độ bi dưỡng làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu ni, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10/11/2018

 

Tng số: 312 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI CỦA HĐND, UBND TỈNH HÀ TĨNH TRONG KỲ HỆ THNG HÓA 2014-2018 (TÍNH TỪ NGÀY 01/7/2013 ĐẾN NGÀY 31/12/2018)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 642/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/đơn v chủ trì soạn thảo

1.

Nghị quyết

71/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Ban hành một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tnh Hà Tĩnh

Sửa đổi, bổ sung

- Điểm a mục 3.2.1 về “Ưu đãi về thuế đối với các dự án đầu tư khu thể dục, thể thao, giải trí đa phương tiện trong Khu Công nghệ thông tin tập trung Hà Tĩnh của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài” dẫn chiếu thực hiện theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 và Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010. Tuy vậy, hiện nay 02 văn bản đã hết hiệu lực và được thay thế bằng các Nghị định mới, trong đó đã sửa đổi các ưu đãi về thuế nêu trên.

- Điểm a mục 3.2.2 dẫn chiếu thực hiện theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 và Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 cửa Chính phủ. Tuy vậy, hiện nay các Nghị định này đã được thay thế bằng các Nghị định khác và tại các Nghị định này đã có một số quy định mới. Ví dụ như:

Tại gạch đầu dòng thứ nhất điểm a mục 3.2.2 về chính sách tiền thuê đất, tiền sử dụng đất dẫn chiếu thực hiện theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP (theo đó, các đối tượng này không phải nộp tiền sử dụng đất). Tuy vậy, Nghị định này đã hết hiệu lực và thay thế bằng Nghị định 45/2014/NĐ-CP (trong đó không còn quy định đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP).

Sở Công Thương

2.

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013

Ban hành Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thay thế

- Nội dung Điều 4, Điều 5 viện dẫn thực hiện theo Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, tuy vậy, Thông tư này đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, trong đó không còn quy định về các nội dung mà Quy định đã dẫn chiếu thực hiện theo Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT .

- Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Khoản 2 Điều 13 căn cứ vào Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT , tuy vậy, Thông tư này đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 49/2017/NĐ-CP và tại Nghị định mới đã quy định khác so với Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT .

- Tại Điều 6 có quy định về điều kiện tối thiểu về địa điểm và trang thiết bị của điểm đăng ký thông tin thuê bao tại Hà Tĩnh là chưa phù hợp về thẩm quyền. Vì theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 thì UBND cấp tỉnh không được quy định về điều kiện kinh doanh.

- Khoản 1 Điều 18 dẫn chiếu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuê bao di động trả trước thực hiện theo Nghị định số 83/2011/NĐ-CP. Tuy vậy, Nghị định này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 74/2013/NĐ-CP .

Sở Thông tin và Truyền thông

3.

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng ký và xử lý thông tin trên báo chí thuộc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thay thế

Nội dung Quy chế căn cứ theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tuy vậy, Quyết định này đã bị bãi bỏ bi Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, theo đó đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung như bổ sung người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND cấp huyện và UBND cấp xã; hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí; sửa đổi quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ...đồng thời không còn quy định về tiêu chuẩn của người phát ngôn và cung cấp thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông

4.

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 17/3/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Sửa đổi, bổ sung

Các nội dung quy định giao Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này không còn phù hợp. Vì hiện nay Sở Tư pháp không thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính mà đã chuyển giao cho Văn phòng UBND tỉnh theo Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

5.

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Sửa đổi, bổ sung

Các nội dung giao Sở Tư pháp chủ trì trong nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính không còn phù hợp với quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP (nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính đã chuyển từ Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

6.

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát quy định, thủ tục hành chính và cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính

Sa đi, bổ sung

Các quy định về trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc kiểm soát thủ tục hành chính không còn phù hợp với Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP (nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính đã chuyển từ Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

7.

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kthuật đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thay thế

- Các căn cứ pháp lý ban hành hết hiệu lực thi hành: Nghị định số 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng; Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT của B Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Khoản 2 Điều 7 quy định hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị hiện nay không còn phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

- Khoản 3, 4, 5, 6 Điều 7 dẫn chiếu thực hiện theo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng. Tuy vậy, Nghị định này đã bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP , trong đó đã có quy định mới các nội dung mà Quyết định dẫn chiếu.

Sở Xây dựng

8.

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014

Về việc quy định nội dung chi và mức chi của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Thay thế

- Các căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực: Nghị định số 42/2010/NĐ-CP , Thông tư s 137/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Mức chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại ý 5 khoản 2 Điều 1 căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP nhưng Nghị định này đã bị thay thế bởi Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. Trong đó:

+ Các mức tiền thưởng đối với Danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương tại Điểm đ, e Khoản 2 Điều 71 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP không còn phù hợp với Điều 69 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ;

+ Mức tin thưởng đi với Bng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm a Khoản 1 Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP không còn phù hợp với Điều 75 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP .

- Mức chi bồi dưỡng làm ban đêm tại ý 6 khoản 2 Điều 1 căn cứ Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Tuy vậy, mục III, IV Thông tư này không còn phù hợp với Điểm đ Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 01/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Mức chi thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị chết trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại ý 9 mục 2 Điều 1 (tối đa là 3.000.000 đồng/người) không còn phù hợp với Điểm d Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 01/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính (chỉ hỗ trợ không quá 05 triệu đồng/người bị tử vong; không quá 02 triệu đồng/người bị thương nặng).

- Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 01/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Đối với nội dung chi chưa có mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định áp dụng mức chi của các nhiệm vụ, nội dung chi có tính chất tương tự đã được cấp có thẩm quyền quy định, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, trong phạm vi dự toán được giao và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Do đó, các mức chi hỗ trợ công tác chỉ đạo, hỗ trợ Đoàn liên ngành kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị phối hợp tại ý 7, ý 8 mục 2 Điều 1 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Sở Tài chính

9.

Quyết định

87/2014/QĐ-UBND ngày 5/12/2014

Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Sửa đổi, bổ sung

- Tại phần căn cứ ban hành văn bản, một số văn bản đã hết hiệu lực thi hành: Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (được sa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 27/2018/NĐ-CP), Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, khoản 2 Điều 16, khoản 1 Điều 17 dẫn chiếu Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT .

- Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 quy định về khoảng cách từ nơi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và điều kiện về diện tích là chưa đúng thẩm quyền. Vì theo Luật Đầu tư năm 2014 thì UBND cấp tỉnh không có thẩm quyền quy định về điều kiện kinh doanh. Mặt khác, các nội dung này đã được quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP .

Sở Thông tin và Truyền thông

10.

Quyết định

90/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014

Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho người bị bệnh tâm thần tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội Hà Tĩnh

Sửa đổi, bổ sung

- Điều 4 và Điều 5 Quyết định dẫn chiếu đến Điều 30 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP nhưng Điều này đã hết hiệu lực theo Điều 52 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP .

- Kinh phí hỗ trợ mai táng quy định tại Điều 7 căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP (mức mai táng phí là 3.000.000 đồng) nhưng Nghị định này đã bị thay thế bởi Nghị định số 136/2013/NĐ-CP , trong đó Điều 11 quy định mức hỗ trợ chi phí mai táng bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

11.

Quyết định

63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi, bổ sung

- Khoản 1 Điều 9 Quy chế quy định nội dung, mức chi chung cho hoạt động khuyến công thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Tuy vậy, Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT đã bị thay thế bi Thông tư số 28/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, theo đó các mức chi đã được sửa đổi. Do đó, mức chi tại Khoản 1 Điều 9 Quy chế không còn phù hợp với Thông tư số 28/2018/TT-BTC .

- Khoản 2 Điều 9 Quy chế quy định về các nội dung chi cụ thể cho hoạt động khuyến công căn cứ theo Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT. Tuy vậy, Thông tư này đã hết hiệu lực bởi Thông tư số 28/2018/TT-BTC , trong đó khoản 2 Điều 9 quy định thẩm quyền này thuộc HĐND tỉnh.

Sở Công Thương

12.

Quyết. định

23/2016/QĐ-UBND ngày 6/6/2016

Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Sửa đổi, bổ sung

- Khoản 1 Điều 3 Quy chế quy định thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện ma túy bt buộc tại gia đình - cộng đồng là từ 03 tháng đến 06 tháng không phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP (thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng từ 06 tháng đến 12 tháng).

- Khoản 2 Điều 3 Quy chế dẫn chiếu đến Điều 29 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP nhưng Điều này đã bị sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 80/2018/NĐ-CP .

- Khoản 2 Điều 4 Quyết định quy định về thẩm quyền xác định người nghiện ma túy dẫn chiếu Nghị định số 221/2013/NĐ-CP nhưng Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 136/2016/NĐ-CP. Trong đó, Điều 10 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP không còn phù hợp và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP .

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

13.

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017

Ban hành Quy định quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thay thế

- Các căn cứ nêu tại Điểm b Khoản 4 Điều 5; Điểm a, b Khoản 4 Điều 9; Điểm a Khoản 3 Điều 10 dẫn chiếu thực hiện theo các văn bản như: Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. Tuy vậy, hiện nay các văn bản này đã hết hiệu lực, đồng thời các nội dung mà Quyết định dẫn chiếu đã được quy định tại các Nghị định khác.

- Ngoài ra, trong Quyết định còn có một số nội dung không phù hợp như:

+ Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định quy định nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm dẫn chiếu thực hiện theo các văn bản đã hết hiệu lực, đồng thời có một số nội dung không phù hợp với quy định tại Chương XII Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

+ Điều 4 Quyết định quy định Trách nhiệm của Sở Y tế còn thiếu một số nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của UBND cấp tỉnh được quy định tại Điều 40 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

SY tế

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HĐND, UBND TỈNH HÀ TĨNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018 (TỈNH TỪ NGÀY 01/7/2013 ĐẾN NGÀY 31/12/2018)
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
642/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

1

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 3;

- Điểm c Khoản 2 Điều 6;

- Điểm c Khoản 3 Điều 6;

- Điểm i Khoản 3 Điều 6;

- Điểm m Khoản 2 Điều 8;

- Khoản 1 Điều 9;

- Điểm a Khoản 2 Điều 9;

- Khoản 2 Điều 10;

- Điểm a Khoản 1 Điều 28;

- Cụm từ “Giao đất” tại Khoản 10 Điều 30, Khoản 1 Điều 31, Điểm a Khoản 4 Điều 33;

- Điểm b Khoản 2 Điều 33;

- Điểm b Khoản 2 Điều 34;

- Khoản 4 Điều 34;

- Cụm từ “12 tháng” tại Điểm h Khoản 2 Điều 6, Khoản 4 Điều 29, Khoản 9 Điều 30;

- Cụm từ “phí, lệ phí chợ” tại Điểm g Khoản 2 Điều 8;

- Cụm từ “phí và lệ phí” tại Khoản 3 Điều 30;

- Cụm từ “phí, lệ phí” tại Khoản 2 Điều 31.

Bsửa đổi, thay thế, bãi bỏ bởi Quyết định 31/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh

15/7/2017

II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

2

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 quy định một số nội dung về định mức, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh

- Khoản 2 Điều 1;

- Gạch đầu dòng thứ 2 Điều 3;

- Khoản 1 Điều 3;

- Khoản 2 Điều 4;

- Khoản 1 Điều 5;

- Tiêu chí về khả năng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tại Khoản 5 Điều 6.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngay 29/11/2013 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về định mức, nguyên tắc, tiêu chí phân bQuỹ Bảo trì đường bộ tỉnh

15/02/2016

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

3

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 ban hành Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tnh Hà Tĩnh

Danh mục đơn giá bồi thường 2.1, 2.3, 2.4 tại Mục 2 Phần III phụ lục 02

Bị bãi bỏ bi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 bãi bỏ và bổ sung một số danh mục đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh

20/10/2018

IV. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

4

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 ban

hành Quy định trình tự, thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, giới thiệu địa điểm và thủ tục về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất

Bị thay thế một phần bằng Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 ban hành Quy định tạm thời trình tự, thủ tục chấp thuận chtrương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

07/5/2015

V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

5

Nghị quyết

115/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 về việc thông qua Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Điểm c, d Mục 2.2 Khoản 2 Điều 1;

- Điểm c, Mục 2.4 khoản 2 Điều 1.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực một phn tại Danh mục kèm theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh).

01/01/2017

6

Quyết định

72/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 ban hành Quy định về hạn mức diện tích giao đất ở; hạn mức diện tích giao đất chưa sử dụng để sử dụng vào mục đích nông nghiệp; hạn mức công nhận diện tích đất ở đối với thửa đất có vườn ao; hạn mức công nhận diện tích đất nông nghiệp do tự khai hoang và diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Điểm d Khoản 2 Điều 4;

- Điều 6.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh

10/01/2017

7

Quyết định

75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hi đt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Khoản 1 Điều 3; Khoản 1 Điều 4; Khoản 2 Điều 6; Điều 8; Khoản 2 Điu 9; Khoản 1, Khoản 2 Điều 15; Khoản 2 Điều 16; Điều 18; Điều 19; Điều 21; Điều 22; Điều 24; Khoản 4 Điều 26; Điểm đ, Điểm e Khoản 3 Điều 28

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 sửa đi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/10/2018

8

Quyết định

94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Điểm a Khoản 1 Điều 4; Điều 6; Điểm a Khoản 2 Điều 7; Khoản 3 Điều 7; Khoản 3 Điều 9; một số tuyến đường, vị trí trong Bảng giá đất năm 2015

Bđiều chỉnh, bổ sung bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 vviệc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25/01/2017

VI. LĨNH VỰC Y TẾ

9

Nghị quyết

78/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014-2020

Nội dung về mức phụ cấp, mức hỗ trợ, mức thù lao đối với những người phụ trách công tác DSKHHGĐ ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 165/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ (đã công bố hết hiệu lực một phần tại Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 29/02/2016).

01/01/2016

10

Nghị quyết

144/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 về một số cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Mục 1, 2 Điều 1;

- Nội dung về mức phụ cấp, mức hỗ trợ thù lao đối với những người phụ trách y tế tổ dân ph

- Bị thay thế bằng Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh

- Đã công bố hết hiệu lực một phần tại Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh

23/12/2017 .

VII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

11

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 Ban hành Quy định việc tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Điều 1

Bị thay thế một phần bằng Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

04/4/2015

12

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tnh Hà Tĩnh

Khoản 1 Điều 1; Khoản 3 Điều 2; Điều 3; Khoản 5 Điều 4; Khoản 1 Điều 7; Điều 14; Điều 15; Điều 17

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế qun lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND

03/8/2018

VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

14

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 13/2/2015 về việc quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Điểm b Khoản 1 Điều 2;

- Khoản 3 Điều 2;

- Điểm d Khoản 4 Điều 2;

- Điểm a Khoản 1 Điều 3;

- Khoản 2 Điều 3;

- Khoản 5 Điều 4;

- Khoản 2 Điều 5;

- Phụ lục kèm theo Quyết định.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức trợ giúp xã hội đối vi đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

24/9/2016

IX. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, NGÂN HÀNG

15

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Điểm a, Điểm b Khoản 7 Điều 6

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 Quy định tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và sửa đổi quy định đối tượng nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh

01/01/2018

16

Nghị quyết

28/2016/Nghị quyết-HĐND ngày 15/12/2016 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

Điểm I, Mục L, Chương II, Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghquyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

23/12/2017

17

Quyết định

64/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 về việc ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất có mt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Điểm b Khoản 1 Điều 1

Được sửa đổi bởi Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

24/7/2016

18

Quyết định

58/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bchi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

Điểm I, Mục L, Chương II, Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết

Căn cứ trực tiếp ban hành là Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bchi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 được sửa đổi bởi Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

23/12/2017

19

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 2 và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đối với cấp nước để chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu được quy định tại Biểu 2 Khoản 2 Điều 2

Được thay thế bởi Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

08/12/2018

X. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ, BỘ MÁY

20

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 về việc sửa đổi Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh

15/11/2018

21

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Khoản 2 Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định s30/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh

15/12/2018

22

Quyết định

48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Khoản 2 Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh

25/5/2018

23

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

Điểm a Khoản 2 Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh

25/11/2018

24

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Điểm a Khoản 2 Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

15/11/2018

XI. LĨNH VỰC NỘI VỤ

25

Nghị quyết

72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tnh Hà Tĩnh

Điểm a Khoản 9 Điều 3

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

01/9/2018

26

Quyết định

55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Điều 6

Được sửa đổi một phần bng Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 sửa đổi Điều 6 của Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

01/8/2015

27

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 ban hành Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế cầu Treo

Điều 4; Khoản 1 Điều 7; Điều 8; Khoản 2, Khoản 3 Điều 9; Điều 10; Điều 12

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015

30/5/2018

28

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 15/1/2016 về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ

Nội dung “Trưng ban đại diện Hội người cao tuổi”

Được đính chính bởi Công văn số 7235/UBND-NC1 ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực một phần tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

30/12/2016

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Không

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HĐND, UBND TỈNH HÀ TĨNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018 (TÍNH TỪ NGÀY 01/7/2013 ĐẾN NGÀY 31/12/2018)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 642/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1.

Nghị quyết

53/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013

Về việc thông qua Đề án “Phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017 - 2018

01/01/2017

2.

Nghị quyết

56/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013

Về việc thông qua Đán “Bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017 - 2018

01/01/2017

3.

Nghị quyết

87/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Về việc quy định định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh m 2014 - 2015

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết

01/01/2016

4.

Nghị quyết

90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết (quy định tại Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh)

01/01/2017

5.

Nghị quyết

157/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015

Sửa đổi, bsung một số điều của Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh “Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết

01/01/2017

6.

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND tỉnh ngày 03/5/2017 ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ- HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018

13/5/2017

7.

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014

Ban hành Quy định quản lý giết m, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

27/11/2016

8.

Quyết định

66/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014

Ban hành Quy định thực hiện định mức hỗ trợ một số nội dung Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2014-2015

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết

01/01/2016

9.

Quyết định

67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Về việc ban hành Quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới

Bị thay thế bi Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 và Nghị quyết s157/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới

27/3/2016

10.

Quyết định

73/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014

Về việc quy định Ch tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

17/02/2017

11.

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015

Điều chỉnh, bổ sung một số Quy định quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, già cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

27/11/2016

12.

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bbãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND tỉnh ngày 03/5/2017 ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018

13/5/2017

13

Quyết định

52/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng nga, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bthay thế bởi Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi; đê điều; phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

16/12/2018

14.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016

Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 và Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bn vững, gắn với xây dựng nông thôn mới

Thời hạn áp dụng quy định tại Văn bản được quy định chi tiết là Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 và Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh đã hết

01/01/2017

15.

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016

Về việc bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định chỉ tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bthay thế bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

17/02/2017

II. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

16.

Nghị quyết

73/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

01/8/2018

17.

Nghị quyết

91/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tnh đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017 - 2018

01/01/2017

18.

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND ngày 23/6/2014

Về việc ban hành một s chính sách khuyến khích phát triển bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

Bị bãi b bi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND tỉnh ngày 03/5/2017 ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018

13/5/2017

19.

Quyết định

62/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014

Về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020

Văn bản được quy định chi tiết là Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018

01/01/2017

20.

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016

Phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cho UBND cấp huyện quản lý

Bthay thế bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 ban hành Quy định quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

30/5/2017

21.

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

22/9/2016

22.

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bthay thế bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10/8/2018

23.

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 17/01/2017

Về việc phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được công bố tại Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh)

23/8/2018

III. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

24.

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND ngày 25/4/2014

Ban hành Quy chế đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa thấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa thấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

04/9/2015

25.

Quyết định

61/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014

Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

13/8/2016

IV. LĨNH VỰC XÂY DNG

26.

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014

Ban hành bộ Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả; tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ; cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản khi nhà nước thu hồi đạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2014

Bthay thế bởi Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh ban hành bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả; tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ; cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

21/01/2015

27.

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015

Ban hành bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả; tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ; cây cối, hoa màu và nuôi trng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh ban hành bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả; tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ; cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tnh Hà Tĩnh

17/01/2016

28.

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 08/01/2016

Ban hành bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 và Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh ban hành bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/01/2017

V. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

29.

Nghị quyết

70/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về việc cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục được hưởng một số cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết

01/01/2016

30.

Nghị quyết

88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/8/2018

31.

Nghị quyết

89/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Về việc quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2014-2015

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết

01/01/2016

32.

Nghị quyết

176/2016/NQ-HĐND ngày 21/4/2016

Về việc y quyền xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết s 117/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 và Nghị quyết số 176/2016/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

23/12/2018

33.

Quyết định

59/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Về việc cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục được hưng một số cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết

01/01/2016

34.

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND ngày 07/8/2014

Về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2014- 2015

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết

01/01/2016

35.

Quyết định

63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được công bố tại Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh)

01/8/2018

36.

Quyết định

86/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bthay thế bởi Quyết định 18/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

15/5/2016

37.

Quyết định

92/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 của UBND tỉnh

Các căn cứ pháp lý để ban hành đã hết hiệu lực; một số nội dung của Quyết định không còn phù hợp với Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND (đã được công bố hết hiệu lực toàn bộ tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh)

19/7/2017

38.

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

Ban hành Quy định tạm thời trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Các căn cứ pháp lý chính để ban hành Quyết định đã hết hiệu lực; đồng thời một số nội dung của Quyết định không còn phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật đầu tư.

28/12/2018

39.

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được công bố tại Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh)

01/8/2018

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

40.

Nghị quyết

68/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết (đã được công bố tại Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh)

01/01/2015

41.

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013

Về việc bàn hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bi Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 11/04/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25/4/2018

42.

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

43

Quyết định

54/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Theo quy định của Luật Đất đai (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh)

01/01/2015

44.

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015

Về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016

12/02/2016

45.

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày ngày 12/01/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25/01/2017

46.

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015

Về việc quy định tạm thời phê duyệt giá khởi điểm đu giá quyn sử dụng đất và phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

31/12/2015

47.

Quyết định

54/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015

Về việc ủy quyn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

31/12/2015

48.

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016

Về việc quy định Hệ số điều chnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Có văn bản mới thay thế là Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

21/3/2017

49.

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

Về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết

01/01/2018

50.

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

Về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Có văn bản mới thay thế là Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018

15/6/2018

VII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

51.

Nghị quyết

21/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016

Quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cmôi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết

01/9/2018

52.

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

Quy định chi tiết một số Điều của Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường bin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thời hạn thực hiện văn bản quy định tại văn bản được quy định chi tiết là Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh đã hết

01/9/2018

VIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

53.

Nghị quyết

162/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015

Về việc quy định một số chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2017

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết, đồng thời HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết s 66/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2025

23/12/2017

54.

Nghị quyết

23/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 162/2015/NQ-HĐND ngày 12/2/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2017

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết, đồng thời HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2025

23/12/2017

IX. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

55.

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND ngày 06/8/2014

Ban hành “Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

Các văn bản làm căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh)

23/8/2017

56.

Quyết định

78/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014

Ban hành Quy chế xuất bản Bản tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Các văn bản làm căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh)

23/8/2017

X. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

57.

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013

Về chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 về chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng

08/01/2018

58.

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014

Về việc sửa đổi, bsung một số nội dung Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 23/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh

Quyết định được sa đi, bổ sung là Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 23/12/2012 của UBND đã hết hiệu lực (bị thay thế bi Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND)

16/6/2016

XI. LĨNH VỰC ĐỐI NGOẠI - AN NINH - QUỐC PHÒNG

59.

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bthay thế bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tĩnh Hà Tnh

20/3/2018

60.

Quyết định

56/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Căn cứ ban hành văn bản là Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hết hiệu lực thi hành

31/10/2016

XII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

61.

Nghị quyết

57/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013

Về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Khoản 1, 2 Điều 1 đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh;

- Khoản 3 Điều 1 (là các nội dung còn lại) bị thay thế bởi Nghị quyết số 53/2017/NQ- HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tnh.

01/8/2017

62.

Nghị quyết

67/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Khoản 3, 4, 8, 9,10, 11, 12 Điều 1 bị thay thế bởi Nghị quyết số 85/2014/NQ-HĐND ;

- Khoản 2, khoản 5 Điều 1 bị thay thế bởi Nghị quyết số 142/2015/NQ-HĐND ;

- Khon 1 Điều 1 bị bãi bỏ bởi Nghị quyết s 64/2017/NQ-HĐND;

(Đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/9/2014

 

 

 

26/7/2015

 

01/01/2018

63.

Nghị quyết

72/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ % phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 136/2010/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2016

64.

Nghị quyết

85/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

65.

Nghị quyết

86/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Quy định bổ sung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh

Bbãi bỏ bởi Nghị quyết 58/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh

01/10/2017

66.

Nghị quyết

113/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014

Vviệc sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

67.

Nghị quyết

142/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Vviệc sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

68.

Nghị quyết

156/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015

Về việc bổ sung, tạm dừng thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bbãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

69.

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013

Về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Mức thu phí vệ sinh tại Khoản 1 Điều 1 bị bãi bbởi Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thi sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Khoản 2 Điều 1 đã bthay thế bởi Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND .

- Khoản 3 Điều 1 bị thay thế bởi Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh

10/7/2017

 

 

 

 

 

 

01/8/2017

70.

Quyết định

57/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ (%) phân chia một số khoản thu quy định tại Nghị quyết số 136/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV

Văn bản được quy định chi tiết là Nghị quyết số 136/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 đã hết hiệu lực

01/01/2016

71.

Quyết định

58/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Khoản 2, khoản 5 Điều 1 bị thay thế bởi Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND.

- Khoản 3 Điều 1 bị thay thế bởi Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND.

- Khoản 4 Điều 1 bị thay thế bởi Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND .

- Khoản 8, khoản 10 Điều 1 bị thay thế bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND .

- Khoản 9, khoản 11 Điều 1 bị thay thế bởi Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND .

- Khoản 12 Điều 1 bị thay thế bởi Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND

- Khoản 1, khoản 7 Điều 1 bị bãi bỏ bởi Nghquyết số 26/2016/NQ-HĐND .

- Khoản 6 Điều 1 bị bãi bỏ bởi Nghquyết số 26/2016/NQ-HĐND.

10/9/2015

 

 

30/8/2014

 

30/8/2014

 

30/8/2014

 

 

30/8/2014

 

30/8/2014

 

01/01/2017

 

 

01/01/2017

72.

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014

Ban hành Quy định thực hiện thu, miễn thu và cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 về việc Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25/5/2017

73.

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định s 14/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

16/4/2015

74.

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014

Ban hành Quy định về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bbởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND tỉnh ngày 03/5/2017 Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018

13/5/2017

75.

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

76.

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Không còn nm trong Danh mục phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí. Dừng thu theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

01/01/2017

77.

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, qun lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

78.

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, qun lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

79.

Quyết định

42/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

80.

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định vmức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Không còn nm trong Danh mục phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí. Dừng thu theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

01/01/2017

81.

Quyết định

44/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Nghquyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

82.

Quyết định

45/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Không còn nằm trong Danh mục phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí. Dừng thu theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

01/01/2017

83.

Quyết định

46/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý vả sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 cửa HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tnh)

01/01/2017

84.

Quyết định

48/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh

10/4/2017

85.

Quyết định

49/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyn đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Không còn nằm trong Danh mục phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí. Dừng thu theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

01/01/2017

86.

Quyết định

50/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

87.

Quyết định

51/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

88.

Quyết định

52/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

89.

Quyết định

53/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bbởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

90.

Quyết định

54/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh

10/4/2017

91.

Quyết định

55/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh.

- Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm không còn nằm trong Danh mục phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí. Dừng thu theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

01/01/2017

92.

Quyết định

56/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Về việc quy định bổ sung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Căn cứ ban hành là Nghị quyết số 86/2014/NQ- HĐND đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh)

01/11/2017

93.

Quyết định

57/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị bãi bỏ bởi Nghị quyết s 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh.

- Phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh không còn nm trong Danh mục phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí. Dừng thu theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

01/01/2017

94.

Quyết định

59/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014

Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10/01/2017

95.

Quyết định

69/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014

Về việc điều chỉnh mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Hiện nay HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết s57/2017/NQ-HĐND ngày 15/07/2017 quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

96.

Quyết định

83/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014

Ban hành Quy định trình tự thanh, quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 04/09/2018 ban hành Quy định trình tự thanh, quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

14/9/2018

97.

Quyết định

95/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng các Công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào Ca khẩu quốc tế cầu Treo

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ- HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

98.

Quyết đnh

96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bbãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

99.

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 04/8/2015

Về việc quy định bổ sung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Căn cứ ban hành là Nghị quyết số 86/2014/NQ- HĐND đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh)

01/11/2017

100.

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, qun lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 Ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ

20/4/2017

101.

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, qun lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

05/5/2017

102.

Quyết

định

61/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

bổ sung Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

103.

Quyết định

62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

01/01/2017

104.

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016

Ban hành Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Các nhiệm vụ thực hiện tại Nghị quyết đã hoàn thành (đã được công bố tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh)

31/12/2016

105.

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh về thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bbởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND tỉnh ngày 03/5/2017 Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018

13/5/2017

106.

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

Về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/01/2018

107.

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017

Quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

108.

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017

Về việc ban hành Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn lin với đất

Bị thay thế bởi Quyết định số 39/2018/QĐ- UBND ngày 31/10/2018 ban hành-Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

15/11/2018

109.

Quyết định

42/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017

Quy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Hiện nay, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

23/12/2017

XIII. LĨNH VỰC TỔ CHC CÁN BỘ, BỘ MÁY

110.

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013

Sửa đổi, bổ sung một sđiều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh

01/9/2017

111.

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

01/12/2017

112.

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chng thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn vốn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

05/6/2018

XIV. LĨNH VỰC NỘI VỤ

113.

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014

Ban hành Quy định tạm thời về chính sách khuyến khích đào tạo, bi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao

Thời hạn thực hiện đã hết, đồng thời hiện nay HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh

23/12/2017

114.

Quyết định

77/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014

Ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang sinh con vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc bãi bỏ Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND

31/10/2017

115.

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015

Điều chỉnh mức phụ cấp đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2014/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ

24/01/2016

116.

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016

Ban hành Quy chế thi tuyển công chức vào làm việc tại sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố, thị xã năm 2016

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết

01/01/2017

117.

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 18/05/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tng đối với phương tiện ra vào, vào cửa khẩu quốc tế cầu treo ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

30/5/2018

XV. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP, THANH TRA

118.

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013

Sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh ban hành một số quy định chung về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Văn bản được quy định chi tiết là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, Thông tư số 23/2010/TT-BTP đã hết hiệu lực thi hành (đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 26/7/2017)

01/7/2017

119.

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong qun lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/06/2018 ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/7/2018

120.

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015

Về việc ban hành Bộ Chỉ số đánh giá cải cách hành chính và Quy chế xác định Chỉ số cải cách hành chính tại sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 12/09/2018 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25/9/2018

Tổng số: 120 văn bản

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Không

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 642/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu642/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2019
Ngày hiệu lực28/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 642/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 642/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 642/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu642/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Vinh
       Ngày ban hành28/02/2019
       Ngày hiệu lực28/02/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất