Nghị quyết 163/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 163/2015/NQ-HĐND về tạm dừng thực hiện Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND, quy định mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết 163/2015/NQ-HĐND tạm dừng thực hiện Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND Vĩnh Long đã được thay thế bởi Nghị quyết 17/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Vĩnh Long 2016 và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 163/2015/NQ-HĐND tạm dừng thực hiện Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/2015/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TẠM DỪNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 136/2015/NQ-HĐND NGÀY 16/6/2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG) VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔTÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07/10/ 2015 của Chính phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 148/TTr-UBND ngày 10/ 11/ 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 16/6/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 16/6/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, kỳ họp thứ 13 (bất thường) về việc quy định mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, kể từ ngày 01/01/2016 đến khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và được đăng công báo tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; CP;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TU; UBND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 163/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu163/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực21/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 163/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 163/2015/NQ-HĐND tạm dừng thực hiện Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 163/2015/NQ-HĐND tạm dừng thực hiện Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND Vĩnh Long
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu163/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrương Văn Sáu
       Ngày ban hành11/12/2015
       Ngày hiệu lực21/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 163/2015/NQ-HĐND tạm dừng thực hiện Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 163/2015/NQ-HĐND tạm dừng thực hiện Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND Vĩnh Long