Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy chế phối hợp quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 41/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý bán hàng đa cấp Hà Tĩnh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 22/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy chế phối hợp quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2016/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 42/2014/NĐ-CP quản lý hoạt động bán hàng đa cấp">24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương hướng dẫn một số quy định tại Nghị định s 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 740/SCT-QLTM ngày 06/6/2016, Báo cáo thẩm định số 372/BC-STP ngày 02/6/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Công Thương;
- Cục Quản lý Cạnh tranh;
- TT Tnh y, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (để t kiểm tra văn bn);
- Lưu: VT, TM, CN1;
- Gửi: VB điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

QUY CH

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Đi tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện), UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã), tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động đúng quy định của pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp, các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn trong tỉnh; cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh; xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo; xác nhận nội dung liên quan đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và các nội dung khác liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát và xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

4. Tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đi, b sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cp.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Các cơ quan có trách nhiệm thường xuyên phi hp Sở Công Thương, phân công đu mối (lãnh đạo và chuyên viên) theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị mình.

2. Các cơ quan phối hp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất về các nội dung cần phối hợp để kịp thời thống nhất, triển khai thực hiện.

3. Khi cần sự phối hợp của cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý kịp thời nội dung công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp, các sở, ban, ngành, địa phương ban hành văn bản, trực tiếp gặp gỡ đ trao đi hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo chức năng nhiệm vụ; đồng thời khi kết thúc phi hợp báo cáo chi tiết cho UBND tỉnh kết quả phối hợp của các cơ quan, đơn vị đi với từng sự vụ, tng nội dung công việc, để biết, xem xét chỉ đạo.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phi hợp giữa các cơ quan liên quan, đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra có trách nhiệm: Bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả gửi Sở Công Thương tổng hợp.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 5. Trách nhiệm chung

1. Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của pháp luật liên quan, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Chủ động, phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cp; cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật khi có đnghị; chđịnh đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy chế phối hợp.

3. Trao đổi thông tin công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp, người tham gia và nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật an toàn vệ sinh thực phẩm và quy định khác của pháp luật liên quan; tuyên truyền giáo dục pháp luật về bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp.

5. Chủ động xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin liên quan để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cp trên website của cơ quan, đơn vị mình để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị liên quan biết.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Là Cơ quan đầu mi, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Phối hợp các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

3. Chủ trì cấp giấy: Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành và các thủ tục hành chính khác theo ủy quyền của Bộ Công Thương.

4. Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức bán hàng đa cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cấp; phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định. Đnghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định, nếu doanh nghiệp vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp.

5. Khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thì Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan để chủ động xác minh, điều tra, kiểm tra và xlý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm xử lý vi phạm theo quy định.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đối với đơn thư phản ánh ca cá nhân được gửi đến S Công Thương về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Quản lý tốt tạm trú, tạm vắng của người dân trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái quy định pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc các tchức, cá nhân bán hàng đa cấp tuân thủ quy định pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cp của các doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Chủ động, phối hợp với cơ quan có liên quan lập kế hoạch, chương trình tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Đưa lĩnh vực bán hàng đa cấp vào đối tượng quản lý đặc biệt, thường xuyên theo dõi, giám sát đngăn chặn kịp thời và xử lý các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Phối hp với Sở Công Thương, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan để tiếp nhận, xử lý các phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

5. Thc hiện xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về du hiệu vi phạm đi với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình.

Điều 8. Trách nhim của Sở Y tế

1. Cấp các giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm,việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đi với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực Y tế quản lý đối với các mặt hàng thực phẩm chức năng và các nội dung khác liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc quảng cáo sản phẩm trong lĩnh vực quản lý của ngành Y tế; việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý, ngăn ngừa các hành vi tổ chức bán hàng đa cấp đối với hàng hóa, dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe theo quy định tại Điều 5 khoản 1 điểm b và Điều 18 của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với cơ sở, địa đim kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh

1. Hướng dẫn các doanh nghiệp được bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế, phí theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí, lệ phí, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật Thuế và các quy định liên quan của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn; kiểm soát đy đủ lượng thuế, phí, lệ phí phát sinh của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

Điều 10. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Chịu trách nhiệm chính về quản lý nhà nước đối với các hoạt động bán hàng đa cp trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, quần chúng phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

Chỉ đạo Đài Truyền thanh, Truyền hình cấp huyện, Hội Bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện, mạng lưới truyền thanh cấp xã tuyên truyền đến mọi người dân các quy định pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp, các chiêu thức dụ dỗ, lừa đảo người tiêu dùng để huy động vốn trái với quy định của pháp luật. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tuyên truyền đến tận thôn, tổ dân phố cảnh giác với thủ đoạn biến tướng của hoạt động bán hàng đa cấp; kịp thời phát giác và phối hợp xử lý khi có hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý; chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái quy định pháp luật trên địa bàn qun lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm đúng quy định pháp luật.

4. Định kỳ và đột xuất (nếu có đề nghị) rà soát, hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, tổng hợp báo cáo tình hình bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Điều 11. Trách nhiệm của UBND cấp xã

1. Theo dõi, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến bán hàng đa cấp trên địa bàn (bao gồm cá nhân hoạt động thương mại cư trú trên địa bàn và cá nhân nơi khác thường xuyên đến địa bàn quản lý hoạt động thương mại); chủ động kiểm tra các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan của tổ chức bán hàng đa cấp trên địa bàn, trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải báo ngay về Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan để kiểm tra, xử lý.

2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và quy định pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cp tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

3. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền và trách nhiệm trong việc quản lý cá nhân hoạt động về bán hàng đa cấp trên địa bàn.

4. Nghiêm cấm Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể cấp xã ban hành các văn bản giới thiệu các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn.

5. Lập đường dây nóng và giao cho Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ảnh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

Điều 12. Các sở, ban, ngành liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật.

Có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan chủ trì - Sở Công Thương thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực mình khi được đề nghị.

Chương III

T CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tích cực phi hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân phối hợp triển khai, thực hiện Quy chế này.

Điều 14. Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất (nếu có yêu cầu) các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành, địa phương mình phụ trách cho UBND tỉnh (qua sCông Thương). Giao Sở Công Thương đôn đốc, theo dõi việc thực hiện phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan; định kỳ tổng hp kết quả, lập danh sách các đơn vị thực hiện tốt, chưa tốt để đề xuất hình thức khen thưởng và kỷ luật trong hoạt động quản lý bán hàng đa cấp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Công Thương, để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi Quy chế./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2016/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/06/2016
Ngày hiệu lực 08/07/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/09/2016
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy chế phối hợp quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy chế phối hợp quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Hà Tĩnh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Dương Tất Thắng
Ngày ban hành 28/06/2016
Ngày hiệu lực 08/07/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/09/2016
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy chế phối hợp quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Hà Tĩnh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy chế phối hợp quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Hà Tĩnh