Quyết định 02/2017/QĐ-UBND

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND phân cấp trách nhiệm quản lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 2508/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 23/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2017/QĐ-UBND phân cấp trách nhiệm quản lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Số: 02/2017/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ BÁN LẺ LPG CHAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 01/TTr-SCT ngày 03/01/2017 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 523/BC-STP ngày 23/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định phân cấp về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cơ sở bán lẻ LPG chai, công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở bán lẻ LPG chai thuộc lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy đnh của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

a) Hộ kinh doanh, cá nhân là chủ cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Công Thương, các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố, thị xã (gọi tắt là UBND cấp huyện) và tổ chức, cá nhân liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (C3H­8) hoặc butan (C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loi này, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG).

2. Chai LPG là chai chịu áp lực được chế tạo theo quy chuẩn kỹ thuật nhất định dùng để chứa LPG và nạp lại được, còn gọi là chai tiêu chuẩn.

3. LPG chai là LPG đã được nạp vào chai LPG tiêu chuẩn theo một khối lượng nhất định.

4. Cửa hàng bán LPG chai là cửa hàng chỉ bán các loại LPG chai cho khách hàng, đảm bảo các quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6223:2011 về cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng - yêu cầu chung về an toàn.

5. Cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai là cửa hàng chỉ sử dụng vào việc bán các loại LPG chai và thiết bị phụ trợ sử dụng LPG, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6223:2011, các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

6. Cửa hàng bán LPG chai và Cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai sau đây gọi chung là cơ sở bán lẻ LPG chai.

7. Thiết bị phụ trợ sử dụng LPG là các thiết bị dân dụng dùng để đốt cháy LPG bao gồm: Bếp LPG, ống dẫn LPG, van chai LPG, van điều áp LPG.

8. Chủ cơ sở bán lẻ LPG chai là người đứng tên trong Giy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh hoặc người đại diện hp pháp của tổ chức (doanh nghiệp, hp tác xã) theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thẩm quyền quản lý nhà nưc về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai

1. UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện cấp mới, cấp lại, điều chnh, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lng cho cơ sở bán lẻ LPG chai của các cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn qun lý (không bao gồm các cơ sở bán lẻ LPG chai trực thuộc các tổ chức/doanh nghip); tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn theo quy định pháp luật.

2. Trường hp phát hiện cơ sở bán lẻ LPG chai vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cơ quan có thẩm quyền cấp trên có quyền thanh tra, kiểm tra và yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lng cho cơ sở bán lẻ LPG chai do UBND cấp huyện đã cấp.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương

a) Trong phạm vi chức năng, quyền hạn được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Định kỳ 02 năm hoặc đột xuất nếu cần thiết, chủ trì tiến hành kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nưc trong cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cơ sở bán lẻ LPG chai thuc phm vi quản lý của UBND cấp huyện và các nội dung khác có liên quan theo chức năng quản lý của ngành.

c) Chủ trì, phối hp vi các cơ quan liên quan trong công tác quản lý và triển khai quy hoạch phát triển các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt.

d) Chủ trì, phối hp với UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính về cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cơ sở bán lẻ LPG chai.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Niêm yết công khai, hướng dẫn cho cá nhân, hộ kinh doanh các thủ tục hành chính về cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cơ sở bán lẻ LPG chai.

b) Thực hiện việc cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cơ sở bán lẻ LPG chai theo quy định tại Điều 3 của Quyết định này thuộc địa phương quản lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

c) Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp tình hình công tác quản lý nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, báo cáo Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan theo quy định.

d) Chủ trì, phối hp vi Sở Công Thương và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn; quản lý, thực hiện quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt đối với cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai. Định kỳ, đột xuất thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền về việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn.

3. Các sở, ban, ngành liên quan

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nâng cao kiến thức an toàn phòng chống cháy nổ trong kinh doanh khí; tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và cấp chứng chỉ cho chủ cơ sở bán lẻ LPG chai, cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở bán lẻ LPG chai (bao gồm cả các cơ sở bán lẻ LPG chai trực thuộc các tổ chức/doanh nghiệp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai của Sở Công Thương) trên địa bàn về an toàn, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các cơ sở bán lẻ LPG chai của các cá nhân, hộ kinh doanh đã được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trước khi Quyết định này có hiệu lực, được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai; các trường hợp khác nếu cá nhân, hộ kinh doanh có nhu cầu điều chỉnh, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thì UBND cấp huyện được phép cấp điều chỉnh, cấp lại, gia hạn theo thẩm quyền được giao tại Khoản 1, Điều 3, Quyết định này.

Trường hp phát hiện vi phạm bắt buộc phải thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của cơ sở bán lẻ LPG chai do Sở Công Thương đã cấp thì UBND cấp huyện đề nghị Sở Công Thương ban hành quyết định thu hồi theo thẩm quyền quy định.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời báo cáo, kiến nghị bằng văn bản về Sở Công Thương để tổng hp, trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 01 năm 2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các S, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công an tnh, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Website Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Phó VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM;
- Gi:
+ Bản giấy: TP không nhận được ĐT;
+ Điện tử: Các thành phần còn lại

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2017
Ngày hiệu lực30/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2017/QĐ-UBND phân cấp trách nhiệm quản lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2017/QĐ-UBND phân cấp trách nhiệm quản lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýDương Tất Thắng
        Ngày ban hành17/01/2017
        Ngày hiệu lực30/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2017/QĐ-UBND phân cấp trách nhiệm quản lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2017/QĐ-UBND phân cấp trách nhiệm quản lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Tĩnh