Quyết định 94/2015/QĐ-UBND

Quyết định 94/2015/QĐ-UBND sửa đổi Điều 16, Điều 35 Quy chế thi đua, khen thưởng theo Quyết định 02/2015/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Quyết định 94/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy chế thi đua khen thưởng theo 02/2015/QĐ-UBND Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 115/2017/QĐ-UBND Quy chế Thi đua Khen thưởng Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 11/11/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 94/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy chế thi đua khen thưởng theo 02/2015/QĐ-UBND Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/2015/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG ĐIỀU 16, ĐIỀU 35 CỦA QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2015/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định việc tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3097/TTr-SNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 và Báo cáo kết quả thẩm định số 2013/BC-STP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 16, Điều 35 của Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

“1. Tổ chức các khối thi đua tỉnh là các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thành phố, doanh nghiệp thuộc tỉnh, các hội đặc thù cấp tỉnh hoạt động trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn.

2. Tổ chức cụm thi đua:

a) Cụm thi đua các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, trung tâm) thuộc ngành y tế, giáo dục giao Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

b) Cụm thi đua các xã, phường, thị trấn, các trường học thuộc các bậc học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

c) Cụm thi đua là các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh giao sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

3. Khối, cụm thi đua hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết, hiệp tác cùng phát triển, có nhiệm vụ phối kết hợp tổ chức trong phong trào thi đua, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến, bình chọn suy tôn đơn vị dẫn đầu để Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng cờ thi đua”.

2. Sửa đổi điểm b, khoản 9, Điều 35 như sau:

“9.

b) Thời gian trình hồ sơ khen thưởng năm công tác:

- Các sở, ban, ngành, cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố, cơ quan đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh chậm nhất ngày 10 tháng 12.

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm sau liền kề.

- Ngành giáo dục và đào tạo (bao gồm tập thể, cá nhân thuộc cơ quan sở, các trường học, đơn vị thuộc sở, các phòng, trường học thuộc huyện, thành phố) và các trường dạy nghề thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội trình khen khi kết thúc năm học, chậm nhất ngày 30 tháng 6.

- Lực lượng vũ trang nhân dân (bao gồm Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh) chậm nhất ngày 10 tháng 12.

- Không xem xét khen thưởng đối với những hồ sơ trình khen thưởng năm công tác quá thời hạn quy định nêu trên”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Những nội dung không sửa đổi tại Quyết định này thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lưu Xuân Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu94/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 94/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy chế thi đua khen thưởng theo 02/2015/QĐ-UBND Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 94/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy chế thi đua khen thưởng theo 02/2015/QĐ-UBND Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu94/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLưu Xuân Vĩnh
       Ngày ban hành22/12/2015
       Ngày hiệu lực01/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 94/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy chế thi đua khen thưởng theo 02/2015/QĐ-UBND Ninh Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 94/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy chế thi đua khen thưởng theo 02/2015/QĐ-UBND Ninh Thuận