Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, Khen thưởng do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Quy chế Thi đua Khen thưởng Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 115/2017/QĐ-UBND Quy chế Thi đua Khen thưởng Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 11/11/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Quy chế Thi đua Khen thưởng Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2015/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈN H NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định việc tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2999/TTr-SNV ngày 31 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, Khen thưởng gồm 10 chương 46 điều.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng và Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

QUY CHẾ

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định đối tượng, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự, thời gian, nội dung, thủ tục, tổ chức trao thưởng, quyền và nghĩa vụ, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thu hồi, cấp đổi, cấp lại hình thức khen thưởng trong công tác thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng thi đua: công dân Việt Nam, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Đối tượng khen thưởng: các đối tượng quy định tại khoản 1 điều này, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam có thành tích xuất sắc đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua

1. Tự nguyện, tự giác, công khai.

2. Đoàn kết, hợp tác cùng phát triển.

3. Thi đua có kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.

4. Tập thể, cá nhân tham gia thi đua đều phải có đăng ký thi đua.

Điều 4. Nguyên tắc xét khen thưởng

1. Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời.

2. Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.

3. Kết hợp chặt chẽ giữa động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích  vật chất.

4. Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng.

5. Trong một năm không trình quá hai Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ khen thưởng đột xuất) cho một đối tượng, chỉ trình một hình thức khen thưởng cấp nhà nước hoặc danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” đối với một cá nhân.

6. Không xét khen thưởng sơ kết, tổng kết việc thực hiện luật, pháp lệnh, nghị định hoặc phục vụ hội nghị, hội thảo, diễn đàn, hội thao, hội diễn, hội thi.

7. Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng:

a) Đối với nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng có quá trình cống hiến được giảm 03 năm so với quy định chung;

b) Đối với khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, khi có nhiều cá nhân, tập thể cũng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ và tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

8. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, công tác, chiến đấu, sản xuất kinh doanh (công nhân, nông dân, chiến sĩ) và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn được khen thưởng mức cao hơn.

9. Xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo;

10. Thời gian đề nghị khen thưởng cho lần tiếp theo được tính từ khi có quyết định khen thưởng lần trước.

Điều 5. Căn cứ xét danh hiệu thi đua, khen thưởng

1. Căn cứ để xét danh hiệu thi đua:

a) Tổ chức, tham gia phong trào thi đua;

b) Đăng ký thi đua (những tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua thì không được xét tặng danh hiệu thi đua);

c) Thành tích thi đua.

2. Căn cứ để xét khen thưởng:

a) Tiêu chuẩn khen thưởng;

b) Phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích: thành tích có phạm vi ảnh hưởng đến đâu khen đến đó, không nhất thiết phải khen theo trình tự có hình thức khen thưởng thấp rồi mới khen hình thức khen thưởng cao hơn;

c) Trách nhiệm và hoàn cảnh cụ thể lập thành tích: thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao hơn.

Điều 6. Danh hiệu thi đua gồm

1. Danh hiệu thi đua đối với tập thể:

a) Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng;

c) Tập thể lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến;

d) Thôn, tổ dân phố, khu phố, làng văn hóa.

2. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân:

a) Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;

b) Chiến sĩ thi đua cơ sở;

c) Lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến.

3. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình là Gia đình văn hóa.

4. Danh hiệu thi đua được xét năm một lần khi kết thúc năm công tác.

5. Danh hiệu thi đua xét tặng cho các đối tượng thuộc tỉnh quản lý và đối tượng hưởng lương từ ngân sách tỉnh.

Điều 7. Hình thức khen thưởng gồm

1. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Huy hiệu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã; Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

4. Hình thức khen thưởng được xét tặng khi kết thúc năm công tác, kết thúc một chuyên đề thi đua hoặc một đợt thi đua, khen đột xuất, khen phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Điều 8. Thời gian, nội dung đăng ký thi đua

1. Thời gian đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 30 tháng 01 năm sau.

2. Nội dung đăng ký thi đua gồm:

a) Đối với tập thể:

- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao: Nêu cụ thể mức phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu do cơ quan có thẩm quyền giao hoặc các nhiệm vụ, chỉ tiêu tự xây dựng và được  cơ quan cấp trên chấp thuận.

- Công tác thi đua, khen thưởng: công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, các giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện, quán triệt, học tập, phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng.

- Tham gia công tác xã hội tại địa phương.

- Xây dựng cơ quan, tổ chức đảng, các đoàn thể.

- Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;

b) Đối với cá nhân:

- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành quy định của cơ quan, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao (nêu cụ thể mức phấn đấu thực hiện từng nhiệm vụ, chỉ tiêu do người có thẩm quyền giao).

- Tham gia các phong trào thi đua do cơ quan, đoàn thể, địa phương nơi cư trú phát động.

- Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới hoặc giải pháp để thực hiện nhiệm vụ.

- Tham gia xây dựng cơ quan, tổ chức đảng, các đoàn thể.

- Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Điều 9. Nhà nước bảo đảm mọi quyền lợi về tinh thần và vật chất của tập thể, cá nhân được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Nghiêm cấm các hành vi sau đây

1. Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi.

2. Cản trở hoặc ép buộc tham gia các phong trào thi đua.

3. Kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng.

4. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị, quyết định khen thưởng trái pháp luật.

5. Lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể trong thi đua, khen thưởng.

Điều 11. Trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua trong toàn tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan trung ương, các tổ chức, cơ quan đơn vị trên địa bàn, giám đốc doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế chịu trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua trong tổ chức, đơn vị và chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động, các hội nghề nghiệp cùng cấp để tổ chức, nhân rộng phong trào thi đua trong phạm vi quản lý.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

- Tổ chức phong trào thi đua trong tổ chức mình;

- Phối kết hợp với các cơ quan Nhà nước để phát động, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến; vận động hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội;

- Giám sát việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng, phản ánh, đề xuất các giải pháp tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

3. Người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến làm nòng cốt tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi phụ trách, quản lý.

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng

1. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm để tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, nội dung, chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề và hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện; thẩm định thành tích trình khen thưởng; tham mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phạm vi toàn tỉnh; thực hiện lưu trữ hồ sơ thi đua, khen thưởng.

2. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng (phòng tổ chức - cán bộ, phòng tổ chức - hành chính, văn phòng, phòng công tác chính trị, phòng chính trị, phòng nội vụ) các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp về chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức phong trào thi đua, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, thẩm định thành tích trình khen thưởng; tham mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong  phạm vi quản lý; thực hiện lưu trữ hồ sơ thi đua, khen thưởng.

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan thông tin đại chúng

Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền pháp luật về thi đua, khen thưởng; tình hình công tác thi đua, khen thưởng, phổ biến kinh nghiệm, cách làm của các điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt để cổ vũ mọi người thi đua và học tập làm theo. Phát hiện các điển hình, nhân tố mới xuất sắc trong phong trào thi đua, gương người tốt việc tốt giới thiệu cơ quan có thẩm quyền xem xét khen thưởng đồng thời đấu tranh phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Chương II

TỔ CHỨC THI ĐUA

Điều 14. Hình thức tổ chức thi đua

1. Thi đua thường xuyên được tổ chức hằng ngày, hằng tháng, hằng quý, hằng năm để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và kế hoạch công tác của năm.

2. Thi đua theo đợt được tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất trong năm.

3. Thi đua chuyên đề được tổ chức thực hiện một chuyên đề công tác trong một thời gian nhất định.

Cơ quan chủ trì công tác chuyên đề phối hợp với cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng tham mưu thủ trưởng cùng cấp kế hoạch, chương trình, biện pháp tổ chức phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết và hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, thẩm định thành tích xét khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng.

Điều 15. Nội dung tổ chức phong trào thi đua

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình thi đua: căn cứ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác và tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch, chương trình thi đua. Nội dung kế hoạch, chương trình cần xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua, các phong trào thi đua, các đợt thi đua, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp với khả năng tham gia thực hiện của các tập thể, cá nhân trực thuộc. Từng phong trào thi đua có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền, dễ thực hiện.

2. Tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua:

a) Tổ chức phát động thi đua thực hiện kế hoạch, chương trình công tác: Tùy đặc điểm, tình hình, tính chất công tác, lao động, nghề nghiệp, phạm vi và đối tượng tham gia thi đua, thủ trưởng cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức tổ chức phát động thi đua phù hợp;

b) Thực hiện chia khối thi đua hoặc cụm thi đua trên cơ sở các cơ quan, đơn vị trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ tương tự, phân công trưởng khối (cụm), phó khối (cụm) thi đua và tổ chức việc ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị trong khối (cụm) thi đua.

c) Triển khai các biện pháp tổ chức vận động thi đua, tổ chức chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

3. Tuyên truyền thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến:

a) Trong quá trình tổ chức thi đua chú trọng tuyên truyền các đối tượng thi đua nhận thức đúng đắn mục đích, ý nghĩa về thi đua để vận động mọi người phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, phát huy tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, chống mọi biểu hiện phô trương, hình thức trong thi đua;

b) Có kế hoạch cụ thể bồi dưỡng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong cơ quan, đơn vị làm điển hình và phổ biến nhân rộng những kinh nghiệm, cách làm hay, những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các điển hình tiên tiến để mọi người học tập, làm theo.

4. Kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác thi đua, khen thưởng: tổ chức kiểm tra thi đua định kỳ trong năm, kiểm tra trong đợt thi đua, kiểm tra đột xuất. Thông qua kiểm tra để kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng và hướng dẫn, uốn nắn những yếu kém, sai sót trong tổ chức thi đua, công tác khen thưởng.

5. Tổng kết thi đua, sơ kết thi đua: kết thúc mỗi đợt thi đua đều phải tổ chức sơ kết, kết thúc năm công tác tổ chức tổng kết thi đua để đánh giá kết quả, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tìm nguyên nhân, rút kinh nghiệm và tổ chức phát động đợt thi đua tiếp theo.

Điều 16. Tổ chức khối, cụm thi đua

1. Tổ chức các khối thi đua tỉnh là các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố, doanh nghiệp thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trung ương trên địa bàn.

2. Tổ chức cụm thi đua:

a) Cụm thi đua các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, trung tâm) thuộc ngành y tế, giáo dục giao Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

b) Cụm thi đua các xã, phường, thị trấn giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

c) Các sở ngành có từ 10 đơn vị trực thuộc trở lên tổ chức cụm thi đua sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

3. Khối, cụm thi đua hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết, hiệp tác cùng phát triển, có nhiệm vụ phối kết hợp tổ chức trong phong trào thi đua, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến, bình chọn suy tôn đơn vị dẫn đầu để Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng cờ thi đua.

Chương III

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 17. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất và chất lượng cao;

c) Tích cực học tập văn hóa, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học;

d) Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh;

đ) Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các phong trào thi đua.

2. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương;

b) Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau;

c) Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội.

3. Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

4. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

5. Thời gian nghỉ thai sản của nữ theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

6. Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ).

Trường hợp được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” do cơ quan, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định nhưng phải có ý kiến nhận xét bằng văn bản của cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái.

7. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với một trong các trường hợp: cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Điều 18. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Là “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

b) Có sáng kiến, giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị công nhận.

2. Tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” của cơ quan, đơn vị.

Điều 19. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” xét tặng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

2. Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân có tác dụng ảnh hưởng trong phạm vi tỉnh và được Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận.

3. Thời gian trình danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” liền kề năm cá nhân có quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” lần thứ ba.

Điều 20. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”

1. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được xét tặng cho:

a) Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thuộc sở, ban, ngành tỉnh và tương đương; tập thể của đơn vị trực thuộc thuộc sở, ban, ngành tỉnh và tương đương;

b) Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Các đơn vị trực thuộc, phòng, phân xưởng, tổ đội thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Tiêu chuẩn:

a) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

c) Có trên 50% cá nhân trong tập thể, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều 21. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”

1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” được xét tặng cho:

a) Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương;

b) Bệnh viện tỉnh và các phòng, khoa trực thuộc; Trường cao đẳng Sư phạm tỉnh và các phòng, khoa trực thuộc; Trường cao đẳng nghề Ninh Thuận và các phòng, khoa trực thuộc;

c) Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

d) Các trường học, bệnh viện và tương đương (trừ tập thể quy định tại điểm b điều này);

đ) Doanh nghiệp (trừ tổng công ty) và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Tiêu chuẩn:

a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước;

b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân trong tập thể, đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc Chiến sĩ tiên tiến.

Riêng đối với phòng chuyên môn thuộc cơ quan hành chính, cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể có 100% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;

d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị xử phạt hành chính, bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc hình thức “chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 6 tháng” trở lên (nếu là đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật Lao động).

đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều 22. Danh hiệu Thôn, Khu phố văn hóa, Tổ dân phố văn hoá

1. Có đời sống kinh tế ổn định, không có hộ đói.

2. Có đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú.

3. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

4. Có môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

5. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định


 

Điều 23. Danh hiệu Gia đình văn hóa

1. Gia đình hòa thuận yêu thương nhau, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

2. Có đời sống kinh tế khá và ổn định, các thành viên trong gia đình tích cực học tập, lao động, công tác, sản xuất kinh doanh hiệu quả.

3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và tham gia tích cực các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú.

Điều 24. Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh được xét tặng cho các đơn vị dẫn đầu các khối (cụm) thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm;

b) Có nhân tố mới, mô hình mới hoạt động hiệu quả để các đơn vị khác học tập;

c) Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác;

d) Được các đơn vị trong khối (cụm) thi đua suy tôn là đơn vị tiêu biểu dẫn đầu.

2. Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh được xét tặng cho các tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động được đánh giá khi sơ kết, tổng kết hoặc trong các trường hợp đặc biệt do yêu cầu nhiệm vụ chính trị Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh quyết định.

Chương IV

TIÊU CHUẨN BẰNG KHEN, HUY HIỆU, GIẤY KHEN

Điều 25. Tiêu chuẩn Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng cho các tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ:

a) Có hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

c) Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ;

d) Có hai sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

2. Tiêu chuẩn đối với công nhân, nông dân, người lao động:

a) Có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh ảnh hưởng trong phạm vi cấp xã và tương đương;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

c) Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau;

d) Có hai lần liên tục được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc sở, ban, ngành tỉnh và tương đương.

3. Tiêu chuẩn đối với tập thể thuộc cơ quan đảng, nhà nước, các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang:

a) Có hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và hai lần đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng”.

b) Tổ chức các phong trào thi đua nền nếp, thiết thực, hiệu quả;

c) Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh chống tham nhũng;

d) Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;

e) Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

4. Tiêu chuẩn đối với tập thể không thuộc đối tượng tại khoản 3 điều này:

a) Có hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có phong trào thi đua nền nếp, thiết thực, hiệu quả;

c) Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh chống tham nhũng;

d) Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với các thành viên trong tập thể;

đ) Có hai lần được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc sở, ban, ngành tỉnh và tương đương.

5. Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao dẫn đầu các khối, cụm thi đua hàng năm do sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố tổ chức nhưng không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua.

6. Các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất phạm vi ảnh hưởng trong huyện, tỉnh hoặc có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo cấp tỉnh phát động được xét tặng bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Tập thể, cá nhân đóng góp tiền, tài sản, chuyển giao kỹ thuật công nghệ mới hiện đại, tư vấn qui hoạch có giá trị lớn, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Điều 26. Tiêu chuẩn Huy hiệu tỉnh Ninh Thuận

1. Huy hiệu tỉnh Ninh Thuận tặng cho cá nhân có nhiều công lao, thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận.

2. Tên huy hiệu, tiêu chuẩn huy hiệu theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 27. Tiêu chuẩn Giấy khen

1. Tiêu chuẩn đối với cá nhân:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương;

c) Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.

2. Tiêu chuẩn đối với tập thể:

a) Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao;

b) Tổ chức các phong trào thi đua, hiệu quả;

c) Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở;

d) Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh chống tham nhũng;

đ) Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;

g) Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

3. Giấy khen tặng cho hộ gia đình:

a) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội giá trị từ 40 triệu đồng trở lên;

b) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để tặng cho hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Chương V

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG

Điều 28. Thẩm quyền quyết định

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng:

- Cờ thi đua;

- Tập thể Lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng;

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;

- Bằng khen;

- Huy hiệu tỉnh Ninh Thuận.

2. Thủ trưởng sở, ban, ngành thuộc tỉnh và tương đương quyết định tặng:

- Chiến sĩ thi đua cơ sở;

- Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến;

- Tập thể lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến;

- Giấy khen.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định tặng:

- Chiến sĩ thi đua cơ sở;

- Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến;

- Tập thể lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến;

- Danh hiệu thôn, khu phố, làng, tổ dân phố văn hóa;

- Giấy khen.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng:

- Danh hiệu “Gia đình văn hóa”;

- Lao động tiên tiến;

- Giấy khen.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, Hợp tác xã quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, tập thể “Lao động tiên tiến” và giấy khen.

Điều 29. Trao tặng khen thưởng

1. Người có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nào thì trực tiếp trao tặng hoặc ủy quyền trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đó.

2. Người được ủy quyền trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng không được ủy quyền lại.

Chương VI

TỔ CHỨC TRAO TẶNG CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 30. quy định chung về tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

1. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được tổ chức trao tặng trong dịp ngày lễ kỷ niệm của đất nước, lễ phát động thi đua, kỷ niệm ngày thành lập, sơ kết, tổng kết đợt thi đua, tổng kết năm công tác;

2. Thực hiện trao tặng theo thứ tự hình thức khen thưởng cao trao tặng trước, thấp hơn trao tặng sau, tập thể trước, cá nhân sau; bảo đảm tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Nghi thức tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do đơn vị được khen thưởng thực hiện.

4. Tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tại cơ quan, đơn vị hoặc nơi có ý nghĩa tôn vinh, nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân được khen thưởng nhất.

5. Trường hợp tổ chức trao tặng và đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có lãnh đạo đảng, nhà nước tham dự thì ban tổ chức mời người có chức vụ cao nhất lên trao tặng.

Điều 31. Tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp nhà nước

1. Việc tổ chức lễ trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định tại điều 2, 25, 26, 27, 28 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định việc tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

2. Công bố quyết định khen thưởng do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoặc lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện.

Chương VII

MẪU BẰNG DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 32. Mẫu danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp và tương đương thực hiện theo quy định tại các Điều 30, 31, 32, 33, 36 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thúc khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

Điều 33. Đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”; danh hiệu thôn, khu phố, làng, tổ dân phố văn hoá; giấy khen thuộc thẩm quyền quyết định của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thì bằng chứng nhận được sử dụng hình quốc huy in ở chính giữa, các ngành, tổ chức, đơn vị khác thì sử dụng biểu tượng của ngành, tổ chức, đơn vị mình; về hoạ tiết trang trí hoa văn đường diềm, hình nền  của bằng chứng nhận không được giống hoặc tương tự với bằng khen cấp tỉnh, bộ ngành trung ương, cấp nhà nước và có kích thước nhỏ hơn bằng khen cấp tỉnh.

Điều 34. Việc quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng thực hiện theo quy định tại các Điều 40, 41, 42, 43, Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thúc khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

Chương VIII

THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 35. Quy định chung về thủ tục

1. Đối với khen thưởng năm công tác, sơ tổng kết một đợt thi đua, khen đột xuất, khen thi đua chuyên đề, khen phục vụ nhiệm vụ chính trị.

a) Khen thưởng năm công tác:

- Không xét tặng danh hiệu thi đua đối với tập thể có thời gian hoạt động dưới 12 tháng trong năm.

- Cùng một cấp khen thì tập thể, cá nhân đã được xét tặng danh hiệu thi đua không xét tặng hình thức khen thưởng nữa.

- Tập thể, cá nhân đã trình bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương khen thưởng thì không trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng;

b) Khen thưởng thi đua chuyên đề, phục vụ yêu cầu chính trị, sơ kết, tổng kết thi đua theo đợt trong phạm vi toàn tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh);

c) Khen thưởng đột xuất là việc khen thưởng thành tích lập được trong hoàn cảnh không được dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch và không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người như hành động bảo vệ tài sản của nhân dân, tài sản của tập thể và Nhà nước; cứu người, bắt tội phạm, phòng chống lụt, bão, hạn hán, hỏa hoạn, cứu nạn, cứu hộ; gương người tốt, việc tốt. Việc xem xét đề nghị khen thưởng đột xuất thực hiện ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc và theo thủ tục đơn giản;

d) Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải tại các hội thi, hội diễn, hội thao do Ban tổ chức hội thi, hội diễn, hội thao cùng cấp khen thưởng;

đ) Tỷ lệ khen thưởng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” không quá 50% tổng số tập thể, đơn vị trực thuộc sở ban ngành tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thành phố và tương đương.

3. Quy trình xét khen thưởng năm công tác:

a) Tập thể, cá nhân tự đánh giá thành tích, so sánh với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và đối chiếu với tiêu chuẩn khen thưởng quy định để đề nghị hình thức khen thưởng;

b) Xét khen thưởng cá nhân trước, tập thể sau, danh hiệu thi đua trước, hình thức khen thưởng sau;

c) Hội đồng Xét duyệt sáng kiến xét công nhận sáng kiến, cải tiến, áp dụng công nghệ mới, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu đối với cá nhân có sáng kiến làm cơ sở xét khen thưởng và trình cấp trên xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;

d) Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trực thuộc và biểu quyết theo nguyên tắc đa số như sau:

- Đối với các danh hiệu vinh dự Nhà nước, “giải thưởng Hồ Chí Minh”, “giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” đạt từ 90% số phiếu thành viên Hội đồng tán thành trở lên.

- Đối với các hình thức khen thưởng có trên 2/3 tổng số thành viên Hội đồng tán thành;

đ) Danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng, đề nghị cấp trên khen thưởng được niêm yết, công bố công khai một tuần để mọi người tham gia ý kiến;

e) Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng thi đua - khen thưởng và ý kiến phản ánh của tập thể, cá nhân, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng.

4. Thông báo kết quả: tập thể, cá nhân không được khen thưởng, cá nhân có sáng kiến không được công nhận thì thủ trưởng cấp xét khen thưởng, xét công nhận sáng kiến có trách nhiệm thông báo cho đơn vị trình và tập thể, cá nhân đó biết cụ thể lý do.

5. Về tuyến trình khen: thực hiện theo nguyên tắc cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ tiền lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, cụ thể như sau:

a) Thủ trưởng các Ban Đảng, các sở ban ngành tỉnh, Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh trình khen cho tập thể, cá nhân trực thuộc;

b) Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở tỉnh, tập thể, đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân tỉnh do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp trình;

c)  Các tổ chức hội cấp tỉnh trình khen cho tập thể, cá nhân trực thuộc;

d) Tập thể, đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân cấp huyện; tập thể, cá nhân thuộc các Ban Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc huyện, thành phố do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình;

đ) Doanh nghiệp các thành phần kinh tế, các tổ chức kinh tế khác do các đơn vị, tổ chức đó trình;

e) Cơ quan hưởng lương từ ngân sách ngành trung ương do thủ trưởng cơ quan đó trình;

g) Khen thưởng thi đua chuyên đề, phục vụ yêu cầu chính trị do cơ quan chủ trì tham mưu công tác chuyên đề, nhiệm vụ chính trị trình;

h) Liên đoàn Lao động tỉnh trình khen cho các tập thể, cá nhân trực thuộc Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn ngành cấp tỉnh, công đoàn viên chức tỉnh, công đoàn khu công nghiệp.

6. Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng có nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước khi trình khen thưởng phải có xác nhận của cơ quan tài chính về việc đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

7. Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn chịu trách nhiệm về thủ tục và nội dung hồ sơ khen thưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Cơ quan đơn vị trình cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân trực thuộc nhưng không được duyệt thì thủ trưởng cấp trình xem xét khen thưởng.

9. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) có trách nhiệm:

a) Thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng đột xuất, khen thưởng thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề, khen thưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị;

b) Thẩm định và trình Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh xét duyệt (thông qua họp Hội đồng hoặc lấy ý kiến các thành viên hội đồng bằng văn bản) đối với khen thưởng năm công tác, các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Chủ tịch nước;

c) Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi có quyết định khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo cho đơn vị trình khen biết kết quả.

10. Thời gian gửi báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm và trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng kết thúc năm công tác (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) như sau:

a) Thời gian gửi báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm:

- Các sở ban ngành, cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, cơ quan đơn vị chậm nhất ngày 20 tháng 11.

- Các doanh nghiệp chậm nhất ngày 30 tháng 11.

- Các khối thi đua tỉnh chậm nhất ngày 10 tháng 12, riêng đối với các khối thi đua doanh nghiệp tỉnh chậm nhất ngày 15 tháng 12;

b) Thời gian trình hồ sơ khen thưởng năm công tác:

- Các sở, ban, ngành, cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố, cơ quan đơn vị chậm nhất ngày 15 tháng 12, đối với doanh nghiệp chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm sau.

- Ngành giáo dục và đào tạo (bao gồm tập thể, cá nhân thuộc cơ quan sở, các trường học, đơn vị thuộc sở, các phòng, trường học thuộc huyện, thành phố) và các trường dạy nghề thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội trình khen khi kết thúc năm học, từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8.

- Lực lượng vũ trang nhân dân (bao gồm Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh) từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12.

Điều 36. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng trình Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Thời gian báo cáo thành tích khen thưởng năm công tác như sau:

a) Danh hiệu “Cờ thi đua”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”: Báo cáo thành tích 01 năm;

b) Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: báo cáo thành tích 02 năm;

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”: báo cáo thành tích 03 năm; nội dung sáng kiến, hiệu quả mang lại, phạm vi áp dụng, quyết định công nhận của Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cơ sở nêu cụ thể trong báo cáo thành tích;

d) Nội dung báo cáo thành tích theo mẫu của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

2. Thủ tục hồ sơ khen thưởng năm công tác:

a) Tờ trình kèm biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng: 04 bản;

b) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân: 01 bản;

c) Tóm tắt thành tích khen thưởng: 16 bản;

d) Xác nhận của cơ quan tài chính (đối với đối tượng có nghĩa vụ nộp ngân sách): 01 bản.

3. Thủ tục hồ sơ khen thưởng chuyên đề, phục vụ nhiệm vụ chính trị:

a) Tờ trình kèm biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng của cơ quan trình hoặc của ban chỉ đạo cấp tỉnh: 02 bản;

b) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân: 01 bản;

c) Tóm tắt thành tích khen thưởng: 02 bản;

d) Văn bản đề nghị của sở ban ngành, cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với tập thể, cá nhân trực thuộc): 01 bản.

4. Thủ tục hồ sơ đề nghị theo thủ tục đơn giản gồm:

a) Tờ trình đề nghị của thủ trưởng cơ quan, đơn vị: 02 bản;

b) Bản tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, ghi rõ thành tích, hành động, công trạng, phạm vi ảnh hưởng của thành tích: 02 bản.

5. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng và xét trình Nhà nước khen thưởng phải là bản chính.

Điều 37. Thủ tục hồ sơ trình khen thưởng cấp Nhà nước

1. Thủ tục hồ sơ trình khen thưởng đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Chủ tịch nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

2. Thời gian trình khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích năm công tác như sau:

a) Đối với tập thể, cá nhân thuộc cơ quan đảng, nhà nước, doanh nghiệp thời gian trình chậm nhất ngày 30 tháng 01 hàng năm;

b) Đối với ngành giáo dục và đào tạo (bao gồm cơ quan sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm, các trường thuộc ngành giáo dục và đào tạo, Trường cao đẳng nghề tỉnh) thời gian trình khen chậm nhất ngày 30 tháng 8 hàng năm.

Điều 38. Về tiền thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

1. Mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của chính phủ và Thông tư số 71/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính.

2. Đối với tập thể, cá nhân trong cùng một thời điểm đạt nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thì cách tính tiền thưởng như sau:

a) Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, cùng một thời gian, một đối tượng nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua thì chỉ được nhận mức tiền thưởng cao nhất;

b) Trong cùng một thời điểm, một đối tượng nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua mà thời gian để đạt các danh hiệu thi đua khác nhau thì được nhận tiền thưởng các danh hiệu thi đua;

c) Trong cùng một thời điểm, một đối tượng nếu đạt danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Chương IX

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ; HÀNH VI VI PHẠM, XỬ LÝ VI  PHẠM; KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; THU HỒI, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 39. Quyền của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng

1. Được tham gia các phong trào thi đua do Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động.

2. Được đề nghị xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Có quyền góp ý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng cho cá nhân, tập thể có đủ thành tích và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

4. Đề nghị cấp có thẩm quyền không xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng, thu hồi các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được tặng hoặc khen thưởng không đúng tiêu chuẩn, không đúng thủ tục do pháp luật quy định.

Điều 40. Nghĩa vụ của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng

1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng.

2. Không góp ý mang tính xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tập thể được dự kiến xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng hoặc đã được tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng.

3. Từ chối nhận danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng không xứng đáng với thành tích và không đúng tiêu chuẩn, thủ tục do pháp luật quy định.

Điều 41. Hành vi vi phạm và hình thức xử lý đối với cá nhân, tập thể được khen thưởng

1. Hành vi vi phạm của cá nhân hoặc tập thể được khen thưởng:

a) Vi phạm các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 10 của Quy chế này;

b) Cố tình che giấu hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng;

c) Dùng tiền, các lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác nhằm mua chuộc người, cơ quan có thẩm quyền khen thưởng để được khen thưởng;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào công tác khen thưởng.

2. Hình thức xử lý đối với cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này:

a) Bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã nhận;

b) Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật;

c) Tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người đứng đầu tập thể có hành vi vi phạm khoản 1 Điều này bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật;

d) Cơ quan có thẩm quyền công bố trên phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, tập thể quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Điều 42. Hành vi vi phạm và hình thức xử lý đối với người và cơ quan có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng

1. Hành vi vi phạm của người hoặc tập thể có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục và quyết định khen thưởng:

a) Xác nhận sai sự thật về thành tích của cá nhân, tập thể;

b) Làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề nghị khen thưởng;

c) Nhận tiền, các lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ra quyết định khen thưởng trái pháp luật;

đ) Không thực hiện đúng quy trình, thủ tục xét khen thưởng theo quy định tại quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này: cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 43. Hồ sơ, thủ tục huỷ bỏ quyết định khen thưởng

1. Tờ trình của cơ quan trình khen thưởng báo cáo tóm tắt lý do trình huỷ bỏ quyết định khen thưởng.

2. Biên bản họp của Hội đồng thi đua - khen thưởng.

3. Các văn bản có liên quan đến lý do huỷ bỏ quyết định khen thưởng.

Điều 44. Khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng

1. Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại về:

a) Nhận xét sai sự thật của cấp có thẩm quyền đối với thành tích và khuyết điểm của mình trong hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xét khen thưởng;

b) Cá nhân, cấp có thẩm quyền thực hiện không đúng thủ tục, quy trình trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

2. Cá nhân có quyền tố cáo cấp có thẩm quyền về:

a) Hành vi vi phạm Điều 10 của Quy chế này;

b) Quyết định khen thưởng cho cá nhân, tập thể không đúng tiêu chuẩn, không đúng quy định của pháp luật;

c) Hành vi trù dập cá nhân của cấp có thẩm quyền.

3. Hình thức khiếu nại, tố cáo:

a) Trực tiếp gặp người, cơ quan có thẩm quyền khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng;

b) Gửi văn bản đến người, cơ quan có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 45. Giải quyết khiếu nại tố cáo

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương X

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 46. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trên địa bàn cụ thể hóa xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng cấp mình và tổ chức thực hiện.

2. Các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân căn cứ quy chế và các văn bản của Nhà nước về thi đua, khen thưởng để thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh bằng văn bản về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các ngành, các cấp, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện Quy chế này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2015
Ngày hiệu lực25/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2017
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Quy chế Thi đua Khen thưởng Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Quy chế Thi đua Khen thưởng Ninh Thuận
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu02/2015/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
      Người kýLưu Xuân Vĩnh
      Ngày ban hành15/01/2015
      Ngày hiệu lực25/01/2015
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2017
      Cập nhật11 tháng trước
      (08/01/2020)

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Quy chế Thi đua Khen thưởng Ninh Thuận

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Quy chế Thi đua Khen thưởng Ninh Thuận