Quyết định 173/2008/QĐ-UBND

Quyết định 173/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 173/2008/QĐ-UBND Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 05/2017/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu biên chế Sở Y tế Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 26/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 173/2008/QĐ-UBND Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 09 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - kế hoạch hoá gia đình ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 903/TTr-SYT ngày 19 tháng 5 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 265/TTr-SNV ngày 03 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng.

1. Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS - KHHGĐ) tỉnh Ninh Thuận là tổ chức trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận; có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý Nhà nước về DS - KHHGĐ, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về DS - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

2. Chi cục DS - KHHGĐ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục DS - KHHGĐ thuộc Bộ Y tế.

3. Chi cục DS - KHHGĐ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (kể cả tài khoản ngoại tệ) để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Trình Sở Y tế hoặc tham mưu Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hằng năm, chương trình, đề án về DS - KHHGĐ của tỉnh; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, phân cấp quản lý, xã hội hoá công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục.

2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị cá biệt và chương trình, giải pháp, biện pháp huy động, phối hợp liên ngành trong lĩnh vực DS - KHHGĐ.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính sách DS - KHHGĐ, đào tạo nguồn nhân lực làm công tác DS - KHHGĐ của địa phương.

4. Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, dự án về DS - KHHGĐ sau khi được phê duyệt.

5. Xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về DS - KHHGĐ trình Giám đốc Sở Y tế ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

6. Quản lý về quy mô DS - KHHGĐ:

a) Theo dõi, quản lý biến động tăng, giảm dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các hoạt động dịch vụ tư vấn kế hoạch hoá gia đình và quản lý các phương tiện tránh thai, quản lý các dịch vụ KHHGĐ địa bàn tỉnh;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình liên quan đến quy mô DS - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

7. Quản lý về cơ cấu dân số:

a) Theo dõi, tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật để bảo đảm cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh;

c) Hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án, mô hình liên quan đến điều chỉnh cơ cấu dân số trên địa bàn tỉnh.

8. Quản lý về chất lượng dân số:

a) Theo dõi, tổng hợp về chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật để bảo đảm chất lượng dân số đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, việc triển khai thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục; cung cấp dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực DS - KHHGĐ, sức khoẻ tình dục, sức khoẻ sinh sản vị thành niên và thanh niên.

10. Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực DS - KHHGĐ.

11. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý về DS - KHHGĐ; tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về DS - KHHGĐ theo quy định hiện hành.

12. Hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức dịch vụ công và thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực DS - KHHGĐ.

13. Giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực DS - KHHGĐ theo phân cấp của Sở Y tế.

14. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về DS - KHHGĐ cho cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ cấp xã và cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, khu phố.

15. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; tài chính, tài sản được giao; quản lý các tổ chức sự nghiệp thuộc Chi cục; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật, của Ủy ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Sở Y tế.

16. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực DS - KHHGĐ theo thẩm quyền.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức.

1. Lãnh đạo Chi cục: gồm có Chi cục trưởng và từ 1 - 2 Phó Chi cục trưởng.

a) Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục;

b) Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các tổ chức thuộc Chi cục:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp (thực hiện các nhiệm vụ tổ chức, hành chính, kế hoạch và tài vụ);

b) Phòng DS - KHHGĐ;

c) Phòng Truyền thông - Giáo dục.

Chức năng, nhiệm vụ các phòng do Chi cục trưởng tham mưu Giám đốc Sở Y tế quy định.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đặt tại huyện, thành phố: gồm có: Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Ninh Phước; Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Ninh Hải; Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Ninh Sơn; Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Bác Ái và Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Thuận Bắc (sau đây gọi chung là Trung tâm DS - KHHGĐ huyện).

a) Trung tâm DS - KHHGĐ huyện có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về DS - KHHGĐ trên địa bàn huyện.

- Trung tâm DS - KHHGĐ huyện chịu sự quản lý toàn diện của Chi cục DS - KHHGĐ; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật về dịch vụ DS - KHHGĐ, truyền thông giáo dục của các Trung tâm liên quan ở tuyến tỉnh và chịu sự quản lý Nhà nước theo địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện.

- Trung tâm DS - KHHGĐ huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu và tài khoản riêng;

b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm DS - KHHGĐ huyện:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về dịch vụ DS - KHHGĐ, truyền thông giáo dục về DS - KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục DS - KHHGĐ thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, thành phố trình Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ phê duyệt.

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về DS - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS - KHHGĐ của Trạm Y tế xã và cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, khu phố.

- Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về DS - KHHGĐ, các dự án khác được Chi cục DS - KHHGĐ phân công.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ cấp xã và cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, khu phố.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS - KHHGĐ và sức khoẻ sinh sản.

- Quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật; quản lý cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ cấp xã và cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, khu phố.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ và Ủy ban nhân dân huyện giao;

c) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm DS - KHHGĐ huyện:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và 1 - 2 Phó Giám đốc

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Các Tổ tổng hợp, nghiệp vụ thuộc Trung tâm:

+ Tổ Hành chính tổng hợp;

+ Tổ Truyền thông và dịch vụ DS - KHHGĐ.

Việc thành lập Trung tâm DS - KHHGĐ huyện do Giám đốc Sở Y tế quyết định trên cơ sở đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ.

Điều 4. Biên chế và quản lý công chức, viên chức, người lao động.

1. Biên chế:

Biên chế hành chính, sự nghiệp của Chi cục do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hằng năm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh trên cơ sở khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ của Chi cục.

2. Về bổ nhiệm và quản lý công chc, viên chc, ngưi lao đng:

a) Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh (về chuyên môn: không nhất thiết phải có chuyên môn Y tế);

b) Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm DS - KHHGĐ huyện do Giám đốc Sở Y tế quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh;

c) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục do Chi cục trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Y tế;

d) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động của Chi cục theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Cán bộ làm công tác DS - KHHGĐ ở cơ sở.

Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện hướng dẫn, kiểm tra và giám sát hoạt động của cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) và cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, khu phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quy định như sau:

1. Cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ xã:

a) Vị trí, chức năng:

Cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ xã có trách nhiệm giúp việc cho Trạm trưởng Trạm Y tế xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu DS - KHHGĐ trên địa bàn xã; là viên chức của Trạm Y tế xã, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trạm trưởng Trạm Y tế xã và chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện;

b) Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch công tác năm, chương trình công tác quý, tháng, tuần về DS - KHHGĐ. Sau khi kế hoạch được Trạm trưởng Trạm Y tế xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cán bộ DS - KHHGĐ có trách nhiệm tham mưu, phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giám sát hoạt động của cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, khu phố, các ngành, đoàn thể theo đúng nhiệm vụ được phân công.

- Hướng dẫn cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, khu phố, lập chương trình công tác tuần, tháng; thực hiện chế độ ghi chép ban đầu về DS - KHHGĐ, thu thập số liệu về DS - KHHGĐ, lập báo cáo tháng, lập các sơ đồ và biểu đồ quản lý các chỉ tiêu DS - KHHGĐ của xã; phương pháp tuyên truyền, vận động, tư vấn; cung cấp bao cao su, thuốc uống tránh thai.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, khu phố; giúp Trưởng Trạm Y tế xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn xã.

- Tổ chức giao ban cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, khu phố hằng tháng để đánh giá kết quả hoạt động về DS - KHHGĐ của từng thôn, khu phố. Kịp thời giải quyết hoặc xin ý kiến cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề phát sinh. Dự giao ban cán bộ chuyên trách tại huyện hằng tháng.

- Tham dự đầy đủ các khoá đào tạo, tập huấn về DS - KHHGĐ do cơ quan cấp trên tổ chức.

- Đề xuất với cấp trên các vấn đề cần thực hiện về DS - KHHGĐ;

c) Tuyển dụng và tiêu chuẩn cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ xã

- Cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ xã do Trạm trưởng Trạm Y tế xã đề xuất và Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện quyết định và ký hợp đồng làm việc.

- Tiêu chuẩn cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ xã như sau:

+ Có trách nhiệm, nhiệt tình với công tác DS - KHHGĐ.

+ Trình độ: cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ được đào tạo chuyên môn ít nhất là trung cấp song không nhất thiết là chuyên môn y tế; đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng khó khăn, nếu chưa có trình độ trung cấp về nghiệp vụ thì ít nhất phải tốt nghiệp trung học phổ thông.

+ Cư trú tại địa bàn xã.

+ Có sức khoẻ tốt; gương mẫu thực hiện KHHGĐ.

+ Đã tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về DS - KHHGĐ.

2. Cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, khu phố:

a) Chức năng:

- Cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, khu phố có trách nhiệm cùng cán bộ y tế thôn bản tuyên truyền, vận động về DS - KHHGĐ, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu;

- Cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, khu phố hoạt động theo chế độ tự nguyện, có thù lao hằng tháng, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trạm Y tế xã;

b) Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình công tác tháng, tuần về DS - KHHGĐ; phối hợp với các tổ chức trên địa bàn triển khai các hoạt động quản lý và vận động tới từng hộ gia đình.

- Trực tiếp tuyên truyền, vận động, tư vấn về DS - KHHGĐ và cung cấp bao cao su, thuốc uống tránh thai đến từng hộ gia đình.

- Kiểm tra việc duy trì thực hiện các nội dung DS - KHHGĐ của các hộ gia đình tại địa bàn quản lý.

- Thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, thu thập số liệu, lập báo cáo tháng về DS - KHHGĐ theo quy định hiện hành; lập các sơ đồ và biểu đồ, quản lý sổ hộ gia đình về DS - KHHGĐ tại địa bàn quản lý.

- Bảo quản và sử dụng các tài liệu (sổ sách, biểu mẫu báo cáo, …) liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Dự giao ban cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, khu phố hằng tháng để phản ảnh tình hình và báo cáo kết quả hoạt động DS - KHHGĐ của địa bàn được giao quản lý. Giải quyết hoặc xin ý kiến cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ xã để giải quyết những vấn đề phát sinh.

- Tham dự đầy đủ các khoá tập huấn do cơ quan cấp trên tổ chức.

- Phát hiện và đề xuất với cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ xã các vấn đề cần thực hiện về DS - KHHGĐ tại địa bàn quản lý;

c) Tuyển chọn và tiêu chuẩn cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, khu phố:

- Cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, khu phố do cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ xã phối hợp với trưởng thôn, khu phố vận động và tuyển chọn.

- Cộng tác viên DS - KHHGĐ thôn, khu phố có tiêu chuẩn như sau:

+ Là người có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia công tác DS -KHHGĐ, có uy tín trong cộng đồng.

+ Là cán bộ thôn, xã, công chức về hưu hoặc là người dân có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học phổ thông; đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng khó khăn nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông thì ít nhất phải tốt nghiệp trung học cơ sở.

+ Đã tham gia các lớp tập huấn về DS - KHHGĐ.

+ Cư trú tại thôn, khu phố.

+ Có sức khoẻ tốt; gương mẫu thực hiện KHHGĐ.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

2. Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ có trách nhiệm căn cứ các quy định tại Quyết định này ban hành Quy chế hoạt động của Chi cục và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu có vấn đề phát sinh, không hợp lý thì tổng hợp, báo cáo với Giám đốc Sở Y tế để thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 173/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu173/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2008
Ngày hiệu lực19/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 173/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 173/2008/QĐ-UBND Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 173/2008/QĐ-UBND Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu173/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành09/07/2008
        Ngày hiệu lực19/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2017
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 173/2008/QĐ-UBND Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 173/2008/QĐ-UBND Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Ninh Thuận