Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phạm vi quản lý tỉnh Bạc Liêu đã được thay thế bởi Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND phân cấp quản lý sử dụng tài sản công Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phạm vi quản lý tỉnh Bạc Liêu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 17/2009/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;
Xét Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ban hành kèm theo Nghị quyết này bản Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua và được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Út

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy định này phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý (Sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị), bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác do pháp luật quy định.

2. Các nội dung khác không nêu trong Quy định này thì áp dụng đúng theo quy định hiện hành của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm.

Điều 2. Mua sắm tài sản Nhà nước

Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước quy định cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm đối với các loại tài sản Nhà nước có cơ chế quản lý thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh; bao gồm: Trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất và quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc; xe ô tô các loại; tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng (Năm trăm triệu đồng) trở lên trên một đơn vị tài sản;

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quyết định mua sắm tài sản ngoài quy định tại khoản 1, Điều này cho các đơn vị sử dụng thuộc phạm vi quản lý.

Điều 3. Thuê trụ sở làm việc, tài sản khác phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước

Thẩm quyền quyết định thuê trụ sở làm việc, tài sản khác để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước được quy định cụ thể như sau:

1. Tại khối sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động bao gồm: Trụ sở làm việc; tài sản khác (Trừ xe ô tô) có nguyên giá từ 500 triệu đồng (Năm trăm triệu đồng) trở lên trên một đơn vị tài sản;

b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh quyết định thuê tài sản khác phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước ngoài quy định tại điểm a, khoản 1, Điều này cho các đơn vị sử dụng thuộc phạm vi quản lý.

2. Tại các huyện, thị xã trong tỉnh:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý gồm: Trụ sở làm việc; tài sản khác (Trừ xe ô tô) có nguyên giá từ 500 triệu đồng (Năm trăm triệu đồng) trở lên trên một đơn vị tài sản;

b) Thủ trưởng các phòng, ban cấp huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quyết định thuê tài sản khác phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước ngoài quy định tại điểm a, khoản 2, Điều này cho các đơn vị sử dụng thuộc phạm vi quản lý.

Điều 4. Thu hồi tài sản Nhà nước

Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước được phân cấp thực hiện như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đối với các loại tài sản Nhà nước:

a) Tài sản Nhà nước có cơ chế quản lý thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh, bao gồm: Trụ sở làm việc và quyền sử dụng đất để xây dụng trụ sở làm việc; xe ô tô các loại; tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng (Năm trăm triệu đồng) trở lên trên một đơn vị tài sản;

b) Tài sản thuộc các dự án ODA khi kết thúc đầu tư, bàn giao về cho địa phương quản lý. Tài sản Nhà nước không còn nhu cầu sử dụng tại cơ quan cấp tỉnh bị giải thể hoặc tài sản Nhà nước dư thừa so với định mức sử dụng, do sáp nhập hoặc tinh giản biên chế tại các cơ quan cấp tỉnh.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quyết định thu hồi đối với các loại tài sản còn lại ngoài quy định tại khoản 1, Điều này tại các đơn vị trực thuộc trong phạm vi quản lý.

Điều 5. Điều chuyển tài sản Nhà nước

Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước được phân cấp thực hiện theo quy định như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển đối với các loại tài sản Nhà nước:

a) Tài sản có cơ chế quản lý thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh, bao gồm: Trụ sở làm việc và quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc; xe ô tô các loại; tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng (Năm trăm triệu đồng) trở lên trên một đơn vị tài sản;

b) Các tài sản Nhà nước còn thiếu so với định mức sử dụng, cần điều chuyển, bổ sung giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quyết định điều chuyển đối với các loại tài sản còn lại ngoài quy định tại khoản 1, Điều này giữa các đơn vị trực thuộc trong phạm vi quản lý.

Điều 6. Thanh lý tài sản Nhà nước

Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương được quy định như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý đối với các loại tài sản Nhà nước có cơ chế quản lý thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh, bao gồm: Xe ô tô các loại và tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng (Năm trăm triệu đồng) trở lên trên một đơn vị tài sản;

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định thanh lý bán vật liệu tận dụng thu hồi nộp vào ngân sách tỉnh, khi trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất (Không bao gồm quyền sử dụng đất) phải phá dỡ theo quy định của pháp luật tại các đơn vị thuộc phạm vi huyện, thị xã quản lý;

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quyết định thanh lý đối với các loại tài sản còn lại ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều này tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Điều 7. Bán tài sản Nhà nước

Thẩm quyền quyết định bán tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước được thực hiện theo phân cấp cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán đối với các loại tài sản Nhà nước có cơ chế quản lý thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh, bao gồm: Trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất; xe ô tô các loại; tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng (Năm trăm triệu đồng) trở lên trên một đơn vị tài sản;

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quyết định bán đối với các loại tài sản còn lại ngoài quy định tại khoản 1, Điều này tại các đơn vị trực thuộc trong phạm vi quản lý.

Điều 8. Tiêu hủy tài sản Nhà nước

Thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương được quy định như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tiêu hủy đối với các loại tài sản Nhà nước có cơ chế quản lý thống nhất, tập trung trong phạm vi toàn tỉnh, bao gồm: Trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô các loại; tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng (Năm trăm triệu đồng) trở lên trên một đơn vị tài sản;

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quyết định tiêu hủy đối với các loại tài sản còn lại ngoài quy định tại khoản 1, Điều này tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2009
Ngày hiệu lực20/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phạm vi quản lý tỉnh Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phạm vi quản lý tỉnh Bạc Liêu
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu17/2009/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
      Người kýNguyễn Văn Út
      Ngày ban hành10/12/2009
      Ngày hiệu lực20/12/2009
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2018
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phạm vi quản lý tỉnh Bạc Liêu

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phạm vi quản lý tỉnh Bạc Liêu