Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý phí sử dụng đường bộ Vĩnh Long đã được thay thế bởi Nghị quyết 163/2015/NQ-HĐND tạm dừng thực hiện Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý phí sử dụng đường bộ Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/2015/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 6 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; Sau khi xem xét Tờ trình số: 43/TTr-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự (gọi chung là xe mô tô) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long mức thu cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Đối tượng chịu phí: Là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký lưu hành (có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe), bao gồm: xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự (không bao gồm xe máy điện).

b) Người nộp phí: Tổ chức, cá nhân sở hữu; sử dụng hoặc quản lý phương tiện (sau đây gọi chung là chủ phương tiện) quy định tại a, khoản 1 Điều này.

2. Đối tượng không thuộc phạm vi áp dụng và các trường hợp miễn thu phí:

a) Đối tượng không thuộc phạm vi áp dụng: xe máy chuyên dùng theo quy định tại khoản 20 Điều 3 Luật giao thông đường bộ.

b) Các trường hợp miễn thu phí:

- Xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng.

- Xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo.

3. Mức thu phí:

a) Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3 mức thu: 50.000 đồng/năm.

b) Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3 mức thu: 105.000 đồng/năm.

4. Đơn vị thu phí: các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố.

5. Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí để trang trải chi phí tổ chức thu và tỷ lệ % phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ:

a) Tỷ lệ % để lại cho đơn vị thu phí để trang trải chi phí tổ chức thu:

- Các phường, thị trấn được để lại 10% số phí sử dụng đường bộ thu được.

- Các xã được để lại 20% số phí sử dụng đường bộ thu được.

b) Tỷ lệ % phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ:

Nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô sau khi trừ đi chi phí cho công tác tổ chức thu phí quy định tại điểm a, khoản này, phần còn lại được chuyển về Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và số này được xem như 100% được phân bổ sử dụng cụ thể như sau:

- Chi cho hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và các hoạt động liên quan đến quỹ là 20%.

- Chi cho công tác bảo trì đường huyện là 30%.

- Chi cho công tác bảo trì đường xã và đầu tư xây dựng giao thông nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới là 50%.

6. Đối với số dư còn tồn tại tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực, thì thực hiện theo Nghị quyết số 60/2013/NQ-HĐND.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 60/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, kỳ họp thứ 13 (Bất thường) thông qua ngày 16/6/2015, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và được đăng công báo tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.UBND tỉnh; UBMTTQVN;
- Đ/B HĐND tỉnh; Đoàn Đ/B QH tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu136/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2015
Ngày hiệu lực26/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý phí sử dụng đường bộ Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý phí sử dụng đường bộ Vĩnh Long
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu136/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrương Văn Sáu
       Ngày ban hành16/06/2015
       Ngày hiệu lực26/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý phí sử dụng đường bộ Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý phí sử dụng đường bộ Vĩnh Long