Quyết định 399/QĐ-UBND

Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 399/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 399/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 336/TTr-STP ngày 22 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2017 (Kèm theo danh mục văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TT. HĐND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ, TT TH-CB;
- Lưu: VT, NC, ĐDM.

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 399/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Quyết định

270/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 ban hành Đề án khám, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Điều chỉnh 156 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 điều chỉnh

31/8/2017

2

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống Y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020

Điều chỉnh quy hoạch về kế hoạch giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên 1.000 giường; Bệnh viện Y dược cổ truyền còn 100 giường; Nâng hạng Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải; không thành lập Bệnh viện Phong - Da liễu. Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần. Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm An toàn vệ sinh thực phẩm huyện/ thành phố

Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 điều chỉnh

21/8/2017

3

Quyết định

69/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Thuận

Bổ sung Điều 1; sửa đổi, bổ sung điểm 2.5a khoản 2 Điều 1

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 sửa đổi, bổ sung

21/4/2017

4

Quyết định

68/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 3; bổ sung khoản 3 Điều 4; sửa đổi khoản 2 Điều 8; sửa đổi, bổ sung Điều 10; bổ sung Điều 11 a; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13, Điều 14, 15, 19

Quyết định số 118/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 sửa đổi, bổ sung

12/11/2017

5

Quyết định

95/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Chương III

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 bãi bỏ

06/4/2017

6

Quyết định

106/2014/QĐ-UBND ngày 06/2/2014 về việc ban hành Bảng giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Điều chỉnh Bảng giá các loại đất kỳ 2015-2019

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 về việc ban hành Bảng điều chỉnh giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

16/02/2017

7

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 ban hành Quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Dòng 3 điểm a khoản 3 Điều 4; dòng 3 điểm c khoản 3 Điều 4; khoản 1 Điều 5; dòng 1 khoản 2 Điều 6; khoản 3 Điều 6; khoản 1 Điều 9

Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 sửa đổi, bổ sung

09/8/2017

8

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1; khoản 19 Điều 2; bổ sung khoản 20a vào Điều 2; chuyển khoản 34 Điều 2 thành khoản 35 Điều 2; bổ sung khoản 34 vào Điều 2; bãi bỏ khoản 8 Điều 2 và thay đổi cụm từ “bán đấu giá tài sản” thành cụm từ “đấu giá tài sản” tại điểm c khoản 1 Điều 2; bỏ cụm từ “Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính” tại điểm a khoản 2 Điều 3.

Quyết định số 111/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 sửa đổi, bổ sung

11/11/2017

9

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 Quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, trách nhiệm tham mưu và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bãi bỏ Điều 3, 4, 5

Quyết định số 130/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

11/12/2017

10

Quyết định

78/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung liên quan đến phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường

Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 thay thế

31/8/2017

11

Quyết định

85/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 về việc công bố tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí nhân công của máy thi công trong Tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

20/7/2017

12

Quyết định

86/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bãi bỏ Phần II Đơn giá xây dựng công trình Phần lắp đặt

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 bãi bỏ

26/01/2017

13

Quyết định

87/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bãi bỏ Phần II Đơn giá xây dựng công trình Phần sửa chữa

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 bãi bỏ

26/01/2017

14

Quyết định

88/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bãi bỏ Phần II Đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 bãi bỏ

26/01/2017

15

Quyết định

89/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình Phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bãi bỏ Phần II Đơn giá xây dựng công trình Phần khảo sát và hệ số điều chỉnh máy thi công (0,984) tại điểm c, khoản 1, mục I, phần 1

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 sửa đổi, bổ sung

26/01/2017

16

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 về việc ban hành Bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục II, Phụ lục I; bãi bỏ nội dung khoản 1 phần ghi chú của Phụ lục I; sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục III

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 sửa đổi, bổ sung

24/6/2017

17

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Bãi bỏ cụm từ “Ban quản lý dự án chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại khoản 3 Điều 3

Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 bãi bỏ

21/4/2017

18

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Khoản 1 Điều 1: Bổ sung khoản 4a vào Điều 2

Quyết định số 95/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 sửa đổi, bổ sung

08/10/2017

19

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Bãi bỏ điểm b khoản 4 Điều 3

Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 bãi bỏ

21/4/2017

20

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 ban hành quy định về phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bổ sung điểm d khoản 3 Điều 7; sửa đổi, bổ sung Phân cấp quản lý hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh đối với các tuyến đường tỉnh 701, 704, đường Trường Chinh, Yên Ninh, Yên Ninh nối dài, Ngô Sĩ Liêm, Tự Đức, Minh Mạng; bổ sung các Bảng quy định phạm vi đất của đường bộ và giới hạn hành lang an toàn đường bộ

Quyết định số 140/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 sửa đổi, bổ sung

31/12/2017

21

Quyết định

68/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 ban hành Quy định giám sát dự án đầu tư và xử lý sau giám sát đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bổ sung khoản 4 Điều 2; bổ sung Điều 5a; sửa đổi, bổ sung Điều 6; bổ sung Điều 6a; sửa đổi Điều 7; sửa đổi, bổ sung Điều 8; sửa đổi, bổ sung Điều 9, 10, 11, 19

Quyết định số 133/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 sửa đổi, bổ sung

21/12/2017

22

Quyết định

78/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 ban hành Quy định điều kiện an toàn đối với phương tiện thô sơ trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Sửa đổi Điều 3

Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 sửa đổi

05/6/2017

23

Quyết định

89/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 về việc quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bãi bỏ nội dung tại số thứ tự số 46, Mục C, Phụ lục I

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 sửa đổi, bổ sung

24/6/2017

Tổng số: 23 Quyết định

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 399/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Nghị quyết

06/2009/NQ- HĐND ngày 23/7/2009

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/7/2017

2

Nghị quyết

08/2009/NQ- HĐND ngày 23/7/2009

Về việc quy định chính sách về ưu đãi đầu tư chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 bãi bỏ

28/7/2017

3

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND ngày 04/5/2010

Về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy phép lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/7/2017

4

Nghị quyết

14/2011/NQ-HĐND ngày 16/8/2011

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/7/2017

5

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND ngày 16/8/2011

Về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/7/2017

6

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

Quy định về giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

22/12/2017

7

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/7/2017

8

Nghị quyết

14/2014/NQ- HĐND ngày 22/7/2014

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/7/2017

9

Nghị quyết

29/2014/NQ-HĐND ngày 25/12/2014

Quy định giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận bãi bỏ

22/12/2017

10

Nghị quyết

10/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/7/2017

11

Nghị quyết

13/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/7/2017

12

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/7/2017

13

Nghị quyết

39/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/7/2017

14

Nghị quyết

48/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về việc phê duyệt Đề án tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 phê chuẩn Đề án tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020 thay thế

28/7/2017

15

Nghị quyết

08/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016

Quy định mức thu, miễn, thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/7/2017

16

Nghị quyết

51/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016

Về quy định mức thu phí, quản lý và sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/7/2017

17

Quyết định

68/2001/QĐ-UB ngày 06/8/2001

Về việc thành lập Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 bãi bỏ

19/5/2017

18

Quyết định

202/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004

Về việc thành lập Ban quản lý các dự án xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 bãi bỏ

21/4/2017

19

Quyết định

312/2005/QĐ-UBND ngày 12/9/2005

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 bãi bỏ

27/4/2017

20

Quyết định

373/2005/QĐ-UBND ngày 22/11/2005

Về việc phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 103/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 về việc công bố xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh thay thế

29/10/2017

21

Quyết định

162/2008/QĐ-UBND ngày 20/6/2008

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận thay thế

26/01/2017

22

Quyết định

173/2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận thay thế

26/01/2017

23

Quyết định

184/2009/QĐ-UBND ngày 03/7/2009

Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 91/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 bãi bỏ

29/9/2017

24

Quyết định

185/2008/QĐ-UBND ngày 25/7/2008

Ban hành quy chế quản lý, khai thác và bảo vệ các trạm thủy văn, trạm đo mưa chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 ban hành Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

13/7/2017

25

Quyết định

205/2008/QĐ-UBND ngày 11/8/2008

Ban hành Quy định về điều kiện hoạt động, phân công quản lý trong lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 129/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 ban hành Quy định quản lý trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

11/12/2017

26

Quyết định

377/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008

Ban hành Quy định phạm vi giới hạn hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 140/2017/QĐ-UBND ngày 21/2/2017 sửa đổi, bổ sung thay thế

31/12/2017

27

Quyết định

203/2009/QĐ-UBND ngày 28/7/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận thay thế

26/01/2017

28

Quyết định

257/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009

Ban hành Quy định về mức thu, quản lý thủy lợi phí, tiền nước và miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 134/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

21/12/2017

29

Quyết định

272/2009/QĐ-UBND ngày 17/9/2009

Quy định chính sách ưu đãi đầu tư chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 bãi bỏ

26/8/2017

30

Quyết định

308/2009/QĐ-UBND ngày 01/10/2009

Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh thay thế

31/8/2017

31

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010

Ban hành Quy định phân cấp quản lý đối với tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

14/01/2017

32

Quyết định

681/2010/QĐ-UBND ngày 05/5/2010

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Tân Tiến

Quyết định số 97/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Tân Tiến thay thế

26/10/2017

33

Quyết định

716/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ninh Sơn

Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ninh Sơn thay thế.

21/10/2017

34

Quyết định

717/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý đối với tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

14/01/2017

35

Quyết định

931/2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2010

Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Ninh Thuận thay thế

26/8/2017

36

Quyết định

1526/2010/QĐ-UBND ngày 30/8/2010

Ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 ban hành Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

13/7/2017

37

Quyết định

1632/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 bãi bỏ

20/7/2017

38

Quyết định

2255/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

Ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

06/01/2018

39

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011

Ban hành Quy chế về tự kiểm tra, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 ban hành Quy định về công tác tự kiểm tra, kiểm tra, xử lý văn bản phân công phối hợp trong rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

30/04/2017

40

Quyết định

40/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

Việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lýsử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh thay thế

31/8/2017

41

Quyết định

41/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

Việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 Quy định mức thu, chế độ, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh thay thế

31/8/2017

42

Quyết định

54/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011

Ban hành Quy chế thu, nộp và quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế thu, nộp, và quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận bãi bỏ

10/9/2017

43

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 22/3/2012

Về Quy định tiêu chí xét duyệt học sinh học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 Quy định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đến trường, trở về nhà trong ngày và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

25/8/2017

44

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012

Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích tháp Pô Long Gâi

Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích tháp Pô Klong Garai, tỉnh Ninh Thuận thay thế

31/8/2017

45

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012

Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

31/8/2017

46

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND ngày 19/6/2012

Về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

09/6/2017

47

Quyết định

40/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012

Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

Quyết định số 137/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

25/12/2017

48

Quyết định

60/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012

Ban hành Quy định tiêu chuẩn khen thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới

Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 bãi bỏ

27/4/2017

49

Quyết định

67/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012

Ban hành Bảng quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản khai thác và sử dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 92/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

07/10/2017

50

Quyết định

73/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về mức thu, quản lý thủy lợi phí, tiền nước và miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh ninh thuận ban hành kèm theo Quyết định số 257/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 134/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

21/12/2017

51

Quyết định

75/2012/QĐ-UBND ngày 13/4/2012

Ban hành chế độ tiền thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 113/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 Quy định chế độ tiền thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

11/11/2017

52

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013

Ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 108/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

10/11/2017

53

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 04/3/2013

Về việc quy định đơn giá xe ô tô, xe gắn máy các loại và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại; nguyên tắc xác định giá của nhà, xe ô tô và xe gắn máy để làm cơ sở tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 bãi bỏ

13/4/2017

54

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013

Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng Dân quân khi làm nhiệm vụ

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù cho lực lượng dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ thay thế

26/01/2017

55

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013

Ban hành Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Quyết định số 89/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 ban hành Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận thay thế

24/9/2017

56

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

Ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 86/2017/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 bãi bỏ

16/9/2017

57

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 bãi bỏ

24/02/2017

58

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 bãi bỏ

06/3/2017

59

Quyết định

57/2013/QĐ-UBND ngày 04/9/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 ban hành Quy chế phân công và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

30/7/2017

60

Quyết định

70/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013

Ban hành Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 bãi bỏ

21/4/2017

61

Quyết định

80/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013

Ban hành Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại Sở Công thương Ninh Thuận

Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 bãi bỏ

01/7/2017

62

Quyết định

82/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013

Về việc Quy định khoảng cách và địa bàn học sinh Trung học phổ thông không thể đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn trên địa bàn Ninh Thuận

Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 Quy định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đến trường, trở về nhà trong ngày và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

25/8/2017

63

Quyết định

85/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế bầu cử, tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 89/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 ban hành Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận thay thế

24/9/2017

64

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 06/01/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Ninh Thuận

Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

31/8/2017

65

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 13/3/2014

Ban hành Quy định về quản lý xây dựng, lắp đặt và hoạt động của trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 ban hành Quy định quản lý xây dựng, lắp đặt và hoạt động của công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

20/6/2017

66

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND ngày 28/3/2014

Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 bãi bỏ

19/4/2017

67

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 18/4/2014

Về việc ban hành Quy định việc đánh giá và công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Quy định việc đánh giá, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới vùng nông thôn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020 thay thế

10/6/2017

68

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014

Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

13/9/2017

69

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014

Về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và quy định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận thay thế

10/7/2017

70

Quyết định

45/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014

Về quản lý các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

17/8/2017

71

Quyết định

65/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các thôn đủ điều kiện để xét duyệt học sinh bán trú ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 về Quy định tiêu chí xét duyệt học sinh học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 Quy định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đến trường, trở về nhà trong ngày và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

25/8/2017

72

Quyết định

66/2014/QĐ-UBND ngày 26/8/2014

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

05/9/2017

73

Quyết định

67/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng nguồn thu phí cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 116/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

12/11/2017

74

Quyết định

71/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014

Về phê duyệt tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận thay thế

 

20/01/2017

75

Quyết định

76/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014

Về sửa đổi, bổ sung Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 bãi bỏ

21/4/2017

76

Quyết định

101/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

Về ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, ủy thác đầu tư qua chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 121/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

17/11/2017

77

Quyết định

102/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

Về phê duyệt Phương án giá nước sạch và ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 phê duyệt phương án giá nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

05/02/2017

78

Quyết định

107/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Về việc Quy định tạm thời giá cho thuê cơ sở hạ tầng để sản xuất kinh doanh, dịch vụ nghề cá tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 116/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

12/11/2017

79

Quyết định

108/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tuyển dụng và quản lý lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

13/5/2017

80

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015

Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng

Quyết định số 115/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng thay thế

11/11/2017

81

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015

Về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

17/8/2017

82

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015

Ban hành Bảng giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 137/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

25/12/2017

83

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 23/01/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận thay thế

22/4/2017

84

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015

Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

01/7/2017

85

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của Quyết định số 75/2012/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành chế độ tiền thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 113/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 Quy định chế độ tiền thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

11/11/2017

86

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015

Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 ban hành Quy định đăng ký khám bệnh, chữa chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

19/3/2017

87

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2015

Bổ sung Điều 6 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 ban hành Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

19/3/2017

88

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015

Ban hành quy định về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 128/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

11/12/2017

89

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015

Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 ban hành Quy định chế độ hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

10/9/2017

90

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015

Về việc điều chỉnh giá 156 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 270/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 về việc điều chỉnh giá 156 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 270/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thay thế

31/8/2017

91

Quyết định

51/2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2015

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 142/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

06/01/2018

92

Quyết định

54/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 về việc quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

20/8/2017

93

Quyết định

58/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

18/8/2017

94

Quyết định

59/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

05/9/2017

95

Chỉ thị

19/2015/CT-UBND ngày 17/9/2015

Về tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 bãi bỏ

28/4/2017

96

Quyết định

69/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015

Về điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe gắn máy các loại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 04/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 bãi bỏ

13/4/2017

97

Quyết định

74/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu tính thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản khai thác và sử dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 92/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

07/10/2017

98

Quyết định

78/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 thay thế

31/8/2017

99

Quyết định

80/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015

Ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thay thế

17/11/2017

100

Quyết định

82/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015

Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 bãi bỏ

21/4/2017

101

Quyết định

91/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015

Ban hành Quy định về hoạt động kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 bãi bỏ

05/02/2017

102

Quyết định

94/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 16, Điều 35 của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định số 115/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng thay thế

11/11/2017

103

Quyết định

95/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

Ban hành Quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 102/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 bãi bỏ

28/10/2017

104

Quyết định

96/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

Về việc ban hành Đề án tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 ban hành Đề án tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2017-2020 thay thế

13/8/2017

105

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 138/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/12/2017

106

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 25/3/2016

Ban hành đơn giá quan trắc phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 146/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

08/01/2018

107

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe gắn máy các loại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 04/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 bãi bỏ

13/4/2017

108

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2015

Về việc ban hành Bảng điểm các khối thi đua thuộc tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 114/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 ban hành Bảng điểm các Khối thi đua thuộc tỉnh Ninh Thuận thay thế

11/11/2016

109

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016

Về việc quy định mức thu, miễn, thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

31/8/2017

110

Quyết định

60/2016/QĐ-UBND ngày 22/9/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế

05/6/2017

111

Quyết định

61/2016/QĐ-UBND ngày 22/9/2016

Về ban hành mức thu phí, quản lý và sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

31/8/2017

112

Quyết định

72/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

Về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong Tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong Tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

20/7/2017

113

Quyết định

73/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 thay thế

15/5/2017

114

Quyết định

75/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản khai thác và sử dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 92/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

07/10/2017

115

Quyết định

96/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, ủy thác đầu tư qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 121/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

17/11/2017

Tổng số: 115 văn bản (gồm 16 Nghị quyết, 99 Quyết định)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 399/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu399/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2018
Ngày hiệu lực16/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 399/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 399/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 399/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu399/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLưu Xuân Vĩnh
       Ngày ban hành16/03/2018
       Ngày hiệu lực16/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 399/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 399/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Ninh Thuận

           • 16/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực