Quyết định 92/2014/QĐ-UBND

Quyết định 92/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 92/2014/QĐ-UBND sửa đổi 07/2012/QĐ-UBND chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 2012/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban hết hiệu lực Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 92/2014/QĐ-UBND sửa đổi 07/2012/QĐ-UBND chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2014/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 2012/QĐ-UBND Quy định chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn">07/2012/QĐ-UBND NGÀY 21/3/2012 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1306/TTr-SKH ngày 21/11/2014 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1117/BC-STP ngày 09/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND Quy định chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn">07/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 như sau:

“1. Đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (Theo danh mục quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn)”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Điều 2 như sau:

“6. Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại các khu tái định cư và địa bàn các xã đặc biệt khó khăn sử dụng thường xuyên từ 50 lao động địa phương trở lên; đầu tư tại địa bàn các xã khó khăn sử dụng thường xuyên từ 100 lao động địa phương trở lên hoặc đầu tư tại các địa bàn khác sử dụng thường xuyên từ 200 lao động địa phương trở lên (có hợp đồng lao động, tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động và có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh).”

3. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“1. Khi có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích đầu tư thì nhà đầu tư được Nhà nước tổ chức thu hồi, giao đất và cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư theo các trường hợp cụ thể quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013.

2. Đối với các dự án không thuộc trường hợp phải đấu giá đất theo quy định thì nhà đầu tư được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền hàng năm hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra Văn bản Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế Ngân sách- HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- HĐND huyện, thành phố, thị xã;
- Các PVP.UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Các tổ chuyên viên VP/UB;
- Lưu: VT, CN1.
- Gửi:
+ Văn bản giấy: Đối với các thành phần không nhận được VB điện tử.
+ VB điện tử: Các thành phần còn
lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 92/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/12/2014
Ngày hiệu lực 03/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/07/2017
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 92/2014/QĐ-UBND sửa đổi 07/2012/QĐ-UBND chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 92/2014/QĐ-UBND sửa đổi 07/2012/QĐ-UBND chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư Hà Tĩnh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 92/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Lê Đình Sơn
Ngày ban hành 24/12/2014
Ngày hiệu lực 03/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/07/2017
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 92/2014/QĐ-UBND sửa đổi 07/2012/QĐ-UBND chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư Hà Tĩnh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 92/2014/QĐ-UBND sửa đổi 07/2012/QĐ-UBND chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư Hà Tĩnh