Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng hè đường lòng đường Ninh Thuận đã được thay thế bởi Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 28/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng hè đường lòng đường Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2015/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 20 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG HÈ ĐƯỜNG, LÒNG ĐƯỜNG, LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BÃI, MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh trình HĐND về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lề đường, bến, bãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước (trừ khu vực các cảng cá) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, như sau:

1. Đối tượng nộp phí

Các đối tượng được phép sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước vào mục đích đi lại, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Mức thu tối đa

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức thu tối đa

1

Hè đường, lề đường, lòng đường

đồng/m2/tháng

20.000

2

Bến, bãi, mặt nước

đồng/m2/tháng

12.000

Mức phí quy định trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Căn cứ mức thu HĐND tỉnh quyết định, UBND tỉnh sẽ quy định mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trường hợp sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước thông qua hình thức đấu giá thì thu theo mức phí trúng đấu giá nhưng không được thấp hơn mức phí do UBND tỉnh quy định.

3. Quản lý và sử dụng phí thu được

Việc quản lý và sử dụng số tiền phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 15/7/2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày; bãi bỏ văn bản số 15/HĐND-TH ngày 24/01/2008 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng khung mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng Cục thuế;
- Thường trực tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
-
VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2015
Ngày hiệu lực25/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng hè đường lòng đường Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng hè đường lòng đường Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýNguyễn Đức Thanh
        Ngày ban hành20/07/2015
        Ngày hiệu lực25/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2017
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng hè đường lòng đường Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng hè đường lòng đường Ninh Thuận