Quyết định 23/2015/QĐ-UBND

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 642/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2015/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2015/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ ĐỤNG ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Thông tư số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (kèm biên bản thống nhất giữa các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh ngày 17/6/2015) tại Tờ trình số 1506/TT-STNMT- ĐGĐ&BT ngày 19/6/2015 và Văn bản số 1578/TNMT-ĐGĐ&BT ngày 24/6/2015 kèm Báo cáo thẩm định số 1029/BC-STP ngày 24/6/2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện giao đất, cho thuê đất tại các danh mục thuộc Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh;

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ban hành quyết định này đến hết ngày 31/12/2015.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện theo đúng trình tự hiện hành; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Định kỳ hằng quý, tổng hợp kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đảm bảo khách quan, chính xác và đúng quy định; hết thời hạn ủy quyền, tổng hợp kết quả, báo cáo và tham mưu đề xuất UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- Đồng chí Bí thư, các PBT Tỉnh ủy (để b/c);
- TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- TT. HĐND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh, Phó VP/UB tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC1, NL2.
Gửi: VB giấy (52b) + Điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2015
Ngày hiệu lực05/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2015/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2015/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành25/06/2015
        Ngày hiệu lực05/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2015/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2015/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Hà Tĩnh