Quyết định 427/QĐ-UBND

Quyết định 427/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 427/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 427/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH VÀ UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 54/TTr-STP ngày 25/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành trong năm 2018 (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm tra VB QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBKT, các Ban, Văn phòng - Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Phó VP;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TRONG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 427/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Quyết định

Số 18/2010/QĐ-UBND ngày 28/9/2010

Về việc quy định phân loại đê và hành lang bảo vệ đê đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V của tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh về việc quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V và kè bảo vệ bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

06/02/2018

2

Quyết định

Số 52/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi; đê điều; phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

16/12/2018

II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 3

Nghị quyết

Số 73/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

01/8/2018

4

Quyết định

Số 10/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/9/2018

5

Quyết định

Số 41/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10/8/2018

6

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/01/2017

Về việc phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được công bố tại Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 23/08/2018 của UBND tỉnh) 

23/8/2018

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

7

Nghị quyết

Số 20/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011

Về phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo”

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

01/9/2018

8

Nghị quyết

Số 46/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 115/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 của HĐND tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

01/9/2018

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, NGÂN SÁCH

9

Nghị quyết

Số 51/2013/NQ-HĐND ngày 12/3/2013

Quy định chế độ chi tiêu tài chính của Hội đồng nhân dân các cấp

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND các cấp

01/01/2018

10

Quyết định

Số 21/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010

Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/01/2018

11

Quyết định

Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn vốn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

05/6/2018

12

Quyết định

Số 55/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

Về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/01/2018

13

Quyết định

Số 28/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh

30/5/2018

14

Quyết định

Số 29/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017

Về việc ban hành Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bị thay thế bởi Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

15/11/2018

15

Quyết định

Số 09/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

Về việc Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết đinh số 52/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

27/12/2018

V. LĨNH VỰC TỔ CHỨC - CÁN BỘ

16

Quyết định

Số 15/2009/QĐ-UBND ngày 04/6/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải

Bị thay thế bởi Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải

15/12/2018

VI. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP, THANH TRA

17

Quyết định

Số 35/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết đinh số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/06/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/7/2018

18

Quyết định

Số 27/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính và Quy chế xác định chỉ số cải cách hành chính tại sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

25/9/2018

VII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

19

Quyết định

Số 36/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013

Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25/4/2018

20

Quyết định

Số 83/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014

Về việc ban hành Quy định trình tự thanh, quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự thanh, quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

14/09/2018

21

Quyết định

Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

Về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Thời hạn thực hiện văn bản đã hết

01/01/2018

22

Quyết định

Số 08/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/6/2018

VIII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

23

Quyết định

Số 45/2009/QĐ-UBND ngày 29/10/2009

Về việc ban hành quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với phương tiện thủy nội địa thô sơ có tải trọng toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực đường thủy nội địa

15/6/2018

24

Quyết định

Số 46/2009/QĐ-UBND ngày 29/10/2009

Về việc phân cấp giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành trong lĩnh vực đường thủy nội địa

15/6/2018

IX. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

25

Nghị quyết

Số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

01/8/2018

26

Nghị quyết

Số 176/2016/NQ-HĐND ngày 21/4/2016

Về việc ủy quyền xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 và Nghị quyết số 176/2016/NQ-HĐND ngày 21/4/2016

23/12/2018

27

Quyết định

Số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ (đã được công bố tại Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh)

01/8/2018

28

Quyết định

Số 13/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được công bố tại Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh)

01/8/2018

X. LĨNH VỰC ĐỐI NGOẠI, AN NINH, QUỐC PHÒNG

29

Nghị quyết

Số 27/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011

Về chủ trương vận động lập Quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 và Nghị quyết số 176/2016/NQ-HĐND ngày 21/4/2016

23/12/2018

30

Quyết định

Số 31/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/3/2018

Tổng số: 30 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Quyết định

Số 20/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 2 và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đối với cấp nước để chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu quy định tại Biểu 2 Khoản 2 Điều 2

Được thay thế bởi Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

08/12/2018

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

2

Nghị quyết

Số 72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh

Điểm a Khoản 9 Điều 3

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 16/7/2018 của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

01/9/2018

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, NGÂN HÀNG

3

Quyết định

Số 44/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 ban hành Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Điều 4; Khoản 1 Điều 7; Điều 8; Khoản 2, Khoản 3 Điều 9; Điều 10; Khoản 1, Khoản 2 Điều 11; Điều 12

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015

30/5/2018

4

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 ban hành Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Danh mục đơn giá bồi thường 2.1, 2.3, 2.4 tại Mục 2 Phần III phụ lục 02

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ và bổ sung một số danh mục đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh

20/10/2018

IV. LĨNH VỰC TỔ CHỨC - CÁN BỘ

5

Quyết định

Số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh

15/11/2018

6

Quyết định

Số 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Khoản 2 Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh

15/12/2018

7

Quyết định

Số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Khoản 2 Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh

25/5/2018

8

Quyết định

Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

Điểm a Khoản 2 Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh

25/11/2018

9

Quyết định

Số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Điểm a Khoản 2 Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

15/11/2018

V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

10

Quyết định

Số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Khoản 1 Điều 3; Khoản 1 Điều 4; Khoản 2 Điều 6; Điều 8; Khoản 2 Điều 9; Khoản 1, Khoản 2 Điều 15; Khoản 2 Điều 16; Điều 18; Điều 19; Điều 21; Điều 22; Điều 24; Khoản 4 Điều 26; Điểm đ, Điểm e Khoản 3 Điều 28

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/10/2018

VI. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP, THANH TRA

11

Quyết định

Số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Khoản 1 Điều 1; Khoản 3 Điều 2; Điều 3; Khoản 5 Điều 4; Khoản 1 Điều 7; Điều 14; Điều 15; Điều 17

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

03/8/2018

 Tổng số: 11 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 427/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu427/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2019
Ngày hiệu lực31/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 427/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 427/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 427/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu427/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Vinh
       Ngày ban hành31/01/2019
       Ngày hiệu lực31/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 427/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 427/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh

           • 31/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực