Nghị quyết 164/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 164/2015/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch biên chế công, viên chức, lao động hợp đồng năm 2016 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 164/2015/NQ-HĐND thông qua kế hoạch biên chế công viên chức lao động hợp đồng Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/2015/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 701/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng năm 2016; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2016 như sau:

1. Biên chế hành chính Nhà nước:

Tổng số giao 2.542 biên chế, bao gồm:

+ Biên chế giao sở, ban, ngành 1.415 biên chế;

+ Biên chế giao Uỷ ban nhân dân cấp huyện 1.068 biên chế;

+ Biên chế dự phòng 59 biên chế.

2. Biên chế sự nghiệp Nhà nước:

Tổng biên chế 28.745, bao gồm:

a) Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 22.129 biên chế, gồm:

- Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp: 543 biên chế.

- Bậc học Mầm non và phổ thông: 21.586 biên chế, gồm:

+ Mầm non: 4.825 biên chế;

+ Tiểu học: 6.916 biên chế;

+ Trung học cơ sở: 5.709 biên chế;

+ Trung học phổ thông: 3.050 biên chế;

+ Trung tâm DN-HN-GDTX: 231 biên chế;

+ Trung tâm Bồi dưỡng NVSP: 14 biên chế;

+ Dôi dư: 841 biên chế.

b) Sự nghiệp Y tế: 4.874 biên chế.

c) Sự nghiệp văn hóa: 571 biên chế.

d) Sự nghiệp khoa học: 294 biên chế.

đ) Sự nghiệp khác: 628 biên chế.

e) Tổ chức hội, đoàn thể: 169 biên chế.

g) Biên chế dự phòng: 80 biên chế.

3. Biên chế giao tự đảm bảo kinh phí: 219 biên chế và 07 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

4. Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP:

Giao 357 chỉ tiêu, trong đó cơ quan hành chính 183 chỉ tiêu, đơn vị sự nghiệp 174 chỉ tiêu.

5. Chỉ tiêu giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng:

Tổng giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước: 958 chỉ tiêu.

6. Biên chế công chức, viên chức dự phòng chỉ để bố trí cho trường hợp lập thêm tổ chức hoặc được giao nhiệm vụ mới.

7. Thực hiện nguyên tắc số công chức được tuyển dụng mới vào công vụ không quá 50% số công chức đã ra khỏi biên chế; 50% số biên chế còn lại để bổ sung cho những lĩnh vực cần tăng và để thực hiện tinh giản biên chế gắn với xác định vị trí việc làm.

(Danh mục và số lượng biên chế cụ thể có các phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết này.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án điều chuyển giáo viên thừa, thiếu của ngành giáo dục và đào tạo.

Đối với Trường Đại học Hà Tĩnh để đáp ứng yêu cầu mở mã ngành mới, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân để giao biên chế khi có nguồn dự tuyển cụ thể theo cơ cấu vị trí việc làm, trong tổng biên chế dự phòng của tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Nữ Y

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu164/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2015
Ngày hiệu lực22/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 164/2015/NQ-HĐND thông qua kế hoạch biên chế công viên chức lao động hợp đồng Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 164/2015/NQ-HĐND thông qua kế hoạch biên chế công viên chức lao động hợp đồng Hà Tĩnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu164/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thị Nữ Y
        Ngày ban hành12/12/2015
        Ngày hiệu lực22/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 164/2015/NQ-HĐND thông qua kế hoạch biên chế công viên chức lao động hợp đồng Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 164/2015/NQ-HĐND thông qua kế hoạch biên chế công viên chức lao động hợp đồng Hà Tĩnh

            • 12/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực