Nghị quyết 165/NQ-HĐND

Nghị quyết 165/NQ-HĐND năm 2015 điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết 144/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung điểm D, Điều 1, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản của Nghị quyết 112/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2015; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2015 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 165/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 144/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước Vĩnh Long 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/NQ-HĐND
 Vĩnh Long, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 144/NQ-HĐND NGÀY 07/7/2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỂM D, ĐIỀU 1, VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 112/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12 VỀ VIỆC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2015; KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015.

Sau khi xem xét Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 18/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, kỳ họp thứ 14 về việc điều chỉnh, bổ sung điểm D, Điều 1, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản của Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2015; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2015 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung năm 2015 (lần 1)

Kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung năm 2015 (lần 2)

Tăng (+)
Giảm (-)

1

Nguồn cân đối từ ngân sách

245.200

245.200

 

2

Nguồn thu từ tiền sử dụng đất

92.500

92.500

 

3

Nguồn Xổ số kiến thiết

730.000

730.000

 

4

Nguồn vốn các cơ quan doanh nghiệp hỗ trợ

22.934,118

12.934,118

-10.000

5

Nguồn kết dư xổ số kiến thiết năm 2012

10.682

10.682

 

6

Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm năm 2014

15.000

15.000

 

7

Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2015 (đợt 1)

65.000

65.000

 

8

Vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2015

47.000

47.000

 

9

Nguồn kết dư XDCB năm 2014

1.726

1.726

 

10

Nguồn vượt thu XSKT năm 2014

209.096

317.796

+ 108.700

11

Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2015 (đợt 2)

-

115.000

+ 115.000

12

Nguồn do đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long Tài trợ nộp vào ngân sách Nhà nước

-

157.824

+ 157.824

13

Nguồn vốn bán 30% nền sinh lợi trên cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ

-

64.993,141

+ 64.993,141

14

Nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh năm 2014

-

35.000

+ 35.000

 

Tổng số

1.439.138,118

1.910.655,259

+ 471.517,141

(Danh mục cụ thể từng công trình, dự án có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; CP;
- TU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu165/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực11/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 165/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 144/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước Vĩnh Long 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 165/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 144/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước Vĩnh Long 2015
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu165/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrương Văn Sáu
       Ngày ban hành11/12/2015
       Ngày hiệu lực11/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 165/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 144/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước Vĩnh Long 2015

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 165/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 144/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước Vĩnh Long 2015

           • 11/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực