Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND quy định về đối tượng vận động, mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND bãi bỏ 16/2012/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ Quốc phòng Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2018/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2012/NQ-HĐND NGÀY 19/7/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG, MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 60 /TTr-UBND ngày 22/6/201; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định về đối tượng vận động, mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày10 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2018.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thi hành Nghị quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Nội vụ, Tài chính; Lao động Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV;
- Các văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy;
- TT HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố;
- Báo Ninh Bình, Đài PT&TH tỉnh;
- Website Chính phủ, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quảng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2018
Ngày hiệu lực20/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND bãi bỏ 16/2012/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ Quốc phòng Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND bãi bỏ 16/2012/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ Quốc phòng Ninh Bình
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu20/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýTrần Hồng Quảng
       Ngày ban hành10/07/2018
       Ngày hiệu lực20/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND bãi bỏ 16/2012/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ Quốc phòng Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND bãi bỏ 16/2012/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ Quốc phòng Ninh Bình

           • 10/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực