Quyết định 34/2015/QĐ-UBND

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND quy định bổ sung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND bổ sung giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 3211/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản của ủy ban tỉnh hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2015/QĐ-UBND bổ sung giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2015/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/09/1995 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 giữa Bộ Y tế với Bộ Tài chính Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc qui định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bổ sung, điều chỉnh mức thu giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; một số loại phí, lệ phí khác áp dụng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định bổ sung giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 14228/BTC-QLG ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính về việc thẩm quyền ban hành mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2255/STC-GCS ngày 27/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định bổ sung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

STT

STT theo mục

Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Mức giá dịch vụ (VND)

Ghi chú

1

2

3

4

5

 

C1.2.6

MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X- QUANG KHÁC

 

 

1

28

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy

2.000.000

Bao gồm cả thuốc cản quang

 

C2

CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI

 

 

2

43

Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE)

1.250.000

Chưa bao gồm chi phí Catheter

3

45

Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác)

1.500.000

 

4

58

Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

730.000

Bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp vi tính và chưa tính thuốc cản quang

 

C3.2

SẢN PHỤ KHOA

 

 

5

14

Lọc, rửa, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

535.000

 

 

C3.3

MT

 

 

6

11

Lấy dị vật kết mạc nông một mắt

20.000

 

Điều 2. Giao Sở Y tế hướng dẫn việc thực hiện bổ sung giá ngày giường, giá phẫu thuật, thủ thuật được quy định tại Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh đối với các dịch vụ nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo Tin học - VP UBND tỉnh;
- Các tổ chuyên viên;
- Lưu: VT, TH, VX1
- Gửi: Văn bản giấy và điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2015
Ngày hiệu lực14/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2015/QĐ-UBND bổ sung giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2015/QĐ-UBND bổ sung giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýNguyễn Thiện
       Ngày ban hành04/08/2015
       Ngày hiệu lực14/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 34/2015/QĐ-UBND bổ sung giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2015/QĐ-UBND bổ sung giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước Hà Tĩnh