Quyết định 26/2013/QĐ-UBND

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đào tạo nhân lực Khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 53/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đào tạo nhân lực Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đào tạo nhân lực Khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Văn bản số 2573/BGDĐT-GDĐH ngày 18/4/2013 về việc đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 425/LĐTBXH-DN ngày 17/5/2013 về cơ chế, chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Trường Đại học Hà Tĩnh và Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đối tượng và điều kiện hưởng chính sách

1. Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại 03 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình được tuyển sinh theo cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực trình độ đại học cho Khu kinh tế Vũng Áng năm 2013 (1.200 chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao năm 2013 tại Văn bản số 2573/BGDĐT-GDĐH ngày 18/4/2013);

Có cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng tối thiểu là 5 năm. Nếu sau 24 tháng tốt nghiệp mà các doanh nghiệp, các chủ dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng không tuyển dụng thì sẽ được chủ động liên hệ công tác ở nơi khác.

2. Các Trường Đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu đào tạo nhân lực phục vụ Khu kinh tế Vũng Áng năm 2013.

Điều 2. Chính sách hỗ trợ

1. Đối với người học:

a) Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời đủ các điều kiện nêu tại Mục 1 Điều 1 Quyết định này, được hỗ trợ:

- Hỗ trợ 50% học phí trong khóa học;

- Hỗ trợ 100% tiền ở ký túc xá hàng tháng. Trường hợp nhà trường nơi sinh viên đang theo học không bố trí được chỗ ở ký túc xá mà sinh viên phải tự thuê ở ngoài thì được hỗ trợ theo mức giá chỗ ở ký túc xá của nhà trường, số còn thiếu sinh viên phải tự bỏ kinh phí bổ sung;

- Hỗ trợ bù lãi suất 0,5%/tháng cho sinh viên vay tín dụng theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với sinh viên thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP thì thực hiện theo chế độ hiện hành.

b) Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An và Quảng Bình không thuộc đối tượng hỗ trợ nêu tại Điểm a Mục 1 Điều 2 Quyết định này như sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh.

2. Đối với các Trường được giao đào tạo nhân lực cho KKT Vũng Áng:

a) Được hỗ trợ kinh phí đào tạo (ngoài học phí) tính cho tất cả sinh viên có hộ khẩu thường trú tại 03 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình theo quy định của nhà trường và theo khung quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho từng năm học, từng mã ngành cụ thể.

b) Riêng Trường Đại học Hà Tĩnh, ngoài chính sách nêu trên còn được hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động quảng bá tuyển sinh đối với 1.200 chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ

Nguồn ngân sách tỉnh bố trí hàng năm cho công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các Sở, ngành

a) Trường Đại học Hà Tĩnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng tham mưu xây dựng Văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; quảng bá tuyển sinh gắn với tuyên truyền chính sách, hướng dẫn quy trình, thủ tục hỗ trợ; thực hiện kiểm tra và định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh;

- Căn cứ vào kết quả tuyển sinh đào tạo, tổng hợp, lập dự toán kinh phí hỗ trợ theo từng học kỳ (trong đó ghi rõ các khoản hỗ trợ cho sinh viên, hỗ trợ cho các Trường được giao nhiệm vụ đào tạo), báo cáo Sở Tài chính thẩm định và trình UBND kinh phí xem xét, quyết định cấp kinh phí để thực hiện.

b) Sở Tài chính:

- Phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh và các ngành liên quan tham mưu Văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ; đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách;

- Thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ do Trường Đại học Hà Tĩnh lập, tham mưu bố trí nguồn kinh phí, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định để thực hiện.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng Văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ. Tham gia quảng bá tuyển sinh gắn với tuyên truyền chính sách, hướng dẫn quy trình, thủ tục hỗ trợ;

- Phối hợp kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, nhất là thực hiện cam kết của sinh viên sau khi tốt nghiệp làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng Văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ. Tham gia quảng bá tuyển sinh gắn với tuyên truyền chính sách, hướng dẫn quy trình, thủ tục hỗ trợ.

e) Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng:

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng Văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ;

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ này đến từng doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án và người lao động trong Khu kinh tế Vũng Áng; làm việc với các doanh nghiệp, chủ dự án có kế hoạch, lộ trình tiếp nhận sinh viên được đào tạo theo chính sách này sau khi tốt nghiệp;

- Phối hợp kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định này, nhất là việc thực hiện cam kết của sinh viên sau khi tốt nghiệp, kết quả tiếp nhận sinh viên vào làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng.

g) Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Đăng tải công khai về đối tượng, điều kiện tuyển sinh theo cơ chế đặc thù và chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng của tỉnh để nhân dân, nhất là các thí sinh biết, đăng ký tham gia dự tuyển.

2. Trách nhiệm của các Trường Đại học được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng:

- Tham gia quảng bá tuyển sinh, gắn với tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ của tỉnh Hà Tĩnh;

- Căn cứ các quy định tại Quyết định này, kết quả tuyển sinh đào tạo tổng hợp, lập dự án kinh phí hỗ trợ theo từng học kỳ (trong đó ghi rõ các khoản hỗ trợ cho sinh viên, hỗ trợ cho nhà trường) gửi Trường Đại học Hà Tĩnh để tổng hợp báo cáo theo quy định;

- Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

2. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến về đối tượng, điều kiện tuyển sinh theo cơ chế đặc thù và chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng của tỉnh để nhân dân, nhất là các thí sinh biết và đăng ký tham gia dự tuyển.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành, Hiệu trưởng các Trường Đại học liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- PTT Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ KGVX, VP Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Trường Đại học đào tạo cho KKT Vũng Áng;
- Các Sở: Lao động - TBXH; Tài chính; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp;
- BQL Khu kinh tế Vũng Áng;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Hà Tĩnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu VT, TH, VX;
- Gửi Văn bản giấy và Thư điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2013
Ngày hiệu lực13/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đào tạo nhân lực Khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đào tạo nhân lực Khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýNguyễn Thiện
       Ngày ban hành03/07/2013
       Ngày hiệu lực13/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 26/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đào tạo nhân lực Khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2013/QĐ-UBND hỗ trợ đào tạo nhân lực Khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh