Nghị quyết 158/NQ-HĐND

Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2014 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015

Nội dung toàn văn Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2014 Chương trình xây dựng Nghị quyết tỉnh Nghệ An 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Tờ trình số 14/TTr-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014, ý kiến các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015 với tổng số 43 Nghị quyết như sau:

TT

Trích yếu văn bản

Cơ quan trình

Cơ quan thẩm tra

Thời gian trình

1

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015

UBND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 14

2

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội

Kỳ họp thứ 14

3

Nghị quyết quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ 14

4

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020

UBND tỉnh

Ban Kinh tế về Ngân sách

Kỳ họp thứ 14

5

Nghị quyết quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 14

6

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maket để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ chế phẩm Biogreen xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong đất trồng rau trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2017

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 14

7

Nghị quyết về nội dung chi, mức chi ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ 14

8

Nghị quyết về xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 31/12/2014 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ 14

9

Nghị quyết về mức phụ cấp cho cán bộ Lâm nghiệp cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn xã

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ 14

10

Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 14

11

Nghị quyết thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ 14

12

Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2016

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ 14

13

Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội năm 2016

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ 14

14

Nghị quyết về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ 14

15

Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu

UBND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách

Kỳ họp thứ 14

16

Nghị quyết về một số chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động giáo dục, dạy nghề, y tế, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách

Kỳ họp Thứ 14

17

Nghị quyết về việc bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020

UBND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách

Kỳ họp thứ 14

18

Nghị quyết về chính sách ưu đãi đặc thù nghề nghiệp đối với các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội

Kỳ họp thứ 14

19

Nghị quyết về phân bổ ngân sách Quốc phòng - An ninh cho hoạt động phòng cháy chữa cháy năm 2015 và phê duyệt ngân sách cho tiểu Dự án “Đầu tư trang bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Nghệ An từ năm 2015 đến năm 2018” theo Quyết định số 993/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 14

20

Nghị quyết về Quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội

Kỳ họp thứ 14

21

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2016

UBND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 15

22

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

UBND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 15

23

Nghị quyết quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống, mạng lưới y tế tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

UBND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội

Kỳ họp thứ 15

24

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014

UBND tnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 15

25

Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 15

26

Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2016 và ổn định đến năm 2020

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 15

27

Nghị quyết về phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp (thay thế Nghị quyết 165/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006)

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 15

28

Nghị quyết về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch, phí đấu giá; phí cầu treo, phí qua phà, qua đò, qua Âu vòm cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết 183/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh)

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 15

29

Nghị quyết về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 308/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của HĐND tỉnh)

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 15

30

Nghị quyết về phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 167/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh)

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 15

31

Nghị quyết về lệ phí cấp giấy phép xây dựng (thay thế Nghị quyết số 166/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An)

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 15

32

Nghị quyết về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh (thay thế Nghị quyết số 221/2008/NQ-HĐND ngày 18/6/2008 của HĐND tỉnh về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ hp thứ 15

33

Nghị quyết về lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ hp thứ 15

34

Nghị quyết về lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

UBND tnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 15

35

Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 15

36

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 15

37

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 15

38

Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 15

39

Nghị quyết về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất.

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 15

40

Nghị quyết đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Vinh

UBND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội

Kỳ họp thứ 15

41

Nghị quyết phát triển rừng nguyên liệu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn 2030

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 15

42

Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016

Thường trực HĐND tỉnh

 

Kỳ họp thứ 15

43

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016

Thường trực HĐND tỉnh

 

Kỳ họp thứ 15

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015.

2. Cơ quan trình dự thảo Nghị quyết chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức việc soạn thảo để trình Hội đồng nhân dân tỉnh đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động, tạo điều kiện để cơ quan thẩm tra tham gia vào quá trình soạn thảo; phối hợp với Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua.

3. Cơ quan thẩm tra dự thảo Nghị quyết phối hợp với các cơ quan soạn thảo để tham gia vào quá trình soạn thảo; chủ động khảo sát tình hình thực tế tại địa phương về những nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết; phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết và giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua.

4. Trường hợp có sự thay đổi hoặc ban hành mới về cơ chế, chính sách cần thiết phải có sự điều chỉnh chương trình trong thời gian giữa hai kỳ họp, HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, ý kiến các Ban HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Quốc hội; VP Chính phủ (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website: http://dbndnghean.vn;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu158/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực12/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 158/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2014 Chương trình xây dựng Nghị quyết tỉnh Nghệ An 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2014 Chương trình xây dựng Nghị quyết tỉnh Nghệ An 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu158/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýTrần Hồng Châu
        Ngày ban hành12/12/2014
        Ngày hiệu lực12/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2014 Chương trình xây dựng Nghị quyết tỉnh Nghệ An 2015

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2014 Chương trình xây dựng Nghị quyết tỉnh Nghệ An 2015

         • 12/12/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/12/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực