Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND Quy định về đối tượng vận động, mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND đối tượng vận động mức đóng góp Quỹ Quốc phòng An ninh Ninh Bình đã được thay thế bởi Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND bãi bỏ 16/2012/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ Quốc phòng Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 20/07/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND đối tượng vận động mức đóng góp Quỹ Quốc phòng An ninh Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2012/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG, MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 03/7/2012 về việc ban hành nghị quyết quy định về đối tượng vận động, mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về đối tượng vận động, mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Đối tượng vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh

a) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và hội các cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện có trụ sở làm việc tại địa bàn các xã, phường, thị trấn;

b) Tổ chức kinh tế có trụ sở làm việc tại địa bàn các xã, phường, thị trấn;

c) Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến 60 tuổi đối với nam và từ đủ 18 tuổi đến 55 tuổi đối với nữ có hộ khẩu thường trú tại các phường, thị trấn;

d) Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến 55 tuổi đối với nam và từ đủ 18 tuổi đến 50 tuổi đối với nữ có hộ khẩu thường trú tại các xã.

2. Mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh

a) Đối với các cơ quan, đơn vị quy định tại mục a khoản 1 Điều này mà chưa có tổ chức tự vệ mức đóng góp như sau:

- Cơ quan, đơn vị cấp Trung ương và cấp tỉnh là: 600.000 đồng/đơn vị/năm;

- Cơ quan, đơn vị cấp huyện là: 400.000 đồng/đơn vị/năm.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị quy định tại mục a khoản 1 Điều này mà đã có tổ chức tự vệ mức đóng góp như sau:

- Cơ quan, đơn vị cấp Trung ương và cấp tỉnh là: 300.000 đồng/đơn vị/năm;

- Cơ quan, đơn vị cấp huyện là: 100.000 đồng/đơn vị/năm.

c) Đối với tổ chức kinh tế mức đóng góp như sau:

- Tổ chức kinh tế chưa có tổ chức tự vệ

+ Có bậc thuế môn bài bậc 1 là: 1.500.000 đồng/đơn vị/ năm;

+ Có bậc thuế môn bài bậc 2 là: 1.200.000 đồng/đơn vị/ năm;

+ Có bậc thuế môn bài bậc 3 là: 900.000 đồng/đơn vị/ năm;

+ Có bậc thuế môn bài bậc 4 là: 600.000 đồng/đơn vị/ năm.

- Tổ chức kinh tế đã có tổ chức tự vệ

+ Có bậc thuế môn bài bậc 1 là: 1.200.000 đồng/đơn vị/ năm;

+ Có bậc thuế môn bài bậc 2 là: 900.000 đồng/đơn vị/ năm;

+ Có bậc thuế môn bài bậc 3 là: 600.000 đồng/đơn vị/ năm;

+ Có bậc thuế môn bài bậc 4 là: 300.000 đồng/đơn vị/ năm.

d) Đối với các đối tượng được quy định tại mục c, mục d khoản 1 Điều này mức đóng góp là: 15.000 đồng/người/năm.

Điều 2. Đối tượng không vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh

1. Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

2. Những người đang tham gia phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

3. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

4. Mẹ Việt Nam anh hùng, người trực tiếp nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng.

5. Bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ.

6. Người trực tiếp nuôi dưỡng thương binh hạng 1 và người nhiễm chất độc da cam Dioxin.

7. Sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề.

8. Người tàn tật, người mất sức lao động từ 61% trở lên, người trong hộ gia đình nghèo theo tiêu chuẩn của Nhà nước quy định tại thời điểm đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/7/2012, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và áp dụng từ ngày 01/01/2013.

Điều 4. Bãi bỏ Nghị quyết ngày 03/4/1993 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc lập và sử dụng quỹ đảm phụ Quốc phòng.

Điều 5. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Ban Thường vụ các huyện y, thành ủy, thị ủy;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Đài PT-TH, Báo Ninh Bình, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2012
Ngày hiệu lực29/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND đối tượng vận động mức đóng góp Quỹ Quốc phòng An ninh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND đối tượng vận động mức đóng góp Quỹ Quốc phòng An ninh Ninh Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Tiến Thành
        Ngày ban hành19/07/2012
        Ngày hiệu lực29/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND đối tượng vận động mức đóng góp Quỹ Quốc phòng An ninh Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND đối tượng vận động mức đóng góp Quỹ Quốc phòng An ninh Ninh Bình