Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế cầu Treo kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi 44/2015/QĐ-UBND phí công trình cửa khẩu cầu Treo Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 18/2018/QĐ-UBND sửa đổi thu phí phương tiện ra vào cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi 44/2015/QĐ-UBND phí công trình cửa khẩu cầu Treo Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2017/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY CHẾ PHỐI HỢP THU PHÍ SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN RA, VÀO CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2015/QĐ-UBND NGÀY 09/4/2015 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Thông tư số 72/2013/QĐ-TTg chính sách tài chính khu kinh tế cửa khẩu">109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Tờ trình số 07/KKT-KHTC ngày 05/5/2017; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 162/BC-STP ngày 24/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh:

1. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“Điều 4. Ban Quản lý chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện nhiệm vụ thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế cầu Treo; Cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo”.

2. Sửa đổi Điểm g Khoản 1 Điều 7 như sau:

“g. Các thành phần tham gia ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào Tờ khai nộp phí.”

3. Sửa đổi mẫu Tờ khai nộp phí (có mẫu kèm theo).

4. Sửa đổi Điều 8 như sau:

“Điều 8. Quy trình phối hợp thực hiện thu phí

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, dịch vụ có phương tiện vận tải hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế cầu Treo thuộc đối tượng nộp phí, được cán bộ Ban Quản lý phát Tờ khai nộp phí theo mẫu in sẵn; đối tượng nộp phí thực hiện kê khai theo các nội dung yêu cầu của Tờ khai.

2. Khi đối tượng nộp phí làm thủ tục thông quan, cán bộ Hải quan kiểm tra đối chiếu nếu đúng với đối tượng nộp phí, số lượng xe, biển kiểm soát, loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu thì xác nhận vào Tờ khai nộp phí (trang 2); nếu đối tượng nộp phí kê khai không đúng nội dung thì cán bộ Hải quan yêu cầu đối tượng nộp phí phải kê khai lại đúng theo quy định và xác nhận vào Tờ khai nộp phí (trang 2).

3. Cán bộ Ban Quản lý nhận lại Tờ khai, kiểm tra tải trọng xe, phương tiện, số tiền phí phải nộp, ký xác nhận vào Tờ khai và tiến hành thu phí. Sau khi nộp đủ tiền phí đối tượng nộp phí được cấp biên lai thu phí kèm theo Tờ khai nộp phí.

Biên lai thu phí lập thành 2 liên: Liên 1 lưu Ban Quản lý và liên 2 giao đối tượng nộp phí.

4. Đối tượng nộp phí phải xuất trình Tờ khai nộp phí (có xác nhận của cán bộ Hải quan và Ban Quản lý) và biên lai thu phí cho Bộ đội Biên phòng kiểm tra tại cửa khẩu hàng vận chuyển ra, vào; Bộ đội Biên phòng thu lại Tờ khai nộp phí và tiếp tục tác nghiệp. Cuối ngày, Bộ đội Biên phòng giao lại Tờ khai nộp phí cho cán bộ Ban Quản lý và ký xác nhận vào Biên bản tổng số thu trong ngày.”

5. Sửa đổi Khoản 1 Điều 10 như sau:

“1. Chỉ đạo, kiểm tra Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phân công cán bộ kiểm tra đối chiếu xác nhận vào Tờ khai nộp phí số lượng xe, biển kiểm soát, loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu”.

6. Sửa đổi Khoản 1 Điều 11 như sau:

“1. Chỉ đạo, kiểm tra Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phân công cán bộ kiểm soát phương tiện vận chuyển hàng hóa thuộc đối tượng nộp phí theo đúng quy định trước khi cho phương tiện qua cửa khẩu và cuối ngày ký xác nhận với Ban Quản lý cửa khẩu thống nhất số thu trong ngày”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, Cục Thuế Hà Tĩnh, Cục Hải quan Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- T.Tr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- TT Công báo và Tin học;
- Lưu: VT, TM;
Gửi: Bản giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

BAN QUẢN LÝ KKT
TỈNH HÀ TĨNH
BAN QUẢN LÝ CỬA KHẨU
QUỐC TẾ CẦU TREO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI NỘP PHÍ SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN RA VÀO CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO

Số: ….............

Tên tổ chức, cá nhân kê khai:......................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................

Tờ khai hải quan □ ;   Tờ khai phương tiện

TT

Tờ khai

Tải trọng xe, phương tiện (tấn)

Biển kiểm soát phương tiện

Loại hình hàng hóa xuất, nhập khẩu

Số tiền phí phải nộp (VNĐ)

Ghi chú

Số

Ngày/tháng/ năm

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

Số tiền bằng chữ: …......................................................................................................................

 

Ngày ….../...../.........
Người nộp phí
(Ký ghi rõ họ tên)

Ngày ….../...../.........
Cán bộ thu phí
(Ký ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN

- Đối tượng nộp phí:

- Số lượng xe:

- Biển kiểm soát:

- Loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu:

 

Ngày....../....../.......
Cán bộ Hải quan
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/05/2017
Ngày hiệu lực 15/06/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/05/2018
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi 44/2015/QĐ-UBND phí công trình cửa khẩu cầu Treo Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi 44/2015/QĐ-UBND phí công trình cửa khẩu cầu Treo Hà Tĩnh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành 29/05/2017
Ngày hiệu lực 15/06/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/05/2018
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi 44/2015/QĐ-UBND phí công trình cửa khẩu cầu Treo Hà Tĩnh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi 44/2015/QĐ-UBND phí công trình cửa khẩu cầu Treo Hà Tĩnh