Quyết định 3211/QĐ-UBND

Quyết định 3211/QĐ-UBND về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực thi hành trong năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 3211/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản của ủy ban tỉnh hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3211/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp lut;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 2071/BC-SYT ngày 21/10/2017, báo cáo đề xuất của Sở Tư pháp tại Văn bản số 609/STP-XDVB ngày 20/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản QPPL của UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành trong năm 2017 (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm
tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCHC (Tỉnh ủy);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- UBKT, các Ban, Văn phòng - Tỉnh ủy;
- Các Ban, Văn phòng - HĐND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH t
nh;
- Lưu:
VT, KGVX1 (22);
- Gửi: Điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Vinh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHAM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHAN DÂN TỈNH HẾT LỰC THI HÀNH NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 3211/QĐ-UNND ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh)

 

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 2774/QĐ-UBND ngày 22/9/2010

Về việc quy định bổ sung, điều chỉnh viện phí; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; lệ phí thu từ vé giữ xe đạp, vé đi thuyền tại chùa Hương Tích;

- Văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành (Nghị quyết số 121/2010/NQ-HĐND ngày 30/7/2010 của HĐND tỉnh khóa XV về quy định bổ sung, điều chỉnh phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; viện phí; một số loại lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh);

- Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Nghị quyết số 67/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của HĐND tnh; Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tnh Hà Tĩnh.

01/11/2017

2

Quyết định

Số 42/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012

Về việc quy định bổ sung, điều chỉnh mức thu giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước; một số loại phí, lệ phí khác áp dụng trên địa bàn tỉnh

- Văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành (Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tnh khóa XV về quy định bổ sung, điều chỉnh mức thu giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước; một số loại phí, lệ phí khác áp dụng trên địa bàn tỉnh).

- Được thay bởi Nghquyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tnh Hà Tĩnh

01/11/2017

3

Quyết định

S 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Về việc quy định bổ sung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành (Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND) tỉnh khóa XVI về quy định bổ sung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh);

- Được thay bởi Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

01/11/2017

4

Quyết

định

Số 34/2015/QĐ-UBND ngày 04/8/2015

Về việc quy định bổ sung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

01/11/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3211/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3211/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3211/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3211/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản của ủy ban tỉnh hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3211/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản của ủy ban tỉnh hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3211/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Vinh
       Ngày ban hành31/10/2017
       Ngày hiệu lực31/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 3211/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản của ủy ban tỉnh hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3211/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản của ủy ban tỉnh hết hiệu lực thi hành Hà Tĩnh

        • 31/10/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 31/10/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực