Nghị quyết 164/NQ-HĐND

Nghị quyết 164/NQ-HĐND năm 2015 thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 điều 62 Luật Đất đai và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết 164/NQ-HĐND 2015 thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất Nghệ An đã được thay thế bởi Nghị quyết 197/NQ-HĐND 2015 danh mục dự án cần thu hồi đất Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 164/NQ-HĐND 2015 thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN CẦN THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4129/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua 151 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai với tổng diện tích là 328,92 ha (Danh mục I).

Điều 2. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện 98 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 121,91 ha, trong đó: đất trồng lúa 121,77 ha, đất rừng phòng hộ 0,09 ha, đất rừng đặc dụng 0,05 ha (Danh mục II).

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

DANH MỤC I

DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN CẦN THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh)

TT

Tên công trình, dự án

Quy mô diện tích (ha)

Địa điểm

Chủ đầu tư

Ghi chú

I

Huyện Quỳnh Lưu

 

 

 

 

1

Chia lô đất ở các xóm 7, 9, 11

3,33

Xã Quỳnh Hưng

UBND xã Quỳnh Hưng

 

2

Chia lô đất ở xóm Thành Công

0,1

Xã Quỳnh Long

UBND xã Quỳnh Long

 

3

Xây dựng kè ven sông

4,07

Xã Tiến Thủy

UBND huyện Quỳnh Lưu

 

4

Xây dựng Đường ngoài hàng rào vào trung tâm y tế huyện Quỳnh Lưu

0,16

Xã Quỳnh Hậu

UBND huyện Quỳnh Lưu

 

5

Xây dựng Sân thể thao xóm Nho Lâm

1,00

Xã Quỳnh Bá

UBND xã Quỳnh Bá

 

6

Xây dựng nhà văn hóa xã

0,46

 Xã Quỳnh Thuận

UBND xã Quỳnh Thuận

 

7

Xây dựng Trạm biến áp và công trình phụ trợ (xóm Bắc Vân)

0,01

Xã Quỳnh Văn

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

8

Xây dựng Trạm biến áp và công trình phụ trợ (xóm Quyết Tâm)

0,01

Xã Quỳnh Bảng

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

9

Xây dựng Trạm biến áp và công trình phụ trợ (xóm Bút Lĩnh)

0,01

Xã An Hòa

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

10

Xây dựng Trạm biến áp và công trình phụ trợ (xóm Sơn Lâm)

0,01

Xã Quỳnh Lâm

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

11

Mở rộng chùa Yên Thái

0,17

Xã Sơn Hải

Chùa Yên Thái

 

12

Mở rộng chùa Đồng Tương

0,47

Xã Quỳnh Đôi

Chùa Đồng Tương

 

13

Phục hồi chùa Đồng Yên

0,15

Xã Quỳnh Thuận

Chùa Đồng Yên

 

14

Xây dựng chùa Lam Sơn

0,6

Xã Quỳnh Yên

Chùa Lam Sơn

 

II

Huyện Quỳ Hợp

 

 

 

 

 

Đường giao thông Châu Thôn – Tân Xuân

0,08

Xã Văn Lợi, Hạ Sơn,

Sở Giao thông Vận tải

 

III

Huyện Tân Kỳ

 

 

 

 

1

Nhà học giáo lý Giáo xứ Tân Diên

0,38

Xã Đồng Văn

Giáo xứ Tân Diên

 

2

Giáo họ Tân Đà

0,18

Xã Kỳ Tân

Giáo họ Tân Đà

 

3

Khu vực khai thác khoáng sản của Tổng Công ty Đông Bắc

24,56

Xã Tân Xuân

Tổng Công ty Đông Bắc

 

4

Đất ở xã Tân Long

0,6

Xã Tân Long

UBND xã Tân Long

 

IV

Huyện Quỳ Châu

 

 

 

 

 

Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Quỳ Châu

0,6

Thị trấn Tân Lạc

Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Quỳ Châu

 

V

Huyện Diễn Châu

 

 

 

 

1

Đất ở nông thôn

1,06

Xứ đồng Cây Me, xã Diễn Liên,

UBND xã Diễn Liên

 

2

Đất ở nông thôn

0,5

xóm 8, 3, xã Diễn Hùng

UBND xã Diễn Hùng

 

3

Đất ở nông thôn

1,64

Xóm 1,2, 3 xã Diễn Quảng

UBND xã Diễn Quảng

 

4

Đất ở nông thôn

3,56

Xóm 3, 6, 7, 8, 9,10,11, xã Diễn Thành

UBND xã Diễn Thành

 

5

Đất ở nông thôn

0,46

Xóm 1, 3, 4, 6, xã Diễn Bình

UBND xã Diễn Bình

 

6

Đất ở nông thôn

2,82

Xóm Xuân Bắc, Yên Đồng, Trung Phú, xã Diễn Vạn

UBND xã Diễn Vạn

 

7

Đất ở nông thôn

0,84

Xóm 3,6,8,10 (Nam Lâm); xóm 10, 12 (Bắc Lâm) xã Diễn Lâm

UBND xã Diễn Lâm

 

8

Đất ở nông thôn

0,5

Xóm 1, 2, 13, 10 xã Diễn Mỹ

UBND xã Diễn Mỹ

 

9

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn (đường điện)

0,02

Xã Diễn Thái, Diễn Trung

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

VI

Huyện Đô Lương

 

 

 

 

1

Xây dựng công trình cầu qua sông Đào

0,1

Xã  Hoà Sơn

UBND huyện Đô Lương

 

2

Đường GTNT cầu Tràng xã Đại Sơn

0,7

Xã Đại Sơn, 

UBND huyện Đô Lương

 

3

Đường giao thông Nhân Sơn - Đại Sơn

1,56

Xã Mỹ Sơn, 

UBND huyện Đô Lương

 

4

Đường nội thị N1, N2 khu hành chính huyện

1,8

Thị trấn Đô Lương

UBND huyện Đô Lương

 

5

Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm xã Ngọc Sơn

0,04

xã Ngọc Sơn, 

UBND huyện Đô Lương

 

6

Sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu liên xã từ Cầu Tiên (Thị trấn) đến Rào gang xã Nhân Sơn

1,6

Thị trấn, Yên Sơn, Xuân Sơn, Văn Sơn, Đà Sơn, Lạc Sơn, Minh Sơn

UBND huyện Đô Lương

 

7

Sân vận động xóm 6, xã Đại Sơn

1,00

xã Đại Sơn, 

UBND xã Đại Sơn

 

8

Sửa chữa nâng cấp tuyến kênh tiêu úng phí bờ tả kênh chính hệ thống thủy lợi Bắc 

0,90

Các xã Tràng Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn

UBND huyện Đô Lương

 

9

Xây dựng, nâng cấp cầu Khe Cô tại lý trình Km 5 +500 trên tuyến đường Tràng Bài

0,2

Xã Đông Sơn, 

UBND huyện Đô Lương

 

10

Sửa chữa, nâng cấp kênh tưới Tân Sơn

0,3

Xã Tân Sơn, 

UBND huyện Đô Lương

 

11

Mở rộng chợ ú Đại Sơn

1,5

Xã Đại Sơn, 

UBND xã Đại Sơn

 

12

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo lưới điện trung áp - Tỉnh Nghệ An (nâng cấp nhánh rẽ Trù Sơn - Đại Sơn)

0,07

Xã Đại Sơn

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

13

Dự án công trình chống quá tải xã Diễn Trường - Diễn Châu, Đô Thành - Yên Thành, Thái Sơn - Đô Lương

0,01

Xã Thái Sơn

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

14

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn từ nguồn ngân hàng tái thiết đức

0,08

Các xã Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Đặng Sơn, Thuận Sơn, Tràng Sơn

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

15

Mở rộng khuôn viên di tích đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan

0,97

Xã Tràng Sơn

UBND huyện Đô Lương

 

16

Đấu giá đất ở Thị trấn

2,5

Thị trấn Đô Lương

UBND thị trấn Đô Lương

 

17

Đấu giá đất ở

1,2

Xã Đông Sơn

UBND xã Đông Sơn

 

18

Đấu giá đất ở vùng bờ tường trên

0,9

Xã Tràng Sơn 

UBND xã Tràng Sơn

 

19

Đất ở tái định cư

0,06

Xã Tràng Sơn 

UBND xã Tràng Sơn

 

20

Đường vận chuyển đá vôi từ mỏ về nhà máy xi măng Đô Lương

6,75

Xã Bài Sơn

Công ty CP Xi măng Sông Lam

 

21

Đường vận chuyển đá sét từ mỏ về nhà máy xi măng Đô Lương

1,26

Xã Bài Sơn

Công ty CP Xi măng Sông Lam

 

22

Khu nhà ở cho công nhân

4,70

Xã Bài Sơn

Công ty CP Xi măng Sông Lam

 

VII

TP.  Vinh

 

 

 

 

1

Xây dựng Khoa Nông Lâm Ngư (Cơ sở 2) trường ĐH Kinh tế Nghệ An

0,81

Xã Hưng Đông

Đại học Kinh tế Nghệ An

 

2

Xây dựng Trường Tiểu học phường Lê Lợi

0,1

Phường Lê Lợi

UBND phường Lê Lợi

 

3

Xây dựng đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Hưng Bình)

2,2

Phường Hưng Bình

UBND thành phố Vinh

 

4

Đường gom dân sinh khu vực Cảng hàng không Vinh tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh

0,03

Xã Nghi Liên

UBND thành phố Vinh

 

5

Bến xe Văn Minh

0,8

Xã Nghi Phú

Công ty Cổ phần Văn Minh

 

6

XD đường QH 24m đoạn nối  từ đường Hồ Tông Thốc đến  đường Hoàng Phan Thái (phục vụ dự án Khu B Bệnh viện Đa khoa Tỉnh)

0,73

Xã Nghi Phú

UBND thành phố Vinh

 

7

Xây dựng công trình: Đường vào bệnh viện phụ sản Quốc tế Vinh

3,1

Xã Nghi Phú

UBND thành phố Vinh

 

8

Xây dựng một phần đường Quy hoạch (xây dựng đường tạm đi qua khu đô thị Tây đại lô Xô Viết Nghệ Tĩnh)

1,67

Xã Nghi Phú

UBND thành phố Vinh

 

9

Đường và mương thoát nước từ đường D7 đến đường Tú Xương phường Trung Đô, thành phố Vinh

0,09

Phường Trung Đô

UBND thành phố Vinh

 

10

Xây dựng đường dân sinh quy hoạch giữa 2 dự án của công ty TNHH MTV đóng tàu thuyền Hải Châu

0,61

Phường Trung Đô

UBND thành phố Vinh

 

11

Đường giao thông du lịch kết hợp đê bao phòng chống lũ dọc bờ Sông Vinh (giai đoạn 2), đoạn từ Cầu đen đến đường Đinh Nhật Thận

0,85

Phường Vinh Tân, Phường Trung Đô

UBND thành phố Vinh

 

12

Nhà văn hóa khối 10, phường Lê Lợi

0,03

Phường Lê Lợi

UBND phường Lê Lợi

 

13

Hệ thống kênh tiêu thoát nước xã Nghi Kim - Nghi Vạn (Giai đoạn 1)

4,26

Xã Nghi Kim

UBND thành phố Vinh

 

14

Đài phát thanh và truyền hình thành phố Vinh

0,74

Phường Vinh Tân

UBND thành phố Vinh

 

15

Xây dựng sân vận động và khu nhà ở tại khối 13, phường Cửa Nam

1,59

Phường Cửa Nam

Công ty Cổ phần phát triển đô thị Vinh

 

16

Bệnh viện mắt Nghệ An tại xã Nghi Phú

4,02

Xã Nghi Phú

Bệnh viện Mắt Nghệ An

 

17

Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp xã Hưng Đông

0,81

Xã Hưng Đông

Công ty CP đầu tư phát triển và hạ tầng đô thị Đường sắt

 

18

Chia lô đất ở tái định cư xóm 20, xã Nghi Phú

0,05

 Xã Nghi Phú

UBND xã Nghi Phú

 

19

Chia lô đất ở dân cư xóm 20, xã Nghi Phú

0,12

 Xã Nghi Phú

UBND xã Nghi Phú

 

20

Dự án khu nhà ở chung cư và văn phòng làm việc Thành Vinh

0,5

Phường Hưng Bình

Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại Thành Vinh

 

21

Chia lô đất ở dân cư phường Hưng Dũng (Khối Đông Thọ, Văn Trung, Đông Lâm)

4,56

Phường Hưng Dũng

UBND phường Hưng Dũng

 

22

Quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh

2,63

Phường Quán Bàu

UBND phường Quán Bàu

 

23

Chia lô đất ở phục vụ tái định cư tại phường Quán Bàu

4,36

Phường Quán Bàu

UBND phường Quán Bàu

 

24

Quy hoạch chia lô đất ở khối 3

0,05

Phường Trung Đô

UBND phường Trung Đô

 

25

Khu tập thể Trung tâm y tế dự phòng

0,02

Phường Trường Thi

UBND phường Trường Thi

 

26

Đất ở xen dắm khối 2, 3 phường Trường Thi

0,1

Phường Trường Thi

UBND phường Trường Thi

 

27

Khu tập thể Vinaconex 16 khối17

0,27

Phường Trường Thi

UBND thành phố Vinh

 

28

Trường tiểu học phường Hưng Phúc và khu nhà ở Yên  Bình tại phường Hưng Phúc

2,00

Phường Hưng Phúc

UBND thành phố Vinh

 

29

Khu nhà ở  tổng hợp và sân vận động tại khối 3 và khối 9, phường Lê Lợi, Thành phố Vinh,  Tỉnh Nghệ An.

1,30

Phường Lê Lợi

Công ty Cổ phần phát triển đô thị Vinh

 

30

Chia lô đất ở xã Hưng Đông (Tây đường Nguyễn Trường Tộ, phía Tây khu công nghiệp nhỏ, xóm Yên Bình, xóm Mỹ Hòa và xóm Yên Vinh)

8,37

Xã Hưng Đông

UBND xã Hưng Đông

 

31

Khu nhà ở quân đội quân khu 4

0,3

Xã Hưng Đông

Quân khu 4

 

32

Khu tập thể Xí nghiệp đầu máy Vinh

0,41

Xã Hưng Đông

UBND xã Hưng Đông

 

33

Chia lô đất ở xen dắm các xóm xã Hưng Lộc (xóm Đức Vinh, Đức Thọ, Mỹ Thượng,  xóm 13 - 3 vị trí, xóm 15, xóm 16)

1,93

Xã Hưng Lộc

UBND xã Hưng Lộc

 

34

 Dự án quy hoạch xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp và Cán bộ công nhân viên của Công ty CP ĐT&TM Dầu khí Nghệ An

2,67

Xã Hưng Lộc

Công ty CP ĐT&TM Dầu khí Nghệ An

 

35

Chia lô đất ở Kim Đông, xã Nghi Ân

1,47

Xã Nghi Ân

UBND xã Nghi Ân

 

36

Xây dựng Khu nhà ở Sinh viên trường Đại học Vinh tại xã Nghi Ân

0,44

Xã Nghi Ân

Đại học Vinh

 

37

 Chia lô đất ở dân cư xóm Xuân Trung, xã Nghi Đức

0,95

Xã Nghi Đức

UBND xã Nghi Đức

 

38

Chia lô đất ở khu vực trường Nam Thanh

3,3

Xã Nghi Đức, Xã Hưng Lộc

UBND thành phố Vinh

 

39

Khu nhà ở dịch vụ tổng hợp Vinhland tại xã Nghi Kim, Thành phố Vinh

11,61

Xã Nghi Kim

Công ty Cổ phần phát triển đô thị Vinh

 

40

Đất ở dân cư tại xóm 2, xã Nghi Kim

0,03

Xã Nghi Kim

UBND xã Nghi Kim

 

41

Chia lô đất ở các xóm xã Nghi Liên (xóm 18a, xóm 10 - 2 vị trí, xóm 5)

7,52

Xã Nghi Liên

UBND xã Nghi Liên

 

42

Quy hoạch chia lô đất ở tái định cư phục vụ GPMB đường 72m tại xóm 13, 16 – xã Xã Nghi Phú, TP Vinh

1,27

Xã Nghi Phú

UBND thành phố Vinh

 

43

Trụ sở UBND phường Hồng Sơn

0,21

Hồng Sơn

UBND phường Hồng Sơn

 

44

Trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An

1,11

Xã Nghi Phú

Kho bạc nhà nước Nghệ An

 

45

Quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

1,75

Xã Nghi Phú

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

 

46

Khu tập thể Công ty gia công xuất nhập khẩu (Việt Lào)

0,1

Phường Hà Huy Tập

UBND phường Hà Huy Tập

 

47

Mở rộng bệnh viện đa khoa Thái An

0,17

Phường Đội Cung

Bệnh viện Đa khoa Thái An

 

48

Khu tái định cư phục vụ GPMB Đại lộ Vinh - Cửa Lò (Vị trí số 2)

0,71

Xã Nghi Đức

UBND thành phố Vinh

 

49

Khu tái định cư phục vụ GPMB Đại lộ Vinh - Cửa Lò (Vị trí số 3)

5,88

Xã Nghi Đức, Xã Hưng Lộc

UBND thành phố Vinh

 

50

Dự án quy hoạch chia lô đất ở xóm Đức Vinh vị trí 1

1,90

Xã Hưng Lộc

UBND thành phố Vinh

 

51

Dự án quy hoạch chia lô đất ở xóm Đức Vinh vị trí 2

3,54

Xã Hưng Lộc

UBND thành phố Vinh

 

VIII

Huyện Nghi Lộc

 

 

 

 

1

Xây dựng khu nhà ở công nhân tại KCN Nam Cấm

7,20

Xã Nghi Long

Ban Quản lý KKT Đông Nam

 

2

Dự án mở rộng nâng cấp đường QL1A (đường gom đường sắt)

1,70

Xã Nghi Trung

Sở Giao thông Vận tải

 

3

Dự án cầu vượt QL1A và đường sắt đoạn qua TT Quán Hành

4,31

Xã Nghi Trung, Nghi Long, TT Quán Hành

Sở Giao thông Vận tải

 

4

Xây dựng trụ sở BHXH huyện Nghi Lộc

0,32

Thị trấn Quán Hành

Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

5

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nghệ An

7,9

Nghi Thái, Nghi Phong

Bệnh viện Y học cổ truyền

 

6

Đài phát thanh và truyền hình huyện Nghi Lộc

0,45

Thị trấn Quán Hành

UBND huyện Nghi Lộc

 

IX

Thị xã Cửa Lò

 

 

 

 

1

Xây dựng đường trục dọc số II thị xã Cửa Lò đoạn từ đường ngang số 1 đến đường ngang số 5

0,17

Phường Thu Thuỷ

UBND thị xã Cửa Lò

 

2

Xây dựng đường ngang số 3 đoạn từ đường Bình Minh đến địa giới hành chính phường Nghi Thu

0,80

Phường Thu Thuỷ

UBND thị xã Cửa Lò

 

3

Xây dựng dường ngang số 4 đoạn từ đường Bình Minh đến địa giới hành chính phường Nghi Thu

1,20

Phường Thu Thuỷ

UBND thị xã Cửa Lò

 

4

Đường 15m từ đường ngang số 10 đến đường ngang số 11A

0,14

Phường Nghi  Hương

UBND thị xã Cửa Lò

 

5

Xây dựng nhà văn hoá khối 8 phường Nghi Thuỷ

0,04

Phường Nghi Thuỷ

UBND thị xã Cửa Lò

 

6

Đường Nguyễn Huệ từ đường bê tông đến địa giới hành chính thị xã Cửa Lò

1,29

Phường Thu Thuỷ, Nghi Thu

UBND thị xã Cửa Lò

 

7

Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng dạy chữ, dạy nghề cho con em chất độc màu da cam/ĐIOXIN

0,49

Phường Nghi  Hương

 

 

8

Quy hoạch sân vận động phường Thu Thuỷ

0,02

Phường Thu Thuỷ

UBND phường Thu Thủy

 

9

Khu tái định cư phục vụ GPMB đường Nguyễn Huệ, thị xã Cửa Lò

1,20

Phường Thu Thuỷ

UBND thị xã Cửa Lò

 

10

Đường QH 10m từ đường ngang số 4 đến đường ngang số 5

0,2

Phường Thu Thuỷ

UBND thị xã Cửa Lò

 

11

Khu chia lô đất ở phía Nam Ngân hàng Công thương, phường Nghi Hương

0,26

Phường Nghi  Hương

UBND thị xã Cửa Lò

 

12

Khu chia lô đất ở khối 1 (vị trí 2), phường Nghi Hương

0,52

Phường Nghi  Hương

UBND thị xã Cửa Lò

 

13

Khu chia lô đất ở Đường ngang số 14, phường Nghi Hương

0,75

Phường Nghi  Hương

UBND thị xã Cửa Lò

 

14

Khu chia lô đất ở xen ghép phường Nghi Thu

0,04

Phường Nghi Thu

UBND thị xã Cửa Lò

 

15

Khu chia lô đất ở xen ghép khối Đông Khánh, phường Nghi Thu

1,21

Phường Nghi Thu

UBND thị xã Cửa Lò

 

16

Khu chia lô đất ở xen ghép phía bắc khu tái định cư mương đường dọc số 3, phường Nghi Thu

0,31

Phường Nghi Thu

UBND thị xã Cửa Lò

 

17

Khu chia lô đất ở đường Sào Nam phường Nghi Thu

0,41

Phường Nghi Thu

UBND thị xã Cửa Lò

 

18

Khu chia lô đất ở khối Cát Liễu (vị trí số 2) phường Nghi Thu

6,50

Phường Nghi Thu

UBND thị xã Cửa Lò

 

19

Khu chia lô đất ở khối Bắc Hải ,phường Nghi Thu

2,50

Phường Nghi Thu

UBND thị xã Cửa Lò

 

20

Khu chia lô đất ở khối Hải Giang (sân vận động cũ) phường Nghi Hải

1,50

Phường Nghi Hải

UBND thị xã Cửa Lò

 

X

Huyện Nam Đàn

 

 

 

 

1

Khu dịch vụ thương mại và nhà ở Vân Diên

9,80

Xã Vân Diên

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn

 

2

Xây dựng trường mầm non thị trấn

0,50

Thị trấn Nam Đàn

UBND thị trấn Nam Đàn

 

3

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 9

0,21

Xã Nam Cường

UBND xã Nam Cường

 

XI

Huyện Thanh Chương

 

 

 

 

1

Sân thể thao xã

1,20

Xã Thanh Đồng

UBND xã Thanh Đồng

 

2

Bãi xử lý rác thải

0,50

Xã Thanh Dương

UBND xã Thanh Dương

 

3

Bãi xử lý rác thải

0,50

Xã Thanh Tiên

UBND xã Thanh Tiên

 

4

Sân vận động xã

1,20

Xã Thanh Tiên

UBND xã Thanh Tiên

 

5

Bãi tập kết xử lý rác thải

0,10

Xã Thanh Hưng

UBND xã Thanh Hưng

 

6

Bãi xử lý rác thải

0,30

Xã Thanh Liên

UBND xã Thanh Liên

 

7

Sân thể thao xã

1,10

Xã Thanh Văn

UBND xã Thanh Văn

 

8

Xây dựng Chi cục Thuế huyện Thanh Chương

0,45

Thị trấn Thanh Chương

Cục thuế tỉnh

 

9

Dự án xây dựng nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn (đường điện)

8,51

Xã Thanh Liên, Thanh Ngọc

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

10

Quy hoạch trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Thanh Thủy

31,6

Xã Thanh Thủy

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

 

XII

Huyện Hưng Nguyên

 

 

 

 

 

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An

1,00

Các xã

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

XIII

Huyện Nghĩa Đàn

 

 

 

 

1

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An

0,2

Xã Nghĩa Long, Nghĩa Lộc

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

2

Xây dựng tuyến đường giao thông nối từ đường Trung Bình Lâm đến cụm trang trại số 3 và Nhà máy cung cấp nước sạch số 3 và tuyến ống cấp nước sạch tới cụm trang trại số 3

5,80

Xã Nghĩa Bình,
Xã Nghĩa Lợi

Công ty CP thực phẩm Sữa TH

 

XIV

Thị xã Hoàng Mai

 

 

 

 

1

Nhà máy Tôn Hoa sen

35,00

Xã Quỳnh Lập

Tập đoàn tôn Hoa Sen

 

2

Cấp điện KCN Đông Hồi

0,06

Xã Quỳnh Lập, Quỳnh Lộc, phường Quỳnh Thiện

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

XV

Các dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận

 

 

 

 

1

Dự án đường nối QL46 đến trụ sở
Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An

0,13

Xã Nghi Ân, thành phố Vinh

Sở Giao thông Vận tải

Công văn số 16/HĐND-TT ngày 03/02/2015 của HĐND tỉnh đồng ý chủ trương thu hồi đất  đối với dự án đường nối QL46 đến trụ sở Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An

2

Khu Tái định cư đường N5

7,00

Xã Nghi Đồng, Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc

Ban Quản lý KKT Đông Nam

Công văn số 37/HĐND-TT ngày 20/3/2015 của HĐND tỉnh đồng ý chủ trương thu hồi đất đối với dự án Khu Tái định cư đường N5 và dự án Tổ hợp dệt may Tuấn Lộc

3

Tổ hợp dệt may Tuấn Lộc

9,98

Xã Nghi Hưng, Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc

Công ty CP Tuấn Lộc

4

Trụ sở Liên đoàn Lao động thị xã Hoàng Mai

0,21

Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

Liên đoàn Lao động tỉnh

Công văn số 71/HĐND-TT ngày 14/5/2015 của HĐND tỉnh đồng ý chủ trương thu hồi đất đối với dự án Trụ sở Liên đoàn Lao động thị xã Hoàng Mai và dự án đường giao thông nối đường Nghĩa Đàn – Đông Hồi vào Cảng Đông Hồi

5

Đường giao thông nối đường Nghĩa Đàn – Đông Hồi vào Cảng Đông Hồi

1,56

Xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt (theo hình thức BOT)

Tổng số 151 công trình, dự án

328,92

 

 

 

 

DANH MỤC II

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của HĐND  tỉnh Nghệ An)

TT

Tên công trình/dự án

Trong đó chuyển mục đích sử dụng đất

Địa điểm sử dụng đất
(xã, huyện)

Chủ đầu tư

Căn cứ pháp lý để chuyển mục đích sử dụng đất

Ghi chú

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

I

Huyện Quỳnh Lưu

 

 

 

 

 

 

 

1

Mở rộng trụ sở công an huyện Quỳnh Lưu

0,42

-

-

Xã Quỳnh Hồng

Công an tỉnh Nghệ An

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh Lưu

 

2

Trang trại chăn nuôi kết hợp

0,10

-

-

Xã Quỳnh Hoa

UBND huyện Quỳnh Lưu

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh Lưu

 

3

Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu

0,25

-

-

Xã Quỳnh Hồng

Bảo hiểm xã hội Nghệ An

CV số 4755/BHXH-KHĐT ngày 05/12/2014 của BHXH Việt Nam

 

4

Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự huyện

2,00

-

-

Xã Quỳnh Bá

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

 

 

 

Tổng

2,77

 

 

Có 04 công trình, dự án sử dụng 2,77 ha đất trồng lúa 

II

Huyện Anh Sơn

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Nhà làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức đoàn thể huyện Anh Sơn

0,18

-

-

Thị trấn Anh Sơn

UBND huyện Anh Sơn

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Anh Sơn,  Quyết định 265/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND huyện Anh Sơn về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2015;

 

2

Xây dựng Đường giao thông tả  ngạn Sông Con  từ xã Đỉnh Sơn đến xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn (đoạn qua xã Bình Sơn)

1,04

-

-

Xã Bình Sơn

UBND huyện Anh Sơn

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Anh Sơn, Thông báo số 101/TB-UBND-TM ngày 13/3/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giải quyết kinh phí

 

3

Mở rộng chợ Trung Tâm xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn

0,37

-

-

Xã Đức Sơn

UBND xã Đức Sơn

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Anh Sơn

 

4

Mở rộng Nhà máy xi măng dầu khí Nghệ An

1,02

-

-

Xã Hội Sơn

Công ty CP xi măng Sông Lam

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Anh Sơn

 

 

Tổng

2,61

0,00

0,00

Có tất cả 04 công trình, dự án với diện tích đất trồng lúa là 2,61 ha 

III

Huyện Nghi Lộc

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng cầu Phương Tích

0,26

-

-

Xã Nghi Hoa

Sở Giao thông Vận tải

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Nghi Lộc, Quyết định số 4471/QĐ-UBND.GT ngày 12/9/2014 về việc phê duyệt bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cầu Phương Tích trên tỉnh lộ 534

 

2

Cơ sở làm việc Phòng trinh sát 5, Cục An ninh Tây Bắc, Tổng cục An ninh II- Bộ Công an

0,02

-

-

Xã Nghi Phong

Cục An ninh Tây Bắc, Tổng cục An ninh II- Bộ Công an

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Nghi Lộc

 

3

Cột điện 110kv

0,03

 

 

Xã Nghi Long

Khu Kinh tế Đông Nam

Quyết định số 5812/QĐ.UBND-CN ngày 28/12/2008

 

4

Xây dựng cầu Chợ Mới

0,25

 

 

Xã Nghi Công Bắc, Nghi Mỹ

UBND huyện Nghi Lộc

Quyết định số 603/QĐ.UBND-CN ngày 11/3/2012

 

5

Tái định cư Đại lộ Vinh -Cửa Lò (khu số 9)

0,71

 

 

Xã Nghi Phong

UBND huyện Nghi Lộc

Quyết định số 994/QĐ.UBND-CN ngày 03/3/2010

 

6

Cửa hàng xăng dầu Công ty CP thương mại Hà Duy

5,00

 

 

Xã Nghi Vạn

 Công ty CP thương mại Hà Duy

Quyết định số 1740/QĐ.UBND-CNTM ngày 7/5/2015 về chấp thuận đầu tư

 

7

Xây dựng khu nhà ở công nhân tại KCN Nam Cấm

6,90

-

-

Xã Nghi Long

Công ty TNHH một thành viên ĐTXD PT hạ tầng NA

TBKL số 204/TB-UBND ngày 15/4/2015

 

8

Giao thông khu A, KCN Nam Cấm

3,57

-

-

Xã Nghi Long, Nghi Thuận

BQL KKT Đông Nam

QĐ số 1245/QĐ-UBND-CN; QĐ số 5500/QĐ.UBND-CN ngày 15/12/2011

 

9

Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu Thành Vinh

9,50

-

-

Xã Nghi Diên

Công ty TNHH TM Thành Vinh

CV số 2042/UBND-ĐT ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh

 

10

Dự án mở rộng nâng cấp đường QL1A (đường gom đường sắt)

0,93

-

-

Xã Nghi Trung

Sở GTVT

Quyết định số 500/QĐ-BGTVT ngày 04/02/2015

 

11

Dự án cầu vượt QL1A và đường sắt đoạn qua TT Quán Hành

1,60

-

-

Xã Nghi Trung, Nghi Long, TT Quán Hành

Sở GTVT

 

 

12

Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Nghệ An

7,50

-

-

Xã Nghi Thái, Nghi Phong

Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Nghệ An

 

 

 

Tổng

36,27

0,00

0,00

Có tất cả 12 công trình, dự án với  diện tích đất trồng lúa là 36,26 ha;

IV

Huyện Quế Phong

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng đường giao thông nông thôn huyện Quế Phong (Giai đoạn 1: Đoạn Km0+00c- Km4+500)

0,03

-

-

Xã Châu Thôn, Tri Lễ

UBND huyện Quế Phong

QĐ phê duyệt dự án số 192/QĐ.UBND-CN ngày 18/1/2008 của UBND tỉnh

Đăng ký thêm 0,03 ha so với NQ 153/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

2

Xây dựng đường giao thông liên xã Pà Pạt- Bản Cắm- Na Khích huyện Quế Phong

0,13

-

-

Xã Cắm Muộn, Nậm Nhóong

UBND huyện Quế Phong

QĐ phê duyệt dự án số 5372/QĐ.UBND-CN ngày 18/1/2008 của UBND tỉnh; QĐ phê duyệt hồ sơ TKBVTC-DT số 766/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND huyện

Đăng ký thêm 0,13 ha so với NQ 153/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

 

Tổng

0,16

0,00

0,00

Có tất cả 02 công trình, dự án với diện tích đất trồng lúa là 0,16 ha

V

Huyện Thanh Chương

 

 

 

 

 

 

 

1

Trạm y tế xã Thanh Văn

0,24

 

 

Xã Thanh Văn

UBND xã Thanh Văn

CV số 7854/UBND-ĐTXD ngày 4/11/2013 của UBND Tỉnh về chủ trương xây dựng trạm y tế

 

2

Đấu giá đất ở vùng Lưu Bưu

0,03

 

 

Xã Thanh Đồng

UBND xã Thanh Đồng

QĐ số 1805/QĐ.UBND-XD ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm, lập quy hoạch chi tiết chia lô đất ở để giao đất, đấu giá đất tại xã Thanh Đồng

 

3

Sân thể thao xã Thanh Đồng

1,20

-

-

Xã Thanh Đồng

UBND xã Thanh Đồng

 

 

4

Bãi xử lý rác thải xã Thanh Dương

0,50

-

-

Xã Thanh Dương

UBND xã Thanh Dương

 

 

5

Sân vận động xã Thanh Tiên

0,60

-

-

Xã Thanh Tiên

UBND xã Thanh Tiên

 

 

6

Sân thể thao xã Thanh Văn

1,10

-

-

Xã Thanh Văn

UBND xã Thanh Văn

 

 

7

Dự án xây dựng nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn (đường điện)

0,01

 

 

Xã Thanh Liên, Ngọc Sơn

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

 

 

Tổng

3,68

0,00

0,00

Có tất cả 07 công trình, dự án với diện tích đất trồng lúa là 3,68 ha 

VI

Thành phố Vinh

 

 

 

 

 

 

 

1

Mở rộng bãi tập kết VLXD

2,99

-

-

Xã Hưng Đông

 Cty TNHH Thương mại Huyền Hùng Cường

Công văn số 1781/UBND-XD ngày 30/03/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về chủ trương thực hiện dự án đầu tư

 

2

Trụ sở làm việc và kho hàng của Cty CP TV và XD Dũng Nghĩa

0,30

-

-

Xã Nghi Liên

Cty CP TV và XD Dũng Nghĩa

 

 

3

Trung tâm thương mại mua sắm và dịch vụ tổng hợp

0,09

-

-

Xã Nghi Liên

Công ty TNHH Danh Soa

 

 

4

Xây dựng Trung tâm kinh doanh thương mại, dịch vụ bách hóa tổng hợp, đại lý phân phối hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ vận tải, kho bãi và trung chuyển hàng hóa tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh

0,50

-

-

Phường Vinh Tân

Công ty TNHH Thương mại Minh Tuấn

 

 

5

 Cửa hàng kinh doanh Xăng dầu 

0,25

-

-

Xã Nghi Liên

Công ty TNHH Tấn Minh Trang

 

 

6

Trụ sở làm việc kinh doanh vận tải và nhà kho Công ty Tư nhân Ngọc Hải

0,50

-

-

Xã Hưng Đông

Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Ngọc Hải

Công văn số 2354/UBND.XD ngày 20/4/2015 về việc chủ trương thực hiện dự án Trụ sở công ty, kinh doanh vận tải và nhà kho

 

7

Khu trung tâm thương mại và dịch vụ Golden City 6 tại xã Nghi Phú

0,41

-

-

Xã Nghi Phú

Công ty Cổ phần Golden City

Công văn số 607/UBND-XD ngày 28/01/2015 về việc chủ trương khảo sát lựa chọn địa điểm, lập QHCT Khu TT Thương mại, dịch vụ Golden City 6 tại xã Nghi Phú của UBND tỉnh Nghệ An

 

8

Trung tâm thương mại và dịch vụ hỗn hợp tại xã Nghi Phú

0,09

-

-

Xã Nghi Phú

Công ty Cổ phần Golden City

Quyết định số 1679/QĐ.UBND-XD ngày 05/05/2015 về việc cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ hỗn hợp tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh của UBND tỉnh Nghệ An

 

9

Tôn Hoa sen

3,82

-

-

Xã Nghi Liên

Tập đoàn Tôn Hoa Sen

 

 

10

Dự án đường nối QL46 đến trụ sở Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An

0,13

-

-

Xã Nghi Ân

Sở Giao thông vận tải

Quyết định số 4784/QĐ.UBND-ĐTXD ngày 28/11/2012 Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình UBND tỉnh Nghệ An

 

11

Nâng cấp và mở rộng đường vào Trung tâm xã Nghi Kim

0,08

 

 

Xã Nghi Kim

UBND Thành phố Vinh

QĐ số 8893/QĐ-UBND ngày 01/12/2013 của UBND thành phố Vinh Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư

 

12

XD đường QH 24m đoạn nối  từ đường Hồ Tông Thốc đến  đường Hoàng Phan Thái (phục vụ dự án Khu B Bệnh viện Đa khoa Tỉnh)

0,60

-

-

Xã Nghi Phú- TP Vinh

BQL các dự án XDDD và KT hạ tầng đô thị Nghệ An

Công văn số 2524/UBND-CNTM ngày 24/04/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai XD dự án BVĐK Nghệ An

 

13

Hệ thống kênh tiêu thoát nước Nghi Kim - Nghi vạn (Giai đoạn 1)

3,10

-

-

Xã Nghi Kim - TP Vinh

UBND Thành phố Vinh

QĐ số 803/QĐ.UBND-CN ngày 20/03/2012  của UBND tỉnh NA về việc phê duyệt QH chi tiết-

 

14

Xây dựng sân vận động và khu nhà ở tại khối 13, phường Cửa Nam

0,06

-

-

Phường Cửa Nam - TP Vinh

Công ty CP PTĐT Vinh

Giấy chứng nhận đầu tư số 27111000076 ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh

 

15

Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hưng Đông

0,81

-

-

Xã Hưng Đông - TP Vinh

Công ty CP đầu tư phát triển và hạ tầng đô thị Đường sắt

Công văn số 1889/UBND-KT ngày 02/4/2015  của UBND tỉnh về cho chủ trương thực hiện

 

16

Chia lô đất ở phục vụ tái định cư tại phường Quán Bàu

4,36

-

-

 Phường Quán Bàu - TP Vinh

UBND phường Quán Bàu

Quyết định số 1678.UBND-XD ngày 06/5/2015 về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

17

Chia lô đất ở xã Hưng Đông (Tây đường Nguyễn Trường Tộ, phía Tây khu CN nhỏ, xóm Yên Bình, xóm Mỹ Hòa và xóm Yên Vinh)

3,86

-

-

Xã Hưng Đông - TP Vinh

UBND Thành phố Vinh

-

 

18

Khu nhà ở dịch vụ tổng hợp Vinhland tại xã Nghi Kim, Thành phố Vinh

0,01

-

-

Xã Nghi Kim- TP Vinh

Công ty CP PTĐT Vinh

Quyết định số 699/QĐ-UBND-CN ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết

 

19

Chia lô đất ở các xóm xã Nghi Liên (xóm 18a, xóm 10 - 2 vị trí, xóm 5)

1,95

-

-

Xã Nghi Liên- TP Vinh

UBND Thành phố Vinh

Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

20

Quy hoạch chia lô đất ở tái định cư phục vụ GPMB đường 72m tại xóm 13, 16 – xã Nghi Phú, TP Vinh

0,50

-

-

Xã Nghi Phú- TP Vinh

UBND Thành phố Vinh

Quyết định số 7923/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

21

Khu nhà ở  tổng hợp và sân vận động tại khối 3 và khối 9, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh,  Tỉnh Nghệ An.

0,83

-

-

Phường Lê Lợi - TP Vinh

Công ty CP PTĐT Vinh

Quyết định số 139/QĐ.UBND-ĐTXD ngày 14/01/2015 về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

22

 Dự án QH xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp và CBCNV của Công ty CP ĐT&TM Dầu khí Nghệ An

2,67

-

-

Xã Hưng Lộc- TP Vinh

Công ty CP ĐT&TM Dầu khí Nghệ An

Quyết định số 5373/QĐ-UBND-CN và Quyết định số 5954/QĐ-UBND-XD ngày 09/12/2011

 

23

Khu nhà ở quân đội quân khu 4

0,30

-

-

Xã Hưng Đông - TP Vinh

UBND xã Hưng Đông

-

 

24

Quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

0,84

-

-

Xã Nghi Phú- TP Vinh

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An

Công văn số 304/UBND.ĐC ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh

 

25

Dự án quy hoạch chia lô đất ở xóm Đức Vinh vị trí 1

1,60

 

 

Xã Hưng Lộc

UBND thành phố Vinh

 

 

26

Dự án quy hoạch chia lô đất ở xóm Đức Vinh vị trí 2

3,39

 

 

Xã Hưng Lộc

UBND thành phố Vinh

 

 

27

Xen dắm đất ở dân cư xã Hưng Lộc

0,72

 

 

Xã Hưng Lộc

UBND xã Hưng Lộc

Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND thành phố về phê duyệt quy hoạch chi tiết

Đã có tại NQ 152, thống kê sai loại đất

 

Tổng

34,76

0,00

0,00

Có tất cả 27 công trình, dự án với diện tích đất trồng lúa là 34,76 ha

VII

Huyện Nghĩa Đàn

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà máy CMISTONE Việt Nam

0,05

-

-

KCN Nghĩa Long- xã Nghĩa Long

Cty CP CMISTONE

QĐ số 1912/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND huyện Nghĩa Đàn về việc phê duyệt Quy Hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 xây dựng nhà máy CMISTONE Việt Nam

Đã có tại NQ 153/NQ-HĐND , bổ sung diện tích đợt 2

2

Cây xăng dầu thị trấn Nghĩa Đàn

0,26

-

-

Thị trấn Nghĩa Đàn

Công ty xăng dầu Nghệ An

CV số 8030/UBND-TH ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc lựa chọn địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Nghĩa Đàn

Đã có tại NQ 153/NQ-HĐND , bổ sung diện tích đợt 3

3

Xây dựng Nhà máy nước huyện Nghĩa Đàn

0,20

-

-

Thị trấn Nghĩa Đàn

UBND huyện Nghĩa Đàn

QĐ số 4041/QĐ.UBND-ĐTXD ngày 18/10/2012 của UBND tỉnh Nghệ An v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Đã có tại NQ 152, thống kê sai loại đất

4

Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Cây chanh

0,05

-

-

Xã Nghĩa Hội

UBND huyện Nghĩa Đàn

QĐ số 1626/QĐ-UBND.NN ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh tổng mức đầu tư và phê duyệt kế hoạch đấu thầu: sửa chữa, nâng cấp Hồ nước Cây Chanh

Đã có tại NQ 152, thống kê sai loại đất

5

Đấu giá đất ở Xóm Nam Lộc

1,33

-

-

Xã Nghĩa Long

UBND Xã Nghĩa Long

 

Đã có tại NQ 152, thống kê sai loại đất

6

Dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn

0,04

-

-

Xã Nghĩa Long,
Xã Nghĩa Lộc

Điện lực Nghệ An

Quyết định số 2438/QĐ-EVN NPC ngày 08/8/2014 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

7

Xây dựng tuyến đường giao thông nối từ đường Trung Bình Lâm đến cụm trang trại số 3 và Nhà máy cung cấp nước sạch số 3 và tuyến ống cấp nước sạch tới cụm trang trại số 3

0,45

-

-

Xã Nghĩa Bình, Xã Nghĩa Lợi

Công ty Cp thực phẩm sữa TH

Công văn số 261/UBND-TCKH ngày 07/4/2015 của UBND huyện Nghĩa Đàn về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

 

 

Tổng

2,38

0,00

0,00

Có tất cả 07 công trình, dự án với diện tích đất trồng lúa là 2,38 ha

 

VIII

Huyện Diễn Châu

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm thể dục thể thao, thương mại và dịch vụ Việt Tiến

2,80

-

-

Xã Diễn Ngọc

Công ty TNHH Việt Tiến

 

 

2

Nhà học giáo lý Giáo xứ Đăng Cao

0,06

-

-

Xã Diễn Đoài

Giáo xứ Đăng Cao

Đã có QĐ lựa chọn địa điểm

 

3

Đất ở nông thôn

0,34

 

 

Xã Diễn Lợi

UBND xã Diễn Lợi

Quyết định số 1580/QĐ-UBND-CN ngày 29/9/2008 của UBND huyện Diễn Châu về việc phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở dân cư tại xã Diễn Lợi

 

 

Tổng

3,20

0,00

0,00

Có tất cả 03 công trình, dự án với tổng diện tích là 3,20 ha toàn bộ là đất trồng lúa

 

IX

Huyện Quỳ Châu

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hệ thống điện xã Châu Hoàn và xã Diên Lãm

0,10

-

-

Xã Châu Hoàn, Diên Lãm, huyện Quỳ Châu

 

 

 

2

Xây dựng hệ thống điện xã Châu Phong

-

0,08

-

Xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu

 

 

 

 

Tổng

0,10

0,08

0,00

Có tất cả 02 công trình, dự án với diện tích đất trồng lúa là 0,1 ha, diện tích đất rừng phòng hộ là 0,08ha  

X

Huyện Hưng Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

1

Phân lô đất ở tại xã Hưng Thông

1,00

-

-

Xã Hưng Thông

UBND xã Hưng Thông

Quy hoạch nông thôn mới

 

2

Phân lô đất ở tại xã Hưng Trung

2,00

-

-

Xã Hưng Trung

UBND xã Hưng Trung

Quy hoạch nông thôn mới

 

3

Khu kinh doanh thương mại, kinh doanh vận tải và nhà kho

0,50

-

-

Xã Hưng Thịnh

Công ty TNHH Xây dựng vận tải thương mại TS

CV số 2248/UBND-CN ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Khảo sát địa điểm lập quy hoạch xây dựng Khu kinh doanh thương mại, kinh doanh vận tải và nhà kho tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên

 

4

Văn phòng đại diện, kho chứa dược liệu, nhà chưng cất tinh nghệ và giới thiệu sản phẩm

3,30

-

-

Xã Hưng Đạo

Cty CP xây dựng thương mại và XNK tổng hợp

Cv số 1619/UBND-CNTM ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Công ty CP xây dựng thương mại và XNK tổng hợp xin đầu tư dự án Văn phòng đại diện, kho chứa dược liệu, nhà chưng cất tinh nghệ và giới thiệu sản phẩm

 

5

Quy hoạch xây dựng cây xăng dầu

0,41

-

-

Xã Hưng Tiến

Công ty xăng dầu Nghệ An

CV số 540/UBND-CNTM ngày 26/1/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đầu tư xây dựng cửa Hàng xăng dầu tại xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên

 

6

Quy hoạch văn phòng công ty, khu lưu giữ hàng hóa, buôn bán vật liệu xây dựng, cửa hàng xăng dầu và dịch vụ thương mại

1,00

-

-

Xã Hưng Thắng

Công ty TNHH xây dựng và thương mại VHS

CV số 621/UBND-CNTM ngày 29/1/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH xây dựng và thương mại VHS xin thuê đất xây dựng văn phòng buôn bán VLXD, cửa hàng xăng dầu DVTM tại xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên

 

7

Khu tái định cư đường 72m

5,00

-

-

Xã Hưng Tây

Ban quản lý dự án thành phố Vinh

 

 

8

Tổ hợp dịch vụ thương mại, trạm dừng nghỉ, phương tiện giao thông và cửa hàng kinh doanh xăng dầu

1,00

-

-

Xã Hưng Tây

Công ty cổ phần thương mại DTS

CV số 2589/UBND-ĐC ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Công ty cổ phần thương mại DTS xin chủ trương đầu tư xây dựng

 

9

Trụ sở làm việc kinh doanh dịch vụ vận tải, cửa hàng xăng dầu và nhà kho

2,50

-

-

Xã Hưng Tây

Công ty CP kinh doanh tổng hợp Bắc Vinh

CV số 2655/UBND-CNTM ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Công ty CP kinh doanh tổng hợp Bắc Vinh xin thay đổi vị trí khảo sát thực hiện dự án Trụ sở làm việc kinh doanh dịch vụ vận tải, cửa hàng xăng dầu và nhà kho

 

10

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An

1,00

0,00

0,00

Các xã

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Quyết định số 678/QĐ-EVN.NPC ngày 11/4/2013 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

 

Tổng

17,71

0,00

0,00

Có tất cả 10 công trình, dự án với diện tích đất trồng lúa là 17,71 ha

XI

Huyện Con Cuông

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án cấp điện cho đội công tác đồn biên phòng Môn Sơn và tộc người Đan Lai

0,00

0,01

0,05

Xã Môn Sơn

BCH Bộ đội biên phòng tỉnh

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch số 11/QĐ-UBND-XD ngày 03/1/2013 của UBND tỉnh Nghệ An

 

 

Tổng

0,00

0,01

0,05

Có tất cả 01 công trình, dự án với diện tích đất rừng phòng hộ là 0,01 ha, đất rừng đặc dụng là 0,05 ha

XII

Huyện Đô Lương

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường Mầm non xã Yên Sơn

0,71

0,00

0,00

Xã Yên Sơn

UBND xã Yên Sơn

 

 

2

Đường nội thị N1, N2 khu hành chính huyện

1,80

-

-

Thị trấn Đô Lương

UBND huyện Đô Lương

QĐ số 7355/QĐ-UBND.GT ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh

 

3

Đường GTNT cầu Tràng xã Đại Sơn

0,30

-

-

Xã Đại Sơn

UBND huyện Đô Lương

QĐ số 607/QĐ-UBND.GT ngày 20/3/2015 của UBND huyện Đô Lương

 

4

Đường giao thông Nhân Sơn - Đại Sơn

1,00

-

-

Xã Mỹ Sơn, Trù Sơn, Nhân Sơn

UBND huyện Đô Lương

Quyết định số 1180/QĐ-UBND.TM ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh về việc giải quyết kinh phí

 

5

Đấu giá đất ở

0,50

-

-

Xã Đông Sơn

UBND xã Đông Sơn

QĐ số 1296/QĐ-UBND.TN ngày 30/6/2014 và Thông báo số 811-TB/HU

 

6

Sân vận động xóm 6, xã Đại Sơn

0,70

-

-

Xã Đại Sơn

UBND xã Đại Sơn

QĐ số 880/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND huyện

 

7

Đường vận chuyển từ mỏ về nhà máy xi măng Đô Lương

6,00

 

 

Xã Bài Sơn

UBND huyện Đô Lương

 

 

8

Đấu giá đất ở Thị trấn

2,50

-

-

Thị trấn Đô Lương

UBND thị trấn Đô Lương

TB số 811-TB/HU ngày 9/4/2015 của Huyện ủy Đô Lương

 

9

Sửa chữa nâng cấp tuyến kênh tiêu úng phí bờ tả kênh chính hệ thống thủy lợi Bắc huyện Đô Lương

0,80

-

-

Xã Tràng Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn

UBND huyện Đô Lương

QĐ số /QĐ-UBND.GT ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh

 

10

Xây dựng, nâng cấp cầu Khe Cô tại lý trình Km5+500 trên tuyến đường Tràng Bài

0,15

-

-

Xã Đông Sơn

UBND huyện Đô Lương

QĐ số 1570/QĐ-UBND.GT ngày 28/12/2014 của UBND tỉnh

 

11

Sửa chữa, nâng cấp kênh tưới Tân Sơn

0,30

-

-

Xã Tân Sơn

UBND huyện Đô Lương

QĐ số 1873/QĐ-UBND.GT ngày 6/5/2014 của UBND tỉnh

 

12

Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm xã Ngọc Sơn

0,04

-

-

Xã Ngọc Sơn

UBND huyện Đô Lương

QĐ số 4708/QĐ-UBND.GT ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh

 

13

Sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu liên xã từ  Cầu Tiên ( Thị trấn) đến Rào Gang xã Nhân Sơn

1,40

-

-

Thị trấn, Yên Sơn, Xuân Sơn, Văn Sơn, Đà Sơn, Lạc Sơn, Minh Sơn

UBND huyện Đô Lương

QĐ số 3236/QĐ-UBND.GT ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh

 

14

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn từ nguồn ngân hàng tái thiết đức

0,08

-

-

Xã Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Đặng Sơn, Thuận Sơn, Tràng Sơn

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

QĐ số 1895/QĐ-EVN NPC ngày 26/10/2010 của tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

15

Xây dựng và cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Nghệ An

0,07

-

-

Xã Trù Sơn, Đại Sơn

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

QĐ số 682/QĐ-EVN NPC ngày 11/4/2013 của tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

16

Chống quá tải xã Thái Sơn- Đô Lương

0,01

-

-

Xã Thái Sơn

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

QĐ số 1003/QĐ-PCNA ngày 14/5/2014 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

 

 

Tổng

16,36

 

 

Có tất cả 16 công trình, dự án với  diện tích đất trồng lúa là 16,36 ha

XII

Huyện Nam Đàn

 

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng nhà văn hóa xóm 9

0,21

-

-

Xã Nam Cường

UBND xã Nam Cường

 

 

 

Tổng

0,21

0,00

0,00

Có tất cả 01 công trình, dự án với diện tích đất trồng lúa là 0,21 ha

XIII

Thị xã Hoàng Mai

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà máy Tôn Hoa sen

1,50

 

 

Xã Quỳnh Lập

Tập đoàn Tôn Hoa Sen

 

 

2

Cấp điện KCN Đông Hồi

0,06

 

 

Xã Quỳnh Lập, Quỳnh Lộc, phường Quỳnh Thiện

Công ty Điện lực Nghệ An

 

 

 

Tổng

1,56

0,00

0,00

Có tất cả 02 công trình, dự án với tổng diện tích là 1,56 ha, toàn bộ là đất trồng lúa

 

Tổng toàn tỉnh

121,77

0,09

0,05

Có tất cả 98 công trình, dự án với diện tích đất trồng lúa là 121,77 ha; đất rừng phòng hộ là 0,75 ha; đất rừng đặc dụng 0,05 ha.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu164/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực10/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 164/NQ-HĐND 2015 thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 164/NQ-HĐND 2015 thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu164/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýTrần Hồng Châu
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực10/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 164/NQ-HĐND 2015 thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 164/NQ-HĐND 2015 thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất Nghệ An