Quyết định 41/2016/QĐ-UBND

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý bán hàng đa cấp Hà Tĩnh 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 29/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh đa cấp Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý bán hàng đa cấp Hà Tĩnh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2016/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; Thông tư số 42/2014/NĐ-CP quản lý hoạt động bán hàng đa cấp">24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương hướng dẫn một số quy định tại Nghị định s 42/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2844/QĐ-BCT ngày 10/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế phi hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 1184/SCT-QLTM ngày 15/8/2016; của Sở Tư pháp tại Văn bn số 372/BC-STP ngày 02/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành: Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưng các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương (B/c);
- TTr Tnh ủy, TTr HĐND tnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban chđạo 389 tnh;
- Lưu: VT, TM;
Gửi: Bản giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 41/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã); cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước và hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tnh.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp hoạt động đúng quy định của pháp luật; đng thời xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp, các sở, ngành, địa phương, các cơ quan có trách nhiệm chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn trong tỉnh; cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh; xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo; xác nhận nội dung liên quan đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chun, đo lường chất lượng và các nội dung khác liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động bán hàng đa cấp và xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

4. Tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương, phân công lãnh đạo, cử đầu mối, nhân lực... theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản hoạt động bán hàng đa cấp. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường, xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất về các nội dung cần phối hợp để kịp thời thống nhất, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ và hiệu quả.

3. Khi cần sự phối hợp của cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý kịp thời nội dung công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp: Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị ban hành văn bản, trực tiếp gặp gỡ để trao đổi hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo chức năng nhiệm vụ; đồng thời khi kết thúc phối hợp báo cáo chi tiết cho UBND tỉnh kết quả phi hợp của các cơ quan, đơn vị đối với từng vụ việc, từng nội dung công việc, để biết, xem xét chỉ đạo.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp, đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra có trách nhiệm: Bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành; kết quả thực hiện gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 5. Trách nhiệm chung

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của pháp luật liên quan, thường xuyên kim tra, hướng dn, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương liên quan trong công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, xử lý việc thực hiện quy định pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Chủ động xây dng kế hoạch; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp. Phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật khi có đề nghị; chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy chế phối hợp.

4. Trao đổi thông tin công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và nguồn gốc, giá cả, chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

5. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan; tuyên truyền giáo dục pháp luật về bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và nhân dân trên địa bàn.

6. Chủ động xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin liên quan để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên website của cơ quan, đơn vị mình để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị liên quan biết, thực hiện.

7. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, đoàn thể không được ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trái quy định hoặc không đúng thẩm quyền.

Điều 6. Sở Công Thương

1. Là Cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hot động bán hàng đa cấp trên địa bàn tnh theo quy định pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Phối hợp các cấp chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì cấp giấy: Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; xác nhận tiếp nhận Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành và các thủ tục hành chính khác theo ủy quyền của Bộ Công Thương.

4. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức bán hàng đa cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cấp; phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định. Đnghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định, nếu doanh nghiệp vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp.

5. Khi tiếp nhận được các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thì Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan liên quan để chủ động xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đối với đơn thư phản ánh của cá nhân, tập thể được gửi đến Sở Công Thương về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định.

Công bố thông tin về doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp vi phạm quy định của pháp luật và kết quả xử lý trên Website của cơ quan, đơn vị, phương tiện thông tin đại chúng hoặc gửi thông báo bằng văn bản để các tổ chức, cá nhân và người dân biết.

Điều 7. Công an tỉnh

1. Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp tuân thủ quy định pháp luật; tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng của người dân, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái quy định pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Chủ động, phối hợp với cơ quan có liên quan lập kế hoạch, chương trình tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Đưa lĩnh vực bán hàng đa cấp vào đối tượng quản lý đặc biệt, thường xuyên nắm thông tin, theo dõi, giám sát để ngăn chặn kịp thời và xử lý các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp, các tổ chức và cá nhân khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật

4. Phối hợp với Sở Công Thương, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các cấp và các tổ chức, cá nhân liên quan để tiếp nhận, xử lý các phản ánh của tổ chức, người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

5. Thực hiện xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

6. Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã làm đầu mối, thường xuyên phối hợp với UBND cùng cấp trong việc giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 8. Sở Y tế

1. Cấp và quản lý theo quy định các giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm, việc, đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành quản lý đối với các mặt hàng thực phẩm chức năng, các nội dung khác liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp thuộc chức năng quản lý của ngành.

Kiểm tra, giám sát doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm trong lĩnh vực quản lý của ngành; việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phm... trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý, ngăn ngừa các hành vi vi phạm của tổ chức bán hàng đa cấp đối với hàng hóa, dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe theo quy định tại Đim b Khoản 1 Điều 5 và Điều 18 của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với cơ sở, địa điểm kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm khác liên quan của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

Điều 9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, định hướng phương tiện thông tin đại chúng đóng trên địa bàn; tăng cường các trang viết, phóng sự về hoạt động bán hàng đa cấp; tuyên truyền, giải thích cho người dân nhận diện ra các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính để không bị dụ d, đng thời tham gia tố cáo hành vi vi phạm lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức cá nhân liên quan.

Điều 10. Sở Tài chính, Cục Thuế

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá, về thuế đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đúng quy định của Luật giá, các Luật thuế, phí, lệ phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp, người được bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí, lệ phí; phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, về giá và các quy định khác có liên quan của doanh nghiệp, người bán hàng đa cấp trên địa bàn; kim soát đầy đủ lượng thuế, phí, lệ phí phát sinh của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

Điều 11. UBND cấp huyện

1. Chịu trách nhiệm chính về quản lý nhà nước đối với các hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, quần chúng phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

Chđạo Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện, Hội Bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện, mạng lưới truyền thanh cấp xã tuyên truyền đến mọi người dân các quy định pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp, các chiêu thức dụ dỗ, lừa đảo người tiêu dùng để huy động vốn trái vi quy định của pháp luật. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tuyên truyền đến tận thôn, tổ dân phố cảnh giác với thđoạn biến tướng của hoạt động bán hàng đa cấp; kịp thời phát giác và phi hợp xử lý khi có hành vi vi phạm của tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp của UBND cấp xã. Xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng trên địa bàn.

4. Chỉ đạo phòng chuyên môn liên quan và UBND cấp xã thiết lập đường dây nóng làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp đlừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

5. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý; chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái quy định pháp luật trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thm quyn xử lý các hành vi vi phạm đúng quy định pháp luật.

6. Định kỳ và đột xuất (nếu có đề nghị) rà soát, hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp và tình hình hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, tổng hợp báo cáo UBND tnh và các sở, ngành liên quan theo quy định.

7. Thường xuyên phối hợp vi cơ quan công an cùng cấp để kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Điều 12. UBND cấp xã

1. Theo dõi, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến bán hàng đa cấp trên địa bàn, chủ động kiểm tra các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan của tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp, trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải báo ngay về UBND cấp huyện, Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan để kiểm tra, xử lý.

Thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an trên địa bàn để kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp và việc cư trú của công dân trên địa bàn; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, kịp thời phi hợp với lực lượng Công an đến hiện trường kim tra, bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo với cơ quan cấp trên trực tiếp, Sở Công Thương và các cơ quan chức năng liên quan để có phương án xử lý theo quy định.

2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và quy định pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; thông báo các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động bán hàng đa cấp để mọi người biết và cảnh giác. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền và trách nhiệm trong việc quản lý cá nhân hoạt động về bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Lập đường dây nóng và giao cho Trưng thôn, Tổ trưng tổ dân phố, Công an hoặc đại diện các tổ chức khác làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ảnh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

Điều 13. Các sở, ban, ngành liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, kim tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bản; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng chức năng nhiệm vụ và thm quyền được giao.

Có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan chủ trì (Sở Công Thương) thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực mình khi được giao.

Điều 14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên và hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các cấp

Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp cho các tchức thành viên, đoàn viên, hội viên và người dân biết, thực hiện. Cung cấp thông tin, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tchức, đơn vị mình,

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 16. Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất các sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp, đánh giá công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương). Giao Sở Công Thương đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan; tổng hợp đánh giá tình hình quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất hình thức khen thưởng và kỷ luật liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp,

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tnh bổ sung, sửa đổi Quy chế./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2016/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 41/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/09/2016
Ngày hiệu lực 22/09/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/08/2018
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý bán hàng đa cấp Hà Tĩnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý bán hàng đa cấp Hà Tĩnh 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 41/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Dương Tất Thắng
Ngày ban hành 12/09/2016
Ngày hiệu lực 22/09/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/08/2018
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 41/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý bán hàng đa cấp Hà Tĩnh 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý bán hàng đa cấp Hà Tĩnh 2016