Quyết định 29/2018/QĐ-UBND

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh đa cấp Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2018/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 196/TTr-SCT ngày 23/7/2018; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 179/BC-STP ngày 15/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2018 và thay thế Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương (B/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Văn phòng TT BCĐ 389 t
nh;
- Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh;
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;

- Các ban, ngành, đoàn th
cấp xã;
- Lưu: VT, KT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 29/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã); cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định của pháp luật; đồng thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan; đơn vị, cá nhân có trách nhiệm chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp và thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận, nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo; xác nhận nội dung liên quan đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hóa đơn chứng từ và các nội dung khác liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

3. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

4. Tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương, phân công lãnh đạo, cử đầu mối, cung cấp đường dây nóng, tổ chức thực hiện Quy chế này, khi có sự thay đổi về nhân sự phải bổ sung kịp thời để cơ quan đầu mối cập nhật, công bố đến các đơn vị liên quan biết, theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất về các nội dung cần phối hợp để kịp thời thống nhất, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ và hiệu quả.

3. Khi cần sự phối hợp của cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý kịp thời nội dung công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị ban hành văn bản trực tiếp gặp gỡ để trao đổi hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo chức năng nhiệm vụ; đồng thời khi kết thúc phối hợp phải báo cáo UBND tỉnh kết quả phối hợp của các cơ quan, đơn vị đối với từng vụ việc, từng nội dung công việc để biết, xem xét chỉ đạo.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp: Đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra có trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra, chịu trách nhiệm về kinh phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành, kết quả thực hiện gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

5. UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, đoàn thể, đơn vị thuộc thôn, khối phố chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Điều 5. Trách nhiệm chung

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của pháp luật liên quan thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương liên quan trong công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, xử lý việc thực hiện quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Chủ động xây dựng kế hoạch; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật khi có đề nghị; chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện Quy chế.

4. Trao đổi thông tin công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp và nguồn gốc, giá cả, chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan; tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và nhân dân trên địa bàn.

6. Chủ động xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin liên quan để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên website của cơ quan, đơn vị mình để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

7. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, đoàn thể không được ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái quy định hoặc không đúng thẩm quyền.

8. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức cơ quan thực hiện đúng quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 6. Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và chính quyền địa phương phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp; tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp.

3. Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương và các thủ tục hành chính khác theo quy định.

4. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán bàng đa cấp đã được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cấp; phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật nếu phát hiện doanh nghiệp vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Khi tiếp nhận được các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thì Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan liên quan để chủ động xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm theo đơn thư phản ánh của cá nhân, tổ chức gửi đến Sở Công Thương về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn khi có yêu cầu hoặc phát hiện có những hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

7. Công bố thông tin về doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên website của cơ quan, đơn vị các thông tin liên quan đến các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

8. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các nhiệm vụ khác theo quy định.

Điều 7. Công an tỉnh

1. Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tuân thủ quy định pháp luật; tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng của người dân, cá nhân liên quan trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái quy định pháp luật.

2. Chủ động, phối hợp với cơ quan có liên quan lập kế hoạch, chương trình tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Thường xuyên nắm thông tin, theo dõi, giám sát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

5. Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã làm đầu mối, thường xuyên phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn của UBND cùng cấp trong việc giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 8. Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo, phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định; xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền.

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Sở Khoa học và Công nghệ

1. Tổ chức kiểm tra, xác minh, phân tích, hiệu chuẩn, kiểm nghiệm, tính xác thực các sản phẩm có công bố hợp chuẩn, hợp quy và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với những sản phẩm chưa được phổ biến rộng rãi.

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lượng và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền.

Điều 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với các loại sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành phụ trách.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành phụ trách khi được yêu cầu.

Điều 11. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, định hướng các phương tiện thông tin đại chúng đóng trên địa bàn tăng cường các trang viết, phóng sự về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp; động viên người dân tham gia tố cáo hành vi vi phạm lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức cá nhân liên quan.

Điều 12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại rà soát, kiểm soát lượng tiền giao dịch qua hệ thống ngân hàng của các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

Điều 13. Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan và các thành viên khác của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh)

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá, thuế đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đúng quy định của Luật Giá, các Luật về Thuế, Luật Phí và lệ phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí lệ phí; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về thuế, giá và các quy định khác có liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

4. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn, thể liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

Điều 14. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện

1. Độc lập khảo sát, thử nghiệm; công bố kết quả khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do đơn vị thực hiện; thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo yêu cầu; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã thúc đẩy thành lập Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội.

Điều 15. Các sở, ban, ngành liên quan khác

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

2. Phối hợp với cơ quan chủ trì (Sở Công Thương) thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực mình khi được giao.

Điều 16. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chịu trách nhiệm chính về quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình cấp huyện, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện, mạng lưới truyền thanh cấp xã tuyên truyền để người dân biết các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các chiêu thức lừa đảo người tiêu dùng để huy động vốn trái với quy định pháp luật. Chỉ đạo UBND cấp xã tuyên truyền đến thôn, tổ dân phố cảnh giác với thủ đoạn biến tướng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; kịp thời phát giác và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

3. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật về hoạt động, kinh doanh theo phương thức đa cấp của UBND cấp xã. Xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng trên địa bàn.

4. Chỉ đạo phòng chuyên môn liên quan và UBND cấp xã thiết lập đường dây nóng làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

5. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn quản lý; chủ động giám sát, phát hiện các đối tượng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái quy định pháp luật trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật.

6. Định kỳ, hoặc đột xuất rà soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và tình hình hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan theo quy định.

7. Thường xuyên phối hợp với cơ quan công an kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

Điều 17. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Theo dõi, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; chủ động kiểm tra các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan của tổ chức, cá nhân, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải báo ngay về UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và việc cư trú của công dân trên địa bàn; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, kịp thời phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường đến hiện trường kiểm tra, bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo với cơ quan cấp trên trực tiếp và các cơ quan chức năng liên quan để có phương án xử lý theo quy định pháp luật.

2. Thành lập tổ kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn khi có đề nghị của Sở Công Thương; thành phần gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã làm tổ trưởng, các thành viên: Trưởng Công an cấp xã, 01 công chức cấp xã, 1 thôn trưởng/khối trưởng; mời 01 kiểm soát viên thị trường (thuộc đội Quản lý thị trường phụ trách địa bàn), 01 công chức cấp huyện, 01 hội viên Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện và Trưởng các đơn vị thuộc cấp xã, thôn/khối phố (nếu xét thấy cần thiết) để giám sát, kiểm tra, xử lý khi có vi phạm.

3. Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; thông báo các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để người dân biết và cảnh giác. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

4. Lập đường dây nóng và giao cho Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Công an hoặc đại diện các tổ chức khác thuộc UBND cấp xã làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

Điều 18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể

Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và người dân biết, thực hiện. Cung cấp thông tin, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị mình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Chế độ báo cáo

Định kỳ vào ngày 20/12 hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổng hợp, đánh giá công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành, địa bàn phụ trách, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương). Giao Sở Công Thương đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan; tổng hợp đánh giá tình hình quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất hình thức khen thưởng và kỷ luật liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 20. Điều khoản thi hành

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi Quy chế./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2018
Ngày hiệu lực10/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh đa cấp Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh đa cấp Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýDương Tất Thắng
       Ngày ban hành27/07/2018
       Ngày hiệu lực10/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 29/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh đa cấp Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh đa cấp Hà Tĩnh

          • 27/07/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/08/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực