Nghị quyết 197/NQ-HĐND

Nghị quyết 197/NQ-HĐND năm 2015 về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 197/NQ-HĐND 2015 danh mục dự án cần thu hồi đất Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/NQ-ND

Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 8905/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục 2.276 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai (có Danh mục I kèm theo).

Điều 2. Hủy bỏ việc thu hồi đất để thực hiện 88 công trình, dự án đã được xác định tại các Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 và Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh (có Danh mục II kèm theo).

Điều 3.

1. Giao UBND tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua; bãi bỏ Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai và Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (Cục KTVB) (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Website http:/dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phước

 

DANH MỤC I

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN CẦN THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 của HĐND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Ghi chú

Tng cộng toàn tỉnh có 2.276 công trình, dự án với tổng diện tích 8.054,78 ha đất các loại

I

Thành phố Vinh (có 278 công trình, dự án với tổng diện tích 614,37 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ các Nghị quyết số 152/NQ-HĐND và 164/NQ-HĐND (148 công trình, dự án, diện tích 421,84ha)

 

 

 

1

Xây dựng Đường nối từ TL535 đến đường Phm Đình Toái

Xã Hưng Lộc, Xã Nghi Phú

13,83

 

2

Xây dựng đường nối đoạn đường Tân Phúc với Đ. Nguyễn Khánh Toàn)

Phường Hưng Phúc

0,01

 

3

Xây dựng Hệ thống tường rào đường công vụ hàng không Vinh

Xã Nghi Ân, Xã Nghi Liên

26,48

 

4

Xây dựng mương thoát nước Bàu Đông, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

3,01

 

5

Xây dựng nhà tưởng niệm anh hùng liệt sỹ, sân vận động phường Hưng Phúc

Phường Hưng Phúc

0,28

 

6

Mở rộng khuôn viên nhà bia tưởng nim

Phường Trung Đô

0,05

 

7

Xây dựng trung tâm y tế phường Hà Huy Tập

Phường Hà Huy Tập

0,25

 

8

Xây dựng Trường mầm non Cửa Nam

Phường Cửa Nam

0,33

 

9

Mở rộng Trường tiểu học Cửa Nam 2 (tên theo NQ152: Xây dựng trường tiểu học Cửa Nam 2)

Phường Cửa Nam

0,26

Thay đổi tên dự án

10

Mở rộng khuôn viên Trường mầm non Vit Lào

Phường Trung Đô

0,18

 

11

Xây dựng Trường Mầm non Nắng Mai

Phường Trung Đô

0,71

 

12

Mở rộng trường Tiểu học Trường Thi

Phường Trường Thi

0,42

 

13

Phục hồi và tôn tạo di tích Văn Miếu Ngh An ti phường Hồng Sơn

Phường Hồng Sơn

1,02

 

14

Xây dựng Chợ Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,46

 

15

Đất ở xen dắm xã Hưng Chính (xóm 5, 4, 6, 7)

Xã Hưng Chính

1,54

 

16

Khu đất nhà ở TT CTCP 22/12

Xã Hưng Chính

0,85

 

17

Đất ở xen dắm xóm Trung Thuận xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

0,82

 

18

Đất ở xen dắm xóm Yên Xá, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

0,10

 

19

Đất ở xen dắm xóm Yên Xá, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

0,62

 

20

Đất ở xen dắm xóm Phong Quang, xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,84

 

21

Đất ở xen dắm Xóm Thuận 1 (vị trí 1), xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,09

 

22

Đất ở xen dắm Xóm Thuận 1 (vị trí 2), xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,03

 

23

Đất ở xen dắm xóm Phong Phú, xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,06

 

24

Đất ở xen dắm xóm Phong Yên, xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,60

 

25

Khu Tập Thể Bệnh viện Đa khoa Nghệ An

Xã Hưng Lộc

0,31

 

26

Xây dựng công viên xây xanh và chia lô đất ở dân cư tại xã Hưng Lộc (tên theo NQ152: Chia lô đất ở xóm Mậu Đơn, xã Hưng Lộc (vị trí 3))

Xã Hưng Lộc

4,96

Thay đổi tên dự án

27

Đất ở xen dắm xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc

Xã Hưng Lộc

2,59

 

28

Đất ở xen dắm xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc

Xã Hưng Lộc

0,57

 

29

Đất ở xen dắm xóm Mậu Đơn, xã Hưng Lộc (vị trí 4)

Xã Hưng Lộc

0,94

 

30

Chia lô đất ở xóm Kim Mỹ, xã Nghi Ân

Xã Nghi Ân

1,07

 

31

Chia lô đất ở xóm Kim Phúc, xã Nghi Ân

Xã Nghi Ân

0,49

 

32

Đất ở xen dắm xóm Xuân Bình 13, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

0,28

 

33

Đất ở xen dắm xóm Xuân Bình 13, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

0,67

 

34

Đất ở xen dắm xóm Xuân Trung, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

0,30

 

35

Đất ở xen dắm xóm 6, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

1,13

 

36

Chia lô đất ở xóm 5, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

2,87

 

37

Đất ở dân cư tại xóm 1, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

2,55

 

38

Đất ở dân cư tại xóm 3, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

5,02

 

39

Đất ở xen dắm (01 lô tại xóm 5, xã Nghi Phú)

Xã Nghi Phú

0,03

 

40

Đất ở dân cư tại xóm 8, xã Nghi Phú (Nam trường Tật học)

Xã Nghi Phú

1,32

 

41

Khu tập thể Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật sang đất ở dân cư

Xã Nghi Phú

0,28

 

42

Chia lô đất ở xóm 10, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

0,99

 

43

Chia lô đất ở dân cư Đồng Tran, Đồng Bói, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

2,63

 

44

Đất ở xen dắm trong khu dân cư tại các xóm, xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

1,04

 

45

Khu nhà ở chung cư và liền kề cho CBCS công an Tỉnh

Xã Nghi Phú

3,53

 

46

Khu biệt thự cao cấp, khách sạn, nhà hàng vui chơi giải trí

Bến Thủy, Trung Đô

13,87

 

47

Khu dân cư Gold Đất Việt

Xã Nghi Phú

1,74

 

48

Xây dựng khu chung cư và nhà ở liền kề tại khối 3, phường Bến Thủy

Phường Bến Thủy

0,98

 

49

Dự án cải tạo khu B, khu chung cư Quang Trung

Phường Quang Trung

3,27

 

50

Dự án cải tạo khu C, khu chung cư Quang Trung

Phường Quang Trung

3,47

 

51

Đất ở xen dắm để giao đất định giá Phường Bến Thủy

Phường Bến Thủy

0,02

 

52

Đất ở TĐC để giải quyết khu tập thể (khu vực đường Nguyễn Văn Giao)

Phường Bến Thủy

0,12

 

53

Đất ở TĐC đgiải quyết KTT (khu vực Dăm Đền thuộc khối 1 và 2)

Phường Bến Thủy

0,45

 

54

Đất ở TĐC để giải quyết khu tập thể (khu vực trước nhà thờ hĐinh, khối 1)

Phường Bến Thủy

0,10

 

55

Khu Tập thể Công Nghệ Phẩm

Phường Cửa Nam

0,50

 

56

Khu Tập thể Công trường 3

Phường Cửa Nam

0,28

 

57

Đất ở xen dắm phường Cửa Nam (khối 13, 15, 6B)

Phường Cửa Nam

0,28

 

58

Khu tập thể Xuất nhập khẩu Việt Lào

Phường Đội Cung

0,11

 

59

Đất ở xen dắm phường Hà Huy Tập (khối: Yên Hòa, khối 8, Yên Toàn)

Phường Hà Huy Tập

0,06

 

60

Chia lô đất ở xen dắm phường Hà Huy Tập (khối Yên Sơn)

Phường Hà Huy Tập

0,06

 

61

Chia lô đất ở xen dắm phường Hà Huy Tập (khối Yên Toàn)

Phường Hà Huy Tập

0,08

 

62

Khu tập thMay Việt Đức và Nông Sản XNK Nghệ An

Phường Hồng Sơn

1,46

 

63

Khu tập thể Nạo vét đường biển 2

Phường Hưng Bình

0,08

 

64

Khu tập thể Tòa Án Tỉnh

Phường Hưng Bình

0,05

 

65

Chia lô đất ở dân cư khu tập thể Cty Xây dựng 2 tại khối Liên Cơ, phường Hưng Bình (tên theo NQ152: Khu tập thể Vinaconex 16 khối Liên Cơ)

Phường Hưng Bình

0,38

Thay đổi tên dự án

66

Đất ở xen dắm phường Hưng Bình (khối 23, Yên Phúc A, khối Bình Yên)

Phường Hưng Bình

0,03

 

67

Khu tập thể Da Liễu

Phường Hưng Dũng

0,12

 

68

Khu tập thể Trạm mắt

Phường Hưng Dũng

0,08

 

69

Đt ở dân cư khối Đông Lâm, phường Hưng Dũng

Phường Hưng Dũng

0,07

 

70

Đất ở xen dắm khối Trung Định, phường Hưng Dũng

Phường Hưng Dũng

0,03

 

71

Đất ở xen dắm khối Tân Phúc, phường Hưng Phúc (tên theo NQ152: Đất ở xen dắm khối Quang Phúc và khối Tân Phúc, phường Hưng Phúc)

Phường Hưng Phúc

0,02

Thay đổi tên dự án

72

Đất ở xen dm khối 6, phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

0,05

 

73

Đất ở xen dắm khối 7, phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

0,03

 

74

Đất ở xen dắm khối 5, phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

0,03

 

75

Chia lô đất ở khối 1, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

0,13

 

76

Chia lô đất ở khối 10, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

0,17

 

77

Đất ở xen dắm khối 8, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

0,02

 

78

Chia lô đất ở khối 4, phường Trung Đô

Phường Trung Đô

0,12

 

79

Chia lô đất ở khối 14, phường Trường Thi

Phường Trường Thi

0,13

 

80

Đất ở Tái định cư khối 3, phường Trường Thi

Phường Trường Thi

1,25

 

81

Chia lô đất ở dân cư khối 1, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

4,85

 

82

Chia lô đất ở dân cư khối Châu Hưng, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,30

 

83

Xây dựng Trung tâm sản xuất và phát sóng - Đài phát thanh truyền hình Ngh An

Xã Nghi Đức

1,96

 

84

Xây dựng Nghĩa Trang Cát Táng loại vừa

Xã Nghi Liên

4,17

 

85

Xây dựng Nghĩa trang tập trung loại vừa xã Nghi Liên (tên theo NQ152: Xây dựng Nghĩa Trang Con Túc)

Xã Nghi Liên

2,85

Thay đổi tên dự án

86

Xây dựng nhà văn hóa kiêm Hội trường UBND phường Cửa Nam

Phường Cửa Nam

0,06

 

87

Xây dựng nhà văn hóa khối Đông Thọ phường Hưng Dũng

Phường Hưng Dũng

0,20

 

88

Xây dựng nhà văn hóa khối Phúc Tân, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,11

 

89

Xây dựng nhà Văn hóa khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,43

 

90

Xây dựng nhà Văn hóa khối Yên Giang, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,03

 

91

Xây dựng nhà văn hóa Yên Cư, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,10

 

92

Xây dựng Nhà Văn hóa xóm 4, Xã Hưng Chính

Xã Hưng Chính

0,12

 

93

Xây dựng Nhà Văn hóa xóm 7, Xã Hưng Chính

Xã Hưng Chính

0,29

 

94

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Thuận II, Xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,25

 

95

Xây dựng Nhà văn hóa Xuân Đức, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

0,16

 

96

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 6, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

0,17

 

97

Mở rộng Trường Trung học cơ sở Lê Lợi (tên theo NQ164: Xây dựng Trường Tiểu học phường Lê Lợi)

Phường Lê Lợi

0,10

Thay đổi tên dự án

98

Xây dựng công trình: Đường vào bệnh viện phụ sản Quốc tế Vinh

Xã Nghi Phú

3,10

 

99

Xây dựng đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Hưng Bình)

Phường Hưng Bình

2,20

 

100

Đường gom dân sinh khu vực Cảng hàng không Vinh tại xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

0,03

 

101

Xây dựng Bến xe Văn Minh

Xã Nghi Phú

0,80

 

102

Đường và mương thoát nước từ đường D7 đến đường Tú Xương phường Trung Đô, thành phố Vinh

Phường Trung Đô

0,09

 

103

Xây dựng đường dân sinh quy hoạch giữa 2 dự án của công ty TNHH MTV đóng tàu thuyền Hải Châu

Phường Trung Đô

0,61

 

104

Đường giao thông du lịch kết hợp đê bao phòng chống lũ dọc bờ Sông Vinh (giai đoạn 2), đoạn từ Cầu đen đến đường Đinh Nhật Thận

Phường Vinh Tân, Phường Trung Đô

0,85

 

105

Nhà văn hóa khối 10, phường Lê Lợi

phường Lê Lợi

0,03

 

106

Hệ thống kênh tiêu thoát nước xã Nghi Kim - Nghi Vạn (Giai đoạn 1)

Xã Nghi Kim

4,26

 

107

Đài phát thanh và truyền hình thành phố Vinh

Phường Vinh Tân

0,74

 

108

Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

0,81

 

109

Dự án khu nhà ở chung cư và văn phòng làm việc Thành Vinh

phường Hưng Bình

0,50

 

110

Chia lô đất ở phường Hưng Dũng (Khối Đông Th, Văn Trung, Đông Lâm)

Phường Hưng Dũng

4,56

 

111

Quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh

Phường Quán Bàu

2,63

 

112

Chia lô đất ở phục vụ TĐC và tạo nguồn kinh phí thực hiện GPMB công trình phục hi, tôn tạo di tích Văn miếu Nghệ An và các công trình trọng điểm trên địa bàn (tên theo NQ164: Chia lô đất ở phục vụ TĐC ti phường Quán Bàu)

Phường Quán Bàu

4,36

Thay đổi tên dự án

113

Quy hoạch chia lô đất ở khối 3

Phường Trung Đô

0,05

 

114

Khu tập thể Trung tâm y tế dự phòng

Phường Trường Thi

0,02

 

115

Trường tiểu học phường Hưng Phúc và khu nhà ở Yên Bình

Phường Hưng Phúc

2,00

 

116

Khu nhà ở tng hợp và sân vận động tại khối 3 và khối 9, phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

1,30

 

117

Khu nhà ở quân đội quân khu 4

Xã Hưng Đông

0,30

 

118

Dự án quy hoạch xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp và Cán bộ công nhân viên của Công ty CP ĐT&TM Dầu khí Ngh An

Xã Hưng Lộc

2,67

 

119

Chia lô đất ở khu vực trường Nam Thanh

Xã Nghi Đức, Xã Hưng Lộc

3,30

 

120

Đất ở dân cư tại xóm 2, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

0,03

 

121

Quy hoạch chia lô đất ở tái định cư phục vụ GPMB đường 72m tại xóm 13, 16 - xã Nghi Phú, TP Vinh

Xã Nghi Phú

1,27

 

122

Trụ sở UBND phường Hồng Sơn

Phường Hồng Sơn

0,21

 

123

Trụ sở Kho bạc Nhà nước Ngh An

Xã Nghi Phú

1,11

 

124

Quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Xã Nghi Phú

1,75

 

125

Khu tập thể Công ty gia công xuất nhập khẩu (Vit Lào)

Phường Hà Huy Tập

0,10

 

126

Khu tái định cư phục vụ giải phóng mt bằng Đi lVinh - Cửa Lò (Vị trí số 2)

Xã Nghi Đức

0,71

 

127

Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Đi lVinh - Cửa Lò (Vị trí số 3)

Xã Nghi Đức, Xã Hưng Lộc

5,88

 

128

Dự án quy hoạch chia lô đất ở xóm Đức Vinh vị trí 2

Xã Hưng Lộc

1,90

 

129

Dự án quy hoạch chia lô đất ở xóm Đức Vinh vị trí 1

Xã Hưng Lộc

3,54

 

130

Xây dựng Bệnh viện Ung Bướu

Xã Nghi Liên, Xã Nghi Kim

6,11

Điều chỉnh quy mô diện tích

131

Mở rộng Trường mầm non Hồng Sơn

Phường Hồng Sơn

0,05

Điều chỉnh quy mô diện tích

132

Xây dựng cơ sở HT khu TĐC di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

3,31

Điều chỉnh quy mô diện tích

133

Chia lô đất ở dân cư và hạ tầng công cộng phục vụ dân cư hai bên đường 24m

Xã Hưng Lộc

13,83

Điều chỉnh quy mô diện tích

134

Đất ở xen dắm xóm Xuân Hoa, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

0,40

Điều chỉnh quy mô diện tích

135

Đất ở dân cư tại xóm 11, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

6,33

Điều chỉnh quy mô diện tích

136

Khu đất tái định cư tại xóm 5, xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

0,94

Điều chỉnh quy mô diện tích

137

Đất ở xen dắm xóm 13,15, 9 xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

0,97

Điều chỉnh quy mô diện tích

138

Khu đô thị Bắc Nghi Kim

Xã Nghi Kim

12,27

Điều chỉnh quy mô diện tích

139

Chia lô đất ở khối Trung Nghĩa, phường Đông Vĩnh (3 vị trí)

Phường Đông Vĩnh

4,00

Điều chỉnh quy mô diện tích

140

Chia lô đất ở khối 9, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

12,88

Điều chỉnh quy mô diện tích

141

Xây dựng Trụ sở Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Phường Hà Huy Tập

0,19

Điều chỉnh quy mô diện tích

142

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (Tên theo NQ152: Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Nghệ An)

Xã Hưng Chính

172,49

Thay đổi tên dự án, điều chỉnh diện tích

143

Bệnh viện mt Nghệ An tại xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

1,19

Điều chỉnh quy mô diện tích

144

Đất ở xen dắm khối 2 phường Trường Thi

Phường Trường Thi

0,01

Điều chỉnh quy mô diện tích

145

Chia lô đất ở xóm Mỹ Hò, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

0,05

Điều chỉnh quy mô diện tích

146

Chia lô đất ở xen dắm các xóm xã Xã Hưng Lộc (xóm Đức Vinh, Đức Thọ, xóm 13-2 vị trí, xóm 15, xóm 16)

Xã Hưng Lộc

0,39

Điều chỉnh quy mô diện tích

147

Xây dựng Khu nhà ở Sinh viên trường Đại học Vinh tại xã Nghi Ân

Xã Nghi Ân

1,00

Điều chỉnh quy mô diện tích

148

Chia lô đất ở xóm xóm 18A, xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

1,57

Điều chỉnh quy mô diện tích

B

Công trình, dự án đăng ký mới (130 công trình, dự án, diện tích 192,53ha)

 

 

 

149

Xây dựng Đại lộ Vinh - Cửa Lò

Xã Nghi Đức, Nghi Phú

21,20

 

150

Chia lô đất ở xóm Trung Thuận phục vụ tái định cư tiểu dự án phát triển đô thị Vinh (vị trí số 2) tại xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

1,47

 

151

Xây dựng Khu tái định cư phc vGPMB tiểu dự án phát triển đô thị Vinh

Xã Hưng Đông

1,62

 

152

Xây dựng tổ hợp nhà ở chung cư, khu dịch vụ công cộng phtr

Phường Hà Huy Tập

0,09

 

153

Xây dựng khu nhà ở trung tâm xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

11,61

 

154

Chia lô đất ở Khối 6, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

0,92

 

155

Chia lô đất ở khối 13, phường Cửa Nam

Phường Cửa Nam

0,12

 

156

Xây dựng Đường giao thông đô thị theo đường tàu cũ, P. Trung Đô (CGXD đường 11,5 m)

Phường Trung Đô

0,62

 

157

Xây dựng bãi đậu xe phường Trung Đô

Phường Trung Đô

0,75

 

158

Xây dựng Đường gom đông đường sắt Bắc - Nam (thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Quán Hành - Quán Bánh - Hng mục đường gom)

Xã Nghi Liên

3,40

 

159

Xây dựng Trạm ra đa thứ cấp Vinh (thuc TCT quản lý bay Việt Nam)

Xã Nghi Liên

1,00

 

160

Xây dựng trạm y tế phường Hồng Sơn (vị trí mới)

Phường Hồng Sơn

0,03

 

161

Chia lô đất ở phía tây Đ. Nguyễn Trường T, xóm Mỹ Hu, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

7,70

 

162

Mở rộng trường THCS Nguyễn Trường T

Xã Hưng Đông

0,32

 

163

Mở rộng khuôn viên Trường Mầm Non Hưng Lộc (GĐI)

Xã Hưng Lộc

0,30

 

164

Xây dựng cơ sở mới trường THPT chuyên Phan Bi Châu, tỉnh Nghệ An

Xã Nghi Ân

7,51

 

165

Xây dựng sân thể dục thể thao xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc

Xã Hưng Lộc

0,02

 

166

Xây dựng Nhà tránh bão đa mục đích tại xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

0,14

 

167

Chia lô Đất ở dân cư tại xóm 11 (Vị trí 2 - Phía Tây), xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

2,66

 

168

Chia lô đất ở xóm 1, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

0,31

 

169

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 01 phục vụ GPMB, tại xã Nghi Đức, thành phố Vinh, thuộc dự án Đại Lộ Vinh - Cửa Lò

Nghi Đức, Nghi Ân

26,14

 

170

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 04 phục vụ GPMB, tại xã Nghi Đức, thành phố Vinh, thuộc dự án Đại Lộ Vinh - Cửa Lò

Nghi Đức, Nghi Phú

4,69

 

171

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư số 5 phục vụ GPMB tại xã Nghi Phú thuộc dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò

Nghi Phú, Hưng Lộc

14,12

 

172

Chia lô đất ở xen dm tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh (Xóm Thun 2)

Xã Hưng Hòa

0,15

 

173

Chia lô đất ở khu tập thể Ngân hàng

Xã Nghĩ Phú

0,10

 

174

Chia lô đất ở tái định cư tại chỗ Khu tập thể Nhà máy Sợi tại khối 7 và khối 9, phường Bến Thủy

Phường Bến Thủy

2,93

 

175

Chia lô đất ở khu tập thể khối 11 (khu tập thể nhà máy gỗ Vinh)

Phường Bến Thủy

0,80

 

176

Chia lô đất ở khu tập thể khối 9 (khu tập thể xí nghiệp 1, Cty XD số 6)

Phường Bến Thủy

0,12

 

177

Chia lô đất ở khu tập thể Dệt Kim tại khối 10, phường Bến Thủy

Phường Bến Thủy

0,12

 

178

Chia lô đất ở khu tập thể khối 12 (khu tập thể dệt kim)

Phường Bến Thủy

0,11

 

179

Chia lô đất ở Khu tập thể Cty Xây dựng 2 tại khối Trường Tiến, P. Hưng Bình

Phường Hưng Bình

1,00

 

180

Chia lô đất ở Khu tập thể công ty Vinaconex 16 tại khối 19 phường Hưng Bình

Phường Hưng Bình

0,43

 

181

Xây dựng Sân thể thao tổng hợp và chia lô đất ở khối 24 phường Hưng Bình

Phường Hưng Bình

0,43

 

182

Chia lô đất ở khối 10, phường Quán Bàu (3 vị trí)

Phường Quán Bàu

0,87

 

183

Chia lô đất ở Khu Tập thể Trạm SXKD Công nghệ phẩm

Phường Cửa Nam

0,05

 

184

Đất ở dân cư khối 13, phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

0,15

 

185

Đất ở dân cư khối 15, phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

0,48

 

186

Chia lô đất ở xen dắm khối Tân Tiến, phường Lê Mao

Phường Lê Mao

0,02

 

187

Chia lô đất ở xen dắm (khối 14), phường Hà Huy tập

Phường Hà Huy Tập

0,01

 

188

Chia lô đất ở Nhà Văn hóa phường Cửa Nam

Phường Cửa Nam

0,10

 

189

Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục kiểm tra sau thông quan và Đi KSHQ số 1

Xã Nghi Phú

0,40

 

190

Xây dựng Trung tâm kiểm định xây dựng Nghệ An

Xã Nghi Phú

0,25

 

191

Mở rộng chùa Phổ Môn

Xã Nghi Liên

2,55

 

192

Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC mồ mả phục vụ GPMB tại xã Nghi Đức, thành phố Vinh thuộc dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò

Xã Nghi Đức

1,53

 

193

Xây dựng NVH khối Trường Phúc, phường Hưng Phúc

Phường Hưng Phúc

0,05

 

194

Xây dựng NVH khi Tân Phúc, phường Hưng Phúc

Phường Hưng Phúc

0,05

 

195

Xây dựng NVH khối Hưng Phúc, phường Hưng Phúc

Phường Hưng Phúc

0,03

 

196

Xây dựng Nhà văn hóa khối 2, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

0,05

 

197

Xây dựng Nhà văn hóa khối 6, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

0,10

 

198

Xây dựng nhà văn hóa khối 6 (vị trí mới), phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

0,11

 

199

Mở rộng nhà văn hóa khối 6, phường Trung Đô

Phường Trung Đô

0,01

 

200

Mở rộng khuôn viên Nhà văn hóa xóm 20, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

0,12

 

201

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 21, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

0,09

 

202

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 23, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

0,10

 

203

Xây dựng Công viên, bãi đỗ xe, nhà văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh

Phường Hưng Phúc

2,78

 

204

Chia lô đất ở Khu tập thể nhà máy dệt Kim Hoàng Thị Loan

Phường Bến Thủy

0,03

 

205

Xây dựng đường quy hoạch 12m ven sông Cồn Mc trước Chùa Cần Linh

Phường Cửa Nam

0,32

 

206

Xây dựng Đường Hồ Hán Thương (đoạn qua khối 6B)

Phường Cửa Nam

0,05

 

207

Chia lô đất ở Khu tập thể Công ty Vật tư TB và XD Ngh An

Phường Cửa Nam

0,04

 

208

Chia lô đất ở Khu tập thể Công ty CP Vn tải CN Tàu thủy NA

Phường Cửa Nam

0,25

 

209

Xây dựng nhà quản trang - Nghĩa trang Nam Cung (vị trí mới)

Phường Cửa Nam

0,04

 

210

Chia lô đất ở khối Trung Nghĩa (Phía tây Ga Vinh), phường Đông Vĩnh

Phường Đông Vĩnh

1,80

 

211

Chia lô đất ở khối Yên Duệ (phía Nam đường Hoàng Trung Thông), phường Đông Vĩnh

Phường Đông Vĩnh

1,22

 

212

Chia lô đất ở xen dm- Vtrí 2 (khối Yên Sơn), phường Hà Huy Tập

Phường Hà Huy Tập

0,08

 

213

Chia lô đất ở Khu tập thể Cục dữ trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

Phường Hà Huy Tập

0,06

 

214

Chia lô đất ở Khu tập thể bệnh viện Đa Khoa tỉnh Nghệ An

Phường Hà Huy Tập

0,12

 

215

Xây dựng đường ven sông Vinh

Phường Hồng Sơn

0,95

 

216

Chia lô đất ở Khu tập thể lương thực Thanh Nghệ Tĩnh

Phường Hồng Sơn

0,07

 

217

Xây dựng Nhà văn hóa khối 12, phường Hồng Sơn

Phường Hồng Sơn

0,02

 

218

Chia lô đất ở khối 23 (vị trí 2), phường Hưng Bình

Phường Hưng Bình

0,04

 

219

Xây dựng Sân thể thao xóm 3, xã Hưng Chính

Xã Hưng Chính

0,12

 

220

Chia lô đất ở xóm 5, xã Hưng Chính (phía Đông đường Tống Tất Thắng) gđ 1

Xã Hưng Chính

1,80

 

221

Xây dựng sân thể thao xóm Trung Thành, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

0,03

 

222

Xây dựng sân thể thao xóm Mỹ Hòa, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

0,03

 

223

Xây dựng sân thể thao xóm Vinh Xuân, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

0,03

 

224

Xây dựng Sân vận động trung tâm xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

1,90

 

225

Mở rộng nhà văn hóa xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

0,09

 

226

Xây dựng nhà văn hóa xóm Mai Lộc, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

0,14

 

227

Chia lô đất ở Khu tập thể Ban A Công viên Trung Tâm

Phường Hưng Dũng

0,21

 

228

Chia lô đất ở dân cư khối Đông Lâm, phường Hưng Dũng

Phường Hưng Dũng

0,16

 

229

Xây dựng đường, mương từ Cửa Đình đến Phúc Gia xóm Hòa Tiến

Xã Hưng Lộc

0,20

 

230

Xây dựng Đường 24m nối từ TL 535 đến đường bao Đông (gđ 2)

Xã Hưng Lộc

2,40

 

231

Chia lô đất ở dân cư và công trình công cộng phục vụ dân cư hai bên đường quy hoạch 24 m (giai đoạn 2)

Xã Hưng Lộc

20,60

 

232

Xây dựng Đường khối Yên Bình kéo dài

Phường Hưng Phúc

0,01

 

233

Xây dựng Ngõ A3 đường Héc Man kéo dài

Phường Hưng Phúc

0,02

 

234

Mở rộng đường Kim Đồng, phường Hưng Phúc

Phường Hưng Phúc

0,17

 

235

Đất ở xen dắm tại khối Yên Bình, phường Hưng Phúc

Phường Hưng Phúc

0,03

 

236

Đất ở xen dắm tại khối Trường Phúc, phường Hưng Phúc

Phường Hưng Phúc

0,02

 

237

Xây dựng đường qua khối 9, phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

0,28

 

238

Xây dựng Khu đô thị Nam Lê Lợi tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh

Phường Lê Lợi

9,27

 

239

Đất ở xen dắm (khối 9, 14, 15), phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

0,05

 

240

Chia lô đất ở Khu tập thể Xí nghiệp xây dựng 104, phường Lê Mao

Phường Lê Mao

0,22

 

241

Mở rộng mương tiêu cấp 3 từ hội quán xóm Kim Đông đi Bàu Tuỳn

Xã Nghi Ân

0,02

 

242

Mở rộng mương tiêu cấp 3 từ hội quán xóm Kim Liên đi Đồng Xông

Xã Nghi Ân

0,05

 

243

Chia lô đất ở Kim Đông, xã Nghi Ân (giai đoạn 2)

Xã Nghi Ân

1,47

 

244

Chia lô đất ở xóm Kim Trung, xã Nghi Ân

Xã Nghi Ân

1,50

 

245

Chia lô đất ở tây Bàu Láng, xã Nghi Ân

Xã Nghi Ân

0,58

 

246

Chia lô đất ở xóm Kim Phúc (Đông Ô Lý), xã Nghi Ân

Xã Nghi Ân

0,29

 

247

Mở rộng chùa Ân Hậu tại xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

3,16

 

248

Xây dựng chùa Đức Hậu tại xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

2,50

 

249

Chia lô đất ở phía bắc Công ty Thủy Lực, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

3,71

 

250

Đất ở xen dắm (Nhà văn hóa xóm 6), xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

0,03

 

251

Chia lô đất ở xóm 13B (vùng ao nhà máy Chè), xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

0,30

 

252

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 1, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

0,15

 

253

Xây dựng Sân thể thao xóm 5, xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

0,30

 

254

Xây dựng Sân thể thao xóm 13, xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

0,21

 

255

Đất ở xen dắm xóm 11, xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

0,04

 

256

Chia lô đất ở xóm 14 (xứ đồng Kỳ Quan), xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

0,07

 

257

Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm và Thực phẩm

Xã Nghi Liên

0,95

 

258

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 8, xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

0,20

 

259

Xây dựng Nhà văn hóa và sân thể thao xóm 18B, xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

0,22

 

260

Xây dựng Nhà văn hóa và sân thể thao xóm 18C, xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

0,16

 

261

Xây dựng Khu tái định cư xóm 6, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

0,31

 

262

Xây dựng Đường giao thông qua khối 5, 6, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

1,54

 

263

Xây dựng Trụ sở trung tâm kiểm định chất lượng công trình

Phường Quán Bàu

0,09

 

264

Đất ở đô thị khối 8, phường Trung Đô

Phường Trung Đô

0,03

 

265

Đất ở đô thị chợ Cầu Thông, phường Trung Đô

Phường Trung Đô

0,15

 

266

Mở rộng nhà văn hóa khối 10, phường Trung Đô

Phường Trung Đô

0,01

 

267

Mở rộng đường An Dương Vương (Đoạn từ Đ. Nguyễn Xí đến Đ. Võ Th Sáu)

Phường Trường Thi

0,02

 

268

Đất ở xen dắm khối 5, phường Trường Thi

Phường Trường Thi

0,03

 

269

Xây dựng Đường Lê Mao kéo dài từ KM 0+892,23m đến Km 1+212,28 (gđ 2)

Phường Vinh Tân

1,35

 

270

Đất ở xen dắm khối Tân Phương, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,04

 

271

Chia lô Đất ở xóm Xuân Thịnh, Xuân Bình 13, xã nghi Đức

Xã Nghi Đức

1,98

 

272

Chia lô đất ở khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập

Phường Hà Huy Tập

2,17

 

273

Chia lô đất ở xã Nghi Phú (khu vực lò mổ gia súc tập trung)

Xã Nghi Phú

1,24

 

274

Chia lô đất ở dân cư xóm 18, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

0,26

 

275

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

0,34

 

276

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Xuân Hoa, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

0,15

 

277

Mở rộng nhà thờ giáo họ Phan Thôn, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

0,04

 

278

Xây dựng Nghĩa trang cát táng loại vừa và nhỏ tại xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

1,17

 

II

Thị xã Cửa Lò (có 64 công trình, dự án với tổng diện tích 216,08 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ các Nghị quyết số 152/NQ-HĐND164/NQ-HĐND (49 công trình, dự án, diện tích 194,61 ha)

 

 

 

1

Xây dựng Đường Ngang số 21, từ đường dọc số III-đường Bình Minh

Phường Nghi Hòa

4,01

 

2

Xây dựng Đường Ngang số 4

Phường Thu Thủy, Phường Nghi Thu

1,24

 

3

Xây dựng Đường Ngang số 5, từ Phường Thu Thủy đến huyện Nghi Lộc

Phường Thu Thủy, Phường Nghi Thu

3,70

 

4

Xây dựng Đường dọc số III (Đoạn 3) từ đường ngang 18 đến 23

Các phường: Nghi Hòa, Nghi Hương

6,40

 

5

Xây dựng Đường Ngang số 10, từ đường dọc số II-đường Bình Minh

Phường Nghi Hương

4,50

 

6

Xây dựng Đường dọc phía tây kênh thoát nước của đường trục dọc số III (đoạn từ đường ngang số 1 đến đường ngang số 11) thị xã Cửa Lò

Các phường: Thu Thủy, Nghi Thu

1,50

 

7

Xây dựng Đường Ngang số 13, từ đường Dọc số V-đường Dọc III

Phường Nghi Hương

1,95

 

8

Xây dựng Đường Ngang số 14, từ đường Dọc số V - đường dọc số IV

Phường Nghi Hương

1,20

 

9

Xây dựng Đường ngang số 22 đoạn từ đường Bình Minh đến đường dọc số III

Phường Nghi Hòa

1,56

 

10

Xây dựng Tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An)

Các phường: Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Hòa

65,50

 

11

Xây dựng Kênh thoát nước số 1 (đoạn từ đường ngang 18 đến đường ngang số 23) thị xã Cửa Lò

Phường Nghi Hòa

6,74

 

12

Xây dựng kênh thoát nước phía Tây trục dọc số III từ đường ngang số 1 đến đường ngang số 14 thị xã Cửa Lò

Các phường: Thu Thủy, Nghi Hương, Nghi Thu

2,96

 

13

Xây dựng Mương thoát nước cho Đường dọc số III từ đường ngang 11 đến 18 (giai đoạn I từ 14-18)

Phường Nghi Hương

2,35

 

14

Hệ thống tiêu úng vùng màu huyện Nghi Lộc (Đầu tư các hạng mục trên địa bàn thị xã Cửa Lò tuyến Cầu Tây - Bàu Sen đoạn từ cầu Tây đến cầu s 4)

Các phường: Nghi Hương, Nghi Thu

3,91

 

15

Kênh thoát nước phía Nam Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An (kênh số 3)

Phường Nghi Tân

3,94

 

16

Xây dựng Trạm xử lý nước thải thị xã Cửa Lò tại phường Nghi Hương

Phường Nghi Hương

1,09

 

17

Mở rộng khuôn viên nhà thờ giáo họ Đức Xuân

Phường Nghi Tân

0,18

 

18

Xây dựng Hạ tầng khu tái định cư các dự án trọng điểm của thị xã Cửa Lò

Phường Nghi Thu

4,54

 

19

Xây dựng Khu Tái định cư đường ngang số 20

Phường Nghi Hòa

1,41

 

20

Khu Quy hoạch chia lô phường Thu Thủy

Phường Thu Thủy

1,60

 

21

Khu Quy hoạch đất ở Phường Nghi Hòa

Phường Nghi Hòa

8,98

 

22

Khu Quy hoạch chia lô khối 3, Nghi Tân (Chợ cũ)

Phường Nghi Tân

0,40

 

23

Xen dắm khu dân cư tại phường Nghi Hải

Phường Nghi Hải

0,20

 

24

Đấu giá khu vực Kè Khối 1, phường Nghi Tân

Phường Nghi Tân

1,50

 

25

Đấu giá đất ở vị trí 02 phường Nghi Tân

Phường Nghi Tân

0,60

 

26

Khu dân cư đường ngang số 10 từ đường Bình Minh đến đường dọc số II và Khu đất bố trí Tái định cư đường ngang số 10

Phường Nghi Hương

1,10

 

27

Khu Quy hoạch dân cư phía Đông quốc lộ 46

Phường Nghi Thu

3,00

 

28

Khu Quy hoạch Kho đông lạnh

Phường Nghi Tân

21,29

 

29

Khu Quy hoạch dân cư khối 12 phường Nghi Hương

Phường Nghi Hương

11,00

 

30

Khu Quy hoạch dân cư phía Bắc và phía Đông khu TĐC Đại lộ Vinh - Cửa Lò

Phường Nghi Hương

1,64

 

31

Khu Quy hoạch khu dân cư khối 2, 4 phường Nghi Hương

Phường Nghi Hương

3,00

 

32

Khu Quy hoạch xen ghép dân cư tại Khối 11

Phường Nghi Hương

0,10

 

33

Khu Quy hoạch xen ghép dân cư tại Khối Hiếu Hạp

Phường Nghi Thu

2,00

 

34

Khu Quy hoạch xen ghép dân cư tại phường Nghi Thủy (vị trí 1, 2, 3, 4)

Phường Nghi Thủy

1,00

 

35

Khu Quy hoạch khu dân cư phía Tây QL 46

Phường Nghi Thu

2,00

 

36

Khu quy hoạch chia lô đất ở tại phường Nghi Thủy

Phường Nghi Thủy

0,09

 

37

Khu Quy hoạch tái định cư bổ sung Mương dọc sIII, tại phường Nghi Thu

Phường Nghi Thu

0,55

 

38

Xây dựng đường trục dọc số II thị xã Cửa Lò đoạn từ đường ngang số 1 đến đường ngang số 5

Phường Thu Thủy

0,17

 

39

Xây dựng đường ngang số 3 đoạn từ đường Bình Minh đến địa giới hành chính phường Nghi Thu

Phường Thu Thủy

0,80

 

40

Xây dựng Đường Nguyễn Hu

Phường Thu Thủy, Nghi Thu

1,29

 

41

Khu tái định cư phục vụ GPMB đường Nguyễn Hu, thị xã Cửa Lò

Phường Thu Thủy

1,20

 

42

Xây dựng Đường quy hoạch 10m từ đường ngang số 4 đến đường ngang số 5

Phường Thu Thủy

0,20

 

43

Khu chia lô đất ở khối 1 (vị trí 2), phường Nghi Hương

Phường Nghi Hương

0,52

 

44

Khu chia lô đất ở Đường ngang số 14, phường Nghi Hương

Phường Nghi Hương

0,75

 

45

Khu chia lô đất ở xen ghép phường Nghi Thu

Phường Nghi Thu

0,04

 

46

Khu chia lô đất ở đường Sào Nam phường Nghi Thu

Phường Nghi Thu

0,41

 

47

Khu chia lô đất ở khối Cát Liễu (vị trí số 2) phường Nghi Thu

Phường Nghi Thu

6,50

 

48

Khu chia lô đất ở khối Bắc Hải, phường Nghi Thu

Phường Nghi Thu

2,50

 

49

Khu chia lô đất ở khối Hải Giang (sân vận động cũ) phường Nghi Hải

Phường Nghi Hải

1,50

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (15 công trình, dự án, diện tích 21,47 ha)

 

 

 

50

Xây dựng Đường ngang số 20 (Từ đường dc số III đến Đi lộ Vinh - Cửa Lò)

Phường Nghi Hòa

1,78

 

51

Xây dựng Đại Lộ Vinh - Cửa Lò

Phường Nghi Hương

0,20

 

52

Xây dựng Đường Nguyễn Huệ tx Cửa Lò

Phường Nghi Thu, Thu Thủy

0,85

 

53

Nâng cấp và mở rộng đường Sào Nam

Phường Nghi Thu

0,50

 

54

Xây dựng Hệ thống giao thông trục chính khu trung tâm từ đường ngang số 6 đến đường ngang số 11 tx Cửa Lò

Các phường: Nghi Hương, Nghi Thu

4,40

 

55

Xây dựng Đường dọc số II (đoạn từ đường ngang s1 đến đường ngang số 4)

Phường Thu Thủy

1,66

 

56

Đường ngang 2B từ UB phường Nghi Thủy đến Khu tái định cư Nghi Thủy

Phường Nghi Thủy

0,50

 

57

Xây dựng Hệ thống thoát nước tiêu úng khu vực nghĩa trang và bãi rác

Phường Nghi Hương

0,15

 

58

Mở rộng khuôn viên di tích lịch sử quốc gia nhà thờ họ Hoàng Văn

Phường Nghi Tân

0,15

 

59

Mở rộng Đài tưởng niệm liệt sỹ thị xã Cửa Lò

Phường Nghi Thu

0,30

 

60

Khu đu giá và tái định cư phường Nghi Thủy

Phường Nghi Thủy

1,20

 

61

Khu chia lô đất ở (vị trí 7) khối 2 phường Nghi Hương

Phường Nghi Hương

0,12

 

62

Khu chia lô đất ở Khối Hải Giang I, phường Nghi Hải

Phường Nghi Hải

1,00

 

63

Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò

Phường Nghi Hòa

3,00

 

64

Chu chia lô đất ở và chợ ẩm thực tại phường Nghi Hòa

Phường Nghi Hòa

5,66

 

III

Huyện Nghi Lộc (có 204 công trình, dự án với tổng diện tích 758,0 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ các Nghị quyết số 152/NQ-HĐND164/NQ-HĐND (104 công trình, dự án, diện tích 692,46 ha)

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản mặn lợ tập trung

Xã Nghi Thái

5,37

 

2

Quy hoạch vùng nuôi tôm giống tại vùng Đồng Trèn xóm 5

Xã Nghi Tiến

1,39

 

3

Đầu tư xây dựng xưởng mã Kẽm nhúng nóng

Xã Nghi Thạch

0,40

 

4

Xây dựng tổng kho xăng dầu tại xã Nghi Thiết

Xã Nghi Thiết

5,00

 

5

Xây dựng Khu công nghệ cao tại xã Nghi Long

Xã Nghi Long

20,00

 

6

Xây dựng Khu công nghiệp Nam Cấm mở rộng

Xã Nghi Thuận, Nghi Long, Nghi Hưng, Nghi Đồng

246,28

 

7

Đường Xóm 11 - Xóm 13, Xã Nghi Trung

Xã Nghi Trung

0,86

 

8

Đường giao thông từ xóm 5 đi xóm 9 nối TL 534

Xã Nghi Phương

1,84

 

9

Đường giao thông từ xóm 4 đi xóm 5, Xã Phúc Thọ

Xã Phúc Thọ

0,80

 

10

Đường giao thông từ xóm 11 đi xóm 15, Xã Phúc Thọ

Xã Phúc Thọ

0,58

 

11

Đường từ Huyện ủy đến đường quy hoạch

Thị trấn Quán Hành

2,61

 

12

Đường từ UBND huyện đến đường quy hoạch

Thị trấn Quán Hành

0,88

 

13

Đường Trung tâm y tế dự phòng đi nghĩa trang khối 5, Thị trấn Quán Hành

Thị trấn Quán Hành

2,26

 

14

Đường Trung tâm Nghi Trường đi xóm 11 xã Nghi Trường

Xã Nghi Trường

1,91

 

15

Đường UBND xã Nghi Trường đi xã Nghi Ân

Xã Nghi Trường

0,77

 

16

Xây dựng Đường N5 (giai đoạn I)

Các Xã Nghi Hợp, Nghi Xá, Nghi Long

0,96

 

17

Xây dựng Đường N5 (giai đoạn II)

Xã Nghi Thuận, Xã Nghi Đồng

7,26

 

18

Xây dựng Đường D4

Các Xã Nghi Thiết, Nghi Tiến, Nghi Yên

20,01

 

19

Xây dựng Đường N4

Các Xã Nghi Long, Nghi Yên, Nghi Hưng

16,35

 

20

Xây dựng Đại lộ Vinh - Cửa Lò

Các Xã Nghi Phong, Nghi Xuân, Nghi Thạch

15,54

 

21

Đường QL1 A-Hưng - Đồng -Phương- Lâm

Xã Nghi Lâm

2,38

 

22

Đường nối QL 1A đi thị xã Cửa Lò đoạn Quán Hành - Chợ Sơn (giai đoạn 2)

Xã Nghi Thạch, Xã Nghi Thịnh

0,63

 

23

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 534 giai đoạn II, đoạn qua huyện Nghi Lộc

Các Xã Nghi Hoa, Nghi Phương, Nghi Mỹ, Nghi Lâm, Nghi Văn

12,53

 

24

Xây dựng Đường nối đường N5

Các Xã Nghi Phương, Nghi Mỹ, Nghi Lâm, Nghi Kiều

25,88

 

25

Đường giao thông chính thị trấn Quán Hành

Thị trấn Quán Hành

6,10

 

26

Đường giao thông nội khu hành chính mới thị trấn Quán Hành

Thị trấn Quán Hành

3,75

 

27

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ ĐT.534 - Nghi Thịnh - Nghi Long

Xã Nghi Thịnh

0,39

 

28

Mở rộng cảng hàng không Vinh

Xã Nghi Trung

1,30

 

29

Xây dựng Tuyến đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An)

Xã Nghi Yên, Xã Nghi Tiến, Xã Nghi Quang

7,37

 

30

Xây dựng Cảng nước sâu - KKT ĐN

Xã Nghi Thiết

20,05

 

31

Xây dựng cầu Phương Tích trên tỉnh 534

Xã Nghi Hoa

1,14

 

32

Hệ thống tiêu úng vùng màu huyện Nghi Lộc

Xã Nghi Khánh

1,50

 

33

Nâng cấp đê bao xã Nghi Thái

Xã Nghi Thái

1,27

 

34

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê biển Nghi Yên

Xã Nghi Yên

4,67

 

35

Nâng cấp tuyến đê Phúc Thọ

Xã Phúc Thọ

3,60

 

36

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê sông Cấm

Các Xã Nghi Thuận, Nghi Long, Nghi Phương, Nghi Yên, Nghi Hưng

22,11

 

37

Tuyến đê cửa sông Cấm và tuyến đê Biển xóm Rồng xã Nghi Thiết

Xã Nghi Thiết

5,50

 

38

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê sông Cấm

Xã Nghi Quang

8,00

 

39

Xây dựng trạm y tế xã Nghi Công Bắc

Xã Nghi Công Bắc

0,30

 

40

Xây dựng cơ sở y tế xã Nghi Xá

Xã Nghi Xá

0,26

 

41

Xây dựng nhà học chức năng và công trình phụ trợ của Trường PTTH Nguyễn Duy Trinh

Thị trấn Quán Hành

0,90

 

42

Mở rộng trường mầm non Nghi Công Bắc

Xã Nghi Công Bắc

0,10

 

43

Xây dựng khu trường chuyên nghiệp trong KKT Đông Nam

Xã Nghi Yên

25,00

 

44

Mở rộng trường THCS Quán Hành

Thị trấn Quán Hành

0,10

 

45

Xây dựng trường tiểu học Nghi Phong

Xã Nghi Phong

1,59

 

46

Xây dựng trường mầm non Nghi Lâm

Xã Nghi Lâm

0,75

 

47

Mở rộng trường mầm non Nghi Hoa

Xã Nghi Hoa

0,14

 

48

Mở rộng sân thể thao xã Nghi Thái

Xã Nghi Thái

0,20

 

49

Khu trung tâm Văn hóa - Thể thao thị trấn Quán Hành

Thị trấn Quán Hành

1,24

 

50

Khu lưu niệm chí sỹ Đặng Thái Thân

Xã Nghi Phong

0,27

 

51

Tái định cư Đại lộ Vinh - Cửa Lò (khu số 9)

Xã Nghi Phong

5,64

 

52

Khu TĐC các hộ dân tại xóm Rồng có nguy cơ bsạt lở đất

Xã Nghi Thiết

0,30

 

53

Khu nhà ở cho công nhân thuê thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm

Xã Nghi Long

0,12

 

54

Đất ở xã Nghi Thái

Xã Nghi Thái

1,21

 

55

Đất ở xã Nghi Trung

Xã Nghi Trung

1,25

 

56

Đất ở xã Nghi Lâm

Xã Nghi Lâm

0,75

 

57

Đất ở xã Nghi Văn

Xã Nghi Văn

0,50

 

58

Đất ở xã Nghi Xuân

Xã Nghi Xuân

1,23

 

59

Đất ở xã Nghi Hưng

Xã Nghi Hưng

0,36

 

60

Đất ở xã Nghi Kiều

Xã Nghi Kiều

0,90

 

61

Đất ở xã Nghi Mỹ

Xã Nghi Mỹ

0,47

 

62

Đất ở xã Nghi Đồng

Xã Nghi Đồng

1,53

 

63

Đất ở xã Nghi Phương

Xã Nghi Phương

1,40

 

64

Đất ở xã Nghi Quang

Xã Nghi Quang

1,00

 

65

Đất ở xã Nghi Thạch

Xã Nghi Thạch

0,47

 

66

Đất ở xã Nghi Trường

Xã Nghi Trường

1,84

 

67

Đất ở xã Nghi Tiến

Xã Nghi Tiến

1,70

 

68

Đất ở xã Nghi Hoa

Xã Nghi Hoa

0,25

 

69

Đất ở xã Nghi Vạn

Xã Nghi Vạn

1,34

 

70

Đất ở xã Nghi Khánh

Xã Nghi Khánh

0,75

 

71

Đất ở xã Nghi Thịnh

Xã Nghi Thịnh

1,10

 

72

Đất ở xã Nghi Công Bắc

Xã Nghi Công Bắc

1,65

 

73

Đất ở xã Nghi Phong

Xã Nghi Phong

1,41

 

74

Đất ở xã Nghi Thuận

Xã Nghi Thuận

1,30

 

75

Đất ở xã Nghi Diên

Xã Nghi Diên

0,91

 

76

Đất ở xã Nghi Long

Xã Nghi Long

1,80

 

77

Đất ở xã Phúc Thọ

Xã Phúc Thọ

0,67

 

78

Đất ở xã Nghi Xá

Xã Nghi Xá

1,40

 

79

Đất ở xã Nghi Công Nam

Xã Nghi Công Nam

0,61

 

80

Đất ở xã Nghi Yên

Xã Nghi Yên

0,75

 

81

Đất ở xã Nghi Hợp

Xã Nghi Hợp

0,30

 

82

Khu đô thị tại xã Nghi Khánh

Xã Nghi Khánh

4,80

 

83

Quy hoạch chi tiết xây dựng chia lô đất ở khối 3, thị trấn Quán Hành

Thị trấn Quán Hành

0,60

 

84

Khu nhà ở và trung tâm thương mại Xô Viết (Ba Đình số 2)

Xã Nghi Khánh

7,20

 

85

Xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện

Thị trấn Quán Hành

0,41

 

86

Xây dựng dây chuyền kiểm định xe tải, xe khách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

Xã Nghi Long

2,08

 

87

Mở rộng nhà thờ Trại Gáo

Xã Nghi Phương

9,26

 

88

Nhà thờ Giáo họ Khoa Trường

Xã Nghi Vạn

0,40

 

89

Mở rộng Chùa Đại Tuệ

Xã Nghi Công Nam

6,46

 

90

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang Đồng Trụt, huyện Nghi Lộc phục vụ công tác GPMB xây dựng tại khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Xã Nghi Long, Xã Nghi Thuận

10,00

 

91

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang Nghi Xá, huyện Nghi Lộc phục vụ công tác GPMB xây dựng tại khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Xã Nghi Xá

5,00

 

92

Nghĩa trang xã Nghi Xuân phục vụ dự án đi lVinh - Cửa Lò

Xã Nghi Xuân

1,00

 

93

Mở rộng nghĩa địa xóm 2, xã Nghi Phong

Xã Nghi Phong

1,17

 

94

Mở rộng nghĩa địa Đồng Sét thị trấn Quán Hành

Thị trấn Quán Hành

1,30

 

95

Mở rộng nghĩa địa Hàng Vông xã Nghi Diên

Xã Nghi Diên

2,71

 

96

Xây dựng nhà văn hóa xã Nghi Hoa

Xã Nghi Hoa

0,05

 

97

Xây dựng nhà văn hóa xóm Nam Thạch, xã Nghi Thch

Xã Nghi Thạch

0,10

 

98

Dự án cầu vượt QL1A và đường sắt đoạn qua thị trấn Quán Hành

Xã Nghi Trung, Nghi Long, TT Quán Hành

4,31

 

99

Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Lc

Thị trấn Quán Hành

0,32

 

100

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nghệ An

Xã Nghi Thái, Nghi Phong

7,9

 

101

Đài phát thanh và truyền hình huyện Nghi Lc

Thị trấn Quán Hành

0,45

 

102

Xây dựng khu nhà ở công nhân tại KCN Nam Cấm

Xã Nghi Long

7,20

 

103

Dự án mở rộng nâng cấp đường QL1A (đường gom đường sắt)

Xã Nghi Trung

1,70

 

104

Trạm nghiền xi măng và cảng biển của Công ty TNHH tập đoàn Hoàng Phát Vissai

Xã Nghi Thiết

73,04

Điều chỉnh quy mô diện tích

B

Công trình, dự án đăng ký mới (100 công trình, dự án, diện tích 65,54 ha)

 

 

 

105

Xây dựng Đường Nguyễn Huệ

Xã Nghi Khánh

0,45

 

106

Xây dựng Khu tái định cư phục vụ GPMB đường Nguyễn Hu

Xã Nghi Khánh

0,10

 

107

Xây dựng cầu vượt đường sắt nối đường D4 với QL 1A (xã Nghi Yên)

Xã Nghi Yên

0,45

 

108

Xây dựng kênh mương thoát nước phía tây Đường dọc số III đến Đường ngang số 1 đến Đường ngang số 14 thị xã Cửa Lò (xã Nghi Khánh)

Xã Nghi Khánh

1,70

 

109

Mở rộng và nâng cấp tuyến đường Q lộ 1A - Nghi Vạn- Xã Đoài

Xã Nghi Vạn

0,04

 

110

Mở rộng đường giao thông nội thôn KDC xóm 8 xã Phúc Thọ

Xã Phúc Thọ

0,13

 

111

Mở rộng đường giao thông từ xóm 8 đi xóm 10 đến xóm 11 xã Phúc Th

Xã Phúc Thọ

0,27

 

112

Mở rộng đường giao thông từ xóm 10 đi xóm 11 xã Phúc Thọ

Xã Phúc Thọ

0,10

 

113

Mở rộng đường giao thông từ xóm 13 đi xóm 17 xã Phúc Thọ

Xã Phúc Thọ

0,09

 

114

Mở rộng đường xóm 7 đi xóm 11 xã Phúc Thọ

Xã Phúc Thọ

0,12

 

115

Mở rộng đường từ xóm 10 đi xóm 15 xã Nghi Phương

Xã Nghi Phương

0,20

 

116

Mở rộng giao thông (tuyến từ xóm Bắc Sơn 2 đi cầu Cấm xóm Bắc Sơn 1)

Xã Nghi Quang

1,26

 

117

Mở rộng giao tuyến từ TL 536 đi khu dân cư xóm Trung Tiến xã Nghi Quang

Xã Nghi Quang

0,50

 

118

Xây dựng đường dân sinh phục công trình Trạm nghiền xi măng và cảng biển của Công ty TNHH tập đoàn Hoàng Phát Vissai

Xã Nghi Thiết

0,03

 

119

Dự án phát triển trong cụm công nghiệp Trường Thch

Xã Nghi Thạch

1,56

 

120

Nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn (Dự án tái thiết Đức KFW)

Xã Nghi Thiết

0,01

 

121

Xây dựng trạm điện khối 9 - TT Quán Hành

TT Quán Hành

0,01

 

122

Xây dựng trụ sở tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc (TT Quán Hành)

TT Quán Hành

0,40

 

123

Dự án tiếp tục mở rộng nhà thờ La Nham xã Nghi Yên (giai đoạn 2)

Xã Nghi Yên

0,46

 

124

Khôi phục Chùa Phúc Lạc

Nghi Khánh, Nghi Thạch

1,27

 

125

Mở rộng khuôn viên nhà thờ giáo xứ Xã Đoài xã Nghi Diên

Xã Nghi Diên

0,98

 

126

Xây dựng nhà học giáo lý giáo họ Cỗ Lãm xã Nghi Văn

Xã Nghi Văn

0,11

 

127

Khôi phục Chùa Lữ Sơn xã Nghi Quang

Xã Nghi Quang

1,00

 

128

Mở rộng chùa Tuyết Sơn xã Nghi Tiến

Xã Nghi Tiến

0,14

 

129

Khôi phục Chùa Xâm xã Nghi Hoa

Xã Nghi Hoa

0,80

 

130

Mở rộng giáo họ Đồng Lư

Xã Nghi Xá

0,19

 

131

Quy hoạch chi tiết xây dựng chia lô đất ở khối 2 thị trấn Quán Hành

TT Quán Hành

0,10

 

132

Quy hoạch chi tiết xây dựng chia lô đất ở khối 1 thị trấn Quán Hành

TT Quán Hành

0,04

 

133

Quy hoạch chi tiết xây dựng chia lô đất ở khối 3 thị trấn Quán Hành

TT Quán Hành

0,07

 

134

Xây dựng khu tái định cư đường N5 tại xã Nghi Hợp

Xã Nghi Hợp

9,19

 

135

Chia lô Đất ở xã Nghi Trung (xóm 9)

Xã Nghi Trung

0,27

 

136

Chia lô Đất ở xã Nghi Xuân (xóm Xuân Tân, xóm Yên Thịnh)

Xã Nghi Xuân

0,23

 

137

Chia lô Đất ở xã Nghi Mỹ (Cửa Thần xóm 7; Ruộng Lùng xóm 7; Trụ sở cũ)

Xã Nghi Mỹ

0,91

 

138

Chia lô đất ở xã Nghi Diên (xóm 9, 6, 11)

Xã Nghi Diên

1,06

 

139

Chia lô đất ở xã Phúc Th (các xóm: 17, 6, 12, 15, 3, 1, 11, 5, 4)

Xã Phúc Thọ

0,97

 

140

Chia lô đất ở xã Nghi Long (xóm 8, xóm 12, xóm 5)

Xã Nghi Long

1,50

 

141

Chia lô đất ở xã Nghi Quang (Bắc Sơn 1, Bắc Sơn 2, Tân Lập 1, Tân Lập 2, Thành Vinh 2)

Xã Nghi Quang

1,49

 

142

Chia lô đất ở xã Nghi Hưng (xóm 8, xóm 12, xóm 10, xóm 15)

Xã Nghi Hưng

1,48

 

143

Chia lô đất ở xã Nghi Văn (Cồn Sim-xóm 2, 3; Cửa Làng xóm 18; Nhà Nghé xóm 19, 20)

Xã Nghi Văn

1,60

 

144

Chia lô đất ở xã Nghi Hợp (xóm 8, 9)

Xã Nghi Hợp

0,60

 

145

Chia lô đất ở xã Nghi Đồng (xóm 7)

Xã Nghi Đồng

0,43

 

146

Chia lô đất ở xã Nghi Thạch (Đông Thch, Xuân Phúc)

Xã Nghi Thạch

1,33

 

147

Chia lô đất ở xã Nghi Khánh (Khánh Đông, Khánh Thnh, Long Tân, Long Thi)

Xã Nghi Khánh

0,68

 

148

Chia lô đất ở xã Nghi Phong (Đồng Đội Dưới, Đồng Tôm, Bàu Vàng, Đường Phúc Thọ- Chợ Sơn, Rộc Biền

Xã Nghi Phong

1,22

 

149

Chia lô đất ở xã Nghi Thiết (xóm Chùa)

Xã Nghi Thiết

0,22

 

150

Chia lô đất ở xã Nghi Lâm (xóm 3, 6, 12, 13, 15, 18)

Xã Nghi Lâm

1,55

 

151

Mở rộng khuôn viên trạm y tế xã Nghi Hoa

Xã Nghi Hoa

0,03

 

152

Mở rộng trạm y tế xã Nghi Khánh

Xã Nghi Khánh

0,07

 

153

Mở rộng trường Mầm non Phúc Th

Xã Phúc Thọ

0,15

 

154

Mở rộng trường Mầm non Nghi Trung

Xã Nghi Trung

0,22

 

155

Mở rộng trường mầm non Nghi Diên

Xã Nghi Diên

0,15

 

156

Mở rộng trường mầm non Nghi Trường

Xã Nghi Trường

0,25

 

157

Mở rộng trường mầm non Quán Hành

TT Quán Hành

0,29

 

158

Mở rộng trường mầm non Nghi Xuân

Xã Nghi Xuân

0,05

 

159

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 8 xã Phúc Thọ

Xã Phúc Thọ

0,12

 

160

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 7 xã Phúc Thọ

Xã Phúc Thọ

0,09

 

161

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm Bình Minh xã Phúc Thọ

Xã Phúc Thọ

0,06

 

162

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 12 xã Phúc Thọ

Xã Phúc Thọ

0,09

 

163

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 17 xã Nghi Trung

Xã Nghi Trung

0,20

 

164

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 7 xã Nghi Thịnh

Xã Nghi Thịnh

0,20

 

165

Mở rộng nhà văn hóa xóm 12 xã Nghi Thịnh

Xã Nghi Thịnh

0,15

 

166

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 9 xã Nghi Diên

Xã Nghi Diên

0,25

 

167

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 13 xã Nghi Diên

Xã Nghi Diên

0,20

 

168

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm Phong Hồ xã Nghi Xuân

Xã Nghi Xuân

0,19

 

169

Xây dựng mới nhà văn hóa khối Kim Liên thị trấn Quán Hành

TT Quán Hành

0,10

 

170

Mở rộng nhà văn hóa xóm 12, 13 xã Nghi Mỹ

Xã Nghi Mỹ

0,08

 

171

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 2 xã Nghi Thuận

Xã Nghi Thuận

0,05

 

172

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 7 xã Nghi Thuận

Xã Nghi Thuận

0,03

 

173

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 8 xã Nghi Thuận

Xã Nghi Thuận

0,03

 

174

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 9 xã Nghi Thuận

Xã Nghi Thuận

0,03

 

175

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 10 xã Nghi Thuận

Xã Nghi Thuận

0,07

 

176

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm Hoa Tây xã Nghi Hoa

Xã Nghi Hoa

0,07

 

177

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm Hậu Hòa xã Nghi Hoa

Xã Nghi Hoa

0,19

 

178

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm Tân Lập 1 xã Nghi Quang

Xã Nghi Quang

0,19

 

179

Mở rộng khuôn viên sân thể thao, nhà văn hóa xóm 3 xã Nghi Tiến

Xã Nghi Tiến

0,05

 

180

Xây dựng mới sân thể thao, văn hóa xóm 5 xã Nghi Tiến

Xã Nghi Tiến

0,07

 

181

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 1 xã Nghi Yên

Xã Nghi Yên

0,08

 

182

Mở rộng sân thể thao, nhà văn hóa xóm 5 xã Nghi Phong

Xã Nghi Phong

0,13

 

183

Mở rộng sân thể thao, nhà văn hóa xóm 17 xã Nghi Phong

Xã Nghi Phong

0,13

 

184

Mở rộng sân thể thao, nhà văn hóa xóm 18 xã Nghi Phong

Xã Nghi Phong

0,14

 

185

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm Tiên Lạc xã Nghi Xuân

Xã Nghi Xuân

0,15

 

186

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 11, 12 xã Nghi Văn

Xã Nghi Văn

0,06

 

187

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm Xuân Tiến xã Nghi Thạch

Xã Nghi Thạch

0,17

 

188

Mở rộng nhà văn hóa xã Nghi Hoa (giai đoạn 2)

Xã Nghi Hoa

0,05

 

189

Xây dựng Nhà văn hóa các xóm (1, 2, 3, 5, 7, 8, 10) xã Nghi Thịnh

Xã Nghi Thịnh

0,86

 

190

Mở rộng sân thể thao xã Nghi Thịnh

Xã Nghi Thịnh

0,40

 

191

Xây dựng sân thể thao xã Nghi Quang

Xã Nghi Quang

1,20

 

192

Xây dựng sân thể thao xóm 9, 10 xã Nghi Hợp

Xã Nghi Hợp

0,10

 

193

Mở rộng nghĩa địa Kỳ Đồng Tương xã Phúc Thọ

Xã Phúc Thọ

0,64

 

194

Mở rộng nghĩa địa Kỳ Vạn Chài xã Phúc Thọ

Xã Phúc Thọ

2,16

 

195

Xây dựng mới nghĩa địa xã Nghi Quang

Xã Nghi Quang

3,00

 

196

Xây dựng nghĩa trang tập trung xã Nghi Hưng

Xã Nghi Hưng

4,50

 

197

Xây dựng nghĩa địa Kỳ Ông Xiêm xã Nghi Khánh

Xã Nghi Khánh

1,00

 

198

Mở rộng nghĩa địa Kỳ Mồ Tổ xã Nghi Phong

Xã Nghi Phong

0,98

 

199

Xây dựng nghĩa địa đồng Rin xã Nghi Yên

Xã Nghi Yên

4,20

 

200

Xây dựng Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm của ô tô Hải Âu (Khu đô thị Nam - Tây Nam)

Xã Nghi Thuận

0,47

 

201

Xây dựng Salon, xưởng bảo trì ô tô và máy nông cụ sản xuất nông nghiệp của Cty cổ phần thương mại và vận tải Anh Quân (Khu đô thị Nam - Tây Nam)

Xã Nghi Thuận

0,48

 

202

Xây dựng Trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm, trưng bày và bán VLXD, VTNN của CT TNHH dịch vụ tổng hợp Hải Thanh (Khu đô thị Đông - Đông Nam)

Xã Nghi Tiến

0,10

 

203

Xây dựng Trung tâm mua bán ô tô và dịch vụ tổng hợp của Công ty CPTM Đại Nam (Khu đô thị Nam - Tây Nam)

Xã Nghi Thuận

0,51

 

204

Xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistils tiếp vận toàn cầu của Công ty TNHH dịch vụ tiếp vận toàn cầu (Khu phi thuế quan)

Xã Nghi Hợp

3,00

 

IV

Huyện Diễn Châu (có 173 công trình, dự án với tổng diện tích 682,55 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ các Nghị quyết số 152/NQ-HĐND164/NQ-HĐND (76 công trình, dự án, diện tích 448,11ha)

 

 

 

1

Xây dựng cu vượt qua QL1A tại xã Diễn Yên

Xã Diễn Yên

5,00

 

2

Nâng cấp đường giao thông tuyến Nhân Thành- Chợ Chùa- Quốc lộ 1A

Xã Diễn Ngọc, Xã Diễn Nguyên

1,31

 

3

Xây dựng tuyến Đường ngang N2

Xã Diễn An, Xã Diễn Trung

13,02

 

4

Xây dựng Đường cứu hộ, cứu nạn tuyến Diễn Hải đi Diễn Thịnh

Các xã Diễn Cát, Diễn Hoàng, Diễn Yên, Diễn Liên, Diễn Đồng

3,76

 

5

Xây dựng tuyến Đường cứu hộ, cứu nạn qua các xã Diễn Trung, Diễn An, Diễn Phú, Diễn Lộc, Diễn Lợi

Các Xã Diễn Trung, Diễn An, Diễn Phú, Diễn Lộc, Diễn Lợi

9,82

Điều chỉnh quy mô diện tích

6

Xây dựng tuyến Đường giao thông chống ngập úng nối các xã Diễn Thịnh, Diễn Lộc, Diễn Thọ, Diễn Lợi

Xã Diễn Lộc, Xã Diễn Lợi

0,80

 

7

Xây dựng tuyến Hệ thống giao thông trục chính khu du lịch biển Hòn Câu

Xã Diễn Hải

14,85

Điều chnh quy mô diện tích

8

Xây dựng Đường trục trung tâm thương mại Bắc Nam đô thị Diễn Châu tuyến 1

Xã Diễn Thành

15,45

Điều chỉnh quy mô diện tích

9

Xây dựng Tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An)

Các xã: Diễn Hùng, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Bích, Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn An, Diễn Trung

108,00

 

10

Nạo vét kênh Nhà Lê

Xã Diễn Cát, Xã Diễn Phúc

0,79

 

11

Sữa chữa nâng cấp, hệ thống tiêu vách nam và sông bùng

Xã Diễn Hoa

2,06

 

12

Sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu Ngọc Thành

Xã Diễn Minh

2,11

 

13

Xây dựng Nhà máy nước sạch, xã Diễn Cát

Xã Diễn Cát

0,70

 

14

Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sạch sinh hoạt xã Din Thái

Xã Diễn Thái

0,30

 

15

Xây dựng Trạm bơm đập tràn, xã Diễn Liên

Xã Diễn Liên

0,04

 

16

Công trình thủy lợi, hệ thống thoát nước, xã Diễn Thành

Xã Diễn Thành

0,06

 

17

Xây dựng Nhà máy cấp nước sinh hoạt, xã Diễn Liên

Xã Diễn Liên

2,00

 

18

Xây dựng Quảng trường khu du lịch Diễn Hải

Xã Diễn Hải

0,79

 

19

Xây dựng Đài tưởng niệm liệt sỹ, xã Diễn Thọ

Xã Diễn Thọ

0,30

 

20

Xây dựng Trường mầm non xã Diễn Tháp

Xã Diễn Tháp

0,58

 

21

Xây dựng Sân vận động xóm 2, xã Diễn Đồng

Xã Diễn Đồng

0,40

 

22

Xây dựng Sân vận động xã Diễn Đồng

Xã Diễn Đồng

1,29

 

23

Xây dựng Sân thể thao xóm 6, 7, xã Diễn Tháp

Xã Diễn Tháp

0,32

 

24

Xây dựng Sân vận động xã Diễn Hoàng

Xã Diễn Hoàng

1,00

 

25

Xây dựng sân thể thao xã Diễn Thành

Xã Diễn Thành

0,78

 

26

Mở rộng khuôn viên chợ Giai

Xã Diễn Hùng

0,10

 

27

Xây dựng chợ xã Diễn Xuân

Xã Diễn Xuân

0,38

 

28

Xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải tại làng nghề chế biến thủy hải sản

Xã Diễn Ngọc

0,10

 

29

Xây dựng Bãi rác thải xóm 6, xã Diễn Liên

Xã Diễn Liên

0,15

 

30

Nâng cấp bãi rác thải xã Diễn Thịnh

Xã Diễn Thịnh

0,80

 

31

Chia lô đất ở xã Diễn Đồng (Cồn Diện, Cánh Cung, Rộc Ngõ - Gà, xóm 6, 7)

Xã Diễn Đồng

2,00

 

32

Chia lô đất ở xã Diễn Ngọc (đồng vòng, đồng Bể, đông tây QL1A, xen dm)

Xã Diễn Ngọc

3,50

 

33

Mở rộng khu dân cư Đồng Én

Xã Diễn Vạn

0,56

 

34

Giao đất ở nông thôn các xóm xã Diễn Hoàng

Xã Diễn Hoàng

0,93

 

35

Đất ở Xen dm trong khu dân cư xã Diễn An

Xã Diễn An

0,67

 

36

Khu dân cư mới xứ đồng Nông Trang

Xã Diễn Phú

1,10

 

37

Chia lô đất ở hợp thức hóa xã Diễn Trường

Xã Diễn Trường

2,63

 

38

Chia lô đất ở xen dắm xã Diễn Hoa

Xã Diễn Hoa

1,02

 

39

Chia lô đất ở xen dắm xã Diễn Phong

Xã Diễn Phong

1,10

 

40

Các điểm dân cư nông thôn ở xóm 7, xóm 11, xã Diễn Mỹ

Xã Diễn Mỹ

1,33

 

41

Chia lô đất ở các xóm xã Diễn Phúc

Xã Diễn Phúc

1,66

 

42

Khu tái định cư đường N xã Diễn Trung

Xã Diễn Trung

7,00

 

43

Chia lô đất ở các xóm xã Diễn Trung

Xã Diễn Trung

1,26

 

44

Chia lô đất ở mới các xóm xã Diễn Kỷ

Xã Diễn K

0,84

 

45

Chia lô đất ở mới các xóm xã Diễn Minh

Xã Diễn Minh

1,73

 

46

Chia lô đất ở các xóm xã Diễn Yên

Xã Diễn Yên

1,26

 

47

Chia lô đất ở các xóm xã Diễn Cát

Xã Diễn Cát

1,15

 

48

Chia lô đất ở khu dân cư xóm 1, 3, 5, 8, 9A, 11B, 14, 15, 19, 20, xã Diễn Thnh

Xã Diễn Thịnh

2,00

 

49

Chia lô đất ở để phục vụ đối Chia lô đất xây dựng trường THCS Diễn Th

Xã Diễn Thọ

0,20

 

50

Chia lô đất ở các xóm xã Diễn Thọ

Xã Diễn Thọ

0,90

 

51

Chia lô đất ở xóm Hải Bắc, xã Diễn Bích

Xã Diễn Bích

0,18

 

52

Chia lô đất ở các xóm xã Diễn Tân

Xã Diễn Tân

4,59

 

53

Mở rộng các điểm dân cư trên các khu Chia lô đất xen dắm xã Diễn Kim

Xã Diễn Kim

0,68

 

54

Mở rộng các điểm dân cư trên các khu Chia lô đất xen dắm xã Diễn Thành

Xã Diễn Thành

1,05

 

55

Chia lô đất ở các xóm xã Diễn Đoài

Xã Diễn Đoài

2,21

 

56

Xây dựng trụ sở UBND xã Diễn Hoàng (xây mới)

Xã Diễn Hoàng

0,30

 

57

Mở rộng Trụ sở UBND xã Diễn Lợi

Xã Diễn Lợi

0,10

 

58

Xây dựng Trụ sở UBND xã Diễn Bích

Xã Diễn Bích

0,72

 

59

Nhà học giáo lý xứ Xuân Phong

Xã Diễn Thành

0,50

 

60

Mở rộng nghĩa địa Cồn Da, xã Diễn Đồng

Xã Diễn Đồng

0,46

 

61

Mở rộng nghĩa trang Cồn Nông, xã Diễn Thọ

Xã Diễn Thọ

0,51

 

62

Xây dựng nghĩa địa xã Diễn Vạn

Xã Diễn Vạn

0,34

 

63

Mở rộng nghĩa địa xã Diễn Đoài

Xã Diễn Đoài

0,30

 

64

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu - Trạm dừng chân quốc lộ 1A

Xã Diễn An

1,23

 

65

Nhà máy chế biến Thủy sản, nông lâm sản xuất khẩu tại Khu A - KCN Thọ Lộc

Xã Diễn Thọ, Xã Diễn Phú

202,56

 

66

Cửa hàng dịch vụ, kinh doanh xăng dầu Tân Xuân

Xã Diễn An

0,97

 

67

Xây dựng Bãi rác thải xã Diễn Đoài

Xã Diễn Đoài

0,30

 

68

Chia lô Đất ở các xóm xã Diễn Bình

Xã Diễn Bình

0,4

 

69

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 6, xã Diễn Hải

Xã Diễn Hải

0,16

 

70

Xây dựng Khu vui chơi giải trí

Xã Diễn Hoa

0,57

 

71

Chia lô đất ở Xóm 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, xã Diễn Thành

Xã Diễn Thành

3,56

 

72

Chia lô đất ở Xóm 1, 3, 4, 6, xã Diễn Bình

Xã Diễn Bình

0,46

 

73

Chia lô đất ở Xóm Xuân Bắc, Yên Đồng, Trung Phú, xã Diễn Vạn

Xã Diễn Vạn

2,82

 

74

Chia lô đất ở Xóm 1, 2, 13, 10, xã Diễn Mỹ

Xã Diễn Mỹ

0,50

 

75

Trung tâm thể dục thể thao, thương mại và dịch vụ Việt Tiến

Xã Diễn Ngọc

2,80

 

76

Chia lô đất ở xã Diễn Lợi

Xã Diễn Lợi

0,34

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (97 công trình, dự án, diện tích 234,44 ha)

 

 

 

77

Chia lô đất ở các xóm 1, 2, 7, Đông Kỷ, Đông Kỷ B, xã Diễn Kỷ

Xã Diễn Kỷ

0,40

 

78

Khu dân cư xóm 13, Sò Cung, xóm 14, xã Diễn An

Xã Diễn An

1,13

 

79

Chia lô đất ở trong khu dân cư xóm 4, 9, xã Diễn Liên

Xã Diễn Liên

0,03

 

80

Chia lô đất ở xóm 2 (vùng Đất Bông), xã Diễn Liên

xã Diễn Liên

1,20

 

81

Đất ở xen dắm (nhà văn hóa xóm 11), xã Diên Liên

xã Diễn Liên

0,03

 

82

Chia lô Đất ở vùng Mả bún xóm 1, xã Diễn Hoa

Xã Diễn Hoa

0,39

 

83

Các điểm dân cư xen dắm tại xóm 2, Vùng rộc quan xóm 4, Vùng hàng nương xóm 5, Vùng rộc tây xóm 1, xã Diễn Hạnh

Xã Diễn Hạnh

0,81

 

84

Đất ở nông thôn vùng Mắt cua xóm 3, Bắc chợ giai (mã phủ xóm 3), Đồng đường cái xóm 6B (Đường sò), Đồng đường cái xóm 10 (Đồng Lội), Xã Diễn Hùng

Xã Diễn Hùng

1,25

 

85

Chia lô Đất ở xóm Nha Nghi, xóm Dương Đông

Xã Diễn Phong

1,40

 

86

Chia lô Đất ở Phía đông trường Trung học phổ thông Diễn Châu II, Đất 12/9 Khối Bắc, Sau Nò (Ái Quốc), nhà văn hóa Khối Bắc, xã Diễn Hồng

Xã Diễn Hồng

1,00

 

87

Chia lô Đất ở xóm Bờ tre, Rộc mỹ lộc, Nương lốc, Ao xóm 12, Khu dân cư xóm 5( sau anh đàm), Đồng nồi x13, Linh khê x7, xã Diễn Mỹ

Xã Diễn Mỹ

1,00

 

88

Phân lô đất ở xóm 1B, 2B, 7A, 7B, xã Diễn Trung

Xã Diễn Trung

0,91

 

89

Chia lô đất ở khu vực đồng rục xóm 15, xã Diễn Lộc

Xã Diễn Lộc

1,00

 

90

Chia lô đất ở cửa làng Hậu Hòa, phía tây trường mầm non, khu Rộc Vậy, Diễn Tân

Xã Diễn Tân

0,97

 

91

Chia lô đất ở khu dân cư 2, phía nam khu dân cư xóm 1, xã Diễn Minh

Xã Diễn Minh

1,18

 

92

Chia lô đất ở khu vực đồng Guốc, đồng De xã Diễn Thọ

Xã Diễn Thọ

0,83

 

93

Chia lô đất ở xã Diễn Xuân

Xã Diễn Xuân

0,33

 

94

Các điểm dân cư xen dắm tại đường 538, ruộng xóm 3, ao ông Thưởng, ông Hiền, ông Bằng, ông Oanh, ông Quế xóm 9, xã Diễn Thái

Xã Diễn Thái

1,19

 

95

Các điểm dân cư xen dăm Vùng vườn ông Hin, Đồng cửa Tây, xã Diễn Thành

Xã Diễn Thành

0,30

 

96

Chia lô Đất ở các xóm 1, 2, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 18, xã Diễn Hoàng

Xã Diễn Hoàng

3,10

 

97

Đu giá Đất ở xã Diễn Tháp

Xã Diễn Tháp

3,00

 

98

Chia lô Đất ở đất vùng Bờ Bán xóm 9, vùng Đầu Núi Xóm 5, vùng Đừng Đừng xóm 5, xã Diễn Lợi

Xã Diễn Lợi

1,10

 

99

Các điểm dân cư xen dắm tại xóm 1 và 3, xã Diễn Cát

Xã Diễn Cát

0,20

 

100

Phân lô đất ở xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Phúc

Xã Diễn Phúc

0,40

 

101

Giao đất ở xóm 7, xã Diễn Mỹ

Xã Diễn Mỹ

0,03

 

102

Chia lô Đất ở khu dân cư xóm 1 đến xóm 18, xã Diễn Trường

Xã Diễn Trường

1,20

 

103

Chia lô Đất ở Ao bèo, Cát mương, xã Diễn Yên

Xã Diễn Yên

1,20

 

104

Chia lô Đất ở xóm Hải Trung, Chiến Thắng, Bắc Chiến Thắng, xã Diễn Bích

Xã Diễn Bích

0,64

 

105

Chia lô Đất ở vùng mẫu 2 xóm 7, vùng Đình ngoài xóm 6, vùng cồn Hoi xóm 4, Xã Diễn Thắng

Xã Diễn Thắng

1,15

 

106

Phân lô đất ở xóm 1 (trụ sở UBND cũ), xã Diễn Quảng

Xã Diễn Quảng

0,19

 

107

Chuyn mục đích đất Khu QH thực phẩm (khối 3), Khu QH điều tra rừng (khối 2), Khu QH bến xe (khối 4), thị trấn Diễn Châu

Thị Trấn Diễn Châu

0,85

 

108

Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy - Ủy ban Nhân Dân xã Diễn Trường

Xã Diễn Trường

0,50

 

109

Mở rộng trường mầm non, xã Diễn Hồng

Xã Diễn Hồng

0,27

 

110

Xây dựng sân thể dục thể thao, xã Diễn Trường

Xã Diễn Trường

0,60

 

111

Xây dựng sân thể dục thể thao xóm 3, xã Diễn An

Xã Diễn An

0,24

 

112

Xây dựng sân thể dục thể thao xóm 1, xã Diễn Bình

Xã Diễn Bình

0,30

 

113

Xây dựng sân thể thao xóm 8, 9, xã Diễn Tân

Xã Diễn Tân

0,30

 

114

Xây dựng sân vận động xã Diễn Thái

Xã Diễn Thái

1,90

 

115

Công trình nâng cấp đường giao thông tuyến Nhân Thành- Chợ Chùa- Q.lộ 1A

Diễn Hạnh, Diễn Nguyên, Diễn Ngọc, Diễn Quảng

1,17

 

116

Xây dựng tuyến Đường giao thông nông thôn trục xã tuyến T1, T7, T9, T10, T11, xã Diễn Hạnh

Xã Diễn Hạnh

0,34

 

117

Mở rộng hệ thống giao thông nông thôn mới tuyến từ nhà ông An đến đê Điễn, xã Diễn Hải

Xã Diễn Hải

0,40

 

118

Xây dựng tuyến Đường giao thông từ Nhà văn hóa xóm 10 đến đường 1A

Xã Diễn Hải

0,10

 

119

Xây dựng Đường giao thông chống ngập úng nối các xã Diễn Thịnh, Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Lợi

Các Xã Diễn Thịnh, Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Lợi

0,62

 

120

Xây dựng tuyến Đường giao thông khu du lịch biển Diễn Thành

Xã Diễn Thành

0,30

 

121

Xây dựng tuyến đường giao thông vùng Bờ Bán xóm 9, vùng Đầu Núi Xóm 5, vùng Đừng Đừng xóm 5, Xã Diễn Lợi

Xã Diễn Lợi

11,51

 

122

Xây dựng Đường cứu hộ cứu nạn qua các xã Diễn Quảng, Diễn Tân, Diễn Cát

Các Xã Diễn Quảng, Diễn Tân, Diễn Cát

2,22

 

123

Xây dựng Đường trục trung tâm thương mại Bắc nam đô thị Diễn Châu mở rộng (Tuyến 1)

Xã Diễn Thành

6,35

 

124

Mở rộng đường giao thông nông thôn xóm 1 đi xóm 11 xã Diễn Liên

Xã Diễn Liên

1,29

 

125

Mở rộng Quốc lộ 1A (bổ sung)

Xã Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn Ngọc, Diễn Hồng

0,05

 

126

Mở rộng kênh thủy lợi xóm 10 tuyến từ nhà Ông Điều đi Hói Lũy.

Xã Diễn Hải

0,16

 

127

Xây dựng nhà máy nước sạch nông thôn Bắc Lèn Hồ Lĩnh

Xã Diễn Minh

0,40

 

128

Xây dựng kênh mương nội đồng xóm 1, 2, xã Diễn Liên

Xã Diễn Liên

0,23

 

129

Xây dựng nhà điều hành, trạm bơm, hồ chứa nước huyện Diễn Châu tại xã Diễn Đồng

Xã Diễn Đồng

1,00

 

130

Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An các xã trên địa bàn huyện Diễn Châu

Các xã: Diễn Bình, Diễn Cát, Diễn Đồng, Diễn Hạnh, Diễn Lợi, Diễn Minh, Diễn Quảng, Diễn Nguyên, Diễn Thái, Diễn Thắng, Diễn Thọ, Diễn Xuân

27,05

 

131

Xây dựng nhà văn hóa xóm 9, xã Diễn An

Xã Diễn An

0,22

 

132

Mở rộng nhà văn hóa xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc

Xã Diễn Ngọc

0,10

 

133

Xây dựng nhà văn hóa vùng cồn mô xóm 4, xã Diễn Thành

Xã Diễn Thành

0,20

 

134

Xây dựng nhà văn hóa xóm Dương Đông, xã Diễn Phong

Xã Diễn Phong

0,16

 

135

Mở rộng nhà văn hóa xóm 14, xã Diễn Trung

Xã Diễn Trung

0,08

 

136

Xây dựng nhà văn hóa xóm 4, 6, 11, xã Diễn Liên

Xã Diễn Liên

0,11

 

137

Xây dựng nhà văn hóa xóm 8, xã Diễn Hải

Xã Diễn Hải

0,28

 

138

Xây dựng Trạm biến áp xóm 2, xã Diễn Liên

Xã Diễn Liên

0,01

 

139

Xây dựng Trạm biến áp số 4 xóm 3, số 5 xóm 6, xã Diễn Hnh (trm treo)

Xã Diễn Hạnh

0,10

 

140

Xây dựng trạm điện xóm 3, xã Diễn Minh

Xã Diễn Minh

0,01

 

141

Xây dựng trụ cột điện xóm Đại Thành, Phú Thành, Thnh Thành, xã Diễn Kim

Xã Diễn Kim

0,01

 

142

Xây dựng chợ xóm 1, xã Diễn Hoa

Xã Diễn Hoa

0,20

 

143

Mở rộng chợ sỹ nam, xã Diễn Thịnh

Xã Diễn Thịnh

1,10

 

144

Xây dựng chợ và trung tâm thương mại xã Diễn Hoàng

Xã Diễn Hoàng

1,00

 

145

Xây dựng Bãi rác xóm 1, 2, xã Diễn Liên

Xã Diễn Liên

0,05

 

146

Xây dựng Bãi rác cồn Quýt xóm 7, Đầu cầu xóm 1, xã Diễn Hoa

Xã Diễn Hoa

0,20

 

147

Xây dựng Bãi rác thải Đồng vàng lồ, xã Diễn Minh

Xã Diễn Minh

0,20

 

148

Xây dựng Khu xử lý rác Y tế, xã Diễn Tân

Xã Diễn Tân

0,02

 

149

Xây dựng Bãi rác thải tại xóm 12 Bắc Lâm, xã Diễn Lâm

Xã Diễn Lâm

0,50

 

150

Xây dựng Bãi rác xóm 6, xã Diễn Bình

Xã Diễn Bình

0,20

 

151

Xây dựng Bãi rác xóm Tràng Thân, xóm Phúc Thiên, xã Diễn Phúc

Xã Diễn Phúc

0,30

 

152

Mở rộng bãi rác tập trung, xã Diễn Hoàng

Xã Diễn Hoàng

0,15

 

153

Xây dựng nghĩa Trang xóm 2B, xóm 3, xóm 7, xã Diễn Cát

Xã Diễn Cát

1,40

 

154

Xây dựng nghĩa địa tại xóm 10 Bắc Lâm, xã Diễn Lâm

Xã Diễn Lâm

1,00

 

155

Mở rộng Nghĩa địa Cồn Cà xóm 6, 7, xã Diễn Tân

Xã Diễn Tân

0,40

 

156

Mở rộng trạm y tế xã Diễn Minh

Xã Diễn Minh

0,33

 

157

Xây dựng Nhà thờ Giáo họ Tân Vạn

Xã Diễn Vạn

0,33

 

158

Xây dựng nhà văn hóa xóm 1, xã Diễn An

Xã Diễn An

0,10

 

159

Mở rộng trung tâm thể thao xã Diễn An

Xã Diễn An

1,20

 

160

Mở rộng trường THCS xã Diễn Thọ

Xã Diễn Thọ

0,17

 

161

Xây dựng đường giao thông tuyến từ xóm Trung Hậu đến xóm Trung phú

Xã Diễn Vạn

0,03

 

162

Xây dựng đường giao thông tuyến từ xóm Xuân Bắc xã Diễn Vạn đi Diễn Hồng

Xã Diễn Vạn

0,32

 

163

Mở rộng đường trong khu làng nghề (tuyến đường làng nghề xóm Xuân Bắc, tuyến đường làng nghề xóm Đồng Hà, tuyến đường từ cống ông Hướng đến HTX Vạn Hòa)

Xã Diễn Vạn

0,70

 

164

Cải tạo nâng cấp đường điện xóm 6

Xã Diễn Hải

0,01

 

165

Mở rộng khuôn viên trường mầm non xã Diễn Vạn

Xã Diễn Vạn

0,01

 

166

Đất ở đấu giá xóm 1, xóm 4, xóm 6, xã Diễn Hải

Xã Diễn Hải

0,4

 

167

Chia lô Đất ở xóm 5 nam lâm, xóm 7 nam lâm, xóm 10 nam lâm, 11 nam lâm, xóm 1 bắc lâm, xóm 4 bắc lâm, xóm 5 bắc lâm, xóm 8 bắc lâm, xã Diễn Lâm

Xã Diễn Lâm

2,76

 

168

Mở rộng khuôn viên UBND xã Diễn Vạn

Xã Diễn Vạn

0,03

 

169

Xây dựng nhà văn hóa xóm xuân Bắc, xã Diễn Vạn

Xã Diễn Vạn

0,06

 

170

Mở rộng trường Tiểu học Hoa Quảng, xã Diễn Quảng

Xã Diễn Quảng

0,08

 

171

Xây dựng trạm BTS Diễn Châu (xóm 5, xã Diễn Thịnh; xóm 9, xã Diễn Hải)

Xã Diễn Thịnh, Diễn Hải

0,70

 

172

Khu công nghiệp Thọ Lộc

Xã Diễn Phú, Diễn An

100,00

 

173

Đường ngang N1 thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Các xã Diễn Lợi, Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Trung

33,50

 

V

Huyện Yên Thành (có 79 công trình, dự án với tổng diện tích 115,29 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ Nghị quyết số 152/NQ-HĐND (9 công trình, dự án, diện tích 27,57ha)

 

 

 

1

Xây dựng Đường nội thị từ tòa án huyện đến đường 538B

TT Yên Thành

0,50

 

2

Xây dựng đường nối khu di tích gốc Chùa Chí Linh đến khu tâm linh lễ hội, thuộc Khu du lịch sinh thái và tâm linh Rú Gám, xã Xuân Thành

Xã Xuân Thành

3,50

 

3

Nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ sông Bàu Chèn - Trung Long, đoạn từ xã Công Thành đến xã Long Thành

Các xã: Long Thành, Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Công Thành, Liên Thành

15,11

 

4

Xây dựng Trường Tiểu học xã Xuân Thành

Xã Xuân Thành

0,96

 

5

Xây dựng Trường mầm non xã Xuân Thành

Xã Xuân Thành

0,40

 

6

Xây dựng Khu du lịch tâm linh Rú Gám, xã Xuân Thành

Xã Xuân Thành

5,00

 

7

Mở rộng khu di tích đình Liên Trì, xã Liên Thành

Xã Xuân Thành

0,10

 

8

Xây dựng Chợ Gám, xã Xuân Thành

Xã Liên Thành

1,50

 

9

Đất đấu giá và xét định giá xã Kim Thành

Xã Kim Thành

0,50

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (70 công trình, dự án, diện tích 87,72 ha)

 

 

 

10

Xây dựng Cụm công nghiệp Thị trấn

TT Yên Thành

2,00

 

11

Xây dựng cụm công nghiệp Tràng kè

Xã Mỹ Thành

10,00

 

12

Xây dựng Đường nội thị từ 538 đến Kênh N8

TT Yên Thành

1,00

 

13

Xây dựng Đường từ công viên Phan Đăng Lưu xuống đường đi N8

TT Yên Thành

2,00

 

14

Xây dựng Đường cứu hộ cứu nạn

Xã Long Thành

8,81

 

15

Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ sông Dền- Vách Bắc

Các xã: Tăng Thành, Văn Thành, Lăng Thành, Hậu Thành, Tân Thành, Đức Thành, Mã Thành, Đô Thành

18,00

 

16

Xây dựng Khu liên hợp thể thao huyện Yên Thành

TT Yên Thành

2,70

 

17

Mở rộng khuôn sân vận động xã Công Thành

Xã Công Thành

0,28

 

18

Xây dựng sân thể thao xóm 5 xã Tăng Thành

Xã Tăng Thành

0,30

 

19

Xây dựng sân thể thao xóm Vĩnh Thành xã Nam Thành

Xã Nam Thành

0,20

 

20

Xây dựng sân thể thao xóm Trần Phú xã Nam Thành

Xã Nam Thành

0,20

 

21

Xây dựng sân thể thao xóm Tân Hợp xã Nam Thành

Xã Nam Thành

0,20

 

22

Xây dựng sân thể thao xóm Sơn Thành xã Nam Thành

Xã Nam Thành

0,20

 

23

Xây dựng sân thể thao xóm Hợp Thành xã Nam Thành

Xã Nam Thành

0,20

 

24

Xây dựng Trường Mầm Non xã Tăng Thành

Xã Tăng Thành

0,50

 

25

Nâng cấp cải tạo đường vượt lũ TL 534 đoạn qua huyện Yên Thành

TT Yên Thành

5,00

 

26

Xây dựng Bãi đậu xe nhà thờ giáo xứ Đức Lân

Xã Hậu Thành

0,06

 

27

Xây dựng Bãi thu gom rác thải huyện Yên Thành

Xã Lăng Thành

10,00

 

28

Mở rộng khuôn viên nhà thờ giáo xứ Hậu Thành

Xã Tây Thành

0,50

 

29

Xây dựng nhà thờ giáo xứ Diệu Bình

Xã Phúc Thành

0,15

 

30

Mở rộng khuôn viên nhà thờ giáo xứ Phúc Sơn

Xã Tiến Thành

0,20

 

31

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Phú Xuân

Xã Đô Thành

0,30

 

32

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Hoàng Lồ

Xã Đô Thành

0,30

 

33

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Phú Vinh

Xã Đô Thành

0,30

 

34

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Kim Chi

Xã Đô Thành

0,30

 

35

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Đồng Phú

Xã Đồng Thành

0,29

 

36

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Đồng Hoa

Xã Đồng Thành

0,10

 

37

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Chùa Sơn

Xã Mã Thành

0,10

 

38

Xây dựng Nhà văn hóa xóm Phan Bội Châu

Xã Nam Thành

0,14

 

39

Đất đấu giá và xét định giá xã Đô Thành

Xã Đô Thành

0,40

 

40

Đất đấu giá và xét định giá xã Hoa Thành

Xã Hoa Thành

0,50

 

41

Đất đấu giá và xét định giá xã Lăng Thành

Xã Lăng Thành

0,45

 

42

Đất đấu giá và xét định giá xã Tân Thành

Xã Tân Thành

0,60

 

43

Đất đấu giá và xét định giá xóm Hồng Nam, Bắc Sơn, Tiên Long

Xã Quang Thành

0,81

 

44

Đất đấu giá và xét định giá xã Nhân Thành

Xã Nhân Thành

0,65

 

45

Đất đấu giá và xét định giá xóm Tây Trung, Tam Đa, Đại Hựu, Đồn Dừa

Xã Thọ Thành

0,40

 

46

Đất đấu giá và xét định giá xã Bắc Thành

Xã Bắc Thành

0,60

 

47

Đất đấu giá và xét định giá xã Công Thành

Xã Công Thành

0,60

 

48

Đất đấu giá và xét định giá xã Hợp Thành

Xã Hợp Thành

0,40

 

49

Đất đấu giá và xét định giá xã Đại Thành

Xã Đại Thành

0,55

 

50

Đất đấu giá và xét định giá xã Đồng Thành

Xã Đồng Thành

0,55

 

51

Đất đấu giá và xét định giá xã Hùng Thành

Xã Hùng Thành

1,37

 

52

Đất đấu giá và xét định giá xã Khánh Thành

Xã Khánh Thành

0,50

 

53

Đất đấu giá và xét định giá xã Mã Thành

Xã Mã Thành

1,00

 

54

Đt đấu giá và xét định giá xã Vĩnh Thành

Xã Vĩnh Thành

0,50

 

55

Đất đấu giá và xét định giá và bố trí tái định cư xã Sơn Thành

Xã Sơn Thành

1,00

 

56

Đất đấu giá và xét định giá xã Phú Thành

Xã Phú Thành

0,40

 

57

Đất đấu giá và xét định giá xã Tăng Thành

Xã Tăng Thành

0,50

 

58

Đất đấu giá và xét định giá xã Tây Thành

Xã Tây Thành

0,50

 

59

Đất đấu giá và xét định xã Trung Thành

Xã Trung Thành

0,50

 

60

Đất đấu giá và xét định giá xã Tiến Thành

Xã Tiến Thành

0,50

 

61

Đất đấu giá và xét định giá xã Xuân Thành

Xã Xuân Thành

0,50

 

62

Đấu giá đất ở xã Phúc Thành

Xã Phúc Thành

0,40

 

63

Đấu giá đất ở xã Minh Thành

Xã Minh Thành

0,50

 

64

Đấu giá đất ở xã Viên Thành

Xã Viên Thành

0,50

 

65

Đấu giá đất ở xã Mỹ Thành

Xã Mỹ Thành

0,60

 

66

Đấu giá đất ở xã Hậu Thành

Xã Hậu Thành

0,60

 

67

Đấu giá đất ở xóm 1, xóm 3, xóm 4, xóm 11, xóm 13, xã Bảo Thành

Xã Bảo Thành

0,40

 

68

Đấu giá đất ở xã Đức Thành

Xã Đức Thành

0,50

 

69

Đấu giá đất ở xã Liên Thành

Xã Liên Thành

0,43

 

70

Đấu giá đất ở xã Lý Thành

Xã Lý Thành

0,50

 

71

Đấu giá đất ở xã Hồng Thành

Xã Hồng Thành

0,60

 

72

Đấu giá đất ở Nam Thành

Xã Nam Thành

0,48

 

73

Đấu giá đất ở Long Thành

Xã Long Thành

0,70

 

74

Đấu giá đất ở Thịnh Thành

Xã Thịnh Thành

0,50

 

75

Đấu giá đất ở Văn Thành

Xã Văn Thành

0,50

 

76

Đất đấu giá và xét định giá đất ở thị trấn

Thị Trấn Yên Thành

1,00

 

77

Xây dựng Bãi xử lý rác Thải xã Hợp Thành

Xã Hợp Thành

0,20

 

78

Xây dựng Bãi xử lý rác Thải xã Đại Thành

Xã Đại Thành

0,20

 

79

Xây dựng Bãi xử lý rác thải xã Tăng Thành

Xã Tăng Thành

1,00

 

VI

Huyện Quỳnh Lưu (có 220 công trình, dự án với tổng diện tích 375,18 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ các Nghị quyết số 152/NQ-HĐND164/NQ-HĐND (89 công trình, dự án, diện tích 180,46 ha)

 

 

 

1

Vùng nguyên liệu và dây chuyền nhà máy xi măng Hoàng Mai

Xã Tân Thắng

30,00

 

2

Vùng nguyên liệu nhà máy xi măng Tân Thắng

Xã Tân Thắng

12,00

 

3

Mở rộng, nâng cấp đường giao thông từ QL1A (Quỳnh Thạch) đi Quỳnh Lương nối đê bin Bãi ngang

Các xã: Quỳnh Thạch, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lương

3,00

 

4

Xây dựng Đường giao thông ni các xã miền núi phía Tây huyện Quỳnh Lưu

Các xã: Quỳnh Hoa, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Tân, Quỳnh Văn

2,94

 

5

Xây dựng Đường giao thông liên thôn qua các thôn 6-7-10, xã Quỳnh Tam

Xã Quỳnh Tam

0,48

 

6

Mở rộng đường ngã ba xã Quỳnh Giang đi đồng Hi (xóm 2)

Xã Quỳnh Diện

0,30

 

7

Xây dựng Đường làng nghề sản xuất miến Phú Thành, Xã Quỳnh Hu

Xã Quỳnh Hậu

1,65

 

8

Xây dựng Đường giao thông nối QL1A (Quỳnh Thạch) đi Quỳnh Hoa (Km0+00 đến Km6+378,25)

Các xã: Quỳnh Hoa, Ngọc Sơn, Quỳnh Thạch, Quỳnh Giang

2,07

 

9

Xây dựng đường giao thông nội thị TT Cầu Giát (Tuyến QL1A - ga Cầu Giát - nối Quốc lộ 48B)

Thị trấn Cầu Giát

0,25

 

10

Xây dựng Đường giao thông Quỳnh Hưng đi Quỳnh Diễn

Xã Quỳnh Hưng, Xã Quỳnh Diễn

0,80

 

11

Xây dựng Đường giao thông liên thôn Xã Quỳnh Tam (xóm 3B-4-11)

Xã Quỳnh Tam

1,28

 

12

Xây dựng Đường giao thông liên thôn Xã Quỳnh Tam (xóm 3A-5)

Xã Quỳnh Tam

0,22

 

13

Xây dựng cầu Quỳnh Nghĩa

Xã Quỳnh Nghĩa, Xã An Hòa

4,21

 

14

Mở rộng, nâng cấp đường Quỳnh Hậu - Quỳnh Hoa

Xã Quỳnh Hoa, Xã Quỳnh Hậu

1,40

 

15

Nâng cấp cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản tập trung

Xã Quỳnh Thọ

1,50

 

16

Sữa chữa, nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Trịnh Môn

Xã Quỳnh Bảng

2,12

 

17

Xây dựng Đường giao thông nội xã Quỳnh Hoa

Xã Quỳnh Hoa

0,60

 

18

Xây dựng Đường giao thông nội xã Quỳnh Ngọc

Xã Quỳnh Ngọc

0,35

 

19

Xây dựng Tuyến đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An)

Quỳnh Thọ, Sơn Hải, Quỳnh Thuận, Tiến Thủy, Quỳnh Lương, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Minh, Quỳnh Bảng

17,92

 

20

Dự án mở rộng hồ chứa nước Khe Lại giai đoạn 2

Xã Tân Thắng

22,40

 

21

Mở rộng và nâng cấp nhà máy nước sinh hoạt Xã Quỳnh Yên

Xã Quỳnh Yên

1,34

 

22

Nâng cấp, mở rộng hồ chứa nước (Khe Gang, Hóc Nghẹt)

Xã Ngọc Sơn

13,00

 

23

Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Chuối

Xã Tân Sơn

0,25

 

24

Mở rộng, nâng cấp nhà máy nước Cầu Giát

Xã Quỳnh Bá, Xã Quỳnh Hồng

2,26

 

25

Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Bàu Xã

Xã Quỳnh Lâm

3,50

 

26

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Quỳnh Long - Quỳnh Thuận - Sơn Hải

Các xã: Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, Sơn Hải

0,65

 

27

Hệ thống cấp nước biển phục vụ nuôi tôm công nghiệp theo TC Việt GAP

Xã Quỳnh Bảng

2,20

 

28

Nâng cấp hồ chứa nước Dẻ Vàng (Xóm 10)

Xã Quỳnh Tam

0,25

 

29

Xây dựng Trạm y tế Xã Quỳnh Yên

Xã Quỳnh Yên

0,12

 

30

Xây dựng mới Trạm y tế xã Quỳnh Hồng (tên theo NQ152: Mở rộng trạm y tế xã Quỳnh Hồng)

Xã Quỳnh Hồng

0,08

Thay đổi tên dự án, điều chỉnh diện tích

31

Xây dựng Trường mầm non Thượng Yên

Xã Quỳnh Yên

0,65

 

32

Xây dựng Trường mầm non Quỳnh Hưng (xóm 6)

Xã Quỳnh Hưng

0,35

 

33

Mở rộng trường tiểu học Quỳnh Hậu (xóm 8)

Xã Quỳnh Hậu

0,13

 

34

Mở rộng trường THCS Quỳnh Thanh

Xã Quỳnh Thanh

0,20

 

35

Xây dựng Trường tiểu học Quỳnh Lâm A

Xã Quỳnh Lâm

0,40

 

36

Xây dựng sân vận động xã Quỳnh Thạch (đồng Cửa Trường)

Xã Quỳnh Thạch

1,10

 

37

Xây dựng Chợ xã Quỳnh Thạch (Hạ Biền)

Xã Quỳnh Thạch

0,50

 

38

Xây dựng Chợ Quỳnh Hưng

Xã Quỳnh Hưng

0,40

 

39

Xây dựng Chợ xã Quỳnh Yên (Hạ Biền)

Xã Quỳnh Yên

0,30

 

40

Xây dựng Chợ nông thôn Xã Quỳnh Thọ (Thọ Tiến)

Xã Quỳnh Thọ

0,30

 

41

Xây dựng Chợ nông thôn Xã Quỳnh Bá (Rộc đạc)

Xã Quỳnh Bá

0,30

 

42

Xây dựng Chợ trung tâm xã Tiến Thủy

Xã Tiến Thủy

0,66

 

43

Tu b, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa nhà thờ họ Hồ

Xã Quỳnh Đôi

0,35

 

44

Mở rộng di tích lịch sử nhà thờ họ Hoàng (xóm 4)

Xã Quỳnh Đôi

0,15

 

45

Mở rộng di tích lịch sử nhà thờ họ Nguyễn (xóm 8 - giáp xóm 4)

Xã Quỳnh Đôi

0,57

 

46

Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp Lèn Ngồi

Xã Ngọc Sơn

7,00

 

47

Đất ở tại nông thôn Xã Quỳnh Hoa (Xóm 3,5)

Xã Quỳnh Hoa

1,73

 

48

Đất ở tại nông thôn Xã Quỳnh Yên (Xóm 4, 5, 6, 9, 11, 12)

Xã Quỳnh Yên

2,30

 

49

Đất ở tại nông thôn Xã Ngọc Sơn (Gốc Vông-Xóm 6, Ông Lý-Xóm 7, Đồng Gạo Thể- Xóm 2, Cầu Sắt, Đồng Sim, Đất đen-Xóm 8, Ông Thát-Xóm 11)

Xã Ngọc Sơn

1,82

 

50

Đất ở tại nông thôn Xã Quỳnh Thạch (Điền điển, giáp kênh Quỳnh Văn)

Xã Quỳnh Thạch

1,97

 

51

Đất ở nông thôn Xã Quỳnh Tân (Vùng ổ gà - Xóm 11, Vùng Làng Cộ - Xóm 11, Vùng ký túc xá - Xóm 8, xen dm KDC các xóm 3, 4, 12, 14, 15)

Xã Quỳnh Tân

1,84

 

52

Đất ở tại nông thôn Xã Quỳnh Thanh (đồng DVạc X3, ao bà Nhường - X6, Đồng ông Thịnh X6, Đồng hói bến X7)

Xã Quỳnh Thanh

5,40

 

53

Đất ở tại nông thôn Xã Quỳnh Đôi (Tràng Hôi xóm 8, Bắc Lùm xóm 2)

Xã Quỳnh Đôi

0,79

 

54

Đất ở tại nông thôn Xã Quỳnh Hồng (xóm 9, Chân đê xóm 8, xóm 6)

Xã Quỳnh Hồng

0,73

 

55

Đất ở tại nông thôn Xã Quỳnh Minh (xóm 8)

Xã Quỳnh Minh

0,60

 

56

Đất ở tại nông thôn xã Quỳnh Thọ (Thọ Tiến)

Xã Quỳnh Thọ

0,60

 

57

Đất ở nông thôn Xã Quỳnh Giang (Đồng Lô - Xóm 11, Xóm 6 - xen dm)

Xã Quỳnh Giang

1,40

 

58

Đất ở tại nông thôn Xã Sơn Hải (Xóm 3, 4)

Xã Sơn Hải

0,32

 

59

Đất ở tại nông thôn xã Tân Sơn (Xóm 3, 2A, 2B, Đồng Đạt; xóm 4, 6, Cầu Sắt, trục đường đi Quỳnh Tam

Xã Tân Sơn

1,43

 

60

Đất ở tại nông thôn Xã Tiến Thủy (Đức Xuân)

Xã Tiến Thủy

0,18

 

61

Đất ở tại nông thôn Xã Quỳnh Lâm (Xóm 9)

Xã Quỳnh Lâm

2,73

Điều chỉnh quy mô diện tích

62

Đất ở tại nông thôn Xã Quỳnh Thun (xóm T.Xuân)

Xã Quỳnh Thuận

0,80

 

63

Đất ở tại nông thôn Xã Quỳnh Tam (Bãi Sạn xóm 5, xóm 6, xóm 10)

Xã Quỳnh Tam

0,39

 

64

Đất ở tại nông thôn Xã Quỳnh Mỹ (Dọc đường QL48B - xóm 8)

Xã Quỳnh Mỹ

0,50

 

65

Đất ở tại nông thôn Xã Tân Thắng (Thôn Bắc Thắng)

Xã Tân Thắng

0,37

 

66

Đất ở nông thôn xã Quỳnh Diễn (Cầu Tùng xóm 11, đường Hoa-xóm 2, cửa Đình - xóm 1, Nhà Thánh, xóm 6)

Xã Quỳnh Diễn

1,42

 

67

Đất ở tại nông thôn Xã Quỳnh Văn (đường Q.Văn - Q.Bảng Xóm 9, đường Q.Văn - Q.Bảng Xóm 18, cồn Đồi Thần - Xóm 11)

Xã Quỳnh Văn

1,57

 

68

Đất ở Thị trấn Cầu Giát (Khối 6, 9, 11)

Thị trấn Cầu Giát

1,47

 

69

Mở rộng trụ sở UBND huyện (Đường Ngang xóm 6)

Xã Quỳnh Hồng

0,40

 

70

Xây dựng Trụ sở làm việc HĐND - UBND xã Quỳnh Châu

Xã Quỳnh Châu

1,20

 

71

Xây dựng Trụ sở UBND xã Tiến Thủy

Xã Tiến Thủy

0,52

 

72

Xây dựng hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu (QL1A - xóm 6)

Xã Quỳnh Hồng

0,10

 

73

Mở rộng Nghĩa địa Đồi Thần, Đồng Tương

Xã Quỳnh Đôi

0,29

 

74

Mở rộng nghĩa địa Cồn Cát (xóm 3), xã Quỳnh Minh

Xã Quỳnh Minh

0,75

 

75

Phục hồi chùa Đế Thích

Xã Quỳnh Nghĩa

1,50

 

76

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 5, Xã Ngọc Sơn

Xã Ngọc Sơn

0,07

 

77

Xây dựng Nhà văn hóa xóm (X11), Xã Quỳnh Giang

Xã Quỳnh Giang

0,05

 

78

Giáo xứ Hội Nguyên

Xã Quỳnh Hồng

0,03

 

79

Chia lô đất ở xóm Thành Công, xã Quỳnh Long

Xã Quỳnh Long

0,10

 

80

Xây dựng Đường ngoài hàng rào vào trung tâm y tế huyện Quỳnh Lưu

Xã Quỳnh Hậu

0,16

 

81

Xây dựng Sân thể thao xóm Nho Lâm, xã Quỳnh Bá

Xã Quỳnh Bá

1,00

 

82

Xây dựng Trạm biến áp và công trình phụ trợ (xóm Bắc Vân), xã Quỳnh Văn

Xã Quỳnh Văn

0,01

 

83

Xây dựng Trạm biến áp và công trình phụ trợ xóm Quyết Tâm, xã Quỳnh Bảng

Xã Quỳnh Bảng

0,01

 

84

Xây dựng Trạm biến áp và công trình phụ trợ (xóm Bút Lĩnh), xã An Hòa

Xã An Hòa

0,01

 

85

Xây dựng Trạm biến áp và công trình phụ trợ (xóm Sơn Lâm), xã Quỳnh Lâm

Xã Quỳnh Lâm

0,01

 

86

Mở rộng chùa Yên Thái

Xã Sơn Hải

0,17

 

87

Mở rộng chùa Đồng Tương

Xã Quỳnh Đôi

0,47

 

88

Phục hồi chùa Đồng Yên

Xã Quỳnh Thuận

0,15

 

89

Xây dựng chùa Lam Sơn

Xã Quỳnh Yên

0,60

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (131 công trình, dự án, diện tích 194,72 ha)

 

 

 

90

Chia lô đất ở (vùng nhà văn hóa, thôn Thọ Đồng, Thọ Thắng, Thọ Phú, vùng chợ chiều) xã Quỳnh Thọ

Xã Quỳnh Thọ

0,14

 

91

Chia lô đất ở (thôn Yên Thọ, Yên Thọ xen dắm, Trường Xuân xen dắm, Phú Yên xen dm, Đức Long xen dắm) xã Quỳnh Thuận

Xã Quỳnh Thuận

0,90

 

92

Chia lô đất ở (xóm 5 xen dắm, vùng đường trung tâm xã) xã Tân Sơn

Xã Tân Sơn

1,10

 

93

Chia lô đất ở (Bụi Lức) xã Quỳnh Giang

Xã Quỳnh Giang

0,20

 

94

Chia lô đất ở (xóm 6 xen dắm + nhà kho cũ) xã Quỳnh Hưng

Xã Quỳnh Hưng

0,09

 

95

Chia lô đất ở (vùng Hói Tùng Cầu) xã Quỳnh Diễn

Xã Quỳnh Diễn

0,80

 

96

Chia lô đất ở (xóm 3A, xóm 10(VT2), 5+3B) xã Quỳnh Tam

Xã Quỳnh Tam

0,85

 

97

Chia lô đất ở (Quốc lộ 48B xóm 8 (VT2), Vùng Hòn Nghiên -xóm 4) xã Quỳnh Mỹ

Xã Quỳnh Mỹ

0,85

 

98

Chia lô đất ở (xóm 6-vùng Yên Tự) xã Quỳnh Châu

Xã Quỳnh Châu

1,20

 

99

Chia lô đất ở (khu vực Nghĩa Trũng, Bê Tan, vùng giống, Nương Cộ) xã Quỳnh Hậu

Xã Quỳnh Hậu

1,33

 

100

Chia lô đất ở (khu vực Phú Thành xóm 5, Thượng Hùng Xóm 8, Vùng Ái Quốc xóm 11, Vùng trạm điện số 2 xóm 8) xã Quỳnh Hậu

Xã Quỳnh Hậu

0,20

 

101

Chia lô đất ở xóm 1 (Sân vận động cũ), xã Quỳnh Lâm

Xã Quỳnh Lâm

0,43

 

102

Chia lô đất ở xóm (xóm 1, 3, 8), xã Quỳnh Minh

Xã Quỳnh Minh

0,58

 

103

Chia lô đất ở (Vùng nam lèn xóm 5- vị trí 2), xã Quỳnh Hoa

Xã Quỳnh Hoa

0,23

 

104

Chia lô đất ở (xóm 8, 1, 3) xã Quỳnh Hồng

Xã Quỳnh Hồng

0,11

 

105

Chia lô đất ở (thôn Kho Bà Độ, Ao Trường, Biên Rậm, Giếng Lọc 2) xã Quỳnh Đôi

Xã Quỳnh Đôi

0,15

 

106

Chia lô Đất ở (Thôn 7-đồi Gò Đuốc; thôn 10-đồi ông Tuyên) xã Quỳnh Thắng

Xã Quỳnh Thắng

0,43

 

107

Chia lô đất ở (Phía Tây sau đất ở 1A) xã Quỳnh Thch

Xã Quỳnh Thạch

0,90

 

108

Chia lô đất ở (vùng Độc Rc-thôn Thành Công) xã Quỳnh Long

Xã Quỳnh Long

0,73

 

109

Chia lô Đất ở (Đậu Bàng xóm 11, cồn bài xóm 5, xen dắm xóm 5) xã Quỳnh Tân

Xã Quỳnh Tân

0,98

 

110

Chia lô Đất ở (xen dắm khối 11, 1, 2, 4; khối 6 (đất công ty vật liệu chất đốt)) TT. Cầu Giát

Thị trấn Cầu Giát

0,63

 

111

Đu giá đất ở đô thị thị trấn Cầu Giát

Thị trấn Cầu Giát

0,22

 

112

Xây dựng đài tưởng niệm xã Quỳnh Mỹ

Xã Quỳnh Mỹ

0,05

 

113

Xây dựng trụ sở UBND xã An Hòa

Xã An Hòa

0,50

 

114

Mở rộng trường mầm non xã Quỳnh Hu

Xã Quỳnh Hu

0,25

 

115

Xây dựng đường giao thông liên xã huyện Quỳnh Lưu: TT- Cầu Giát - Quỳnh Hồng - Quỳnh Hưng - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Thọ; Tuyến Hậu - Hồng - Hưng

Xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hưng, TT. Cầu Giát, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hậu

8,38

 

116

Xây dựng đường làng nghề mộc si thôn Hòa Thun, xã Quỳnh Thun

Xã Quỳnh Thuận

0,73

 

117

Xây dựng đường vành đai xóm 11 từ Km0+00 đến Km0+832.2

Xã Quỳnh Hưng

0,42

 

118

Mở rộng đường A xóm 2, 5, 7, 8, 9, 10 xã Quỳnh Hưng

Xã Quỳnh Hưng

0,50

 

119

Mở rộng đường làng nghề Thuận Giang xã Quỳnh Hưng

Xã Quỳnh Hưng

0,64

 

120

Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão Lch Quèn

Xã Quỳnh Nghĩa

5,10

 

121

Xây dựng đường từ xóm 6, 7 đi Quỳnh Mỹ

Xã Quỳnh Hoa

0,38

 

122

Xây dựng đường giao thông nội đồng xã Quỳnh Hoa

Xã Quỳnh Hoa

1,34

 

123

Xây dựng, sữa chữa và nâng cấp đường giao thông liên xã Quỳnh Lâm-Ngọc Sơn (QL 1A đi lên UBND xã)

Xã Quỳnh Lâm

0,90

 

124

Xây dựng đường giao thông từ QL1A (Quỳnh Hậu) đi Quỳnh Đôi nối đường du lịch sinh thái đi bin Quỳnh Bảng (gđ 2: đoạn từ tỉnh l537B đến đê biển bãi ngang)

Xã Quỳnh Minh

0,40

 

125

Xây dựng Đường giao thông nông thôn huyện Quỳnh Lưu các tuyến: Quỳnh Thạch - Quỳnh Thanh; Quỳnh Văn - Quỳnh Thanh - Quỳnh Yên; Thanh- Bảng

Xã Quỳnh Thanh

1,14

 

126

Xây dựng hạ tầng làng nghề mây tre đan Thượng Yên

Xã Quỳnh Yên

0,42

 

127

Xây dựng đường Quỳnh Hoa - Quỳnh Văn

Xã Quỳnh Văn

0,60

 

128

Xây dựng đường giao thông du lịch biển Quỳnh Nghĩa (tuyến 1: Km 0-Km1+700; tuyến 2: Km0-Km2+600)

Xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Minh

5,15

 

129

Kiên cố hóa kênh mương hệ thống thủy lợi xã Quỳnh Thọ

Xã Quỳnh Thọ

0,40

 

130

Xây dựng 2.0 Km kè số 6

Xã Tiến Thủy

2,00

 

131

Nâng cấp tuyến đê cửa sông Thái, huyện Quỳnh Lưu

TT Cầu Giát, Xã Quỳnh Hồng

4,00

 

132

Sửa chữa nâng cấp đập chứa nước hồ khe Sân, xã Quỳnh Thắng

Xã Quỳnh Thắng

1,00

 

133

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước đập Xó Quỳnh Mỹ

Xã Quỳnh Mỹ

1,00

 

134

Mở rộng, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Đập Cột, Hói Nại đi cống tiêu Sông Mơ 4, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu

Xã Quỳnh Yên

0,11

 

135

Xây dựng hệ thống mương tưới, tiêu xã Quỳnh Ngọc

Xã Quỳnh Ngọc

0,26

 

136

Xây dựng kè chống sạt lở Nam Sông Hàu xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu

Xã An Hòa

0,50

 

137

Xây dựng nhà máy nước Hoàng Mai

Xã Tân Thắng

29,40

 

138

Mở rộng đền vua Hồ

Xã Ngọc Sơn

1,40

 

139

Xây dựng chợ xã Quỳnh Giang

Xã Quỳnh Giang

0,32

 

140

Xây dựng chợ Bút Lĩnh xã An Hòa

Xã An Hòa

0,50

 

141

Xây dựng trụ sở bảo hiểm xã hội

Xã Quỳnh Hồng

0,25

 

142

Xây dựng cụm công nghiệp Quỳnh Hoa

Xã Quỳnh Hoa

15,00

 

143

Xây dựng cụm công nghiệp Quỳnh Nghĩa

Xã Quỳnh Nghĩa

5,00

 

144

Chia lô đất ở (vùng Đồng lầy xóm 10, nhà mẫu giáo xóm 5, vùng Thó xóm 7) xã Quỳnh Ngọc

Xã Quỳnh Ngọc

1,14

 

145

Chia lô đất ở (xóm Thọ Đồng, Thọ Thắng) xã Quỳnh Thọ

Xã Quỳnh Thọ

0,68

 

146

Chia lô đất ở (xóm 3 (VT2), 11,13) xã Sơn Hải

Xã Sơn Hải

0,54

 

147

Chia lô đất ở (xóm Sơn Hải, Đức Xuân (VT3), Phúc Thành, Phong Thái) Tiến Thủy

Xã Tiến Thủy

2,55

 

148

Chia lô đất ở (xóm 1-Đồi Hừu, xóm 2A) xã Tân Sơn

Xã Tân Sơn

1,32

 

149

Chia lô đất ở (xen dm Giếng Tý) xã Quỳnh Giang

Xã Quỳnh Giang

0,04

 

150

Chia lô đất ở xã Quỳnh Tam (Xóm 6 (VT2))

Xã Quỳnh Tam

0,12

 

151

Chia lô đất ở (Đội Ao, Ngõ Doạt) xã Quỳnh Bá

Xã Quỳnh Bá

0,67

 

152

Chia lô đất ở (xóm 5) xã Quỳnh Mỹ

Xã Quỳnh Mỹ

0,27

 

153

Chia lô đất ở (đập Sâu thôn 6, thôn Hòa Bình) xã Quỳnh Nghĩa

Xã Quỳnh Nghĩa

0,82

 

154

Chia lô đất ở (Thôn: Minh Tiến, Kho Kè) xã An Hòa

Xã An Hòa

0,80

 

155

Chia lô đất ở (khu dân cư xóm 3) xã Quỳnh Hậu

Xã Quỳnh Hậu

0,40

 

156

Chia lô đất ở (xen dm trong khu dân cư các xóm) xã Quỳnh Minh

Xã Quỳnh Minh

0,10

 

157

Chia lô đất ở (Đồng Một thôn 1, sân bóng cũ thôn 2, Đồng Ba thôn 2, xen cư thôn 1, 4B, Đồng sim thôn 9) xã Ngọc Sơn

Xã Ngọc Sơn

1,26

 

158

Chia lô đất ở (Xóm Văn Đông, Đông Hưng, Chí Thành, Tân Hải Quang Minh) xã Quỳnh Bảng

Xã Quỳnh Bảng

1,87

 

159

Chia lô đất ở (cồn Bòng, Đồng Cây gạo xóm 6, xóm 7 đồng lèn trên, xóm 6, 7) xã Quỳnh Hồng

Xã Quỳnh Hồng

1,64

 

160

Chia lô đất ở (Hắc Mò Nghè thôn 8, thôn Ngõ Ươn, Ngõ Dục - Xóm 3) xã Quỳnh Lương

Xã Quỳnh Lương

0,09

 

161

Chia lô đất ở (Ngâm thôn 6, nhà văn hóa thôn 6, vùng Nông sản thôn 4) xã Quỳnh Lương

Xã Quỳnh Lương

0,31

 

162

Chia lô đất ở (xóm 7, 8) xã Quỳnh Yên

Xã Quỳnh Yên

0,81

 

163

Chia lô đất ở (vùng Quan) xã Quỳnh Đôi

Xã Quỳnh Đôi

0,11

 

164

Chia lô đất ở (thôn 5, 10, 1, 6), xã Quỳnh Thắng

Xã Quỳnh Thắng

0,84

 

165

Chia lô Đất ở (vùng Hồi Long thôn 4, Cửa Làng, Cửa Nha thôn 12) xã Quỳnh Tân

Xã Quỳnh Tân

0,43

 

166

Chia lô đất ở (Cồn Thần - Xóm 5) xã Quỳnh Văn

Xã Quỳnh Văn

0,70

 

167

Xây dựng Trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Quỳnh Lưu

Xã Quỳnh Hồng

0,50

 

168

Xây dựng Trụ sở Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu

Xã Quỳnh Hồng

0,50

 

169

Mở rộng trường mầm non xã Quỳnh Thọ

Xã Quỳnh Thọ

0,30

 

170

Xây dựng trường Mầm non Trung tâm xã Tân Sơn

Xã Tân Sơn

0,10

 

171

Mở rộng trường Trung học Quỳnh Thuận

Xã Quỳnh Thuận

0,74

 

172

Mở rộng trường mầm non xã Quỳnh Nghĩa

Xã Quỳnh Nghĩa

1,62

 

173

Mở rộng trường tiểu học xã Quỳnh Nghĩa

Xã Quỳnh Nghĩa

0,78

 

174

Mở rộng trường mầm non cụm trung tâm xã Quỳnh Lâm

Xã Quỳnh Lâm

0,90

 

175

Xây dựng trường tiểu học thôn Tân Tiến xã Tân Thắng

Xã Tân Thắng

0,76

 

176

Mở rộng khuôn viên trường mầm non khu vực 2 xã Quỳnh Giang

Xã Quỳnh Giang

0,20

 

177

Xây dựng sân vận động xã Quỳnh Giang

Xã Quỳnh Giang

1,50

 

178

Xây dựng sân vận động xã Quỳnh Lâm (Lô Cụt-xóm 5)

Xã Quỳnh Lâm

1,20

 

179

Xây dựng sân vận động xã Quỳnh Minh

Xã Quỳnh Minh

1,50

 

180

Xây dựng khu vui chơi giải trí khu vực Hồng Yên

Xã Quỳnh Hồng

0,60

 

181

Xây dựng khu vui chơi giải trí (đồng họ Dương)

Xã Quỳnh Đôi

0,80

 

182

Xây dựng đường giao thông đi từ xóm Minh Sơn đến nghĩa địa mới

Xã Tiến Thủy

0,15

 

183

Xây dựng, nâng cấp cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Xã Quỳnh Thuận

3,47

 

184

Mở rộng Đường giao thông liên hương tuyến nối QL48A đi xóm 8 đi Hưng Tân

Xã Quỳnh Châu

1,08

 

185

Mở rộng đường giao thông liên hương tuyến nối QL48B đi xóm 7A

Xã Quỳnh Châu

1,60

 

186

Mở rộng đường từ QL48B đi thôn 7

Xã Quỳnh Hồng

0,95

 

187

Mở rộng đường từ thôn 7 đi cấp 2 Cầu Giát

Xã Quỳnh Hồng

0,84

 

188

Mở rộng đường từ đường sinh thái đi thôn 3

Xã Quỳnh Yên

0,23

 

189

Mở rộng đường xóm 2 từ QL1A - đường Hậu Hồng

Xã Quỳnh Hồng

0,75

 

190

Xây dựng bến xe huyện Quỳnh Lưu

Xã Quỳnh Hồng

1,00

 

191

Xây dựng nhà máy nước sạch xã Quỳnh Hậu

Xã Quỳnh Hậu

1,50

 

192

Mở rộng khuôn viên di tích lịch sử cấp tỉnh họ Dương

Xã Quỳnh Đôi

0,17

 

193

Xây dựng nhà văn hóa xóm 12, 13 xã Quỳnh Ngọc

Xã Quỳnh Ngọc

0,10

 

194

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 1, 9 xã Quỳnh Hưng

Xã Quỳnh Hưng

0,10

 

195

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 6, xã Quỳnh Thạch

Xã Quỳnh Thạch

0,05

 

196

Xây dựng nhà văn hóa khối 8 thị trấn Cầu Giát

Thị trấn Cầu Giát

0,01

 

197

Xây dựng nhà văn hóa xóm 4 xã Quỳnh Lâm

Xã Quỳnh Lâm

0,10

 

198

Xây dựng nhà văn hóa thôn 8, 9, xã Quỳnh Yên

Xã Quỳnh Yên

0,10

 

199

Xây dựng nhà văn hóa xóm 5, 6, 10, 11, xã Sơn Hải

Xã Sơn Hải

0,35

 

200

Xây dựng nhà văn hóa xóm 6 xã Quỳnh Bá

Xã Quỳnh Bá

0,20

 

201

Xây dựng nhà văn hóa Đức Long, xã Quỳnh Thuận

Xã Quỳnh Thuận

0,20

 

202

Xây dựng nhà văn hóa thôn Thành Công, xã Quỳnh Long

Xã Quỳnh Long

0,05

 

203

Xây dựng chợ xã Quỳnh Mỹ

Xã Quỳnh Mỹ

0,40

 

204

Xây dựng chợ xã Quỳnh Lâm (sân vận động cũ)

Xã Quỳnh Lâm

0,40

 

205

Xây dựng chợ nông thôn xã Quỳnh Hậu

Xã Quỳnh Hậu

0,65

 

206

Xây dựng chợ xã Quỳnh Long

Xã Quỳnh Long

0,37

 

207

Xây dựng điểm thu gom rác tại thị trấn Cầu Giát

Thị trấn Cầu Giát

0,05

 

208

Mở rộng nhà thờ xứ Thanh Dạ

Xã Quỳnh Thanh

0,79

 

209

Mở rộng nghĩa địa cồn Gáo xã Quỳnh Ngọc

Xã Quỳnh Ngọc

0,25

 

210

Xây dựng mới nghĩa địa xã Tiến Thủy

Xã Tiến Thủy

2,00

 

211

Mở rộng nghĩa trang Ái Quốc xã Quỳnh Hậu

Xã Quỳnh Hậu

1,67

 

212

Mở rộng nghĩa trang Đồng Tân xã Quỳnh Hậu

Xã Quỳnh Hậu

1,28

 

213

Xây dựng nghĩa địa hung táng xóm 1 Tiến Thành, xã Quỳnh Thắng

Xã Quỳnh Thắng

1,00

 

214

Xây dựng trạm biến thế xóm 1, 4, 9, xã Quỳnh Thuận

Xã Quỳnh Thuận

0,10

 

215

Xây dựng trạm điện khu chế biến hải sản xã Quỳnh Nghĩa

Xã Quỳnh Nghĩa

0,03

 

216

Xây dựng trạm biến áp và công trình ph tr (xóm 1, 13) xã Quỳnh Lâm

Xã Quỳnh Lâm

0,02

 

217

Xây dựng trạm biến áp 220KV Quỳnh Lưu

Xã Quỳnh Văn

4,00

 

218

Dự án nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Quỳnh Minh

Xã Quỳnh Minh

36,00

 

219

Xây dựng mới Trụ sở UBND xã Quỳnh Hồng

Xã Quỳnh Hồng

0,85

 

220

Xây dựng sân vận động xã Quỳnh Hồng

Xã Quỳnh Hồng

1,26

 

VII

Thị xã Hoàng Mai (có 132 công trình, dự án với tổng diện tích 1.431,98 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ các Nghị quyết số 152/NQ-HĐND164/NQ-HĐND (71 công trình, dự án, diện tích 705,07ha)

 

 

 

1

Xây dựng nhà máy sản xuất sắt xốp

Xã Quỳnh Lộc

80,00

 

2

Xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol

Xã Quỳnh Lập

9,50

 

3

Xây dựng Nhà máy sản xuất Axit Linear Alkyl Benzene Sulfonic

Xã Quỳnh Lập

11,53

 

4

Xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón

Xã Quỳnh Lập

20,00

 

5

Xây dựng Nhà máy nhiệt điện

Xã Quỳnh Lập

256,30

 

6

Xây dựng Cảng Vicem

Xã Quỳnh Lập

17,55

 

7

Xây dựng Cảng Thanh Thành Đạt

Xã Quỳnh Lập

5,00

 

8

Xây dựng Đường nối QL1A đi cảng Đông Hồi

Xã Quỳnh Lập

1,50

 

9

Xây dựng Đường giao thông nối từ QL1A-huyện Nghĩa Đàn-thị xã Thái Hòa

Xã Quỳnh Vinh

0,20

 

10

Xây dựng Đường giao thông nối Quốc lộ 1A (Quỳnh Xuân) đi Quỳnh Liên (Biển Quỳnh)

Xã Quỳnh Xuân, Xã Quỳnh Liên

3,30

 

11

Xây dựng Đường số 4 Khu đô thị Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

0,30

 

12

Xây dựng Đường số 3 khu đô thị Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

2,28

 

13

Nâng cấp mở rộng QL 1A

Phường Quỳnh Thiện

1,50

 

14

Xây dựng Đường cứu nạn và tái định cư các khu dân cư ven biển Đông Hồi (gđ1)

Xã Quỳnh Lập

5,55

 

15

Mở rộng đường làng nghề Phú Lợi

Phường Quỳnh Dị

0,84

 

16

Mở rộng đường giao thông xóm 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, Xã Quỳnh Trang

Xã Quỳnh Trang

1,20

 

17

Mở rộng đường vào khu tái định cư lèn chiều

Xã Quỳnh Trang

0,60

 

18

Mở rộng đất giao thông nông thôn mới

Phường Mai Hùng

2,50

 

19

Mở rộng đường giao thông các thôn Xã Quỳnh Lộc

Xã Quỳnh Lộc

0,10

 

20

Xây dựng bãi đậu xe đền Cờn

Phường Quỳnh Dị

0,75

 

21

Xây dựng Đường giao thông từ khu trung tâm thị xã Hoàng Mai đến Đền Cờn

Phường Quỳnh Dị

1,55

 

22

Xây dựng Đường ngang nội thị N1 Khu đô thị Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

2,73

 

23

Xây dựng Đường trục ngang N2, khu đô thị Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

2,52

 

24

Xây dựng Đường trục ngang N3, khu đô thị Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

1,38

 

25

Xây dựng Đường trục dọc D1, khu đô thị Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

3,80

 

26

Xây dựng Đường trục dọc D2, khu đô thị Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

1,22

 

27

Xây dựng Đường trục dọc D3, khu đô thị Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

0,96

 

28

Xây dựng Đường cứu hộ cứu nạn Mai Hùng, Quỳnh Phương, Quỳnh Lộc (đường số 1)

Phường Mai Hùng, Phường Quỳnh Dị

4,65

 

29

Xây dựng Đường cứu hộ cứu nạn huyện Quỳnh Lưu

Phường Quỳnh Dị, Phường Quỳnh Thiện

3,56

 

30

Xây dựng Tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An)

Quỳnh Lập, Quỳnh Dị, Quỳnh Phương, Quỳnh Liên, Mai Hùng, Quỳnh Lộc

81,93

 

31

Mở rộng bệnh viện Da liễu

Xã Quỳnh Thiện

1,23

 

32

Xây dựng Trường mầm non A, Xã Quỳnh Vinh

Xã Quỳnh Vinh

0,50

 

33

Xây dựng Trường mầm non B, Xã Quỳnh Vinh

Xã Quỳnh Vinh

0,50

 

34

Xây dựng Trường tiểu học Quỳnh Lập A

Xã Quỳnh Lập

1,20

 

35

Mở rộng trường THPT Hoàng Mai

Phường Quỳnh Thiện

0,79

 

36

Mở rộng trường Tiểu học Mai Hùng

Phường Mai Hùng

0,20

 

37

Xây dựng Trường Chính trị thị xã

Phường Quỳnh Dị

1,04

 

38

Xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Phường Quỳnh Dị

1,14

 

39

Xây dựng Sân vận động xã Quỳnh Trang

Xã Quỳnh Trang

0,70

 

40

Xây dựng Chợ mới

Phường Mai Hùng

1,00

 

41

Cải tạo tu sửa đền Vưu

Xã Quỳnh Vinh

0,50

 

42

Mở rộng đền Kim Lung

Phường Mai Hùng

0,30

 

43

Xây dựng Bãi rác tập trung thị xã Hoàng Mai

Xã Quỳnh Vinh

15,00

 

44

Xây dựng Khu TĐC thuộc Khu công nghiệp Đông Hồi (vị trí số 1)

Xã Quỳnh Lập

17,40

 

45

Đất ở nông thôn vùng Đồng Mân, Đồng Đập, Xã Quỳnh Vinh

Xã Quỳnh Vinh

2,00

 

46

Đất ở nông thôn Xã Quỳnh Liên (xóm 1, 2, 3, phía Đông nhà bà Thảo xóm 6, phía Đông nhà ông Long xóm 6, phía Đông nhà ông Hoài xóm 7, phía Nam nhà thờ họ Đậu xóm 9,10)

Xã Quỳnh Liên

3,44

 

47

Đất ở nông thôn Xã Quỳnh Lộc (vùng cồn Ran xóm 5, trạm y tế xóm 7)

Xã Quỳnh Lộc

0,97

 

48

Khu TĐC thuộc KCN Đông Hồi (vị trí số 2)

Xã Quỳnh Lập

8,06

 

49

Đất ở nông thôn vùng Đồng Đp, Đồng Nổ

Xã Quỳnh Vinh

2,50

 

50

Khu Tái định cư mở rộng Quốc lộ 1A

Phường Quỳnh Thiện

4,80

 

51

Đất ở đô thị các khối 1, 3, 5, 8, 9, Phường Quỳnh Thin

Phường Quỳnh Thiện

2,90

 

52

Khu TĐC giải phóng mặt bằng các công trình trng điểm

Phường Quỳnh Dị

15,00

 

53

Khu đô thị xi măng Hoàng Mai

Xã Quỳnh Vinh

23,92

 

54

Đất ở đô thị Phường Quỳnh Dị

Phường Quỳnh Dị

2,00

 

55

Xây dựng Trụ sở chi cục Thi hành án thị xã Hoàng Mai

Phường Quỳnh D

0,44

 

56

Xây dựng Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

0,74

 

57

Xây dựng Trạm bảo vệ thực vật, Trạm thú y, Trạm khuyến nông, khuyến ngư th

Phường Quỳnh Dị

0,51

 

58

Xây dựng Xí nghiệp thủy lợi

Phường Quỳnh Dị

0,17

 

59

Xây dựng Nhà khách thị xã

Phường Quỳnh Dị

0,66

 

60

Xây dựng Trụ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã

Phường Quỳnh Dị

0,95

 

61

Xây dựng Trung tâm Dân số thị xã

Phường Quỳnh Dị

0,17

 

62

Khôi phục chùa Bát Nhã

Phường Quỳnh Xuân

12,00

 

63

Khôi phục và trùng tu Chùa Càn Môn, xã Quỳnh Phương

Phường Mai Hùng, Xã Quỳnh Phương

0,65

 

64

Mở rộng nghĩa địa

Phường Mai Hùng

0,50

 

65

Xây dựng Khu nghĩa trang Núi Cháy tại xã Quỳnh Lập

Xã Quỳnh Lập

16,00

 

66

Xây dựng Khu nghĩa trang hung táng tại xóm Đồng Minh, Xã Quỳnh Lập

Xã Quỳnh Lập

1,93

 

67

Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh Lưu

Phường Quỳnh Xuân

1,00

 

68

Xây dựng Nhà văn hóa khối Phú Lợi 2, Phường Quỳnh D

Phường Quỳnh D

0,06

 

69

Khu Khai thác cát Silic

Xã Quỳnh Lộc

35,63

 

70

Trụ sở Liên đoàn Lao động thị xã Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

0,21

 

71

Đường giao thông nối đường Nghĩa Đàn-Đông Hồi vào cảng Đông Hồi

Xã Quỳnh Lập

1,56

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (61 công trình, dự án, diện tích 726,91 ha)

 

 

 

72

Chia lô đất ở các khu vực Đồng Sen thôn 7; Đồng bài thôn 5, phía Đông trạm y tế cũ thôn 4, Xen dắm thôn 9

Xã Quỳnh Lộc

3,50

 

73

Chia lô đất ở xóm Lam Sơn xã Quỳnh Lập

Xã Quỳnh Lập

3,00

 

74

Xây dựng khu nhà ở chuyên gia nhà máy xi măng Hoàng Mai

Xã Quỳnh Lập

4,36

 

75

Đất ở xen dắm khu dân cư từ thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6; phía bắc đường Cấy, thôn 3; phía Đông đất thổ cư Ông Nguyễn Văn Bảy

Xã Quỳnh Liên

5,52

 

76

Chia lô đất ở thôn 3, 8 xã Quỳnh Trang

Xã Quỳnh Trang

1,33

 

77

Chia lô đất ở vùng Đồng Gáo xóm 3, Đồng Đập thôn 20 (vị trí 2)

Xã Quỳnh Vinh

4,03

 

78

Chia lô đất ở khối 10, 11, 14, 19, 20 - Phương Mai Hùng

Phường Mai Hùng

3,15

 

79

Chia lô đất ở khối Tân Đông phường Quỳnh Dị (vị trí 2)

Phường Quỳnh Dị

2,00

 

80

Chia lô đất ở khu vực bám đường từ Quốc lộ 1A khối 13 đi khối 15; Rú Mù U khối 12; khe ngang (bái ông Niên) đường khối 5 về đền xuân hòa

Phường Quỳnh Xuân

3,50

 

81

Mở rộng Khu tái định cư thuộc Khu công nghiệp Đông Hồi (vị trí số 1)

Xã Quỳnh Lập, Quỳnh Lộc

47,70

 

82

Mở rộng Khu tái định cư thuộc Khu công nghiệp Đông Hồi (vị trí số 2)

Xã Quỳnh Lập

12,60

 

83

Chia lô đất ở khối 5 phường Quỳnh Thiện (vị trí 2)

Phường Quỳnh Thiện

1,50

 

84

Xây dựng Trung Tâm Văn Hóa thị xã Hoàng Mai

Phường Mai Hùng

1,80

 

85

Xây dựng Trụ sở làm việc HĐND - UBND phường Mai Hùng

Phường Mai Hùng

1,50

 

86

Xây dựng Trường Mầm non Kim Ngọc - Phường Mai Hùng

Phường Mai Hùng

0,30

 

87

Xây dựng Trường Mầm non Tiền Phong - Phường Mai Hùng

Phường Mai Hùng

0,50

 

88

Mở rộng trường mầm non Toàn Thắng - Phường Mai Hùng

Phường Mai Hùng

0,20

 

89

Xây dựng Trường Mầm non thôn 8 xã Quỳnh Lộc

Xã Quỳnh Lộc

0,85

 

90

Mở rộng trường mầm non phường Quỳnh Dị

Phường Quỳnh Dị

0,27

 

91

Mở rộng trường mầm non khu vực 2 - Quỳnh Xuân

Phường Quỳnh Xuân

0,20

 

92

Mở rộng khuôn viên trường THCS Quỳnh Trang

Xã Quỳnh Trang

0,20

 

93

Mở rộng khuôn viên Sân vận động Hợp tác xã Đại Xuân

Phường Quỳnh Xuân

0,80

 

94

Xây dựng nhà văn hóa + sân thể thao thôn 4, xã Quỳnh Vinh

Quỳnh Vinh

0,29

 

95

Mở rộng đường giao thông mẫu từ khối Yên Trung đến khối Sỹ Tân

Phường Quỳnh Dị

0,32

 

96

Mở rộng đường giao thông nông thôn xã Quỳnh Trang

Xã Quỳnh Trang

1,00

 

97

Xây dựng Nhà thờ giáo xứ Sơn Trang

Xã Quỳnh Trang

1,00

 

98

Xây dựng Đường trục chính trong KCN Hoàng Mai 2, giai đoạn 1

Xã Quỳnh Vinh

31,00

 

99

Xây dựng cảng cá Quỳnh Phương

Phường Quỳnh Phương

1,39

 

100

Xây dựng Cầu qua sông Hoàng Mai tại phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai

Phường Mai Hùng, Xã Quỳnh Vinh

1,00

 

101

Xây dựng Đường ống dẫn nước đi KCN Đông Hồi qua các xã, phường Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập, Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh, Quỳnh Thiện

Phường Quỳnh Thiện, Xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập, Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh

5,69

 

102

Xây dựng Kè chống sạt lở, tu bổ bờ sông Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai

Phường Quỳnh Thiện

0,25

 

103

Nạo vét, cải tạo kênh Nhà Lê từ khu công nghiệp Hoàng Mai đến Lạch Cờn

Xã Quỳnh Lộc

3,50

 

104

Sửa chữa, nâng cấp kênh Hói Chẽm, phường Quỳnh Xuân

Phường Quỳnh Xuân

2,20

 

105

Xây dựng Hệ thống cấp nước thô ngoài hàng rào nhà máy xi măng Tân Thng và khu công nghiệp Hoàng Mai 2

Xã Quỳnh Trang, Xã Quỳnh Vinh

5,60

 

106

Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch th xã Hoàng Mai

Xã Quỳnh Trang

9,60

 

107

Xây dựng kênh thoát nước cho vùng tái định cư lèn chiền thôn 5, Quỳnh Trang

Xã Quỳnh Trang

0,49

 

108

Xây dựng tuyến đê ven biển Đông Hồi xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai

Xã Quỳnh Lập

1,80

 

109

Xây dựng nhà văn hóa khối 3, 11, 14 phường Mai Hùng

Phường Mai Hùng

0,30

 

110

Xây dựng nhà văn hóa xóm 12, 13 xã Quỳnh Trang

Xã Quỳnh Trang

0,20

 

111

Xây dựng nhà văn hóa xóm 9 xã Quỳnh Vinh

Xã Quỳnh Vinh

0,05

 

112

Xây dựng nhà văn hóa khối 7 phường Quỳnh Xuân

Phường Quỳnh Xuân

0,10

 

113

Xây dựng Chợ thương mại phường Quỳnh Dị

Phường Quỳnh Dị

1,50

 

114

Xây dựng chợ xã Quỳnh Lộc

Xã Quỳnh Lộc

1,00

 

115

Xây dựng chợ cá xã Quỳnh Lập

Xã Quỳnh Lập

0,30

 

116

Xây dựng Chợ chiều Tại Hợp tác xã Đại Xuân khối 3 phường Quỳnh Xuân

Phường Quỳnh Xuân

0,20

 

117

Xây dựng Trạm xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Quỳnh Lộc

Xã Quỳnh Lộc

2,00

 

118

Khôi phục và trùng tu Chùa Càn Môn (vị trí 2)

Phường Quỳnh Phương

0,28

 

119

Xây dựng Chùa Nỗ

Xã Quỳnh Lộc

1,00

 

120

Xây dựng Bưu điện Hoàng Mai

Phường Quỳnh Dị

0,38

 

121

Đường dây và trạm biến áp Quỳnh Xuân 9, 10

Phường Quỳnh Xuân

0,02

 

122

Đường dây và trạm biến áp Mai Hùng 9, 10

Phường Mai Hùng

0,02

 

123

Đường dây và trạm biến áp Quỳnh Phương 10, 11

Phường Quỳnh Phương

0,02

 

124

Đường dây và trạm biến áp Quỳnh Thiện 11,12

Phường Quỳnh Thiện

0,02

 

125

Đường dây và trạm biến áp Quỳnh Lập 11,12

Xã Quỳnh Lập

0,02

 

126

Xây dựng Trạm điện vùng tái định cư lèn Chiền xóm 5

Xã Quỳnh Trang

0,01

 

127

Xây dựng trạm điện dự án Bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng sạt lở đất, sạt lở bờ sông, sạt lở núi tại xã Quỳnh Vinh

Xã QuỳnhVinh

0,01

 

128

Xây dựng Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai

Phường Mai Hùng

4,73

 

129

Dự án Khai thác mỏ nguyên liệu cát silic

Xã Quỳnh Lộc

0,13

 

130

Khu Công nghiệp Hoàng Mai 2

Xã Quỳnh Vinh

100,00

 

131

Khu Công nghiệp Đông Hồi

Xã Quỳnh Lộc
Xã Quỳnh Lập

450,67

 

132

Xây dựng Cổng chào Quốc lộ 1A (Km 328 ÷ 515)

Phường Quỳnh Thiện

0,03

 

VIII

Huyện Nghĩa Đàn (có 71 công trình, dự án với tổng diện tích 263,18 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ Nghị quyết số 152/NQ-HĐND (30 công trình, dự án, diện tích 207,82ha)

 

 

 

1

Nhà máy Cmistone Việt Nam tại cụm công nghiệp Nghĩa Long

Xã Nghĩa Long

6,54

 

2

Trung tâm đào tạo nghề nông nghiệp công nghệ cao

Xã Nghĩa Bình

87,79

 

3

Nâng cấp hồ chứa nước và xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt đập Khe Sy 1

Xã Nghĩa Lộc

2,00

 

4

Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước làng Mồn xã Nghĩa Lạc

Xã Nghĩa Lạc

0,33

 

5

Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Ngọc Lam

Xã Nghĩa Lợi

0,30

 

6

Cải tạo, nâng cấp đập Khe Ngâm

Xã Nghĩa Thịnh

11,20

 

7

Mở rộng đường giao thông nông thôn liên huyện Nghĩa Đàn đi thị xã Thái Hòa

Xã Nghĩa Thắng

0,60

 

8

Mở rộng đường vào trung tâm xã Nghĩa Thọ

Xã Nghĩa Thọ

1,80

 

9

Mở rộng đường giao thông tuyến Nghĩa An đi Nghĩa Đức

Xã Nghĩa Đức

0,80

 

10

Mở rộng đường giao thông liên xã Nghĩa Yên đi Nghĩa Hồng

Xã Nghĩa Hồng

0,30

 

11

Mở rộng đường cứu hộ cứu nạn Nghĩa Lâm- Nghĩa Bình

Xã Nghĩa Lạc

4,80

 

12

Chợ nông thôn xã Nghĩa Đức

Xã Nghĩa Đức

1,00

 

13

Sân thể thao xóm 13A xã Nghĩa Yên

Xã Nghĩa Yên

0,40

 

14

Sân thể thao xóm 13B xã Nghĩa Yên

Xã Nghĩa Yên

0,40

 

15

Xây dựng đường dây 110 KV và trạm biến áp 110kv Bắc Á

Nghĩa Trung, Nghĩa Thắng, Nghĩa Bình, Nghĩa Liên

0,95

 

16

Điểm thu gom rác xã Nghĩa Hiếu

Xã Nghĩa Hiếu

2,00

 

17

Điểm thu gom rác xóm Chong xã Nghĩa Yên

Xã Nghĩa Yên

3,00

 

18

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt làm phân vi sinh

Xã Nghĩa Bình

8,37

 

19

Tái định cư (giai đoạn 1) đkhắc phục ô nhiễm môi trường khu vực phụ cận dự án Chăn nuôi bò sữa TH tại huyện Nghĩa Đàn

Xã Nghĩa Lâm

14,89

 

20

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Thọ

Xã Nghĩa Thọ

1,45

 

21

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Thịnh

Xã Nghĩa Thịnh

1,30

 

22

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Hồng

Xã Nghĩa Hồng

1,05

 

23

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Hiếu

Xã Nghĩa Hiếu

0,50

 

24

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Lộc

Xã Nghĩa Lộc

1,50

 

25

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Long

Xã Nghĩa Long

1,33

 

26

Đấu giá đất ở khối Tân Cường

Thị trấn Nghĩa Đàn

0,03

 

27

Xây dựng Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Nghĩa Đàn (Giai đoạn 1)

Xã Nghĩa Hội

50,00

Điều chỉnh quy mô diện tích

28

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Bình

Xã Nghĩa Bình

1,77

Điều chỉnh quy mô diện tích

29

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Khánh

Xã Nghĩa Khánh

1,26

Điều chỉnh quy mô diện tích

30

Xây dựng Nhà Văn hóa xóm Tân Tiến, xã Nghĩa Tân

Xã Nghĩa Tân

0,16

Điều chỉnh quy mô diện tích

B

Công trình, dự án đăng ký mới (41 công trình, dự án, diện tích 55,36 ha)

 

 

 

31

Mở rộng Cụm công nghiệp xã Nghĩa Long

Xã Nghĩa Long

15,86

 

32

Xây dựng Đường giao thông nối từ QL1A - huyện Nghĩa Đàn - thị xã Thái Hòa

Thị trấn, Xã Nghĩa Trung, Xã Nghĩa Bình

2,35

 

33

Xây dựng trạm bơm xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn.

Xã Nghĩa Lâm

0,40

 

34

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Đồng sằng 2, xã Nghĩa Hi

Xã Nghĩa Hội

0,35

 

35

Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Làng Sình xã Nghĩa Thắng

Xã Nghĩa Thắng

0,25

 

36

Xây dựng điểm cung cấp nước sạch xóm Đập Bể, xã Nghĩa Trung

Xã Nghĩa Trung

0,17

 

37

Mở rộng Trạm Y tế xã Nghĩa An

Xã Nghĩa An

0,02

 

38

Mở rộng Trạm Y tế xã Nghĩa Thắng

Xã Nghĩa Thắng

0,03

 

39

Xây dựng Trường Mầm non Nghĩa An

Xã Nghĩa An

0,45

 

40

Mở rộng Trường THCS Thị trấn Nghĩa Đàn

Thị trấn Nghĩa Đàn

0,22

 

41

Mở rộng Trường Mầm non Nghĩa Thắng

Xã Nghĩa Thắng

0,13

 

42

Xây dựng sân vận động xã Nghĩa Hồng

Xã Nghĩa Hồng

1,10

 

43

Mở rộng di tích lịch sử Hang Rú Ấm

Xã Nghĩa Đức

0,20

 

44

Xây dựng Điểm thu gom rác xóm Quán Mít, xã Nghĩa Tân

Xã Nghĩa Tân

0,22

 

45

Xây dựng Điểm thu gom rác thải tập trung đồi 50 xã Nghĩa Hồng

Xã Nghĩa Hồng

0,23

 

46

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Thịnh (xóm 4, 8, 9)

Xã Nghĩa Thịnh

2,07

 

47

Đấu giá đất ở tại xóm Tân Thiết, xã Nghĩa Liên

Xã Nghĩa Liên

0,49

 

48

Đấu giá đất ở xóm Hồng Trường, Hồng Thọ, Hồng Đức, xã Nghĩa Hồng

Xã Nghĩa Hồng

2,70

 

49

Đấu giá đất ở xóm Sơn Trung, Sơn Tây xã Nghĩa Sơn

Xã Nghĩa Sơn

1,85

 

50

Đấu giá đất ở xóm Lê Lai, Lê Lợi xã Nghĩa Hiếu

Xã Nghĩa Hiếu

1,33

 

51

Đấu giá đất ở tại xã Nghĩa Lộc

Xã Nghĩa Lộc

1,20

 

52

Đấu giá đất ở xóm Khe Bai, Xóm Đồng Tiến, xã Nghĩa Hội

Xã Nghĩa Hội

0,65

 

53

Đấu giá đất ở vùng xóm Sơn Đông, Sơn Hạ, xã Nghĩa Sơn

Xã Nghĩa Sơn

0,74

 

54

Đấu giá vùng xóm 13A, xóm 2 xã Nghĩa Yên

Xã Nghĩa Yên

1,92

 

55

Đấu giá vùng xóm 4, 6, 15, 19, xã Nghĩa Trung

Xã Nghĩa Trung

1,00

 

56

Đấu giá đất ở vùng sau Chợ Nghĩa An

Xã Nghĩa An

0,25

 

57

Đấu giá đất ở xóm 3B, 3C, xã Nghĩa Mai

Xã Nghĩa Mai

0,44

 

58

Đấu giá đất ở vùng TânTiến; Tân Liên; Quán Mít, xã Nghĩa Tân

Xã Nghĩa Tân

0,91

 

59

Định giá đất ở xóm 1, 2, 4, 9, 11, xã Nghĩa Đức

Xã Nghĩa Đức

1,15

 

60

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Lâm

Xã Nghĩa Lâm

0,85

 

61

Đấu giá đất ở (Vùng Tân Minh; Đồng Đề; Tân Hồng; Tân Tiến) TT Nghĩa Đàn

Thị trấn Nghĩa Đàn

4,30

 

62

Mở rộng UBND xã Nghĩa An

Xã Nghĩa An

0,21

 

63

Mở rộng nghĩa trang xóm Hồng Tiến, xã Nghĩa Hồng

Xã Nghĩa Hồng

2,00

 

64

Xây dựng nghĩa trang nhân dân xóm Bình Hải xã Nghĩa Bình

Xã Nghĩa Bình

1,89

 

65

Mở rộng nghĩa trang Trung tâm xã Nghĩa Tân

Xã Nghĩa Tân

1,90

 

66

Mở rộng nghĩa trang Tân Liên xã Nghĩa Tân

Xã Nghĩa Tân

0,24

 

67

Xây dựng nhà văn hóa xóm Quán Mít, xã Nghĩa Tân

Xã Nghĩa Tân

0,05

 

68

Xây dựng nhà văn hóa xóm Sơn Hạ, xã Nghĩa Sơn

Xã Nghĩa Sơn

0,07

 

69

Xây dựng nhà văn hóa đa chức năng xã Nghĩa Hồng

Xã Nghĩa Hồng

0,07

 

70

Xây dựng Lò đốt rác thải quy mô nhỏ huyện Nghĩa Đàn

Xã Nghĩa Hội

2,00

 

71

Xây dựng nhà máy nước huyện Nghĩa Đàn

Xã Nghĩa Bình

3,10

 

IX

Thị xã Thái Hòa (có 98 công trình, dự án với tổng diện tích 152,33 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ Nghị quyết số 152/NQ-HĐND (39 công trình, dự án, diện tích 79,53 ha)

 

 

 

1

Trụ sở, cơ sở đào tạo hệ thống Kho bạc nhà nước

Phường Long Sơn

0,30

 

2

Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu

Xã Đông Hiếu

9,71

 

3

Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Long Sơn

Phường Long Sơn

0,24

 

4

Mở rộng trường cấp 1 Đông Hiếu

Xã Đông Hiếu

0,03

 

5

Tuyến đường ngang N2 thuộc hệ thống hạ tầng giao thông khu đô thị mới Thái Hòa

Phường Hòa Hiếu

0,72

 

6

Tuyến đường ngang N3 thuộc hệ thống hạ tầng giao thông khu đô thị mới Thái Hòa

Hòa Hiếu, Long Sơn

1,30

 

7

Đường giao thông vào trung tâm xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa

Xã Nghĩa Hòa

1,00

 

8

Tuyến đường trục dọc D4 thuộc dự án xây dựng hạ tầng giao thông trung tâm đô thị mới thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

1,22

 

9

Tuyến đường trục dọc D2 thuộc dự án xây dựng hạ tầng giao thông trung tâm đô thị mới thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

0,50

 

10

Tuyến đường trục dọc D3 thuộc dự án xây dựng hạ tầng giao thông trung tâm đô thị mới thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

3,20

 

11

Đường từ khu QH trụ sở công an sang đường QL 15A đi khối Đóng

Phường Quang Phong

0,50

 

12

Đường vào nghĩa trang, khối 7 phường Long Sơn

Phường Long Sơn

0,15

 

13

Mở rộng đường liên Xã (Quốc lộ 15A đi Nghĩa Hồng, phường Quang Phong)

Phường Quang Phong

4,92

 

14

Mương tràn đập khe Bưởi

Phường Long Sơn

0,15

 

15

Nhà máy cấp nước Đông Hưng, xã Nghĩa Mỹ

Xã Nghĩa Mỹ

2,40

 

16

Mở rộng hệ thống cấp nhà máy nước Thái Hòa hin có tại phường Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu

0,04

 

17

Khu di chỉ khảo cổ học làng vạc gắn với du lịch sinh thái

Xã Nghĩa Hòa

22,00

 

18

Xây dựng bãi xử lý rác thải thị xã Thái Hòa

Xã Nghĩa Hòa

5,14

 

19

Đấu giá đất ở xóm 5A xã Nghĩa Thuận

Xã Nghĩa Thuận

1,00

 

20

Đấu giá đất ở xóm 1, xã Nghĩa Hòa

Xã Nghĩa Hòa

0,10

 

21

Đấu giá đất ở xóm Đông Hải xã Đông Hiếu

Xã Đông Hiếu

0,30

 

22

Đấu giá đất ở xen dắm khu dân cư xóm Đông Tiến, Đông Quang, Đông Hà, Đông Du 1, Đông Hải

Xã Đông Hiếu

0,23

 

23

Dự án khu nhà ở xã Nghĩa Tiến

Xã Nghĩa Tiến

2,60

 

24

Đấu giá đất đng bờ ao phường Long Sơn

Phường Long Sơn

1,60

 

25

Đấu giá đất ở khối Tân Tiến phường Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu

1,00

 

26

Đấu giá đất ở khối Tân Thành phường Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu

0,07

 

27

Đấu giá đất khối Đồng Tâm 2 phường Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu

0,85

 

28

Đấu giá đất ở khối Nghĩa Sơn, Khối Đóng phường Quang Phong

Phường Quang Phong

1,00

 

29

Đấu giá đất ở khối Tây Hồ, Quang Trung phường Quang Tiến

Phường Quang Tiến

0,14

 

30

Trụ sở làm việc Trung tâm DS/KHHGĐ thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

0,20

 

31

Trụ sở cơ quan Liên Đoàn Lao động thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

0,10

 

32

Mở rộng nghĩa trang 1 phường Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu

1,00

 

33

Nghĩa Trang mới Hòn Sếnh Lơn xã Nghĩa Mỹ

Xã Nghĩa Mỹ

2,00

 

34

Xây dựng nghĩa trang khối 7, phường Long Sơn

Phường Long Sơn

1,00

 

35

Xây dựng nhà văn hóa xóm Đông Hồng xã Đông Hiếu

Xã Đông Hiếu

0,30

 

36

Xây dựng nhà Văn Hóa Khối Tân Thành phường Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu

0,04

 

37

Xây dựng nhà văn hóa đa chức năng xã Nghĩa Hòa

Xã Nghĩa Hòa

0,80

 

38

Khu dịch vụ vui chơi giải trí xã Nghĩa Hòa

Xã Nghĩa Hòa

10,00

 

39

Đấu giá đất ở khối 250 phường Quang Tiến

Phường Quang Tiến

1,68

Điều chỉnh quy mô diện tích

B

Công trình, dự án đăng ký mới (59 công trình, dự án, diện tích 72,80 ha)

 

 

 

40

Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Thái Hòa

Phường Hòa Hiếu; Long Sơn

0,41

 

41

Mở rộng khuôn viên Trung tâm y tế dự phòng

Phường Quang Tiến

0,10

 

42

Xây dựng trạm y tế xã Nghĩa Tiến

Xã Nghĩa Tiến

2,75

 

43

Xây dựng trường mầm non trung tâm xã Nghĩa Tiến

Xã Nghĩa Tiến

0,42

 

44

Xây dựng trường Mầm non Quang Tiến

Phường Quang Tiến

0,70

 

45

Mở rộng trường mầm non phường Long Sơn

Phường Long Sơn

0,10

 

46

Mở rộng trường THCS phường Long Sơn

Phường Long Sơn

0,15

 

47

Xây dựng sân thể thao xóm 1, xã Nghĩa Tiến

Xã Nghĩa Tiến

0,10

 

48

Xây dựng Tuyến đường ngang N8 thuộc DA hạ tầng giao thông trung tâm đô thị thị xã Thái Hòa (giai đoạn 2)

Phường Quang Tiến

4,90

 

49

Tuyến đường trục dọc D5 thuộc DA hạ tầng GT trung tâm đô thị TX Thái Hòa

Xã Tây Hiếu

3,80

 

50

Xây dựng Tuyến đường trục ngang N9

Xã Nghĩa Tiến, Quang Tiến

3,00

 

51

Xây dựng Tuyến đường vào trung tâm phường Quang Phong

Phường Quang Phong

1,50

 

52

Xây dựng Đường trục dọc D1 (giai đoạn 2)

Phường Long Sơn

1,00

 

53

Xây dựng Đường Làng Vạc nội thị thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

0,80

 

54

Xây dựng Đường từ khu đấu giá Tâm Sơn nối với đường Phan Bội Châu

Phường Hòa Hiếu

0,50

 

55

Xây dựng Đường trong khu dân cư Khối Đóng, phường Quang Phong

Phường Quang Phong

0,50

 

56

Xây dựng Đường trong khu dân cư khối Cồn Vang, phường Quang Phong

Phường Quang Phong

1,08

 

57

Mở rộng đường từ sân bóng chế biến lâm sản 1 đi vào nhà ông Yến ra nhà ông Hin

Phường Quang Phong

0,05

 

58

Xây dựng Đường giao thông nối từ QL1A - huyện Nghĩa Đàn - thị xã Thái Hòa

Xã Nghĩa Mỹ

0,35

 

59

Xây dựng mương trong khu dân cư phường Quang Phong

Phường Quang Phong

0,30

 

60

Xây dựng Hồ chứa nước sông Sào (giai đoạn 2)

Xã Đông Hiếu, Xã Nghĩa Thuận

0,28

 

61

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Khe Lau

Xã Nghĩa Thuận

1,00

 

62

Xây dựng Trạm điện phường Quang Phong

Phường Quang Phong

0,01

 

63

Mở rộng chợ xã Nghĩa Thuận

Xã Nghĩa Thuận

0,35

 

64

Xây dựng chợ Vạc

Xã Nghĩa Hòa

0,14

 

65

Xây dựng Khu chung cư CT1 (phục vụ GPMB tuyến đường ngang N8)

Xã Tây Hiếu

0,59

 

66

Đấu giá đất ở xóm 1, xã Nghĩa Hòa

Xã Nghĩa Hòa

3,80

 

67

Đấu giá đất ở xóm Hưng Đông, Hưng Xuân, xã Tây Hiếu

Xã Tây Hiếu

2,00

 

68

Đấu giá đất ở xóm 8, xã Nghĩa Thuận

Xã Nghĩa Thuận

0,50

 

69

Đấu giá đất ở xóm Hưng Bắc, xã Tây Hiếu

Xã Tây Hiếu

0,30

 

70

Đấu giá đất ở xóm Nghĩa Hưng, xã Tây Hiếu

Xã Tây Hiếu

8,56

 

71

Đấu giá đất ở trạm y tế xóm 6, xã Nghĩa Tiến

Xã Nghĩa Tiến

0,06

 

72

Đấu giá đất Đồng Vại, xã Nghĩa Mỹ

Xã Nghĩa Mỹ

2,80

 

73

Đấu giá đất ở xóm Đông Hải, Đông Du 1, xã Đông Hiếu

Xã Đông Hiếu

2,30

 

74

Đấu giá đất ở khối Liên Hương, phường Quang Tiến

Phường Quang Tiến

1,54

 

75

Đấu giá đất ở bám đường N6

Phường Long Sơn

4,30

 

76

Đấu giá đất khối Tân Thắng, phường Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu

0,03

 

77

Đấu giá đất ở xóm Đồng Vàng, phường Quang Phong

Phường Quang Phong

1,25

 

78

Đấu giá đất ở khối Quang Trung, phường Quang Tiến

Phường Quang Tiến

0,12

 

79

Mở rộng UBND thị xã Thái Hòa

Phường Hòa Hiếu

0,70

 

80

Xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội Thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

0,53

 

81

Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân Thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

0,50

 

82

Xây dựng mở rộng cơ sở 2 Trung tâm giới thiệu việc làm Nghệ An

Phường Long Sơn

0,50

 

83

Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa Trang liệt sỹ thị xã Thái Hòa

Phường Hòa Hiếu

0,17

 

84

Xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa phường Quang Phong

Phường Quang Phong

0,80

 

85

Mở rộng Nghĩa trang xóm 8, xã Nghĩa Thuận

Xã Nghĩa Thuận

0,62

 

86

Xây dựng nghĩa trang nghĩa địa xóm 4, xã Nghĩa Hòa

Xã Nghĩa Hòa

6,00

 

87

Xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa phường Quang Tiến

Phường Quang Tiến

1,70

 

88

Xây dựng nghĩa trang phường Long Sơn

Phường Long Sơn

2,40

 

89

Xây dựng nhà văn hóa xóm Hưng Xuân, xã Tây Hiếu

Xã Tây Hiếu

0,23

 

90

Mở rộng nhà văn hóa xóm 1, xã Nghĩa Hòa

Xã Nghĩa Hòa

0,05

 

91

Xây dựng nhà văn hóa khối 1, phường Long Sơn

Phường Long Sơn

0,15

 

92

Xây dựng nhà văn hóa xóm 20, xã Nghĩa Thuận

Xã Nghĩa Thuận

0,15

 

93

Xây dựng nhà văn hóa đa chức năng của xã Nghĩa Tiến

Xã Nghĩa Tiến

0,19

 

94

Xây dựng nhà văn hóa xóm 8 Yên Bình, xã Nghĩa Tiến

Xã Nghĩa Tiến

0,25

 

95

Xây dựng sân bóng phường Quang Phong

Phường Quang Phong

1,60

 

96

Đấu giá đất ở Đồng Lối phường Quang Tiến

Phường Quang Tiến

1,00

 

97

Khu đấu giá Quang Trung phường Quang Tiến (Bệnh viện 4 cũ)

Phường Quang Tiến

2,20

 

98

Đấu giá đất ở phường Quang Tiến

Phường Quang Tiến

0,63

 

X

Huyện Tân Kỳ (có 106 công trình, dự án với tổng diện tích 190,63 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ các Nghị quyết số 152/NQ-HĐND164/NQ-HĐND (32 công trình, dự án, diện tích 50,07 ha)

 

 

 

1

Xây dựng Đường giao thông tuyến Hương Sơn - Tiên Kỳ

Xã Phú Sơn

0,49

 

2

Mở rộng đường từ khối 2 đi Yên Thành

TT Tân K

0,80

 

3

Xây dựng Cầu Khe chui (Xóm Xuân Hương; Xóm Tân Quang)

Xã Hương Sơn

1,00

 

4

Xây dựng Đường giao thông tuyến Hoàng Sơn - Hoàng Thnh

Xã Phú Sơn

0,47

 

5

Xây dựng Đường nguyên liệu xóm 11, Xã Tiên Kỳ

Xã Tiên Kỳ

0,12

 

6

Xây dựng Đường xóm 1 - xóm 10, Xã Tiên Kỳ

Xã Tiên Kỳ

0,30

 

7

Xây dựng Đường thôn xóm: xóm 4 - xóm 11, Xã Tiên Kỳ

Xã Tiên Kỳ

0,64

 

8

Mở rộng đường từ Khối 2 - xóm Kỳ Lâm Kỳ Sơn

TT Tân kỳ

0,60

 

9

Xây dựng Cầu treo bến Cồn Phối

Xã Phú Sơn

1,50

 

10

Xây dựng Đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn (Đô Lương) và Tân Long (Tân Kỳ)

Các Xã: Nghĩa Dũng, Kỳ Tân, Tân Long

27,56

 

11

Xây dựng Hồ chứa nước Huồi Phài

Xã Tiên Kỳ

3,00

 

12

Nâng cấp Đập Kẻo

Xã Nghĩa Phúc

2,00

 

13

Mở rộng trường mầm non xã Nghĩa Đồng

Xã Nghĩa Đồng

0,15

 

14

Mở rộng sân vận động xã Giai Xuân (xóm Đồi Chè)

Xã Giai Xuân

0,70

 

15

Xây dựng sân vận động xã Tiên Kỳ ( xóm 3)

Xã Tiên Kỳ

1,80

 

16

Xây dựng Chợ chiều - thôn Vạn Long, Xã Giai Xuân

Xã Giai Xuân

0,30

 

17

Đấu giá đất ở Xã Kỳ Sơn (thôn Tiền Phong 2, Phượng Kỳ; Hùng Cường 1)

Xã Kỳ Sơn

0,71

 

18

Đấu giá đất ở Long Thọ, Xã Giai Xuân

Xã Giai Xuân

0,20

 

19

Đấu giá đất ở trục đường xã Nghĩa Đồng (xóm 4A, 4B)

Xã Nghĩa Đồng

0,66

 

20

Đấu giá đất ở xóm 8, Xã Nghĩa Hành

Xã Nghĩa Hành

0,80

 

21

Đấu giá đất ở Xóm Tiến Thành, Xóm Việt Thắng; Xã Nghĩa Hoàn

Xã Nghĩa Hoàn

0,28

 

22

Đấu giá đất ở thôn Bắc Sơn, Xã Phú Sơn

Xã Phú Sơn

0,20

 

23

Đấu giá đất ở xóm Trung Lương; xóm Vĩnh Đồng, Xã Tân Xuân

Xã Tân Xuân

0,64

 

24

Đấu giá Đất ở xóm 1; làng mới - xóm 4, Xã Tiên Kỳ

Xã Tiên Kỳ

1,08

 

25

Đấu giá đất ở xã Kỳ Tân (Xóm 6)

Xã Kỳ Tân

0,50

Điều chỉnh quy mô diện tích

26

Đấu giá đất ở Khối 6, Thị trấn Tân Kỳ

TT Tân Kỳ

0,07

Điều chỉnh quy mô diện tích

27

Đấu giá đất ở Khối 1, khối 9, khối 10 Thị trấn Tân Kỳ

TT Tân Kỳ

0,14

 

28

Xây dựng Nghĩa trang thị trấn Tân Kỳ (Khối 1)

TT Tân K

2,00

 

29

Mở rộng Nghĩa trang huyện Tân Kỳ (Khối 8)

TT Tân K

0,20

 

30

Nhà học giáo lý Giáo xứ Tân Diên

Xã Đồng Văn

0,38

 

31

Giáo họ Tân Đà

Xã Kỳ Tân

0,18

 

32

Đất ở xã Tân Long

Xã Tân Long

0,60

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (74 công trình, dự án, diện tích 140,56 ha)

 

 

 

33

Xây dựng Hạ tầng cơ sở cụm công nghiệp xã Nghĩa Dũng (xóm Đồng Kho)

Xã Nghĩa Dũng

15,00

 

34

Mở rộng huyện Lộ: Tân An-Ngã Tư Tân Đồng

Xã Tân An

1,35

 

35

Mở rộng huyện Lộ: Ngã 3 đồng Lau- Đường Mòn

Xã Đồng Văn

0,72

 

36

Đường giao thông xóm Hùng Cường - Kỳ Sơn

Xã Kỳ Sơn

1,20

 

37

Đường giao thông Nhà máy Vi Sinh - HCM

Xã Kỳ Sơn

0,68

 

38

Đường giao thông tuyến cây Gạo

Xã Ky Sơn

0,55

 

39

Đường giao thông Đội Cung-Cầu Trôi

Xã Kỳ Sơn

0,96

 

40

Đường giao thông Nhà máy vi sinh - Nhà Hải Hoàng

Xã KSơn

1,12

 

41

Đường thôn xóm, xã Nghĩa Hành

Xã Nghĩa Hành

3,00

 

42

Mở rộng đường thôn xóm Quỳnh Lưu-Diễn Châu

Xã Tiên Kỳ

1,19

 

43

Đường HL: Từ Đường Lạt - Cây Chanh - Đường Lâm nghiệp

Xã Tiên Kỳ

0,63

 

44

Đường Liên xã: Xuân Yên - Hoàng Xuân

Xã Tân Xuân

1,80

 

45

Đường GT: Đập Cơ giới - Nghĩa Phúc

Xã Nghĩa Phúc

2,40

 

46

Đường Liên xã: Giai Xuân- BQL xóm Nghĩa Thành

Xã Tân Hợp

8,77

 

47

Đường thôn xóm: Ngã 3 Dục-Ngã 3 ông Minh

Xã Tân Hợp

1,80

 

48

Đường nội đồng xóm Quyết Thng

Xã Phú Sơn

0,45

 

49

Đường nội đng xóm Hòa Sơn- Phú Sơn

Xã Phú Sơn

0,45

 

50

Đường Thôn xóm: Ngã 3 Ông Long-ngã 3 Eo Bun

Xã Tân Hợp

0,60

 

51

Đường ngã Tư Tân Đông - Tràn Khe Thần

Xã Đồng Văn

1,58

 

52

Đường Liên xã Tân Long - Nghĩa Hoàn - Tân Phú

Xã Tân Phú

1,50

 

53

Mương nội đồng xã Hương Sơn

Xã Hương Sơn

1,00

 

54

Kênh mương nội đồng xã Nghĩa Thái

Xã Nghĩa Thái

0,10

 

55

Xây dựng Mương đập Gia Trai

Xã Nghĩa Hành

0,14

 

56

Hồ Thung Mét - xóm 10

Xã Tiên Kỳ

3,00

 

57

Xây mới tràn Khe Sòng

Xã Tân Hợp

0,15

 

58

Xây dựng Trạm bơm kênh mương Bản Mồng

Xã Kỳ Tân

8,00

 

59

Xây dựng Trạm bơm kênh mương Bản Mồng

Xã Hương Sơn

10,00

 

60

Xây dựng Thư viện trung tâm huyện Tân Kỳ (Khối 7)

TT Tân K

0,30

 

61

Mở rộng trường mầm non xã Tân An

Xã Tân An

0,06

 

62

Xây dựng chợ mới - Xóm Việt Thắng

Xã Nghĩa Hoàn

1,00

 

63

Mở rộng chợ xã Nghĩa Hành

Xã Nghĩa Hành

0,20

 

64

Xây dựng Sân vận động xã Nghĩa Dũng (sau UB xã)

Xã Nghĩa Dũng

0,43

 

65

Xây dựng Sân vận động xóm Tân Thành, xã Nghĩa Thái

Xã Nghĩa Thái

0,07

 

66

Xây dựng Sân thể thao xóm 8, xã Tiên Kỳ

Xã Tiên Kỳ

0,30

 

67

Xây dựng Sân thể thao xã Tiên Kỳ (xóm 2)

Xã Tiên K

1,00

 

68

Xây dựng Sân vận động xã Tân Hương - xóm 6

Xã Tân Hương

1,00

 

69

Chia lô đất ở - Cự Mô xóm 3, xã Nghĩa Đồng

Xã Nghĩa Đồng

0,90

 

70

Chia lô đất ở - Bàu khe, xã Giai Xuân

Xã Giai Xuân

1,20

 

71

Chia lô đất ở - xóm Vạn Long, xã Giai Xuân

Xã Giai Xuân

2,63

 

72

Chia lô đất ở - xóm Kẻ Mui, xã Giai Xuân

Xã Giai Xuân

0,45

 

73

Chia lô đất ở xóm 9, xã Nghĩa Hành

Xã Nghĩa Hành

1,60

 

74

Chia lô đất ở - xóm 7, xã Tiên Kỳ

Xã Tiên Kỳ

0,30

 

75

Chia lô đất ở Đồng Rộc Chùa - xã Nghĩa Phúc

Xã Nghĩa Phúc

0,60

 

76

Chia lô đất ở xóm Hòa phúc xã Nghĩa Phúc

Xã Nghĩa Phúc

0,30

 

77

Chia lô đất ở đồng Vườn ươm xã Nghĩa Phúc

Xã Nghĩa Phúc

1,50

 

78

Chia lô đất ở Đông Sâm - Nghĩa Phúc

Xã Nghĩa Phúc

0,06

 

79

Chia lô đất ở - Đồng Chọt Lươn- Nghĩa Phúc

Xã Nghĩa Phúc

0,50

 

80

Chia lô đất ở xóm Tân Long, Tân Lập xã Tân Long

Xã Tân Long

0,45

 

81

Chia lô đất ở xóm 8 xã Tiên Kỳ

Xã Tiên Kỳ

1,45

 

82

Chia lô đất ở xóm Tân Thành xã Tân An

Xã Tân An

0,49

 

83

Chia lô đất ở các xóm Hà Sửu, Thống Nhất, Tân Phú, Vật Tư, Tân Yên, Tân Đồng, Tân Xuân xã Tân Phú

Xã Tân Phú

2,00

 

84

Xây dựng nhà văn hóa xóm 9 xã Nghĩa Bình

Xã Nghĩa Bình

0,20

 

85

Xây dựng nhà văn hóa xóm 12 Xã Nghĩa Bình

Xã Nghĩa Bình

0,20

 

86

Xây dựng nhà văn hóa xóm 1A xã Nghĩa Hợp

Xã Nghĩa Hợp

0,10

 

87

Xây dựng nhà văn hóa xóm Tân Phú xã Tân Phú

Xã Tân Phú

0,15

 

88

Xây dựng Nhà Văn Hóa xóm Nam Đàn xã Tân An

Xã Tân An

0,05

 

89

Xây dựng nhà văn hóa xóm 11 - xã Tân Hương

Xã Tân Hương

0,05

 

90

Xây dựng nhà văn hóa xóm 12 - xã Tân Hương

Xã Tân Hợp

0,05

 

91

Xây dựng nhà văn hóa xóm Đồng Hạ - Tân Hợp xã Đồng Văn

Xã Đồng Văn

0,05

 

92

Xây dựng nhà văn hóa xóm Bục, xã Đồng Văn

Xã Đồng Văn

0,05

 

93

Xây dựng nhà Văn hóa xóm Vĩnh Thành, xã Đồng Văn

Xã Đồng Văn

0,05

 

94

Xây dựng nhà văn hóa xóm Xây dựng nhà Tra, xã Đồng Văn

Xã Đồng Văn

0,05

 

95

Xây dựng nhà văn hóa xóm Tân Đông, xã Đồng Văn

Xã Đồng Văn

0,05

 

96

Xây dựng nhà văn hóa xóm Tân Diên, xã Đồng Văn

Xã Đồng Văn

0,05

 

97

Xây dựng nhà văn hóa xóm Tiến Đồng, xã Đồng Văn

Xã Đồng Văn

0,05

 

98

Xây dựng nhà văn hóa xóm Thung Mòn, xã Đồng Văn

Xã Đồng Văn

0,05

 

99

Xây dựng nhà văn hóa xóm Khe Chiềng, xã Tân Long

Xã Tân Long

0,05

 

100

Xây dựng nhà Văn hóa xóm Tân An - xã Tân Long

Xã Tân Long

0,05

 

101

Xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ, xã Tiên Kỳ

Xã Tiên Kỳ

0,05

 

102

Xây dựng mới trụ sở UBND xã Hương Sơn

Xã Hương Sơn

1,00

 

103

Xây dựng Trụ sở chi Cục Thuế huyện Tân Kỳ

TT Tân Kỳ

0,45

 

104

Xây dựng nghĩa địa xóm Hoàng Trang, Hoàng Xuân, Xã Tân Xuân

Xã Tân Xuân

0,80

 

105

Mở rộng Đền khe Sanh - xóm Quỳnh Lưu, xã Tân An

Xã Tân An

0,03

 

106

Khu công nghiệp Tân Kỳ

Xã Tân Phú

50,00

 

XI

Huyện Quỳ Hợp (có 57 công trình, dự án với tổng diện tích 142,90 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ Nghị quyết số 152/NQ-HĐND (24 công trình, dự án, diện tích 47,13 ha)

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật làng nghề Cơ khí Mộc dân dụng thị trấn Quỳ Hợp

TT Quỳ Hợp

4,50

 

2

Xây dựng Đường giao thông từ Quốc lộ 48 đi xã Đồng Hợp và xã Tam Hợp

Xã Tam Hợp

3,20

 

3

Xây dựng Đường giao thông liên xã Minh Hợp, Văn Lợi

Xã Minh Hợp, Xã Văn Lợi

1,80

 

4

Xây dựng Đường giao thông liên xã Châu Quang - Châu Thái - Châu Cường

Các xã: Châu Quang, Châu Thái, Châu Cường

3,20

 

5

Xây dựng Đường liên xã Thị trấn đến Bản Còn, Châu Quang

TT Quỳ Hợp

0,50

 

6

Mở rộng, nâng cấp bê tông hóa đường giao thông tuyến Na Khốm - Đồng Huống

Xã Châu Quang

0,24

 

7

Mở rộng đường nội đồng xóm Tàu

Xã Nghĩa Xuân

0,30

 

8

Mở rộng đường nội đồng xóm Đột Tân

Xã Nghĩa Xuân

0,20

 

9

Mở rộng đường nội đồng xóm Mo

Xã Nghĩa Xuân

0,20

 

10

Mở rộng đường từ lò gạch lên bản lòng và từ tam thành đi bản Ting

Xã Châu Thái

0,60

 

11

Xây dựng Hồ chứa nước Đồng Chùa xã Minh Hợp

Xã Minh Hợp

3,80

 

12

Xây dựng Đập phụ, kênh tiêu thông hồ và kênh tiêu Châu Bình, thuộc dự án: Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An

Xã Yên Hợp

10,75

 

13

Sữa chữa, nâng cấp đập thủy lợi Huôi Xồm- Pản Pòong

Xã Châu Cường

2,00

 

14

Xây dựng Cầu tràn liên hợp Bản Nhạ, xã Châu Cường

Xã Châu Cường

1,00

 

15

Sữa chữa nâng cấp hồ chứa nước Đồng Bai, xã Yên Hợp

Xã Yên Hợp

1,80

 

16

Xây dựng Kè chống xói, đập Na Tỳ

Xã Châu Lộc

0,04

 

17

Xây dựng kè tuyến đê và kè bờ tả suối Nậm Tôn, đoạn qua TT Quỳ Hợp và xã Châu Quang; kè bờ tả sông Dinh, đoạn qua xã Tam Hợp

TT Quỳ Hợp, Xã Châu Quang, Xã Tam Hợp

0,05

 

18

Xây dựng Nhà điều trị bệnh nhân Trạm y tế xã Châu Thành

Xã Châu Thành

0,50

 

19

Xây dựng Chợ xã Châu Lý

Xã Châu Lý

0,40

 

20

Xây dựng Bãi xử lý rác thải thị trấn Quỳ Hợp và các xã ph cn

Xã Thọ Hợp

6,60

 

21

Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai sạt lở xã Châu Tiến và xã Liên Hợp

Xã Châu Tiến, Liên Hợp

4,10

 

22

Xây dựng trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 9

Xã Tam Hợp

0,25

 

23

Xây dựng trạm kiểm lâm

Xã Châu Cường

0,10

 

24

Xây dựng nhà văn hóa xóm Thắng Lợi, Xã Văn Lợi

Xã Văn Lợi

1,00

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (33 công trình, dự án, diện tích 95,77 ha)

 

 

 

25

Xây dựng cầu tràn xóm Văn Trường xã Văn Lợi

Xã Văn Lợi

0,20

 

26

Xây dựng cầu tràn xóm Đại Thành xã Văn Lợi

Xã Văn Lợi

0,20

 

27

Mở rộng đường giao thông 9 xóm Xã Hạ Sơn

Xã Hạ Sơn

0,40

 

28

Sữa chữa nâng cấp Cầu Tràn bản Hi xã Châu Hồng

Xã Châu Hồng

0,02

 

29

Xây dựng Cầu treo Cốc Mắm xã Thọ Hợp

Xã Thọ Hợp

0,30

 

30

Đường giao thông thị trấn Quỳ Hợp đi Châu Quang

TT Quỳ Hợp, Châu Quang

1,20

 

31

Sửa chữa tuyến đường giao thông Nghĩa Xuân - Minh Hợp

Nghĩa Xuân, Minh Hợp

0,30

 

32

Xây dựng đập dâng xóm Kèn xã Châu Lộc

Xã Châu Lộc

0,05

 

33

Xây dựng kênh mương làng Trèo, làng Mo, xã Văn Lợi

Xã Văn Lợi

0,08

 

34

Xây dựng mương thoát nước xóm Kính xã Nghĩa Xuân

Xã Nghĩa Xuân

0,05

 

35

Xây dựng kênh mương bê tông Ná Xòn xã Liên Hợp

Xã Liên Hợp

0,04

 

36

Xây dựng mương xóm Đồng Nang, xóm Lòng xã Hạ Sơn

Xã Hạ Sơn

0,10

 

37

Xây dựng chợ Chiều xã Đồng Hợp

Xã Đồng Hợp

1,00

 

38

Xây dựng bãi rác thải trong xã Đồng Hợp

Xã Đồng Hợp

4,80

 

39

Xây dựng nhà văn hóa bản Lng xã Châu Tiến

Xã Châu Tiến

0,06

 

40

Xây dựng nhà văn hóa Bản Pật xã Châu Tiến

Xã Châu Tiến

0,07

 

41

Mở rộng nhà văn hóa xóm Xuân Sơn xã Văn Li

Xã Văn Lợi

0,04

 

42

Mở rộng nhà văn hóa xóm Đại Xuân xã Văn Li

Xã Văn Lợi

0,05

 

43

Mở rộng nhà văn hóa xóm Xuân Li xã Văn Li

Xã Văn Lợi

0,06

 

44

Xây dựng nhà văn hóa Bản Cải xã Châu Thành

Xã Châu Thành

0,16

 

45

Xây dựng sân bóng đá xóm Lộc Sơn xã Hạ Sơn

Xã Hạ Sơn

1,00

 

46

Xây dựng nghĩa địa Na Án xã Châu Thành

Xã Châu Thành

2,00

 

47

Mở rộng khuôn viên Nghĩa trang cm Hợp Xuân Khe Đổ xã Nghĩa Xuân

Xã Nghĩa Xuân

0,25

 

48

Mở rộng nghĩa địa xóm Thắng Lợi xã Văn Li

Xã Văn Lợi

1,50

 

49

Mở rộng nghĩa địa xóm Văn Giai xã Văn Li

Xã Văn Lợi

1,50

 

50

Mở rộng nghĩa địa khoai chuối cho 4 xóm Đồng Sòng, Đồng Cạn, Đồng Ban và Khe Mèn xã Đồng Hợp

Xã Đồng Hợp

4,00

 

51

Mở rộng nghĩa địa Bản Ngọc, Bản Hy, Bản Pòng xã Châu Hồng

Xã Châu Hồng

5,00

 

52

Xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Thọ Hợp

Xã Thọ Hợp

0,18

 

53

Xây dựng trạm điện làng Sồng xã Văn Lợi

Xã Văn Lợi

0,01

 

54

Đấu giá đất ở tại xóm Đồn Mộng xã Châu Quang

Xã Châu Quang

0,28

 

55

Xây dựng Khu Tái định cư di dân khẩn cấp xóm Na Bon xã Châu Thành

Xã Châu Thành

4,80

 

56

Dự án Khai thác đá hoa

Xã Liên Hợp, Xã Châu Lộc

16,07

 

57

Khu công nghiệp Sông Dinh

Xã Minh Hợp

50,00

 

XII

Huyện Quỳ Châu (có 30 công trình, dự án với tổng diện tích 153,77 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ Nghị quyết số 152/NQ-HĐND (16 công trình, dự án, diện tích 108,72 ha)

 

 

 

1

Xây dựng Đường chống ngập lụt Hoa Hải thị trấn Tân Lạc - Kẻ Nính, Pà Cọ xã Châu Hạnh

Xã Châu Hạnh

3,00

 

2

Xây dựng Đường giao thông từ bản Bình đi bản Thung Khạng

Xã Châu Bình

3,37

 

3

Xây dựng Hồ chứa nước bản Kẻ Nính

Xã Châu Hạnh

66,50

 

4

Xây dựng đập dâng Nậm Chom

Xã Châu Phong

0,50

 

5

Xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Xẹt 2, xã Châu Thắng

Xã Châu Thắng

0,05

 

6

Xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Khe Lan, xã Châu Hnh

Xã Châu Hạnh

0,03

 

7

Xây dựng nhà văn hóa Na No

Xã Diên Lãm

0,05

 

8

Xây dựng nhà văn hóa Na Sơn

Xã Diên Lãm

0,05

 

9

Xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Bua Lầu

xã Châu Tiến

0,10

 

10

Mở rộng diện tích khuôn viên trường tiểu học Bình 1

xã Châu Bình

0,51

 

11

Mở rộng trường Mầm non, Tiểu học

Thị trấn Tân Lạc

0,56

 

12

Xây dựng sân vận động huyện Quỳ Châu

Thị trấn Tân Lạc

2,00

 

13

Xây dựng Bãi xử lý rác thải TT Tân Lạc và các vùng phụ cận huyện Quỳ Châu

Xã Châu Hội

20,00

 

14

Quy hoạch Tái định cư xen dắm tại chỗ cho nhân dân trong vùng ảnh hưởng do xây dựng công trình hồ cha nước bản Mồng

Xã Châu Bình

2,40

 

15

Quy hoạch b trí, sp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn xã Châu hội - Huyện Quỳ Châu

Xã Châu Hội

8,10

 

16

Xây dựng nhà làm việc trụ sở UBND xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu

Xã Châu Thuận

1,50

 

B

Công trình, dự án đăng ký mi (14 công trình, dự án, diện tích 45,05 ha)

 

 

 

17

Đường nối xã Châu Nga, Quỳ Châu với xã Thanh Quân, Như Xuân, Thanh Hóa

Châu Nga

5,63

 

18

Đường giao thông vào khu trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Quỳ Châu

TT. Tân Lạc

1,05

 

19

Đường nối TT. Tân Lạc đến vùng CT 229 và nối các xã Châu Hạnh, Châu Thắng

TT. Tân Lạc, Châu Hạnh, Châu Thắng

24,26

 

20

Đường tránh Bù Xén vào các xã Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm

Xã Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm

9,08

 

21

Xây dựng Kè sông Hiếu đoạn qua thtrấn Tân Lạc,

TT. Tân Lạc

2,30

 

22

Xây dựng Hệ Thống thủy lợi Khe Bóng

Xã Châu Thuận

2,10

 

23

Xây dựng Trạm khuyến nông Quỳ Châu

TT. Tân Lạc

0,02

 

24

Xây dựng trạm bom Hợp Tiến

Xã Châu Tiến

0,13

 

25

Xây dựng Nhà văn hóa trung tâm huyện Quỳ Châu

TT. Tân Lạc

0,05

 

26

Xây dựng nhà học chức năng Trường Tiểu học Châu Tiến

Xã Châu Tiến

0,09

 

27

Xây dựng Nhà Sinh hoạt cộng đồng bản Na Mi

Xã Châu Hoàn

0,06

 

28

Xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Piu, xã Châu Thuận

Xã Châu Thuận

0,05

 

29

Xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Xóm Mới, xã Châu Thắng

Xã Châu Thắng

0,06

 

30

Xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Piêng Điếm, xã Châu Hnh

Xã Châu Phong

0,17

 

XIII

Huyện Quế Phong (có 60 công trình, dự án với tổng diện tích 401,45 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ Nghị quyết số 152/NQ-HĐND (4 công trình, dự án, diện tích 94,16ha)

 

 

 

1

Xây dựng đường nối QL48 (Nghệ An) - QL 45 (Thanh Hóa)

Xã Đồng Văn

90,00

 

2

Mở rộng trường THCS, thị trấn Kim Sơn

Thị trấn Kim Sơn

0,16

 

3

Dự án xây dựng trường mầm non thị trấn Kim Sơn

Xã Mường Nọc

0,50

 

4

Quy hoạch đất ở xã Mường Nọc

Xã Mường Nọc

3,50

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (56 công trình, dự án, diện tích 307,29 ha)

 

 

 

5

Xây dựng Đường giao thông liên bản: Bản Tám, Pả Nạt, Na Pú, Lông Không, Hăn, hồ chứa nước Tồng Mỏ (xã Mường Nọc), bản Cỏ Noong, Ná Ngá (Mường Nọc), bản Tạng, bản Cói (xã Tiền Phong)

Xã Mường Nọc, Xã Tiền Phong

5,62

 

6

Xây dựng cầu treo bản Chiếng, xã Quang Phong

Xã Quang Phong

0,24

 

7

Xây dựng công trình cầu Na Phày - bản Đỏn Chám, xã Mường Nọc

Xã Mường Nọc

0,76

 

8

Xây dựng cầu BTCT và mở rộng đường liên thôn từ bản Nóng 1 đến bản Nóng 2 xã Tri Lễ

Xã Tri Lễ

0,01

 

9

Mở rộng đường GTNT bản Khủn Na

Xã Đồng Văn

0,75

 

10

Xây dựng thủy lợi Huôi Bón xã Thông Thụ

Xã Thông Thụ

0,10

 

11

Xây dựng thủy lợi Na Hốc

Xã Nậm Nhóng

0,10

 

12

Xây dựng công trình mương bản Khoẳng

Xã Châu Kim

0,13

 

13

Xây dựng mương Tổng Quèn

Xã Tiền Phong

0,18

 

14

Xây dựng mương xứ đồng Na Kèm

Xã Tiền Phong

0,15

 

15

Xây dựng nhà văn hóa cng đồng bản Na, xã Nậm Nhóng

Xã Nậm Nhóng

0,06

 

16

Xây dựng nhà văn hóa Na Lạn, xã Châu Thôn

Xã Châu Thôn

0,07

 

17

Xây dựng nhà văn hóa bản Lằm, xã Châu Thôn

Xã Châu Thôn

0,04

 

18

Xây dựng nhà văn hóa Ná Phày, xã Mường Nọc

Xã Mường Nọc

0,17

 

19

Xây dựng nhà văn hóa bản Tám, xã Mường Nọc

Xã Mường Nọc

0,11

 

20

Xây dựng nhà văn hóa bản Na Ca, xã Quế Sơn

Xã Quế Sơn

0,05

 

21

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng bản Nậm Xái, Xã Quang Phong

Xã Quang Phong

0,07

 

22

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng bản Tạ, Xã Quang Phong

Xã Quang Phong

0,09

 

23

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng bản Khoẳng

Xã Châu Kim

0,12

 

24

Nâng cấp trụ sở UBND xã Đồng Văn

Đồng Mới- Đồng Văn

0,15

 

25

Xây dựng chợ Đồng Văn

Xã Đồng Văn

0,19

 

26

Xây dựng mới trụ sở HĐND-UBND xã Cắm Muộn

Hố Quái-Cắm Muộn

0,56

 

27

Xây dựng đường điện 35KV Mường Piệt - Mường Phú

Xã Thông Thụ

0,10

 

28

Xây dựng đường điện 0,4 KV Mường Piệt - Mường Phú

Xã Thông Thụ

0,30

 

29

Xây dựng 02 trạm hạ thế xã Thông Thụ

Xã Thông Thụ

0,06

 

30

Xây dựng đường điện 0,4KV Đng Tiến

Xã Đồng Tiến, Đồng Văn

0,15

 

31

Xây dựng đường điện 0,4KV Khủn Na

Xã Khủn Na, Đồng Văn

0,45

 

32

Xây dựng đường dây tải điện 35 KV Xốp Sành - Na Sành và trạm biến áp Xốp Sành - Na Sành

Xã Tiền Phong

0,75

 

33

Di dời cột điện 35 KV

Xã Tiền Phong

0,01

 

34

Dự án thủy điện Tiền Phong

Xã Tiền Phong

8,50

 

35

Đường dây 110KV đấu nối nhà máy thủy điện Sông Quang vào lưới điện Quốc gia

Xã Châu Thôn, Châu Kim, Mường Nọc, Quế Sơn

4,23

 

36

Dự án thủy điện Châu Thôn

Xã Tri Lễ, Châu Thôn

163,06

 

37

Dự án Thủy điện Châu Thắng (bổ sung)

Quế Sơn-Tiền Phong

73,33

 

38

Dự án Thủy điện Nậm Giải

Xã Nậm Giải

1,00

 

39

Xây dựng khu tái định cư Dự án thủy điện Châu Thắng

Xã Quế Sơn

3,00

 

40

Bổ sung dự án thủy điện Nhạn Hạc

Xã Quế Sơn, Quang Phong

5,64

 

41

Dự án đất ở giãn dân

Xã Châu Kim

0,27

 

42

Nâng cấp đường nội đồng Na Tỳ-Háng Na

Xã Châu Thôn

0,14

 

43

Mở rộng đường giao thông nông thôn xóm Phong Quang

Xã Quế Sơn

0,80

 

44

Mở rộng đường giao thông nông thôn xóm Ná Tọc

Xã Quế Sơn

1,50

 

45

Mở rộng đường Yên Sơn - bản San

Xã Tri Lễ

0,66

 

46

Xây dựng cầu tràn và mở rộng đường liên thôn từ bản Na Ca đến bản Yên Sơn

Xã Tri Lễ

0,04

 

47

Xây dựng cầu tràn Piếng Cắm đi bản Bố

Xã Cắm Muộn

0,06

 

48

Mở rộng đường giao thông nông thôn bản Mờ

Xã Nậm Giải

0,30

 

49

Mở rộng đường giao thông nông thôn bản Pục

Xã Nậm Giải

0,30

 

50

Dự án nâng cấp đường bản Cói

Xã Tiền Phong

0,24

 

51

Xây dựng thủy lợi Na Khích kéo dài

Xã Nậm Nhóng

0,32

 

52

Xây dựng công trình thủy lợi mương Páng

Xã Quang Phong

0,03

 

53

Mở rộng sân vận động xã Châu Kim

Xã Châu Kim

0,24

 

54

Xây dựng công trình thủy lợi bản Cọ, bản Mồng, Liên Minh

Xã Châu Kim

1,00

 

55

Xây dựng mương thủy lợi bản Khủn kéo dài

Xã Tiền Phong

0,22

 

56

Xây dựng nhà Văn hóa bản Mai, xã Thông Thụ

Xã Thông Thụ

0,08

 

57

Xây dựng nhà văn hóa bản Ná Phí, xã Mường Nc

Xã Mường Nọc

0,20

 

58

Xây dựng nhà văn hóa bản Cắng, xã Mường Nọc

Xã Mường Nọc

0,19

 

59

Nâng cấp mở rộng sân vận động xã Tiền Phong

Xã Tiền Phong

0,40

 

60

Xây dựng khu tái định cư cho các hdân hồi cư từ Lào về Việt Nam

Xã Tri Lễ

30,00

 

XIV

Huyện Kỳ Sơn (có 47 công trình, dự án với tổng diện tích 335,67 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ Nghị quyết số 152/NQ-HĐND (30 công trình, dự án, diện tích 321,61 ha)

 

 

 

1

Mở rộng đường giao thông bản vào khu kinh tế Khe Nhinh

Xã Hữu Kiệm

0,60

 

2

Mở rộng đường GTNT bản Chà Lăn đi bản Nọong Ó

Xã Hữu Lập

2,40

 

3

Xây dựng Đường giao thông Từ bản Xốp Thng vào Na Húa.

Xã Hữu Lập

2,10

 

4

Mở rộng đường GTNT vào bản Piêng Hòm

Xã Phà Đánh

2,09

 

5

Mở rộng Đường GTNT bản Huồi Phuôn 2 đi bản Kéo Cơn

Xã Keng Đu

3,79

 

6

Nâng cấp và mở rộng đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền

Xã Tà Cạ, Xã Mường Ải, Xã Mường Típ, Xã Na Ngoi

288,00

 

7

Xây dựng Đường GTNT bản Huồi Hao mới đến bản Ht Tà Ven

Xã Keng Đu, Mỹ Lý

5,70

 

8

Xây dựng công trình nước sinh hoạt bản Sơn Thành

Xã Nậm Càn

0,04

 

9

Xây dựng công trình nước sinh hoạt bản Buộc Mú 2

Xã Na Ngoi

0,05

 

10

Xây dựng công trình thủy Lợi bản Tặng Phăn

Xã Na Ngoi

1,03

 

11

Xây dựng công trình Thủy lợi Khe Thng

Xã Hữu Lập

2,05

 

12

Xây dựng công trình Thủy Lợi bản La Ngan

Xã Chiêu Lưu

2,02

 

13

Xây dựng công trình Nước sinh hoạt bản Vàng phao

Xã Mường Típ

0,05

 

14

Điện sinh hoạt bản Pa Ca và bản Huồi Pốc

Xã Nậm Cắn

0,48

 

15

Xây Dựng tuyến đường dây và trạm điện 35 KV

Xã Mường Ải

1,65

 

16

Điện khí hóa 5 bản

Xã Tà Cạ

0,27

 

17

Điện khí hóa 2 bản (bản Huồi Cáng 1, 2)

Xã Bắc Lý

0,35

 

18

Xây dựng Trường Tiểu học bản Lữ Thành

Xã Tây Sơn

0,20

 

19

Xây dựng Trường tiểu học bản Xiêng Thù

Xã Chiêu Lưu

0,25

 

20

Xây dựng các điểm trường mầm non: Bản Hín Pèn, Lưu Tân, Huồi Hốc, Phia Khoáng

Xã Bảo Nam

0,13

 

21

Xây dựng Sân chơi bãi tập cho HS Bản Kẹo Lực 2

Xã Phà Đánh

0,13

 

22

Xây dựng Khu văn hóa thể thao xã

xã Hữu Kiệm

1,20

 

23

Xây dựng sân bóng

xã Phà Đánh

1,00

 

24

Khu TĐC đ di dân khn cấp ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở và vùng đặc biệt khó khăn thuộc khu vực biên giới Việt Nam - Lào, xã Bắc Lý, (bản Kèo Nam)

Xã Bắc Lý

4,31

 

25

Mở rộng các điểm dân cư mới: Bản Piêng Hòm, Kẹo Lực 1, 2, 3, Phà Khảo, Phà Khm

Xã Phà Đánh

1,40

 

26

Xây dựng Trụ sở UBND xã Bảo Thắng (bản Cha Ca 1)

Xã Bảo Thắng

0,06

 

27

Xây dựng trụ sở UBND xã (bản Huồi Giảng 2)

Xã Tây Sơn

0,12

 

28

Xây dựng Nhà văn hóa bản Na Lượng 2

Xã Hữu Kim

0,04

 

29

Xây dựng Nhà văn hóa bản Đnh Sơn 2

Xã Hữu Kiệm

0,05

 

30

Xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Huồi Hốc

Xã Bảo Nam

0,05

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (17 công trình, dự án, diện tích 14,06 ha)

 

 

 

31

Mở rộng Đường GTNT bản Na đi bản Chả Lắn xã Hữu Lập

Xã Hữu Lập

1,00

 

32

Xây dựng đường GTNT bản Xốp Dương đi bản Cha Nga, xã Mỹ Lý

Xã Mỹ Lý

3,00

 

33

Sửa chữa khắc phục bão lụt đường GTNT từ bản Huồi Xàn đến bản Na Loi

Xã Na Loi

7,89

 

34

Nâng cấp đường GTNT vào bản Piêng Hòm, xã Phà Đánh

Xã Phà Đánh

0,86

 

35

Xây dựng công trình Nước sinh hoạt bản Cha Nga, xã Bắc Lý

Xã Bắc Lý

0,06

 

36

Xây dựng công trình Nước sinh hoạt bản Xám Thang, xã Bắc Lý

Xã Bắc Lý

0,12

 

37

Xây dựng công trình Nước sinh hoạt bản Hạt Ta Vén, xã Keng Đu

Xã Keng Đu

0,30

 

38

Xây dựng công trình Nước sinh hoạt bản Huồi Phuôn 1, xã Keng Đu

Xã Keng Đu

0,21

 

39

Xây dựng công trình Nước sinh hoạt bản Mường Lng 2, xã Mường Lng

Xã Mường Lng

0,20

 

40

Xây dựng công trình Nước sinh hoạt bản Huồi Khun, xã Mường Lng

Xã Mường Lng

0,20

 

41

Xây dựng công trình Nước sinh hoạt bản Nậm Khiên, xã Nm Càn

Xã Nm Càn

0,05

 

42

Xây dựng Trường tiểu học bản Noọng Hán, xã Đoc My

Xã Đoọc Mạy

0,02

 

43

Xây dựng Trường mầm non bản Xốp Lau, xã Mường Ải

Xã Mường Ải

0,03

 

44

Xây dựng Trường mầm non Huồi Xàn, xã Na Loi

Xã Na Loi

0,02

 

45

Xây dựng Trường mầm non Huồi Ngôi, xã Na Loi

Xã Na Loi

0,02

 

46

Xây dựng Nhà nội trú giáo viên trường PT DTBT bản trú và THCS xã Nm Cắn

Xã Nậm Cắn

0,03

 

47

Xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Xốp Phe, xã Mường Típ

Xã Mường Tip

0,05

 

XV

Huyện Tương Dương (có 19 công trình, dự án với tổng diện tích 240,44 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ Nghị quyết số 152/NQ-HĐND (12 công trình, dự án, diện tích 214,0 ha)

 

 

 

1

Trụ sở Bảo hiểm xã hội Tương Dương (khối Hòa Trung)

Thị trấn Hòa Bình

0,15

 

2

Xây dựng Trạm y tế xã Tam Hợp

Xã Tam Hợp

0,20

 

3

Mở mới đường giao thông vào trung tâm hai xã biên giới Mai Sơn và Nhôn Mai

Xã Mai Sơn, Nhôn Mai

45,00

 

4

Mở rộng đường giao thông liên xã Tam Hợp - Tam Thái

Xã Tam Hợp, Tam Thái

35,00

 

5

Xây dựng tuyến đường dây 220kV Lào - Việt Nam (Lưu Phong, Xoóng Con, Khe Kiền)

Xá Lượng, Lưu Kiền, Yên Na

7,17

 

6

Xây dựng hệ thống lưới điện 35kV Tri Lễ - Nhôn Mai - Mai Sơn - Hữu Khuông - Yên Tính

Xã Nhôn Mai, Mai Sơn

7,00

 

7

Xây dựng thủy điện Bản Ang

Xã Lưu Kiền, Xá Lượng

85,73

 

8

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn xã Yên Hòa, huyện Tương Dương

Xã Yên Hòa

30,00

 

9

Đấu giá đất ở bản Na Tổng, xã Tam Thái

Xã Tam Thái

2,00

 

10

Đất ở khối Hòa Nam

Thị trấn Hòa Bình

1,50

 

11

Xây mới trụ sở UBND thị trấn Hòa Bình

Thị trấn Hòa Bình

0,20

 

12

Xây dựng Trạm bảo vệ rừng tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương

Xã Tam Hợp

0,05

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (7 công trình, dự án, diện tích 26,44 ha)

 

 

 

13

Mở rộng trường mầm non thị trấn

Thị trấn Hòa Bình

0,31

 

14

Mở rộng trường THCS Yên Thắng

Xã Yên Thắng

0,15

 

15

Xây sân vận động xã Yên Tĩnh

Xã Yên Tĩnh

0,18

 

16

Xây dựng đập thủy li Na Nhau

Xã Tam Đình

0,10

 

17

Mở rộng đường nội thị thị trấn Hòa Bình

Thị trấn Hòa Bình

0,20

 

18

Trụ sở UBND xã Tam Hợp

Xã Tam Hợp

0,50

 

19

Xây dựng thủy điện Bản Pủng

Xã Lưu Kiền

25,00

 

XVI

Huyện Con Cuông (có 39 công trình, dự án với tổng diện tích 364,84 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ Nghị quyết số 152/NQ-HĐND (12 công trình, dự án, diện tích 23,37 ha)

 

 

 

1

Xây dựng Đường vào khu trồng rừng nguyên liu khe Tà Ôi

Xã Mậu Đức

1,00

 

2

Xây dựng Đường vào Bãi xử lý rác thải huyện Con Cuông

Xã Yên Khê

2,00

 

3

Xây dựng cầu Thị trấn Con Cuông - Thanh Nam

Thị trấn, Xã Bồng Khê

4,20

 

4

Xây dựng Hệ thống điện phục vụ nước tưới cho khu trồng cam tại xã Yên Khê

Xã Yên Khê

0,50

 

5

Xây dựng Trường TH PTCS dân tộc nội trú huyện Con Cuông

Xã Bồng Khê

2,00

 

6

Xây dựng Bãi xử lý rác thải huyện Con Cuông

Xã Yên Khê

2,00

 

7

Lô đất khối I, Thị trấn Con Cuông

Thị trấn Con Cuông

0,43

 

8

Lô đất khối II, Thị trấn Con Cuông

Thị trấn Con Cuông

0,77

 

9

Xây dựng Đường QL7 đi Bệnh viện Khu vực Tây Nam

Thị trấn, Bồng Khê

2,90

 

10

Xây dựng Đường QL7 đi cụm công nghiệp Bồng Khê (giai đoạn 1)

Xã Bng Khê

1,57

 

11

Xây dựng Đường Mậu Đức đi Thạch Ngàn (đợt 2)

Xã Mậu Đức, Xã Thạch Ngàn

4,00

 

12

Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai, sạt lở và vùng đặc biệt khó khăn

Xã Lạng Khê

2,00

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (27 công trình, dự án, diện tích 341,27 ha)

 

 

 

13

Khu công nghiệp nhỏ Bồng Khê

Bồng Khê

23,00

 

14

Đường giao thông đến trung tâm xã Châu Khê

Châu Khê

1,08

 

15

Đường giao thông từ Quốc lộ 7 đến SVĐ huyện

TT Con Cuông

0,56

 

16

Xây dựng Cầu treo bến Yên Hòa

Lạng Khê

1,50

 

17

Xây dựng đập Nà Cày

Chi Khê

0,84

 

18

Xây dựng mới mương tưới Bãi Gạo, xã Châu Khê

Châu Khê

0,05

 

19

Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đập Nà Hộ

Thạch Ngàn

0,84

 

20

Công trình nước tự chảy bản Thái Hòa, xã Môn Sơn

Môn Sơn

0,01

 

21

Công trình di dời đài tưởng niệm

Yên Khê

0,01

 

22

Công trình Thủy điện Chi Khê

Chi Khê, Châu Khê, Cam Lâm, Lạng Khê

302,36

 

23

Xây dựng chợ xã Lạng Khê

Lạng Khê

0,20

 

24

Xây dựng bãi rác trung tâm xã Mậu Đức

Mậu Đức

0,46

 

25

Đất ở tại bản Liên Hồng, bản Cống, xã Cam Lâm

Cam Lâm

0,81

 

26

Đấu giá đất ở Thung Lỳ, Thủy Khê, xã Chi Khê

Chi Khê

0,55

 

27

Khu dân cư Tân Dân, xã Bồng Khê

Bồng Khê

1,48

 

28

Đất ở tại bản Piềng Khử, bản Yên Hòa, xã Lạng Khê

Lạng Khê

0,82

 

29

Đất ở tại bản Tổng Tờ, bản Tổng Tiến, xã Đôn Phục

Đôn Phục

2,62

 

30

Xây dựng Nhà thờ giáo họ Con Cuông

Bồng Khê

0,80

 

31

Xây dựng mới nhà làm việc trạm khuyến nông huyện

Bồng Khê

0,75

 

32

Xây dựng Trụ sở Đội quản lý thị trường số 7

TT Con Cuông

0,26

 

33

Xây dựng Nghĩa trang bản Tân Hòa, xã Môn Sơn

Môn Sơn

1,00

 

34

Mở rộng nghĩa trang Cửa Rào, xã Môn Sơn

Môn Sơn

1,00

 

35

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Tân Trà, xã Bồng Khê

Bồng Khê

0,05

 

36

Xây dựng mới nhà văn hóa bản Piềng Khử, xã Lạng Khê

Lạng Khê

0,03

 

37

Xây dựng mới nhà văn hóa bản Quẹ, xã Bình Chuẩn

Bình Chuẩn

0,10

 

38

Xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Bình Chuẩn

Bình Chuẩn

0,10

 

39

Xây dựng đập thủy lợi Nà Chạng

Mậu Đức

0,19

 

XVII

Huyện Anh Sơn (có 111 công trình, dự án với tổng diện tích 201,22 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ Nghị quyết số 152/NQ-HĐND (41 công trình, dự án, diện tích 135,83 ha)

 

 

 

1

Mở rộng Đường GT cứu hộ cứu nạn tả ngạn Sông Con từ Đỉnh Sơn đi Bình Sơn

Các Xã: Đỉnh Sơn, Xã Thành Sơn, Xã Bình Sơn

14,00

 

2

Xây dựng đường Đuôi Leo xã Hội Sơn

Xã Hội Sơn

0,18

 

3

Mở rộng đường giao thông liên xã Lĩnh Sơn- Cao Sơn

Xã Lĩnh Sơn

0,60

 

4

Mở rộng đường nhựa thôn 13-12 đi Thanh Nho, Thanh Chương

Xã Lĩnh Sơn

1,50

 

5

Mở rộng cầu Đồng Bắc

Xã Lĩnh Sơn

0,12

 

6

Xây dựng đường giao thông nông thôn Xã Lng Sơn

Xã Lạng Sơn

0,15

 

7

Xây dựng đường giao thông nông thôn Xã Long Sơn

Xã Lạng Sơn

0,21

 

8

Mở rộng Đường giao thông vùng nguyên liệu Mía Bình Sơn - Thọ Sơn

Xã Bình Sơn, Thọ Sơn

1,47

 

9

Xây dựng Đường giao thông Tam Hợp - Hạnh Lâm, đoạn từ Làng Yên xã Môn Sơn huyện Con Cuông đi xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn và xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương

Xã Hội Sơn, Xã Phúc Sơn, Xã Khai Sơn

12,50

 

10

Xây dựng Đường GT Thung Bừng xã Cẩm Sơn huyện Anh Sơn đi xã Môn Sơn

Xã Cẩm Sơn

1,00

 

11

Mở rộng đường GT vào trung tâm xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Xã Đỉnh Sơn, Xã Thành Sơn, Xã Thọ Sơn

3,90

 

12

Xây dựng Hạ tầng phát triển kinh tế Nông lâm nghiệp vùng Già Hóp thuộc Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế, huyện Anh Sơn

Xã Cẩm Sơn, Xã Tường Sơn

12,50

 

13

Xây dựng Cầu vượt Sông Lam tại trị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn

Xã Thạch Sơn, Xã Đức Sơn

1,05

 

14

Xây dựng Hạ tầng cấp nước sạch thị trấn Anh Sơn và vùng ph cn

Thị trấn Anh Sơn

1,00

 

15

Sửa chữa nâng cấp đập Kình Bật xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn

Xã Cao Sơn

0,28

 

16

Xây dựng Nhà Bia Tưởng niệm Liệt Sỹ

Xã Cao Sơn

0,15

 

17

Xây dựng Đài tưởng niệm xã Hội Sơn

Xã Hội Sơn

0,08

 

18

Xây dựng Sân vận động xã Đức Sơn

Xã Đức Sơn

1,00

 

19

Xây dựng Sân vận động xã Lạng Sơn

Xã Lạng Sơn

0,60

 

20

Xây dựng Chợ dân sinh đường biên - Bản Cao Vều, xã Phúc Sơn

Xã Phúc Sơn

1,00

 

21

Mở rộng chợ trung tâm xã Đức Sơn

Xã Đức Sơn

0,37

 

22

Xây dựng Chợ trung tâm xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,25

 

23

Xây dựng Bãi xử lý rác thải TT Anh Sơn và vùng phụ cận tại xã Hoa Sơn

Xã Hoa Sơn

10,80

 

24

Xây dựng Bãi rác Đồng Trại

Xã Tào Sơn

0,50

 

25

Xây dựng Bãi rác thải xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

1,50

 

26

Đấu giá đất ở vùng Vệ Cây Bàng, Vệ Thôn Hội Lâm, vùng Trường Mầm non cũ

Xã Cẩm Sơn

2,23

 

27

Đấu giá đất ở thôn 1, thôn 2, thôn 6, thôn 8, thôn 4 - Xã Cao Sơn

Xã Cao Sơn

2,22

 

28

Đấu giá đất ở vùng Cây Ngát - Thôn 6, Xã Hoa Sơn

Xã Hoa Sơn

3,70

 

29

Đấu giá đất ở thôn 15, xã Đức Sơn

Xã Đức Sơn

0,98

 

30

Đấu giá đất ở thôn 4, xã Hội Sơn

Xã Hội Sơn

1,20

 

31

Đấu giá đất ở thôn 1, xã Hùng Sơn

Xã Hùng Sơn

1,40

 

32

Đấu giá đất ở thôn 1, 2, 4, 6, 7 xã Khai Sơn

Xã Khai Sơn

1,43

 

33

Đấu giá đất ở thôn 14, xã Long Sơn

Xã Long Sơn

1,40

 

34

Đấu giá đất ở thôn 6, xã Tào Sơn

Xã Tào Sơn

2,70

 

35

Đấu giá đất ở thôn 1, 2, 3 xã Thạch Sơn

Xã Thạch Sơn

1,80

 

36

Đấu giá đất ở Vùng Đình Thượng, Thôn 6, xã Lạng Sơn

Xã Lạng Sơn

0,50

 

37

Đấu giá đất ở Cây Mui, ruộng Mặt, thôn 1, Hóc Bà Quỳ thôn 5, Xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

1,00

 

38

Đấu giá đất ở Thôn 9, thôn 8 - xã Tường Sơn

Xã Tường Sơn

1,60

 

39

Đấu giá xen kẽ vùng sau Ngoại thương cũ, Ao vật liệu cũ; Nhà văn hóa khối 1B cũ; Sau Dược phẩm cũ khối 4A; Vùng Vật tư cũ, Vùng Lương thực cũ

Thị trấn Anh Sơn

1,43

 

40

Đấu giá xen kẽ vùng Dược cũ khối 6A; Vùng Đồng Tu khối 6B; Dãy 2 khối 4A; Vùng Công an cũ, Vùng ChMùa khối 3; Vùng sau Trụ sở UBND thị trấn

Thị trấn Anh Sơn

1,61

 

41

Xây dựng Đập Chợ Đọt

Xã Cao Sơn

43,92

Điều chỉnh quy mô diện tích

B

Công trình, dự án đăng ký mới (70 công trình, dự án, diện tích 65,39 ha)

 

 

 

42

Mở rộng Sân thể thao xã Hoa Sơn

Xã Hoa Sơn

0,05

 

43

Xây dựng đường giao thông vào Nhà máy than củi sạch xuất khẩu xã Khai Sơn

Xã Khai Sơn

1,14

 

44

Xây dựng cầu treo bến đò Thung Nổi tại xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn

Xã Tam Sơn, Đỉnh Sơn

0,43

 

45

Mở rộng đường nội đồng thôn 1 - xã Bình Sơn

Xã Bình Sơn

0,12

 

46

Mở rộng đường giao thông Nghĩa trang - xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,08

 

47

Xây dựng đường giao thông vào Nhà văn hóa thôn 1 - xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,01

 

48

Mở rộng đường vào Hiệu Yên Xuân đi thôn 5,6 - xã Lĩnh Sơn

Xã Lĩnh Sơn

0,47

 

49

Mở rộng đường giao thông thôn 10, thôn 11 - xã Lĩnh Sơn

Xã Lĩnh Sơn

0,78

 

50

Mở rộng đường giao thông nông thôn 1, 2, 3 - xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

0,30

 

51

Mở rộng đường giao thông nông thôn 5, 6 - xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

0,30

 

52

Mở rộng đường giao thông phục vụ công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Chõ Quan, xã Khai Sơn

Xã Khai Sơn

0,04

 

53

Mở rộng đường phục vụ CT Kè bảo vệ bờ Sông Cả đoạn qua xã Đỉnh Sơn

Xã Đỉnh Sơn

0,08

 

54

Mở rộng đường phục vụ CT Kè bảo vệ bờ Sông Cả đoạn qua xã Lĩnh Sơn

nh Sơn

0,15

 

55

Xây dựng kè chống sạt lở Sông Lam, đoạn qua xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

1,27

 

56

Xây dựng Đập Chọ Đàm thôn 4 - xã Hội Sơn

Xã Hội Sơn

1,80

 

57

Xây dựng Kênh đồng ngoài - xã Long Sơn, huyện Anh Sơn

Xã Long Sơn

0,02

 

58

Mở rộng, cải tạo, nâng cấp Kênh Chọ Cóc - xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,08

 

59

Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Chõ Quan, xã Khai Sơn

Xã Khai Sơn

0,17

 

60

Xây dựng kè bảo vệ bờ Sông Cả, đoạn qua xã Đỉnh Sơn

Xã Đỉnh Sơn

0,56

 

61

Xây dựng kè bảo vệ bờ Sông Cả, đoạn qua xã Lĩnh Sơn

nh Sơn

2,16

 

62

Mở rộng trường Mầm non Cao Vều - xã Phúc Sơn

Xã Phúc Sơn

0,15

 

63

Xây dựng Trường Mầm non Khai Sơn (vị trí mới)

Xã Khai Sơn

1,03

 

64

Xây dựng Trường Tiểu học Khai Sơn (vị trí mới)

Xã Khai Sơn

1,71

 

65

Xây dựng Trạm y tế xã Lạng Sơn (vị trí mới)

Xã Lạng Sơn

0,42

 

66

Mở rộng Trạm Y tế xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

0,07

 

67

Xây dựng Sân thể thao thôn 1, 2 - xã Hùng Sơn

Xã Hùng Sơn

0,43

 

68

Mở rộng Sân thể thao thôn 11 - xã Bình Sơn

Xã Bình Sơn

0,43

 

69

Xây dựng Sân thể thao thôn 9 - xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,15

 

70

Nâng cấp, mở rộng Sân vận động Trung tâm - xã Tào Sơn

Xã Tào Sơn

0,55

 

71

Xây dựng Chợ Khai Sơn

Xã Khai Sơn

1,51

 

72

Xây dựng Bãi rác thải và Lò đốt rác thải xã Tào Sơn

Xã Tào Sơn

0,89

 

73

Xây dựng Bãi rác thải và Lò đốt rác thải xã Lĩnh Sơn

Xã Lĩnh Sơn

0,35

 

74

Xây dựng Bãi rác thải và Lò đốt rác thải thị trấn Anh Sơn

Thị trấn Anh Sơn

0,97

 

75

Xây dựng Bãi rác thải và Lò đốt rác thải xã Đỉnh Sơn

Xã Đỉnh Sơn

0,50

 

76

Xây dựng Bãi rác thải và Lò đốt rác thải xã Hùng Sơn

Xã Hùng Sơn

0,47

 

77

Đấu giá đất ở thôn 5, thôn 6 - xã Tam Sơn

Xã Tam Sơn

0,86

 

78

Đấu giá đất ở thôn Hội Lâm, Tân Lâm - xã Cẩm Sơn

Xã Cẩm Sơn

1,49

 

79

Đấu giá đất ở thôn 1, 2, 6 - xã Hùng Sơn

Xã Hùng Sơn

2,99

 

80

Đấu giá đất ở thôn 3 - xã Tào Sơn

Xã Tào Sơn

0,02

 

81

Đấu giá đất ở thôn 1 - xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,05

 

82

Đấu giá đất ở thôn 15 - xã Đức Sơn

Xã Đức Sơn

0,44

 

83

Đấu giá đất ở thôn 2, 3 - xã Thạch Sơn

Xã Thạch Sơn

1,16

 

84

Đấu giá đất ở thôn 3, 4, 7 - xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

3,34

 

85

Đấu giá đất ở thôn 4, 5, 6, 7 - xã Lĩnh Sơn

Xã Lĩnh Sơn

5,59

 

86

Đấu giá đất ở thôn 9 - xã Lạng Sơn

Xã Lạng Sơn

0,20

 

87

Đấu giá xen kẽ Lèn đá - khối 7 - thị trấn Anh Sơn

Thị trấn Anh Sơn

1,95

 

88

Đấu giá xen kẽ vùng Vật Liệu cũ - khối 1B - thị trấn Anh Sơn

Thị trấn Anh Sơn

0,18

 

89

Xây dựng Trụ sở UBND xã Tam Sơn (vị trí mới)

Xã Tam Sơn

0,53

 

90

Mở rộng Trụ sở UBND xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

0,18

 

91

Xây dựng Trụ sở UBND xã Cao Sơn

Xã Cao Sơn

0,77

 

92

Xây dựng Trụ sở làm việc cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Anh Sơn (vị trí mới)

Thị trấn Anh Sơn

0,24

 

93

Xây dựng Trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ tại xã Thọ Sơn

Xã Thọ Sơn

0,05

 

94

Xây dựng trụ sở UBND thị trấn Anh Sơn

Thị trấn Anh Sơn

1,29

 

95

Xây dựng Nhà văn hóa Bản Cao Vều 2 - xã Phúc Sơn (vị trí mới)

Xã Phúc Sơn

0,10

 

96

Xây dựng Nhà văn hóa Bản Cao Vều 4 - xã Phúc Sơn

Xã Phúc Sơn

0,14

 

97

Xây dựng Nhà văn hóa thôn 2 - xã Thạch Sơn (vị trí mới)

Xã Thạch Sơn

0,13

 

98

Xây dựng Nhà văn hóa thôn 3 - xã Thạch Sơn (vị trí mới)

Xã Thạch Sơn

0,07

 

99

Xây dựng Nhà văn hóa thôn 3 - xã Hùng Sơn (vị trí mới)

Xã Hùng Sơn

0,45

 

100

Xây dựng Nhà văn hóa thôn 2 - xã Bình Sơn

Xã Bình Sơn

0,09

 

101

Xây dựng Nhà văn hóa thôn 12 - xã Bình Sơn

Xã Bình Sơn

0,13

 

102

Xây dựng Nhà văn hóa thôn 13 - xã Bình Sơn

Xã Bình Sơn

0,10

 

103

Xây dựng Nhà văn hóa thôn 15 - xã Bình Sơn

Xã Bình Sơn

0,11

 

104

Mở rộng Nhà văn hóa thôn 1 - xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,13

 

105

Xây dựng Nhà văn hóa thôn 13 - Long Sơn

Xã Long Sơn

0,11

 

106

Mở rộng Nhà văn hóa thôn 15 - xã Long Sơn

Xã Long Sơn

0,15

 

107

Xây dựng Nhà văn hóa thôn 9 - xã Hội Sơn

Xã Hội Sơn

0,06

 

108

Xây dựng Nhà thờ Giáo họ Yên Phúc - xã Phúc Sơn

Xã Phúc Sơn

0,22

 

109

Xây dựng Nhà thờ Giáo họ Kim Nguyên - xã Hội Sơn

Xã Hội Sơn

0,97

 

110

Xây dựng Cụm công nghiệp Đỉnh Sơn

Xã Đỉnh Sơn

15,66

 

111

Xây dựng khu đô thị tại huyện Anh Sơn

Thị trấn, xã Thạch Sơn

5,80

 

XVIII

Huyện Đô Lương (có 168 công trình, dự án với tổng diện tích 282,90 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ các Nghị quyết số 152/NQ-HĐND và 164/NQHĐND (66 công trình, dự án, diện tích 180,34ha)

 

 

 

1

Xây dựng mương tiêu từ cầu M bà - Yên Sơn

Xã Đông Sơn

0,80

 

2

Xây dựng mương Đp Tách Rú Hối

Xã Hiến Sơn

0,24

 

3

Xây dựng Trạm bơm Cầu Ròi - Xóm 5

Xã Hồng Sơn

0,70

 

4

Xây dựng Mương đập Văn Sơn

Xã Quang Sơn

1,40

 

5

Xây dựng trạm Y tế xã Đăng Sơn (Xóm 2)

Xã Đặng Sơn

0,15

 

6

Mở rộng trạm y tế Xã Giang Sơn Tây (Xóm Tràng Giang)

Xã Giang Sơn Tây

0,13

 

7

Xây dựng trạm y tế xã Hồng Sơn (Xóm 4)

Xã Hồng Sơn

0,50

 

8

Mở rộng khuôn viên trường mầm non xã Bài Sơn (Xóm Liên Sơn)

Xã Bài Sơn

0,08

 

9

Xây mới trường mầm non xã Giang Sơn Tây (Xóm Tràng Giang)

Xã Giang Sơn Tây

0,50

 

10

Xây dựng trường học Mầm non Xã Minh Sơn (Đồng Đầm - xóm Nguyên Minh)

Xã Minh Sơn

0,20

 

11

Xây dựng trường Mầm non xã Trung Sơn

Xã Trung Sơn

1,00

 

12

Xây dựng Trường mầm non xã Xuân Sơn (Xóm 3)

Xã Xuân Sơn

0,33

 

13

Mở rộng trường mầm non xã Thưng Sơn (xóm 9)

Xã Thượng Sơn

0,36

 

14

Mở rộng trường tiu học xã Thưng Sơn (xóm 15)

Xã Thượng Sơn

0,55

 

15

Xây dựng trường mầm non xã Lưu Sơn

Xã Lưu Sơn

1,00

 

16

Xây dựng sân vận động xã Lưu Sơn

Xã Luru Sơn

2,00

 

17

Mở rộng sân vận động xã Đặng Sơn (Xóm 2)

Xã Đặng Sơn

0,52

 

18

Xây dựng sân thể thao Xóm 6 + 7, Xã Văn Sơn

Xã Văn Sơn

0,20

 

19

Xây dựng Chợ trung tâm xã Yên Sơn (Xóm Yên Đình)

Xã Yên Sơn

0,32

 

20

Xây dựng Chợ xã Lưu Sơn

Xã Lưu Sơn

0,60

 

21

Mở rộng đền Quả Sơn

Xã Bồi Sơn

1,10

 

22

Xây dựng tượng đài chiến thắng Bara

Xã Tràng Sơn

1,10

 

23

Đấu giá đất ở Xóm 1, Xã Bắc Sơn

Xã Bắc Sơn

0,50

 

24

Đấu giá đất ở Xóm Thị Tứ và xóm Xuân Sơn, Xã Bài Sơn

Xã Bài Sơn

0,62

 

25

Đấu giá đất ở Vùng Nương Xóm 1 + Vùng Nương Xóm 6, Xã Bồi Sơn

Xã Bồi Sơn

1,70

 

26

Đấu giá đất ở (Rú Kiêng, Bệnh viện cũ, Cựu Rú, Chi Khánh, Cổng ông Tùng, Cổng thầy Nghị, Ao trạm kéo, Cổng ông Thủy)

Xã Đà Sơn

1,30

 

27

Đấu giá đất ở (Vùng Khu Thị Tứ (Cây đa Trổ đá); Vùng Đồng Cửa Xưởng - Xóm Phố; Vùng Đồi Cận Xóm Tân Tiến; Vùng Đồng Truông Xóm Tân Tiến)

Xã Giang Sơn Đông

1,75

 

28

Đấu giá đất ở xã Hiến Sơn

Xã Hiến Sơn

0,50

 

29

Đấu giá đất ở (Đồng Lò - xóm Cát Minh; Đồng Trai - xóm Bình Minh)

Xã Minh Sơn

0,60

 

30

Đấu giá đất ở Xóm 2, Xã Mỹ Sơn (Trường cấp 2 cũ)

Xã Mỹ Sơn

0,50

 

31

Đấu giá đất ở Xã Nam Sơn (vùng Sau Đồng - Xóm 5; Đồng Du - Xóm 5b)

Xã Nam Sơn

0,50

 

32

Đấu giá đất ở Xóm 7, Xã Ngọc Sơn

Xã Ngọc Sơn

0,46

 

33

Đấu giá đất ở Xóm 8 (Đồng phù; Cửa Thủy); Xóm 1, Xã Nhân Sơn

Xã Nhân Sơn

0,60

 

34

Đấu giá đất ở dọc đường Trù Đại Nhựa Xã Quang Sơn

Xã Quang Sơn

0,20

 

35

Đấu giá đất ở Xã Thái Sơn Xóm 2 (Đồng Phủ); Xóm 1 (Mồ Cà); Xóm 11 (Vùng Ao); Xóm 8 (Rú Mồ); Xóm 6 (vùng Mũi Chờ); Xóm 11 (Xen cư)

Xã Thái Sơn

1,08

 

36

Đấu giá đất ở vùng Đồng Bông Xóm 2+3; Kề sân bóng - Xóm 10; Xóm 9

Xã Xuân Sơn

0,50

 

37

Khu tái định cư 2 - Xóm 10 (Vực Chọng), Xã Mỹ Sơn

Xã Mỹ Sơn

2,50

 

38

Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương (Đối diện Vườn Xanh)

Thị trấn Đô Lương

9,70

 

39

Khu tái định cư 3 cho 136 hộ dân khu vực bị ngập lụt tại Thị trấn Đô Lương

Thị trấn Đô Lương

2,71

 

40

Xây dựng Trụ sở Điện lực Đô Lương

Thị trấn Đô Lương

0,40

 

41

Xây dựng Nghĩa trang Huyện Đô Lương

Xã Thịnh Sơn

5,00

 

42

Xây dựng nhà văn hóa xóm thị tứ, Xã Giang Sơn Đông

Xã Giang Sơn Đông

0,43

 

43

Xây dựng nhà văn hóa khối 3, Thị trấn Đô Lương

Thị trấn Đô Lương

0,09

 

44

Xây dựng đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn (Đô Lương) và Tân Long (Tân Kỳ)

Các xã Đại Sơn, Hiến Sơn, Thượng Sơn, Quang Sơn, Minh Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn, Giang Sơn

106,72

 

45

Xây dựng công trình cầu qua sông Đào

Xã Hòa Sơn

0,1

 

46

Đường GTNT cầu Tràng xã Đại Sơn

Xã Đại Sơn

0,7

 

47

Đường giao thông Nhân Sơn - Đại Sơn

Xã Mỹ Sơn

1,56

 

48

Đường nội thị N1, N2 khu hành chính huyện

Thị trấn Đô Lương

1,8

 

49

Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm xã Ngọc Sơn

Xã Ngọc Sơn

0,04

 

50

Sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu liên xã từ Cầu Tiên (Thị trấn) đến Rào gang xã Nhân Sơn

Thị trấn Đô Lương, Yên Sơn, Xuân Sơn, Văn Sơn, Đà Sơn, Lạc Sơn, Minh Sơn

1,6

 

51

Sân vận động xóm 6, xã Đại Sơn

Xã Đại Sơn

1,00

 

52

Sửa chữa nâng cấp tuyến kênh tiêu úng phí bờ tả kênh chính hệ thống thủy lợi Bắc

Các Xã: Tràng Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn

0,90

 

53

Xây dựng, nâng cấp cầu Khe Cô tại lý trình Km 5 +500 trên tuyến đường Tràng Bài

Xã Đông Sơn

0,2

 

54

Sửa chữa, nâng cấp kênh tưới Tân Sơn

Xã Tân Sơn

0,3

 

55

Mở rộng chợ ú Đại Sơn

Xã Đại Sơn

1,5

 

56

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo lưới điện trung áp - Tỉnh Nghệ An (nâng cấp nhánh rẽ Trù Sơn - Đại Sơn )

Xã Đại Sơn

0,07

 

57

Dự án công trình chống quá tải xã Thái Sơn - Đô Lương

Xã Thái Sơn

0,01

 

58

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn từ nguồn ngân hàng tái thiết đức

Các xã Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Đặng Sơn, Thuận Sơn, Tràng Sơn

0,08

 

59

Mở rộng khuôn viên di tích đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan

Xã Tràng Sơn

0,97

 

60

Đấu giá đất ở Thị trấn

Thị trấn Đô Lương

2,5

 

61

Đấu giá đất ở

Xã Đông Sơn

1,2

 

62

Đấu giá đất ở vùng bờ tường trên

Xã Tràng Sơn

0,9

 

63

Đất ở tái định cư

Xã Tràng Sơn

0,06

 

64

Đường vận chuyển đá vôi từ mỏ về nhà máy xi măng Đô Lương

Xã Bài Sơn

6,75

 

65

Đường vận chuyển đá sét từ mỏ về nhà máy xi măng Đô Lương

Xã Bài Sơn

1,26

 

66

Khu nhà ở cho công nhân

Xã Bài Sơn

4,70

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (102 công trình, dự án, diện tích 102,56 ha)

 

 

 

67

Xây dựng Khu Tái định cư đường vào trung tâm xã Giang Sơn Tây

Xã Giang Sơn Tây

0,01

 

68

Đấu giá vùng Cửa Đền xóm Hồng Phong, xã Lưu Sơn

Xã Lưu Sơn

0,66

 

69

Xây dựng cụm công nghiệp Thượng Sơn

Xã Thượng Sơn

11,40

 

70

Đường giao thông từ Trường dạy nghề đến Quốc Lộ 15, huyện Đô Lương

Xã Đông Sơn, Xã Tràng Sơn

0,36

 

71

Nâng cấp đường liên xã xóm 3, xóm 8, xã Trung Sơn

Xã Trung Sơn

0,30

 

72

Nâng cấp đường liên xã xóm 6, xóm 7, xã Trung Sơn

Xã Trung Sơn

0,50

 

73

Mở rộng đường khu vực Giếng Thang, xã Đông Sơn

Xã Đông Sơn

0,25

 

74

Xây dựng mương Đá Hàn (tuyến số 1)

Xã Nhân Sơn

0,10

 

75

Xây dựng mương Đá Hàn (tuyến số 2)

Xã Nhân Sơn

0,06

 

76

Xây dựng trạm điện số 6, xã Trung Sơn

Xã Trung Sơn

0,01

 

77

Mở rộng trạm y tế xã Quang Sơn

Xã Quang Sơn

0,22

 

78

Mở rộng trạm y tế xã Lạc Sơn

Xã Lạc Sơn

0,20

 

79

Mở rộng khuôn viên trường trường tiểu học xã Minh Sơn

Xã Minh Sơn

0,83

 

80

Xây mới trường mầm non xã Giang Sơn Đông (Xóm Đông Xuân)

Xã Giang Sơn Đông

0,42

 

81

Xây mới trường mầm non tại xóm 6, xã Nam Sơn

Xã Nam Sơn

0,54

 

82

Xây mới trường mầm non tại xóm 4, xã Văn Sơn

Xã Văn Sơn

0,45

 

83

Mở rộng trường tiểu học xã Tràng Sơn

Xã Tràng Sơn

1,13

 

84

Mở rộng trường mầm non (Cụm số 2), xã Thượng Sơn

Xã Thượng Sơn

0,20

 

85

Di chuyển Trường tiểu học Lạc Sơn

Xã Lạc Sơn

1,0

 

86

Di chuyển trường mầm non Lạc Sơn

Xã Lạc Sơn

1,20

 

87

Mở rộng trường mầm non xã Lam Sơn

Xã Lam Sơn

0,33

 

88

Mở rộng trường mầm non cụm 2, xã Bồi Sơn

Xã Đại Sơn

0,70

 

89

Xây dựng Chợ Mượu xóm 5, xã Bồi Sơn

Xã Bơi Sơn

0,45

 

90

Mở rộng chợ Hàng Phượng, xã Nam Sơn

Xã Nam Sơn

0,50

 

91

Xây dựng chợ vùng đồng Cửa, xã Thịnh Sơn

Xã Thịnh Sơn

0,25

 

92

Xây dựng Chợ Trung tâm xã Lạc Sơn

Xã Lạc Sơn

0,50

 

93

Xây dựng Chợ vùng Hác xóm 3, xã Trung Sơn

Xã Trung Sơn

1,20

 

94

Xây dựng Bãi đỗ xe trung tâm Chợ Vịnh, xã Thái Sơn

Xã Thái Sơn

0,23

 

95

Xây dựng sân vận động xóm Nguyễn Tạo, xã Giang Sơn Đông

Xã Giang Sơn Đông

0,32

 

96

Xây dựng sân vận động xóm 4, xã Bồi Sơn

Xã Bồi Sơn

0,27

 

97

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Bồi Sơn

Xã Bồi Sơn

0,63

 

98

Xây dựng sân vận động xóm 7, xã Thái Sơn

Xã Thái Sơn

0,19

 

99

Xây dựng sân vận động xóm 2; xóm 3, xã Lạc Sơn

Xã Lạc Sơn

0,29

 

100

Xây dựng sân vận động xóm 4; xóm 6; xóm 9, xã Lạc Sơn

Xã Lạc Sơn

0,72

 

101

Xây dựng sân vận động xóm 4, xã Ngọc Sơn

Xã Ngọc Sơn

0,15

 

102

Xây dựng sân vận động xóm 5, xã Ngọc Sơn

Xã Ngọc Sơn

0,07

 

103

Xây dựng sân vận động xóm 6, xã Ngọc Sơn

Xã Ngọc Sơn

0,09

 

104

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Văn Sơn

Xã Văn Sơn

1,60

 

105

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Giang Sơn Tây

Xã Giang Sơn Tây

1,50

 

106

Xây dựng sân vận động trường THCS xã Quang Sơn

Xã Quang Sơn

0,20

 

107

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Đà Sơn

Xã Đà Sơn

1,40

 

108

Xây dựng trạm BTS

Xã Đại Sơn

0,20

 

109

Đấu giá đất ở vùng Lò Dứa, thị trấn Đô Lương

Thị trấn Đô Lương

2,12

 

110

Đấu giá đất ở vùng vườn khi 4, vùng màu khi 7, xen dắm khi 7 sau Bưu điện, thị trấn Đô Lương

Thị trấn Đô Lương

0,89

 

111

Quy hoạch khu đấu giá đất ở xóm 1, xã Trung Sơn

Xã Trung Sơn

0,15

 

112

Quy hoạch khu đấu giá đất ở vùng đồng Trai, xã Minh Sơn

Xã Minh Sơn

0,60

 

113

Quy hoạch khu đấu giá đất ở tại vùng đồng Cây Da Trộ Đá, vùng Đồng Truông xóm Thịnh Đồng, vùng Đồi Cận xóm Tân Tiến, xã Giang Sơn Đông

Xã Giang Sơn Đông

1,11

 

114

Quy hoạch khu đất ở tại vùng Rú Mồ, vùng Mũi Chợ, vùng Ao xóm 6, vùng Mồ cả xóm 1, vùng Đồng Phú xóm 2, xã Thái Sơn

Xã Thái Sơn

0,79

 

115

Quy hoạch khu đất ở xã Đông Sơn

Xã Đông Sơn

0,50

 

116

Quy hoạch khu đất ở tại vùng Sau Đồng, xóm 5a
Quy hoạch khu đất ở tại vùng Đồng Du, xóm 5b, xã Nam Sơn

Xã Nam Sơn

0,85

 

117

Đấu giá vùng đồng Cửa xóm Đông Minh; vùng đồng Cửa xóm Quang Minh; khu vực đường Tràng Minh (xóm: Bình Minh, Văn Minh, Thái Minh)

Xã Minh Sơn

0,79

 

118

Đấu giá khu vực xóm Tân Tiến; xóm Hòa Bình, xã Giang Sơn Đông

Xã Giang Sơn Đông

0,95

 

119

Đấu giá đất ở xóm 7, xã Đông Sơn

Xã Đông Sơn

1,90

 

120

Đấu giá khu vực xóm 2, xã Bồi Sơn

Xã Bồi Sơn

3,58

 

121

Đấu giá đất ở vùng Ao Trường xóm 4; vùng Đa Duệ xóm 9; vùng Đồng Bông xóm 2, xã Xuân Sơn

Xã Xuân Sơn

0,85

 

122

Đấu giá vùng đồng Chăm xóm 2; vùng đồng Sau xóm 11, xã Thái Sơn

Xã Thái Sơn

0,77

 

123

Đấu giá vùng Gia Còng xóm 4, xã Mỹ Sơn

Xã Mỹ Sơn

0,50

 

124

Đấu giá khu vực xóm 7, xen dắm xóm 5b, xã Nam Sơn

Xã Nam Sơn

0,36

 

125

Đấu giá đất ở xóm 7, xã Nam Sơn

Xã Nam Sơn

0,28

 

126

Đấu giá tại xóm Văn Đồng, xã Hiến Sơn

Xã Hiến Sơn

0,46

 

127

Đấu giá đất ở Đồng Phù tại xóm 7, Ao Cựa Đinh Thao xóm 4, xã Nhân Sơn

Xã Nhân Sơn

2,60

 

128

Đấu giá vùng Hồ xóm 5; Trọ Đình xóm 3; cây Da xóm 4, xã Đăng Sơn

Xã Đặng Sơn

1,10

 

129

Đấu giá vùng Lũy, xã Văn Sơn

Xã Văn Sơn

0,50

 

130

Đấu giá vùng Cồn Đồn xóm 1, Vệ Nậy, xóm 3, vùng đường Hồng Giang

Xã Hồng Sơn

1,46

 

131

Đấu giá Vùng chăn nuôi Yên Sơn 1, vùng Đồng Hướng Yên Sơn 2, vùng đền cả xóm Khuôn, vùng sát bà Chương xóm Khuôn, vùng Võ Chỉ xóm Vạn Yên

Xã Hòa Sơn

1,99

 

132

Đấu giá vùng Đồng Hướng xóm Yên Sơn 2, vùng nhà kho xóm Đông Xuân, vùng Vọ Chỉ xóm Vạn Yên, vùng Đng Ny xóm Minh Thọ, vùng Đền Cả xóm Khuôn, Vùng Bạch Đàn xóm Vũ Vũ, xã Hòa Sơn

Xã Hòa Sơn

1,75

 

133

Đấu giá khu vực xóm Yên Phú, xã Yên Sơn

Xã Yên Sơn

1,50

 

134

Đấu giá xen dắm xóm 5, xóm 1, xóm 3, xóm 8, xã Bắc Sơn

Xã Bắc Sơn

0,57

 

135

Đấu giá vùng đồng Cựa, Xã Thịnh Sơn

Xã Thịnh Sơn

0,70

 

136

QH đấu giá đất ở xóm 6(Làng Vành; Khe Giang), xóm 7, xóm 10, xã Lạc Sơn

Xã Lạc Sơn

2,25

 

137

Đấu giá đất ở xóm 2; xóm 3; xã Tràng Sơn

Xã Tràng Sơn

0,60

 

138

Đấu giá khu vực xóm 1; khu vực nhà trẻ xóm 9, xã Tràng Sơn

Xã Tràng Sơn

0,06

 

139

Đấu giá đất ở vùng nương mạ xóm 6, 7; Đồng Tran xóm 4, xã Quang Sơn

Xã Quang Sơn

2,01

 

140

Đấu giá xen dắm vùng ao Đình xóm 3; vùng Cựa xóm 7; vùng Đồng Hác xóm 7, xã Trung Sơn

Xã Trung Sơn

0,80

 

141

Xây dựng khu Tái định cư dự án mở rộng trường mầm non xã Lam Sơn

Xã Lam Sơn

0,13

 

142

Đấu giá vùng ao Chị Khánh; ao cựu chiến binh; vùng Bàu Nát; vùng Cửa rú; Rú Kiêng, xã Đà Sơn

Xã Đà Sơn

1,68

 

143

Đấu giá đất ở vùng Đồng Cổng Tiến, Đồng Rú, Đồng Hàng Hóp, Đồng Trửa xã Xuân Sơn

Xã Xuân Sơn

8,20

 

144

Đấu giá đất ở vùng đất khô, xã Đông Sơn

Xã Đông Sơn

0,54

 

145

Đấu giá đất ở cây hồng xóm 3; ao hợp tác xã xóm 3; ao nhà trẻ xóm 4; Cồn giang xóm 14, xã Lam Sơn

Xã Lam Sơn

0,71

 

146

Đấu giá đất ở tại xóm 4, xóm 9, xóm 3, xóm 12, xã Tân Sơn

Xã Tân Sơn

1,08

 

147

Đấu giá vùng Iu Rìu xóm 3 và xóm 5, vùng Cửa mồ xóm 6, vùng Cánh Buồm xóm 8, vùng Đồng Hà xóm 10, xã Trù Sơn

Xã Trù Sơn

6,76

 

148

Đấu giá vùng Vùng Bàu Can xóm 4, vùng Đồng Đội xóm 11, vùng Đồng Khém xóm 11, vùng Giếng xà Quan xóm 11, vùng ao ông sinh xóm 10, vùng vườn tranh, vùng chọ khế xóm 5, xã Thượng Sơn

Xã Thượng Sơn

2,02

 

149

Đấu giá vùng Vùng Eo chọ xóm 11, Vùng sân bóng xóm 3, Vùng Rú Cựa xóm 9, Vùng nhà trẻ xóm 8 cũ, Vùng đồng Đội xóm 11 trước nhà ông Đồng, Vùng Chọ Lụy xóm 4, xã Thượng Sơn

Xã Thượng Sơn

1,58

 

150

Mở rộng khuôn viên nhà văn hóa xóm Nguyên Minh, xã Minh Sơn

Xã Minh Sơn

0,29

 

151

Mở rộng khuôn viên nhà văn hóa xóm Cát Minh, xã Minh Sơn

Xã Minh Sơn

0,33

 

152

Xây dựng nhà văn hóa xóm thị tứ, xã Giang Sơn Đông

Xã Giang Sơn Đông

0,87

 

153

Xây dựng nhà văn hóa xóm 3; xóm 8, xã Ngọc Sơn

Xã Ngọc Sơn

0,23

 

154

Xây dựng nhà văn hóa xóm 3; xóm 4, xã Thuận Sơn

Xã Thuận sơn

0,76

 

155

Xây dựng nhà văn hóa xóm 5; xóm 11, xóm 2, xóm 7, xóm 9, xã Đà Sơn

Xã Đà Sơn

1,51

 

156

Mở rộng nhà văn hóa xóm 4, xóm 7, xóm 8, xóm 10, xã Tràng Sơn

Xã Tràng Sơn

0,95

 

157

Mở rộng nhà văn hóa xóm 13, khu vui chơi giải trí xóm 11, 12, 13, xã Tràng Sơn

Xã Tràng Sơn

0,52

 

158

Xây dựng nhà văn hóa xóm 3, xóm 13, xóm 14, xã Trù Sơn

Xã Trù Sơn

0,44

 

159

Xây dựng nhà văn hóa xóm 8, xã Trung Sơn

Xã Trung Sơn

0,05

 

160

Xây dựng nhà văn hóa xóm 2, xã Lam Sơn

Xã Lam Sơn

0,15

 

161

Xây dựng nhà văn hóa xóm 4, xã Lam Sơn

Xã Lam Sơn

0,08

 

162

Xây dựng nhà văn hóa xóm 7, xóm 11, xóm 12, xã Tân Sơn

Xã Tân Sơn

0,12

 

163

Xây dựng nhà văn hóa xóm Quang Trung, xã Lưu Sơn

Xã Lưu Sơn

0,39

 

164

Xây dựng nhà bia tưởng niệm xã Mỹ Sơn

Xã Mỹ Sơn

0,30

 

165

Xây dựng Nghĩa trang tại xóm Đô Sơn, xã Bài Sơn

Xã Bài Sơn

0,30

 

166

Xây dựng Nghĩa trang tại xóm Ngọc Mỹ, xã Giang Sơn Tây

Xã Giang Sơn Tây

2,00

 

167

Xây dựng nghĩa trang xã Lạc Sơn

Xã Lạc Sơn

0,60

 

168

Dự án bổ sung đường vận chuyển nguyên liệu từ mỏ về nhà máy xi măng Sông Lam

Xã Bài Sơn

4,00

 

XIX

Huyện Thanh Chương (có 126 công trình, dự án, tổng diện tích 146,12 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ các Nghị quyết số 152/NQ-HĐND164/NQ-HĐND (46 công trình, dự án, diện tích 73,37 ha)

 

 

 

1

Xây dựng Đường liên xã Thanh Hưng đi xã Thanh Phong

Xã Thanh Hưng

1,00

 

2

Xây dựng Đường liên xã Thanh Hưng đi xã Thanh Phong

Xã Thanh Phong

1,00

 

3

Xây dựng Cầu tràn xóm Chuyền, xã Hnh Lâm

Xã Hạnh Lâm

0,60

 

4

Xây dựng Cầu Mô Vịnh, xã Thanh Khê

Xã Thanh Khê

0,60

 

5

Xây dựng Đường giao thông liên xã Thanh Tường - Thanh Văn - Thanh Hưng

Xã Thanh Hưng

0,75

 

6

Xây dựng Đường giao thông liên xã Thanh Tường - Thanh Văn - Thanh Hưng

Xã Thanh Văn

2,00

 

7

Xây dựng Đường giao thông liên xã Thanh Tường - Thanh Văn - Thanh Hưng

Xã Thanh Tường

0,57

 

8

Xây dựng đường giao thông vào trung tâm xã Ngọc Lâm huyện Thanh Chương

Xã Thanh Hương

1,44

 

9

Mở rộng Đê Hữu Ngạn sông Lam

Xã Thanh Chi

2,40

 

10

Xây dựng Hồ Chứa nước Chọ Thau (xóm 10)

Xã Thanh Nho

1,20

 

11

Xây dựng trạm Y tế xã Thanh Văn

Xã Thanh Văn

0,24

 

12

Xây dựng trường Mầm non thị trấn Cơ sở 2

TT Thanh Chương

0,50

 

13

Xây dựng chợ Cồn xã Cát Văn

Xã Cát Văn

0,30

 

14

Xây dựng chợ đầu mối và khu kinh doanh tổng hợp tại xã Thanh Thủy (Thôn 3)

Xã Thanh Thủy

11,70

 

15

Đấu giá đất ở khu Bụi Mai, xã Cát Văn

Xã Cát Văn

0,80

 

16

Đất ở nông xóm 10, xã Ngọc Sơn (vùng Cồn Độ Lò Gạch)

Xã Ngọc Sơn

0,37

 

17

Đấu giá đất ở nông thôn xã Thanh Đồng (Lối Dầu 1,2 + Lưu bưu)

Xã Thanh Đồng

1,40

 

18

Đất giá đất ở vùng Trung tâm xã: Nương Dâu, xã Thanh Đức

Xã Thanh Đức

1,80

 

19

Đấu giá đất ở xóm Ba Nghè, Lam Dinh, Kho vàng, Giang Thủy, xã Thanh Giang

Xã Thanh Giang

0,15

 

20

Xen dắm khu dân cư xóm Hòa Nam và xóm Hòa Trung, xã Thanh Hòa

Xã Thanh Hòa

0,21

 

21

Đấu giá đất ở xã Thanh Hưng (Trục Dọc, Rú hao, xóm 10, xóm 1, Cồn Tri)

Xã Thanh Hưng

0,45

 

22

Đấu giá đất ở vùng Nương Lai (Cây Vông) - xóm 5, xã Thanh Khê

Xã Thanh Khê

0,60

 

23

Đấu giá đất ở thôn Liên Yên, xã Thanh Liên

Xã Thanh Liên

1,00

 

24

Đấu giá đất ở mới thôn Đồng Gát, xã Thanh Lĩnh (VT2)

Xã Thanh Lĩnh

0,41

 

25

Đấu giá đất ở xóm 3, xã Thanh Lương (Ao Cồn)

Xã Thanh Lương

0,10

 

26

Đấu giá đất ở xã Thanh Ngọc vùng Minh Nhuận

Xã Thanh Ngọc

0,21

 

27

Đấu giá đất ở xã Thanh Ngọc vùng Phú Nhuận 2

Xã Thanh Ngọc

0,05

 

28

Đấu giá đất ở xã Thanh Ngọc vùng trường tiểu học

Xã Thanh Ngọc

0,35

 

29

Đấu giá đất ở xã Thanh Ngọc vùng Ngọc Đình

Xã Thanh Ngọc

0,18

 

30

Đấu giá Đất ở xóm 8, xã Thanh Nho

Xã Thanh Nho

0,29

 

31

Đấu giá đất ở xóm 7, xã Thanh Thịnh (VT1 - Trường cũ)

Xã Thanh Thịnh

0,18

 

32

Đấu giá đất ở xóm 7 (VT2 - sân vận động cũ)

Xã Thanh Thịnh

1,10

 

33

Đấu giá đất ở khu dân cư xóm 5, xã Thanh Thủy

Xã Thanh Thủy

0,69

 

34

Xây dựng Trụ sở Đội quản lý thị trường số 8 xã Ngọc Sơn

Xã Ngọc Sơn

0,22

 

35

Xây dựng Khu Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy

Xã Thanh Thủy

0,27

 

36

Khôi phục Chùa Ngưu Tử - Khối 10

TT Thanh Chương

0,35

 

37

Xây dựng nhà văn hóa thôn 8, xã Thanh Thủy

Xã Thanh Thủy

0,30

 

38

Xây dựng sân thể thao xã Thanh Đồng

Xã Thanh Đồng

1,20

 

39

Xây dựng sân thể thao xã Thanh Tiên

Xã Thanh Tiên

1,84

 

40

Xây dựng sân thể thao xã Thanh Văn

Xã Thanh Văn

1,10

 

41

Xây dựng bãi rác xã Thanh Dương

Xã Thanh Dương

0,50

 

42

Xây dựng bãi rác xã Thanh Hưng

Xã Thanh Hưng

0,10

 

43

Xây dựng bãi rác xã Thanh Tiên

Xã Thanh Tiên

0,50

 

44

Bãi xử lý rác thải Thanh Liên

Xã Thanh Liên

0,30

 

45

Xây dựng Chi cục Thuế huyện Thanh Chương

TT Thanh Chương

0,45

 

46

Quy hoạch trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Thanh Thủy

Xã Thanh Thủy

31,60

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (80 công trình, dự án, diện tích 72,75 ha)

 

 

 

47

Mở rộng Đê Hữu Ngạn sông Lam

Xã Cát Văn

0,73

 

48

Nâng cấp đường vào di tích nhà thờ Trần Tấn và đường lên mô và nền Tế cờ

Xã Thanh Chi

0,15

 

49

Xây dựng trạm biến áp 1,2 Thanh Lương

Xã Thanh Lương

0,30

 

50

Tu bvà tôn tạo di tích Đình Bích Th

Xã Thanh Giang

0,84

 

51

Mrộng tu bổ đền Bà Chúa

Xã Thanh Đồng

0,38

 

52

Nâng cấp tuyến đường vào nhà máy May Venture Nghệ An

Xã Thanh Tiên

5,09

 

53

Trung tâm nghiên cứu phát triển mỗi làng nghề mt sản phẩm

Xã Thanh Long

0,15

 

54

Tu bvà tôn tạo di tích đền Bạch Mã

Xã Võ Liệt

1,10

 

55

Mở rộng khuôn viên nhà thờ giáo họ Đại Đồng

Xã Thanh Đồng

0,30

 

56

Mở rộng khuôn viên nhà thờ giáo họ Thanh Bang

Xã Thanh Phong

0,02

 

57

Đường giao thông nông thôn (các tuyến cây sanh-Ô cứ, Đường 533-xóm 12, Đường 533-Ô cứ, xóm 6A- Tr tằm)

Xã Cát Văn

1,00

 

58

Xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Thanh Chi

Xã Thanh Chi

0,90

 

59

Xây dựng bến xe xã Thanh Giang

Xã Thanh Giang

0,16

 

60

Xây dựng đường giao thông xóm 8 xã Thanh Hương

Xã Thanh Hương

0,24

 

61

Xây dựng bãi đậu xe Thanh Liên

Xã Thanh Liên

0,20

 

62

Xây dựng đường giao thông liên xã Thanh Nho- Thanh Đức

Xã Thanh Nho,
Xã Thanh Đức

12,30

 

63

Xây dựng đường giao thông xã Thanh Tiên (xóm 1, xóm 10, xóm 11)

Xã Thanh Tiên

0,31

 

64

Xây dựng đường giao thông xã Thanh Xuân

Xã Thanh Xuân

1,00

 

65

Xây dựng đường cầu treo đi khối 6

TT Thanh Chương

0,05

 

66

Xây dựng sân thể thao (xã, xóm Phú Xuân)

Xã Đồng Văn

1,15

 

67

Xây dựng sân thể thao (thôn 4, thôn 7, thôn 10), xã Thanh Đồng

Xã Thanh Đồng

1,65

 

68

Xây dựng sân thể thao (xóm Hòa Trung, Hòa Thịnh, Hòa Sơn, Hòa Nam)

Xã Thanh Hòa

0,60

 

69

Xây dựng sân thể thao (Các xóm Liên Sơn, Liên Thành, Liên Đồng, Liên Đức, Liên Hồng)

Xã Thanh Liên

0,95

 

70

Xây dựng sân thể thao xóm 7, xã Thanh Tường

Xã Thanh Tường

0,78

 

71

Xây dựng sân thể thao xóm 3, 6, 7, xã Thanh Văn

Xã Thanh Văn

1,70

 

72

Xây dựng sân thể thao Yên Đình, Yên Quang, xã Thanh Yên

Xã Thanh Yên

0,45

 

73

Xây dựng sân vận động của huyện

TT Thanh Chương

1,00

 

74

Xây dựng trường mầm non Ca Chùa

Xã Võ Liệt

0,30

 

75

Xây dựng trường mầm non xã Đồng Văn

Xã Đồng Văn

0,60

 

76

Mở rộng trường tiểu học xã Ngọc Sơn

Xã Ngọc Sơn

0,05

 

77

Xây dựng trường mầm non xã Phong Thịnh

Xã Phong Thịnh

0,26

 

78

Xây dựng trường tiu học xã Thanh Giang

Xã Thanh Giang

0,00

 

79

Xây dựng trường Mầm Non vùng Tân Phượng

Xã Thanh Lâm

0,20

 

80

Xây dựng trường tiểu học Thanh Liên

Xã Thanh Liên

1,50

 

81

Xây dựng trường mầm non xã Thanh Tường

Xã Thanh Tường

0,09

 

82

Mở rộng trường Mầm non Thanh Văn

Xã Thanh Văn

0,16

 

83

Mở rộng Trường Mầm Non Xuân Tường

Xã Xuân Tường

0,21

 

84

Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Long

Xã Thanh Long

0,16

 

85

Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Lương

Xã Thanh Lương

0,15

 

86

Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Thanh Văn

Xã Thanh Văn

0,80

 

87

Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện

TT Thanh Chương

1,50

 

88

Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Chi

Xã Thanh Chi

0,08

 

89

Xây dựng Tượng đài lịch sử về phong trào Xô viết-NT 30-31

Xã Võ Liệt

0,10

 

90

Xây dựng trạm biến áp (thẻ vàng), xã Thanh Tùng

Xã Thanh Tùng

0,01

 

91

Xây dựng chợ Rạng, xã Thanh Hưng

Xã Thanh Hưng

0,50

 

92

Xây dựng chợ Nông Thôn, xã Thanh Lâm

Xã Thanh Lâm

0,20

 

93

Xây dựng chợ trâu bò, xã Thanh Ngọc

Xã Thanh Ngọc

0,60

 

94

Xây dựng chợ Phủ, xã Võ Liệt

Xã Võ Liệt

0,04

 

95

Nhà thờ Phủ Đức Thánh Thái Phó Tấn Quốc Công họ Nguyễn Cảnh

Xã Thanh Phong

0,15

 

96

Xây dựng bãi rác xã Thanh Giang

Xã Thanh Giang

1,00

 

97

Xây dựng bãi rác (vùng Bãi giữa), xã Thanh Yên

Xã Thanh Yên

0,20

 

98

Xây dựng bãi rác xã Thanh Tường

Xã Thanh Tường

0,08

 

99

Xây dựng bãi rác xã Hạnh Lâm

Xã Hnh Lâm

1,00

 

100

Chia lô đất ở (Tiên Kiều, Đông Thượng, Phú Xuân, vùng nhà văn hóa khối 3, Luân Hồng, Thạch Sơn)

Xã Đồng Văn

3,53

 

101

Chia lô đất ở vùng Cồn Dầu, xã Thanh Dương

Xã Thanh Dương

1,35

 

102

Chia lô đất ở (Bích Thị, Tiên cầu, Biên Quản), xã Thanh Giang

Xã Thanh Giang

0,89

 

103

Chia lô đất ở vùng Cây ươi, xã Thanh Hòa

Xã Thanh Hòa

1,00

 

104

Chia lô đất ở Đồng Trục dọc ao bảng tin, xã Thanh Hưng

Xã Thanh Hưng

0,56

 

105

Chia lô đất ở (xóm Chùa, Nhà trẻ, Đông Sơn), xã Thanh Khai

Xã Thanh Khai

0,66

 

106

Chia lô đất ở (vùng Cây Bần, Cồn Tranh, Vụng thông, xóm Liên Hòa, Liên Trung, Liên Hồng)

Xã Thanh Liên

1,25

 

107

Chia lô đất ở (Ao Bàu, Ao Xôi, xóm 7)

Xã Thanh Lương

0,90

 

108

Chia lô đất ở Đồng Tỉnh, xã Thanh Phong

Xã Thanh Phong

0,70

 

109

Chia lô đất ở (Bạc Hà xóm 4, di dân xóm 7, vùng Gia Hội xóm 12, Cây Bàng xóm 12, Đồng Nát xóm 3,5,6, Cồn đình đá xóm 5)

Xã Thanh Tiên

3,12

 

110

Chia lô đất ở (xóm 1,3,5), xã Thanh Tường

Xã Thanh Tường

2,44

 

111

Chia lô đất ở (xóm 1,3,8, vùng 40 và Lòi The), xã Thanh Văn

Xã Thanh Văn

1,97

 

112

Đấu giá đất ở vùng ao Chùa, xã Thanh Yên

Xã Thanh Yên

0,35

 

113

Đấu giá đất ở xóm 5A, xã Hạnh Lâm

Xã Hạnh Lâm

0,30

 

114

Xây mới trụ sở Ủy ban xã Đồng Văn

Xã Đồng Văn

0,56

 

115

Mở rộng trụ sở UBND xã Thanh Tường

Xã Thanh Tường

0,40

 

116

Xây dựng trụ sở Đảng ủy-UBND xã Thanh Văn

Xã Thanh Văn

0,50

 

117

Xây dựng trụ sở UBND xã Xuân Tường

Xã Xuân Tường

0,46

 

118

Xây dựng trụ sở UBND xã Võ Liệt

Xã Võ Liệt

0,60

 

119

Xây dựng nghĩa trang Lăng Thuyến, xã Thanh Hưng

Xã Thanh Hưng

0,55

 

120

Xây dựng nghĩa trang Cồn Hương, thị trấn Thanh Chương

TT Thanh Chương

4,00

 

121

Xây dựng Nhà văn hóa và sân vận động các xóm (2, 3, 6, 8), xã Thanh Văn

Xã Thanh Văn

0,60

 

122

Xây dựng Nhà văn hóa và sân vận động (thôn 1, 3, 4, 7, 10), xã Thanh Đồng

Xã Thanh Đồng

1,05

 

123

Xây dựng Nhà văn hóa và sân vận động xóm 13 xã Thanh Dương

Xã Thanh Dương

0,20

 

124

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 1, xã Thanh Lương

Xã Thanh Lương

0,06

 

125

Xây dựng Nhà văn hóa các xóm (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8), xã Thanh Tường

Xã Thanh Tường

1,02

 

126

Xây dựng Nhà văn hóa (khối 9, 11) thị trấn Thanh Chương

TT Thanh Chương

0,29

 

XX

Huyện Nam Đàn (có 110 công trình, dự án với tổng diện tích 172,86 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ các Nghị quyết số 152/NQ-HĐND164/NQ-HĐND (51 công trình, dự án, diện tích 92,68 ha)

 

 

 

1

Xây dựng Cụm công nghiệp nhỏ Nam Thái

Xã Nam Thái

10,00

 

2

Xây dựng KCN nhỏ xã Nam Giang (vùng Đồng Mn, Trọt Diệc)

Xã Nam Giang

15,00

 

3

Mở rộng đường vành đai phía bắc (Nam Nghĩa, Nam Xuân)

Xã Nam Nghĩa

2,92

 

4

Xây dựng Cơ sở hạ tầng vùng ngập lũ 5 xã

Các Xã Khánh Sơn, Nam Trung, Nam Phúc, Nam Cường, Nam Kim

2,50

 

5

Mở rộng Đường giao thông từ Quốc l46 đến xã Nam Anh

Xã Nam Anh

0,80

 

6

Xây dựng đường tránh thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn

Xã Xuân Hòa, Thị trấn, Vân Diên, Nam Cường

16,17

 

7

Xây dựng cầu Yên Xuân, qua Sông Lam, huyện Hưng Nguyên

Xã Nam Cường

3,14

 

8

Cải tạo lưới điện nông thôn

Các Xã Nam Tân, Nam Lộc, Khánh Sơn, Nam Trung, Nam Kim, Nam Phúc, Nam Cường, Hồng Long, Xuân Hòa, Hùng Tiến, Vân Diên, Thị trấn

0,80

 

9

Xây dựng Trạm Y tế xã Nam Thượng

Xã Nam Thượng

0,22

 

10

Xây dựng Trạm y tế mới xã Nam Giang

Xã Nam Giang

0,30

 

11

Xây dựng Trường Tiểu học xã Nam Anh

Xã Nam Anh

1,40

 

12

Xây dựng Trường MN xã Nam Giang (vùng dưới)

Xã Nam Giang

0,50

 

13

Mở rộng Trường Mầm non Hùng Tiến

Xã Hùng Tiến

0,18

 

14

Xây dựng Trường THCS Khánh Sơn

Xã Khánh Sơn

1,00

 

15

Mở rộng Trường THPT Nam Đàn 1

Thị trấn Nam Đàn

0,53

 

16

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Nam Thượng

Xã Nam Thượng

0,80

 

17

Mở rộng chợ Xó

Xã Xuân Hòa

0,01

 

18

Xây dựng Chợ Cồn Bụt mới

Xã Hùng Tiến

0,80

 

19

Xây dựng Bãi đậu xe khu tích lịch sử văn hóa Làng Sen

Xã Kim Liên

3,30

 

20

Xây dựng Bãi trung chuyển rác thải xã Xuân Hòa

Xã Xuân Hòa

0,03

 

21

Mở rộng bãi rác tập trung xã Nam Giang

Xã Nam Giang

1,20

 

22

Xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng Lèn Dơi

Xã Khánh Sơn

6,38

 

23

Đất ở tại Nam Thái (các vùng: Đồng Chùa, xóm 7, xóm 8)

Xã Nam Thái

1,20

 

24

Đất ở tại Xuân Hòa

Xã Xuân Hòa

0,15

 

25

Đất ở đấu giá Hồng Long (vùng: Dăm Sim, Dúi, Đồng Đìa, Vũng Thành)

Xã Hồng Long

0,40

 

26

Đất ở xen dắm xã Nam Thượng

Xã Nam Thượng

0,10

 

27

Đất ở tại Nam Nghĩa (các vùng: Eo Chàng, xóm 7, xóm 11)

Xã Nam Nghĩa

1,10

 

28

Đất ở Nam Xuân (Đồng Cổng, Đồng Móc)

Xã Nam Xuân

1,25

 

29

Đất ở đấu giá Nam Lộc (vùng Mạ Lệ, Ruộng Làng)

Xã Nam Lộc

0,13

 

30

Đất ở đấu giá Nam Phúc (vùng Soi, Trọt De)

Xã Nam Phúc

0,60

 

31

Đất ở đấu giá vùng Dốc Ba Cấp Xã Nam Hưng

Xã Nam Hưng

0,88

 

32

Đất ở đấu giá tại xã Nam Cường (các vùng: Chăm Kết, Cửa Hòa Thuận, Lạch Bà Khai, Nhà Tầng, Cửa Xuân)

Xã Nam Cường

2,37

 

33

Đấu giá đất ở Nam Thanh (trường Tiểu Học, Đồng Bông, Rú Nghè, 2B)

Xã Nam Thanh

2,21

 

34

Đấu giá đất ở Hùng Tiến (vùng Cựa Bà Hoàn, Cơn Gác, Cuôi, xen dắm)

Xã Hùng Tiến

1,12

 

35

Đất ở xã Nam Giang (các vùng: Đồng Hồ, Đất Lội, Lùm Lu, Cửa Ông, xen dắm)

Xã Nam Giang

2,00

 

36

Đất ở tại Kim Liên (các vùng: Mậu 6, Trù 1, Sen 3)

Xã Kim Liên

1,70

 

37

Đất ở tại Nam Tân (xóm 1, Cơn Vông)

Xã Nam Tân

0,14

 

38

Đất ở tại Nam Cát (các vùng: Bói Lợi, Đa Cát, Hòa Hội, Màu Cựa Ông Khai, Đập Dực, Bàu Cá, Trung Lang, Quý Đức, xen dắm)

Xã Nam Cát

1,90

 

39

Đất ở tại Vân Diên (các xóm: Trường Long, Bắc Thung, Quỳ Chính 2)

Xã Vân Diên

1,45

 

40

Đất ở tại xóm 2 xã Khánh Sơn

Xã Khánh Sơn

0,30

 

41

Đất ở xã Nam Kim

Xã Nam Kim

0,13

 

42

Đấu giá đất ở tại Nam Anh (Cồn Ươi, Khe Pheo, Nương Cộ, Gia Họ Đồng Trúc, Đồng Trong Sông)

Xã Nam Anh

1,15

 

43

Đất ở đấu giá TT Nam Đàn (Quang Trung, Đan Nhiệm, Lam Sơn, Phan Bi Châu)

Thị trấn Nam Đàn

0,57

 

44

Xây dựng Trung tâm hành chính xã Nam Tân

Xã Nam Tân

0,50

 

45

Xây dựng Trụ sở UBND xã Khánh Sơn

Xã Khánh Sơn

0,50

 

46

Xây dựng Trụ sở UBND thị trấn Nam Đàn

Thị trấn Nam Đàn

0,30

 

47

Mở rộng Chùa Vĩnh Phúc

Xã Nam Xuân

1,27

 

48

Mở rộng Chùa Cung

Xã Nam Phúc

0,37

 

49

Mở rộng Chùa Viên Quan

Xã Nam Thanh

0,40

 

50

Mở rộng Nghĩa trang Đa Bô (Xuân Hòa)

Xã Xuân Hòa

0,30

 

51

Xây dựng nhà văn hóa xóm 9 xã Nam Cường

Xã Nam Cường

0,21

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (59 công trình, dự án, diện tích 80,18 ha)

 

 

 

52

Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng ngập lũ (Khôi phục vùng ngập lũ tỉnh Nghệ An)

Các xã: Khánh Sơn, Nam Trung, Nam Phúc, Nam Cường, Nam Kim

11,38

 

53

Xây dựng Trường THCS Khánh Sơn

Xã Khánh Sơn

1,20

 

54

Xây dựng Trường Mầm non Khánh Sơn

Xã Khánh Sơn

0,50

 

55

Mở rộng bảo tồn tôn tạo DTLS Đền Hồng Long

Xã Hồng Long

0,55

 

56

Mở rộng đền thờ Tướng quân Nguyễn Đắc Đài

Xã Kim Liên

1,00

 

57

Dự án Phục dựng Chùa Đạt

Xã Kim Liên

1,70

 

58

Cụm công nghiệp xã Vân Diên

Xã Vân Diên

10,00

 

59

Mở rộng khuôn viên Dòng Mến Thánh giá

Xã Nam Lộc

0,10

 

60

Đường vành đai phía Bắc huyện Nam Đàn

Các Xã: Nam Hưng, Nam Nghĩa, Nam Thanh, Nam Anh, Nam Lĩnh, Nam Giang

8,10

 

61

Mở rộng đường Đồng Văn - Trường Cửu; Tăng Tiến - Tư Thục

Xã Hùng Tiến

0,40

 

62

Mở rộng các tuyến giao thông nông thôn xã Nam Cường

Xã Nam Cường

0,70

 

63

Mở rộng các tuyến mương tưới tiêu tại xã Nam Cát

Xã Nam Cát

1,30

 

64

Mở mới mương tưới đất màu tại xã Nam Tân

Xã Nam Tân

0,40

 

65

Xây dựng cải tạo lưới điện nông thôn (trạm biến áp)

Các Xã: Nam Kim, Xuân Lâm, Thị trấn, Nam Hưng, Vân Diên, Nam Giang

0,13

 

66

Xây dựng trạm y tế xã Nam Anh

Xã Nam Anh

0,30

 

67

Xây dựng Trường Mầm non xã Nam Thái

Xã Nam Thái

0,86

 

68

Mở rộng trường Mầm non Nam Nghĩa

Xã Nam Nghĩa

0,25

 

69

Xây dựng trường Mầm non Hồng Long

Xã Hồng Long

0,26

 

70

Xây dựng sân vận động xóm Hồng Lĩnh xã Nam Hưng

Xã Nam Hưng

0,35

 

71

Xây dựng Sân vận động xóm 8 xã Nam Thái

Xã Nam Thái

0,30

 

72

Xây dựng sân bóng Khối Quang Trung, thị trấn Nam Đàn

Thị trấn Nam Đàn

0,12

 

73

Xây dựng Sân vận động Trung tâm xã Xuân Lâm

Xã Xuân Lâm

1,00

 

74

Mở rộng sân vận động trung tâm xã Nam Cát

Xã Nam Cát

1,10

 

75

Xây dựng Sân thể thao xóm 4, xóm 5, xã Nam Lộc

Xã Nam Lộc

0,20

 

76

Xây dựng Sân thể thao xóm 10, xã Nam Lộc

Xã Nam Lộc

0,15

 

77

Xây dựng Sân thể thao trung tâm xã Khánh Sơn

Xã Khánh Sơn

1,04

 

78

Xây dựng mới chợ Nam Thái

Xã Nam Thái

1,00

 

79

Mở rộng chợ Ba Hàng (Nam Nghĩa)

Xã Nam Nghĩa

0,50

 

80

Mở rộng chợ xã Xuân Hòa

Xã Xuân Hòa

0,09

 

81

Mở rộng chợ Hồng (Hồng Long)

Xã Hồng Long

0,08

 

82

Xây dựng chợ mới Nam Cát

Xã Nam Cát

0,37

 

83

Mở rộng chợ Đình Trung (Nam Phúc)

Xã Nam Phúc

0,19

 

84

Chia lô đất ở Thị trấn Nam Đàn, các vùng: Cây Sữa (Khối Tây Hồ), Ba Hà trên, Mầm non Liên cơ (Khối Mai Hắc Đế), Cây Đa (khối Quang Trung), Tây Hồ, Phan Bội Châu, TĐC Ba Hà

Thị trấn Nam Đàn

4,30

 

85

Đấu giá đất ở tại Nam Thái (các vùng: Cồn Tròn, Bãi Trỉn, Bục Bài, Cây Thị, Đập Hóc Lầy)

Xã Nam Thái

4,95

 

86

Chia lô đất ở xã Nam Nghĩa (các vùng: Cồn Trang, Nương Rồng)

Xã Nam Nghĩa

0,93

 

87

Chia lô đất ở xã Nam Thanh (các vùng: xóm 2B, 4B, 6A, 7A)

Xã Nam Thanh

0,31

 

88

Chia lô đất ở xã Vân Diên (vùng: Đông Tiến)

Xã Vân Diên

0,50

 

89

Chia lô đất ở xã Xuân Hòa (Ngõ Ngấy xóm 7, xóm 12, Đồng Màu- xóm 8, Ao - xóm 10, xóm 1, xóm 2, Rú Tán - xóm 11, Đa Bô- xóm 1, Giếng Niếng xóm 10)

Xã Xuân Hòa

0,71

 

90

Chia lô đất ở xã Hồng Long (các vùng: Đồng Trưa, Dăm Xuân)

Xã Hồng Long

0,30

 

91

Chia lô đất ở xã Xuân Lâm (các vùng xen dắm)

Xã Xuân Lâm

0,27

 

92

Chia lô đất ở xã Nam Xuân (các vùng: Đồng Lầy, Đi Đen)

Xã Nam Xuân

1,18

 

93

Chia lô đất ở xã Nam Lĩnh (các xóm: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12 13, Khe Chanh)

Xã Nam Lĩnh

1,07

 

94

Chia lô đất ở xã Nam Giang (các vùng: Đồng Danh, Mu vần)

Xã Nam Giang

3,00

 

95

Chia lô đất ở xã Kim Liên (các vùng: Mậu 6, Cựa Kho - Sen 2, Chế Biến - Mậu 6, Dăm Cháy - Trù 1, Cồn Cao - Mu 5, xen dắm)

Xã Kim Liên

2,01

 

96

Chia lô đất ở xã Nam Cát (Phú Nhuận, Thọ Mới, Thuận Mỹ, Đồng Quan, Mỹ Thin)

Xã Nam Cát

2,87

 

97

Chia lô đất ở xã Nam Thượng (vùng Chợ Hóp)

Xã Nam Thượng

0,15

 

98

Chia lô đất ở xã Nam Tân (các vùng Cồn Bù - xóm 1, Cây Vông - xóm 2)

Xã Nam Tân

1,00

 

99

Chia lô đất ở xã Nam Lộc (các vùng: Ruộng Làng, Bàu)

Xã Nam Lộc

3,00

 

100

Chia lô đất ở xã Khánh Sơn (Núi Bùi, Cột Mèo, Đng Trâm, xóm 9, 13, 16)

Xã Khánh Sơn

1,13

 

101

Chia lô đất ở xã Nam Trung (vùng Cửa Ông Quyền xóm 7)

Xã Nam Trung

0,50

 

102

Chia lô đất ở xã Nam Phúc (Cây Roi, Trọt De, xóm 1, xóm 2, xóm 3, Vùng Soi)

Xã Nam Phúc

2,01

 

103

Chia lô đất ở xã Nam Cường (các vùng: Đường Quan xóm 8, Cửa Hùng xóm 8, Cửa Hùng xóm 8, Cây Đa xóm 9, Bãi Bói)

Xã Nam Cường

0,37

 

104

Chia lô đất ở xã Nam Kim (vùng: Mt Nậy, Yên Sơn, TÁc, Cầu Choi, Ao Kho)

Xã Nam Kim

1,80

 

105

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 3B, 6B, xã Nam Thanh

Xã Nam Thanh

0,30

 

106

Xây dựng bãi rác xã Nam Thái (Bãi Trìn xóm 5)

Xã Nam Thái

0,50

 

107

Mở rộng bãi tập kết rác tại các xóm 1, 5, 9, xã Nam Cường

Xã Nam Cường

0,03

 

108

Mở rộng bãi tập kết rác tại các xóm 1, 5, 9, xã Nam Cường

Xã Nam Cường

0,03

 

109

Mở rộng Chùa Vĩnh Phúc

Xã Nam Xuân

0,70

 

110

Dự án Phục dựng Chùa Hà

Xã Hùng Tiến

0,64

 

XXI

Huyện Hưng Nguyên (có 84 công trình, dự án với tổng diện tích 813,01 ha)

 

 

 

A

Công trình, dự án chuyển từ Nghị quyết số 152/NQ-HĐND (52 công trình, dự án, diện tích 766,32 ha)

 

 

 

1

Đường giao thông Lê Xuân Đào

Xã Hưng Phúc

1,50

 

2

Đường giao thông liên xã Hưng Xá - Hưng Long

Xã Hưng Long, Hưng Xá

0,30

 

3

Đường vào nghĩa trang sinh thái xã Hưng Tây

Xã Hưng Tây

4,00

 

4

Đường nối khu di tích Lê Hồng Phong đến Phm Hồng Thái

Xã Hưng Châu, Hưng Nhân

0,50

 

5

Đường nối đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn Trường T

Xã Hưng Trung

1,20

 

6

Đê bao xã Hưng Đạo

Xã Hưng Đạo

3,00

 

7

Hồ tiêu năng Hưng Châu

Xã Hưng Châu

1,00

 

8

Kè bảo vệ nguồn nước cho trạm bơm nước thô Cầu Mượu và tuyến ống cấp nước xã Hưng Chính, thành phố Vinh

Xã Hưng Đạo

0,50

 

9

Cng c, nâng cấp tuyến đê tả lam đoạn qua huyện Hưng Nguyên

Các Xã

2,95

 

10

Đài tưởng niệm xã Hưng Yên Nam

Xã Hưng Yên Nam

0,13

 

11

Đài tưởng niệm xã Hưng Mỹ

Xã Hưng Mỹ

0,25

 

12

Trạm Y tế xã Hưng Mỹ

Xã Hưng Mỹ

0,25

 

13

Trường mầm non xã Hưng Yên Nam

Xã Hưng Yên Nam

0,40

 

14

Trường THCS Hưng Yên Nam

Xã Hưng Yên Nam

0,54

 

15

Sân vận động xã Hưng Tiến

Xã Hưng Tiến

1,60

 

16

Xây dựng chợ Hưng Phúc

Xã Hưng Phúc

0,40

 

17

Xây dựng chợ Hưng Lợi

Xã Hưng Lợi

0,50

 

18

Bảo tồn, tôn tạo và mở rộng di tích lịch sử văn hóa đền ông Hoàng Mười

Xã Hưng Thịnh

7,94

 

19

Khu di tích Xứ ủy Trung Kỳ

Xã Hưng Châu

1,00

 

20

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Xô viết Nghệ nh

Xã Thị trấn

0,50

 

21

Khu tái định cư đường 72m

Xã Hưng Tây

5,00

 

22

Phân lô đất ở tại xã Hưng Yên Nam

Xã Hưng Yên Nam

3,44

 

23

Phân lô đất ở tại xã Hưng Tiến

Xã Hưng Tiến

0,61

 

24

Phân lô đất ở tại xã Hưng Trung

Xã Hưng Trung

0,27

 

25

Phân lô đất ở tại xã Hưng Thịnh

Xã Hưng Thịnh

3,00

 

26

Phân lô đất ở tại xã Hưng Tây

Xã Hưng Tây

0,50

 

27

Phân lô đất ở tại xã Hưng Xuân

Xã Hưng Xuân

1,00

 

28

Phân lô đất ở tại xã Hưng Đạo

Xã Hưng Đạo

1,00

 

29

Phân lô đất ở tại xã Hưng Hưng Châu

Xã Hưng Châu

0,50

 

30

Phân lô đất ở tại xã Hưng Long

Xã Hưng Long

1,00

 

31

Phân lô đất ở đất tại xã Hưng Thông

Xã Hưng Thông

1,00

 

32

Phân lô đất ở tại xã Hưng Yên Bắc

Xã Hưng Yên Bắc

1,50

 

33

Phân lô đất ở tại xã Hưng Mỹ

Xã Hưng Mỹ

1,00

 

34

Phân lô đất ở tại xã Hưng Yên Tiến

Xã Hưng Tiến

1,00

 

35

Khu tái định cư dự án: Mở rộng trụ sở UBND xã Hưng Trung

Xã Hưng Trung

0,50

 

36

Phân lô đất ở tại xã Hưng Nhân

Xã Hưng Nhân

1,00

 

37

Phân lô đất ở tại xã Hưng Phú

Xã Hưng Phú

1,00

 

38

Phân lô đất ở tại xã Hưng Khánh

Xã Hưng Khánh

1,00

 

39

Phân lô đất ở tại xã Hưng Lam

Xã Hưng Lam

1,00

 

40

Đất ở tại thị trấn Hưng Nguyên

Xã Thị trấn

1,00

 

41

Khu đô thị xứ Đồng Mác và Ao Đông

Xã Thị trấn

7,00

 

42

Trung tâm hành chính xã Hưng Long

Xã Hưng Long

3,00

 

43

Trung tâm hành chính xã Hưng Phú

Xã Hưng Phú

0,52

 

44

Trụ sở UBND xã Hưng Yên Nam

Xã Hưng Yên Nam

1,20

 

45

Mở rộng Chùa Phúc thành

Xã Hưng Châu

1,10

 

46

Nghĩa trang sinh thái tại xã Hưng Tây

Xã Hưng Tây

75,00

 

47

Nhà văn hóa xóm 4 xã Hưng Yên Bắc

Xã Hưng Yên Bắc

0,25

 

48

Nhà văn hóa xóm 5 xã Hưng Yên Bắc

Xã Hưng Yên Bắc

0,05

 

49

Nhà văn hóa xóm 6B xã Hưng Yên Bắc

Xã Hưng Yên Bắc

0,05

 

50

Nhà văn hóa xóm 7A xã Hưng Yên Bắc

Xã Hưng Yên Bắc

0,05

 

51

Xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Hưng Đạo

Xã Hưng Đạo

0,32

 

52

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex - Nghệ An

Các Xã: Hưng Tây, Hưng Đạo, Thị trấn Hưng Nguyên

623,00

 

B

Công trình, dự án đăng ký mới (32 công trình, dự án, diện tích 46,69 ha)

 

 

 

53

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An

Các Xã

1,00

 

54

Chia lô đất ở tại các xóm: 2, 6, 7, 13, 14, xã Hưng Trung

Xã Hưng Trung

1,80

 

55

Chia lô đất ở tại các xóm 4, 6, xã Hưng Phúc

Xã Hưng Phúc

1,51

 

56

Chia lô đất ở tại các xóm 2, 3, 4, 6, 7, 8 xã Hưng Tân

Xã Hưng Tân

3,33

 

57

Chia lô đất ở tại xóm 7 và xóm 11 xã Hưng Thông

Xã Hưng Thông

2,00

 

58

Chia lô đất ở tại vùng đình, xã Hưng Tiến

Xã Hưng Tiến

1,62

 

59

Chia lô đất ở tại xóm Ao và xóm 18 xã Hưng Thắng

Xã Hưng Thắng

1,50

 

60

Chia lô đất ở xen dắm tại xã Hưng Thắng

Xã Hưng Thắng

0,20

 

61

Chia lô đất ở tại các xóm 1A, 1B, xóm 3, 8, xã Hưng Lĩnh

Xã Hưng Lĩnh

3,00

 

62

Chia lô đất ở tại các xóm 11 A, 11B, 9B, xã Hưng Long

Xã Hưng Long

2,50

 

63

Chia lô đất ở tại xóm 5, xã Hưng Châu

Xã Hưng Châu

1,00

 

64

Chia lô đất ở tại các xóm Bắc Kẽ gai 1, Trung Kẽ gai, Qua đà 1, xóm Kỳ, xóm Vạc, Đại Đồng, Nam Phúc Hòa, xã Hưng Tây

Xã Hưng Tây

2,00

 

65

Xây dựng Sân vận động xã Hưng Xá

Xã Hưng xá

0,90

 

66

Xây dựng Sân vận động xã Hưng Yên Nam

Xã Hưng Yên Nam

1,43

 

67

Xây dựng Nhà văn hóa xã Hưng Yên Nam

Xã Hưng Yên Nam

0,24

 

68

Xây dựng Công viên cây xanh, xã Hưng Xá

Xã Hưng Xá

0,44

 

69

Xây dựng Công viên cây xanh, xã Hưng Tân

Xã Hưng Tân

0,41

 

70

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 1A, xã Hưng Lĩnh

Xã Hưng Lĩnh

0,15

 

71

Xây dựng Nhà văn hóa đa chức năng, xã Hưng Tiến

Xã Hưng Lĩnh

0,39

 

72

Dự án đường giao thông kênh mương nội đồng

Xã Hưng Tiến

0,59

 

73

Xây dựng Đường giao thông nối liên xóm

Xã Hưng Thắng

0,71

 

74

Xây dựng Đường liên xã

Xã Hưng Đạo

1,50

 

75

Xây dựng Trạm y tế, xã Hưng Yên Nam

Xã Hưng Nhân

0,25

 

76

Xây dựng Trạm y tế xã Hưng Yên Nam

Xã Hưng Yên Nam

0,25

 

77

Xây dựng Trường Mầm non

Xã Hưng Châu

0,37

 

78

Xây dựng chợ Hưng Long

Xã Hưng Long

0,20

 

79

Xây dựng chợ Xã Hưng Yên Nam

Xã Hưng Yên Nam

0,19

 

80

Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án phát triển đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án Vinh

Xã Hưng Tây, thị trấn Hưng Nguyên

6,00

 

81

Tu bổ nâng cấp di tích nhà ông Hoàng Viện - Cơ sở Sứ ủy Trung Kỳ năm 1930 - 1931 tại xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên.

Xã Hưng Châu

0,31

 

82

Kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn huyện Hưng Nguyên

Xã Hưng Tây, Hưng Tiến, Hưng Thắng, Hưng Tân, thị trấn

2,89

 

83

Xây dựng Công viên thanh thiếu niên (nằm trong quy hoạch chi tiết xây dựng quần thlưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong)

Thị trấn Hưng Nguyên

4,80

 

84

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại khối 12, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên phục vụ GPMB dự án đường 72 m

Thị trấn Hưng Nguyên

3,21

 

 

DANH MỤC II

HỦY BỎ VIỆC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN 88 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT SỐ 152/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2014 VÀ SỐ 164/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 của HĐND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Ghi chú

Tổng cng toàn tỉnh có 88 công trình, dự án với diện tích 166,06 ha

I

Thành phố Vinh (có 39 công trình, dự án với tổng diện tích 62,94 ha)

 

 

 

1

Xây dựng TT kim nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm và Thực phẩm Nghệ An

Xã Nghi Phú

2,00

 

2

Xây dựng Bệnh viện đa khoa Quốc tế

Xã Nghi Ân

5,00

 

3

Xây dựng Bệnh viện Đông y chất lưng cao

Xã Nghi Phú

4,00

 

4

Xây dựng Bệnh viện dưỡng lão

Xã Nghi Ân

4,00

 

5

Đất ở Tái Định Cư Xóm Hòa Lam, xã Hưng Hòa

Xã Hưng Hòa

2,98

 

6

Khu đất tại xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc

Xã Hưng Lộc

4,00

 

7

Đất ở xen dắm xóm Mu Đơn, xã Hưng Lộc (vị trí 2)

Xã Hưng Lộc

0,74

 

8

Chia lô đất ở đđấu giá tại xứ đồng Nương Đông, xã Hưng Lộc

Xã Hưng Lộc

0,81

 

9

Đất ở xen dm xóm Xuân Thnh, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

0,06

 

10

Đất ở xen dm khu đất thu hồi của Công ty Lũng Lô

Xã Nghi Đức

2,57

 

11

Chia lô đất ở xóm 10, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

4,77

 

12

Khu TĐC phục vụ công tác GPMB mở rông QL 1A tại xóm 5, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

6,26

 

13

Đất ở xen dắm xóm 6, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

0,03

 

14

Khu tập thCục dự trữ Nhà nước sang đất ở dân cư

Xã Nghi Phú

0,24

 

15

Khu nhà ở liền kề Công ty CP Tiến Lc

Phường Cửa Nam

0,82

 

16

Khu thương mại Dịch vvà nhà ở tại phường Hưng Bình

Phường Hưng Bình

3,18

 

17

Chỉnh trang khu dân cư khối 6, phường Đi Cung

Phường Đội Cung

0,04

 

18

Khu tập thể Điện cơ số 2

Phường Đi Cung

0,05

 

19

Đất ở xen dắm phường Đội Cung (khối 11, 6, 8)

Phường Đi Cung

0,27

 

20

Khu tập thể Hữu Nghị

Phường Hồng Sơn

0,21

 

21

Khu tập thể Thiết bị trường hc

Phường Hưng Bình

0,19

 

22

Đất ở dân cư khối Văn Trung (Cầu Sác), phường Hưng Dũng

Phường Hưng Dũng

0,17

 

23

Đất ở dân cư khối Văn Trung (Xi lang), phường Hưng Dũng

Phường Hưng Dũng

0,17

 

24

Đất ở xen dắm tại khối 13, phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

0,21

 

25

Đất ở xen dắm khối 15, phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

0,05

 

26

Khu đô thị mới (Trường Sơn) tại xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

11,20

 

27

Chia lô đất ở khối 10, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

0,42

 

28

Chia lô đất ở khối 5, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

0,67

 

29

Chia lô đất ở khối 6, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

0,50

 

30

Chia lô đất ở khối 6, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

1,50

 

31

Chia lô đất ở khối 9, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

1,01

 

32

Chia lô đất ở khối 9, phường Quán Bàu

Phường Quán Bàu

2,71

 

33

Đất ở xen dắm khối Phúc Lộc, phường Vinh Tân

Phường Vinh Tân

0,23

 

34

Xây dựng nhà văn hóa khối 5, phường Đi Cung

Phường Đội Cung

0,01

 

35

Xây dựng nhà văn hóa khối Tân Lâm, phường Hưng Dũng (Ao Nha)

Phường Hưng Dũng

0,21

 

36

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 5, xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

0,26

 

37

Chia lô đất ở dân cư xóm Xuân Trung, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

0,95

 

38

Khu tập thể Vinaconex16, khối 17

Phường Trường Thi

0,27

 

39

Mở rộng bệnh viện đa khoa Thái An

Phường Đội Cung

0,17

 

II

Thị xã Cửa Lò (có 2 công trình, dự án với tổng diện tích 2,02 ha)

 

 

 

1

Quy hoạch xây dựng trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ đối ngoại của Bộ Ngoại giao Việt Nam

Nghi Hòa

1,50

 

2

San nền, xây dựng hạ tầng các lô còn lại lối 2 Quy hoạch đường Trung tâm (phía Bắc đại học Vạn Xuân)

Nghi Hương

0,52

 

III

Huyện Diễn Châu (có 4 công trình, dự án với tổng diện tích 4,85 ha)

 

 

 

1

Xây dựng Nhà máy nước sạch, xã Diễn Bình

Xã Diễn Bình

3,00

 

2

Xây dựng Trường mầm non xã Diễn Thắng

Xã Diễn Thắng

0,75

 

3

Xây dựng chợ Bn Cát

Xã Diễn Thắng

1,00

 

4

Xây dựng nhà văn hóa xóm 11, xã Diễn Hùng

Xã Diễn Hùng

0,10

 

IV

Huyện Nghi Lộc (có 8 công trình, dự án với tổng diện tích 18,54 ha)

 

 

 

1

Dự án nhà máy may công nghiệp Công ty TNHH GIS Vina

Xã Nghi Thạch

1,00

 

2

Đường từ TL 534 đi các xóm 1, 2, 3 nối xã Nghi Kiều

Xã Nghi Lâm

4,32

 

3

Đường giao thông từ xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc đi xã Đi Sơn

Xã Nghi Kiều

2,52

 

4

Đường giao thông từ xóm 3 đi xóm 4, xã Nghi Kiều

Xã Nghi Kiều

1,44

 

5

Cải tạo đường ngang công cộng có người gác tại Km308+500

Xã Nghi Trung

0,05

 

6

Xây dựng cơ sở y tế xã Nghi Thiết

Xã Nghi Thiết

0,19

 

7

TĐC khu tổ hợp nguyên vật liệu, phụ kiện và thành phẩm giày dép cao cấp

Xã Nghi Thiết

3,02

 

8

Khu TĐC các hộ sống gần Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Nghi Yên

Xã Nghi Yên

6,00

 

V

Huyện Yên Thành (có 1 công trình, dự án, diện tích 7 ha)

 

 

 

1

Bãi xử lý rác thải huyện Yên Thành

Đồng Thành

7,00

 

VI

Huyện Quỳnh Lưu (có 14 công trình, dự án với tổng diện tích 19,39 ha)

 

 

 

1

Đường giao thông nội xã Quỳnh Lương (Xóm 1 đi xóm 8, xóm 4 đi xóm 2)

Xã Quỳnh Lương

0,22

 

2

Xây dựng đường Giao thông nông thôn Xã Quỳnh Thạch (Thôn 8 đi Quỳnh Viên, xóm 9 đi Hồ Cá Bắc)

Xã Quỳnh Thạch

0,70

 

3

Mở rộng, nâng cấp đường nội thôn Xã Quỳnh Long

Xã Quỳnh Long

0,90

 

4

Nâng cấp tuyến đê cửa sông Thái

Các xã: Sơn Hải, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Diễn, Quỳnh Giang

3,97

 

5

Xây dựng Nhà máy nước sạch Xã Quỳnh Hoa (Xóm 3)

Xã Quỳnh Hoa

0,30

 

6

Xây dựng Trường mầm non Quỳnh Hoa (Xóm 4)

Xã Quỳnh Hoa

0,70

 

7

Xây dựng Chợ xã Quỳnh Lâm

Xã Quỳnh Lâm

0,60

 

8

Đất ở Xã Quỳnh Thắng (Xóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, Quỳnh Long, Đông Xuân)

Xã Quỳnh Thắng

2,26

 

9

Đất ở tại nông thôn Xã Quỳnh Bá (Cồn Hêu, Cồn Cát)

Xã Quỳnh Bá

1,06

 

10

Đất ở tại nông thôn Xã Quỳnh Lương (Cửa Thịnh, Cửa phẩm, Hồi Khoa Chắt, Rục Huôi xóm 1, khu dân cư xóm 6, Cồn cao xóm 6)

Xã Quỳnh Lương

0,41

 

11

Đất ở tại nông thôn Xã Quỳnh Châu (xóm 2A, 4A)

Xã Quỳnh Châu

1,20

 

12

Mở rộng nghĩa địa Xã Ngọc Sơn

Xã Ngọc Sơn

2,00

 

13

Xây dựng Nghĩa địa Xã Quỳnh Hưng (Xóm 12)

Xã Quỳnh Hưng

1,00

 

14

Xây dựng kè ven sông

Xã Tiến Thủy

4,07

 

VII

Thị xã Hoàng Mai (có 2 công trình, dự án với tổng diện tích 16 ha)

 

 

 

1

Xây dựng Nhà máy cấp nước sạch sinh hoạt thị xã Hoàng Mai

Phường Mai Hùng

6,00

 

2

Xây dựng Nhà máy cấp nước sạch sinh hoạt thị xã Hoàng Mai

Phường Mai Hùng

10,00

 

VIII

Huyện Nghĩa Đàn (có 3 công trình, dự án với tổng diện tích 1,72 ha)

 

 

 

1

Đấu giá đất ở xã Nghĩa Hưng

Xã Nghĩa Hưng

0,52

 

2

Điểm thu gom rác xóm Lê Lợi, Lê Lai, Tân Thịnh

Xã Nghĩa Hiếu

0,90

 

3

Điểm thu gom rác xóm Tân Thành, Tân Xuân

Xã Nghĩa Hiếu

0,30

 

IX

Thị xã Thái Hòa (có 2 công trình, dự án với tổng diện tích 0,46 ha)

 

 

 

1

Đấu giá đất ở khu trường THCS Thái Hòa 1

Phường Hòa Hiếu

0,06

 

2

Mở rộng Trụ sở Bảo hiểm xã hội Thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

0,40

 

X

Huyện Quỳ Hợp (có 3 công trình, dự án với tổng diện tích 10,78 ha)

 

 

 

1

Mương tiêu chống úng xóm Mới

Châu Lộc

0,08

 

2

Xây dựng Đập Hốc Mợi

Châu Quang

0,90

 

3

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở đất xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp

Châu Thành

9,80

 

XI

Huyện Tương Dương (có 3 công trình, dự án với tổng diện tích 2,25 ha)

 

 

 

1

Đấu giá đất ở khu công trường thủy điện bản Vẽ trả lại

Xã Yên Na

2,00

 

2

Đất ở khối Hòa Đông, Thị trấn Hòa Bình

Thị trấn Hòa Bình

0,10

 

3

Xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội Tương Dương (khối Hòa Trung)

Thị trấn Hòa Bình

0,15

 

XII

Huyện Anh Sơn (có 5 công trình, dự án với tổng diện tích 19,83 ha)

 

 

 

1

Mở rộng Đường GT từ QL 7A vào nhà máy XM Hợp Sơn

Xã Phúc Sơn

1,68

 

2

Xây dựng Đường giao thông nội vùng và đường GTNT xã Khai Sơn

Xã Khai Sơn

16,95

 

3

Xây dựng hệ thống kênh tưới cấp 1 xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn

Xã Khai Sơn

0,15

 

4

Xây dựng Bãi rác Chọ Hẹ

Xã Tào Sơn

1,00

 

5

Xây dựng Nhà văn hóa thôn 2, xã Hoa Sơn

Xã Hoa Sơn

0,05

 

XIII

Huyện Nam Đàn (có 2 công trình, dự án với tổng diện tích 0,28 ha)

 

 

 

1

Mở rộng Trường Mầm non Nam Thái

Xã Nam Thái

0,02

 

2

Xây dựng sân thể thao 3 trường học

Xã Hồng Long

0,26

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 197/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu197/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2015
Ngày hiệu lực20/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 197/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 197/NQ-HĐND 2015 danh mục dự án cần thu hồi đất Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 197/NQ-HĐND 2015 danh mục dự án cần thu hồi đất Nghệ An
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu197/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýHồ Đức Phước
       Ngày ban hành20/12/2015
       Ngày hiệu lực20/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 197/NQ-HĐND 2015 danh mục dự án cần thu hồi đất Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 197/NQ-HĐND 2015 danh mục dự án cần thu hồi đất Nghệ An

           • 20/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực